nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 8/2019 (VII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 8/2019 (VII.30.) önkormányzati rendelete
az útépítési együttműködésről szóló 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva az útépítési együttműködésről szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § (3) Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulás összege 2019. évben Domaszék község belterületén 500.000, azaz ötszázezer forint. Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét 2020. január 1-től Domaszék község éves költségvetéséről szóló rendelete határozza meg."


2. §

E rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. július 30.


                        Kispéter Géza                                                            dr. Csányi Imre

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. július 30. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!