nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.6.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2017-02-07 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.6.) Önkormányzati Rendelete
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 3/2015. (IV.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §. 82) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: a Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


A Rendelet további 7/A.  §-sal egészül ki:


7/A. § A közműpótló vízilétesítmény üzemeletetése


(1) A településen kiépült szennyvízhálózat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata értelmében nem minősül víziközműnek, ezért a rendszer 2017. január 1. napjától szennyvíztisztító nélküli csatornahálózat, közműpótló vízilétesítményként üzemel. A lakosság köteles a továbbiakban is a háztartásában keletkező szennyvizet a rendszerbe vezetni. 


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátását – a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján – Szabó Norbert Lajos egyéni vállalkozó (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) végzi.


(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja bruttó 368,- Ft/m3.


2. §

A Rendelet egyebekben változatlan marad.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Magyarszombatfa, 2017. február 2.


                                   Albert Attila                                              Tóth Jenő

                                   polgármester                                                        jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Ispánk község hirdetőtábláján 2017. február 6. napján.          Tóth Jenő

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!