nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-14 - 2019-12-17
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


  1. § A szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 1. melléklet kerül.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a rendelet kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.Kulcs, 2019. december 13.
            Jobb Gyula     s. k.                                                             Dr. Neumann Helga s. k.

            polgármester                                                                               jegyző
Záradék:

A rendelet-tervezet társadalmi hirdetése 2019. december 9. napjától 2019. december 12.  napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


A rendeletet kihirdettem 2019. december 13.  napján.

Dr. Neumann Helga s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!