nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról


Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 60.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében valamint a 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyarszombatfa településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Magyarszombatfa községben tartózkodó szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)  3.§ (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.

(2)  A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Szoctv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre is.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.


Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülmény: nagy összegű elemi kár, hosszantartó súlyos betegség, magas gyógyszerköltség, jövedelem igazolt elvesztése, gyermekét vagy gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő, aktív korúak ellátásában részesülő személy, nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg. 

Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok


4.§ (1)  A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szoctv. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet függelékében meghatározott formanyomtatványokon is be lehet nyújtani:

a) rendkívüli települési támogatás igénylésére vonatkozó formanyomtatványt a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza,

b) köztemetés iránti formanyomtatványt a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörű kérelmeket az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban (9941 Őriszentpéter, Városszer 106.) kell benyújtani.

(4) A kérelmező - figyelemmel a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra - a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti, melynek során a  környezettanulmányt, az iratok beszerzését a Hivatal ügyintézője készíti el.


5.§ (1) A „rendkívüli élethelyzetben nyújtott-”, „temetési-”, a „tanévkezdési-” rendkívüli települési támogatás és a köztemetés átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik.

  (2) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet annak meghozatalát követő ülésén tájékoztatja.

(3) A családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociálisan rászoruló személy részére biztosítandó étkeztetés iránti kérelmeket a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményhez (8999 Zalalövő Kossuth u. 4.) kell benyújtani, amelyek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Környezettanulmányt az intézményvezető készítteti el.

(4) Az intézményvezető hatáskörébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat érintő döntésével kapcsolatos panaszt írásban a polgármesternek címezve a Hivatalban lehet előterjeszteni, aki a panaszt köteles 15 napon belül az intézkedésre jogosulthoz továbbítani, vagy 15 napon belül köteles elbírálni és írásban megválaszolni.

(5) A szociális ellátások folyósításának ellenőrzéséről az Hivatal jegyzője gondoskodik.


II. Fejezet


Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


Rendkívüli települési támogatás


Rendkívüli élethelyzetben nyújtandó támogatás


6.§ (1) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át, egyedülálló esetében 150 %-át.


(2) Létfenntartási gondnak kell tekinteni azt a helyzetet, ha a család bevételeire, valamint fizetési kötelezettségeire tekintettel nem tudja fedezni azokat a szükségleteit, amelyek a társadalom tagjai részéről elfogadottak és amely szükségleteik kielégítésének elmaradása rövid vagy hosszú távon fizikai vagy mentális károsodáshoz, a hátrányos helyzet újratermelődéséhez, társadalmi kirekesztődéshez, hajléktalansághoz vezethet.

 (3) Létfenntartást különösen veszélyeztető élethelyzet és alkalmanként jelentkező váratlan többletkiadások:

  1. elemi kár, baleset,
  2. hosszantartó, súlyos betegség,
  3. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
  4. gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

 (4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját és családja jövedelméről és a létfenntartást veszélyeztető helyzetről.

(5) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege – rászorultsághoz igazodóan – 5.000,- Ft, maximális összege 15.000,- Ft. Rendkívüli élethelyzet, valamint vis major esetén a rendkívüli települési támogatás – rászorultságtól függő – minimális összege 10.000,- Ft, maximális összege 30.000,- Ft. A támogatás vásárlási utalvány formájában is adható, illetve természetbeni szociális ellátásként az igénybevett szolgáltatás árának átvállalásával is biztosítható.

(6)  A polgármester egyedi mérlegelés alapján különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.


Tanévkezdési támogatás


7.§ (1) A gyermek és fiatal felnőtt részére gyermekneveléssel és iskoláztatással összefüggő rendkívüli települési támogatás legfeljebb a jogosult a 23. életévének betöltéséig állapítható meg.

(2) A gyermek, fiatal felnőtt nevelése, beiskolázása támogatása tárgyában az (1) bekezdésben foglalt korhatárra tekintettel benyújtott rendkívüli települési támogatási kérelmet évente egyszer lehet előterjeszteni.

(3) Tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át. 

(4) A gyermek és a fiatal felnőtt nevelésével és iskoláztatásával összefüggően megállapítható támogatás

a) óvodások részére 5.000,- Ft,

b) általános iskolás részére 7.000,- Ft,

c) középiskolai tanulmányokat folytató részére 10.000,- Ft összegű egyszeri támogatás.Temetési  támogatás


8.§ (1) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesítheti az elhunyt magyarszombatfai lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját, vagy a temetésről gondoskodó más személyt, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. A létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át. 

(2)  Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

  1. jövedelemigazolásokat vagy nyilatkozatot;
  2. nyilatkozatot a temetési költségek összetételéről, nagyságáról és a költségek viselőjéről;
  3. amennyiben a haláleset nem helyben történt, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

 (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 200.000 Ft.

 (4) A (1) bekezdésben szabályozottak szerint megállapított rendkívüli települési támogatás összege a (3) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a, 20.000,- Ft.

 (5) A polgármester egyedi mérlegelés alapján különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól, továbbá a (4) bekezdésben meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás összege elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását különösen veszélyezteti.

(6) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon belül lehet benyújtani.III. Fejezet


Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások


Köztemetés


9. § (1) A polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Szoctv. 48 § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti, a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére kérelmére – amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %, egyedül élő esetében 250%-át – maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. Különösen méltányolható esetben a polgármester ettől a jövedelemhatártól eltérhet.

(3) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.IV. FejezetSzociális szolgáltatások


10.§ Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) az étkeztetést,

b) a házi segítségnyújtást, és

c) a családsegítést és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény útján,

d) falugondnoki szolgáltatás az önkormányzat falugondnoki szolgálata útján.Étkeztetés11.§ (1) A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a szociálisan rászoruló részére a Szoctv. 62. §-ában foglaltak figyelembevételével napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosít térítési díj ellenében.

(2)Azon jövedelemmel nem rendelkező, egészségi állapota miatt rászorult személynek, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, térítésmentesen jogosult napi egyszeri meleg ételt (ebédet) igénybe venni.

(3)Az étkeztetés szociális ellátásként hivatalból is megállapítható.

(4)Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.


12.§ A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 hónapig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,

d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.
Falugondnoki szolgáltatás


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok


13. § A falugondnoki szolgáltatást külön rendelet szabályozza.


V. Fejezet


Térítési díj


14. § Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját Zalalövő Város Önkormányzata állapítja meg a társulási megállapodás alapján.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről, illetve a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete.


Magyarszombatfa, 2015. február 11.


Albert Attila

polgármesterTóth Jenő

jegyző

Kihirdetési záradék:A rendelet 2015. február 25. napján kihirdetésre került.                                                             Tóth Jenő

                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
250.98 KB
2. melléklet
280.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!