nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 10/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 10/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének átmeneti szabályairól

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-ában, továbbá a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodására a következőt rendeli el:1. §


  1. Az Áht. 25. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. január 1-től a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megillető bevételeket folyamatosan szedje be, kiadásait a 2018. évi költségvetési rendelet keretei között teljesítse.
  2. A képviselő-testület által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 2018. évben jóváhagyott és fel nem használt előirányzat mértékéig folytathatók.
  3. 2019. évre tervezett új beruházások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető.
  4. Az önkormányzat intézményeinek folyamatos működtetését biztosítani kell.


2. §


A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 50.000 forintban állapítja meg.


3. §


A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és rendelkezései a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatóak. Végrehajtásának anyagi kihatásait a költségvetési rendeletbe be kell építeni.


Domaszék, 2018. december 13.Kispéter Géza sk.                                                                              dr. Csányi Imre sk.

  polgármester                                                                                            jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve 2018. december 13. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyző     


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!