nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 14/2001 (VI.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 - 2017-12-26
Domaszék község képviselő testületének 14/2001 (VI.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, mely módosult a 18/2001. (VI.27.) Kt., 24/2001. (XI. 16.) Kt. és a 8/2002. (IV.15.) Kt., 17/2002. (VI.12.) Kt., 22/2002. (XI. 28.) Kt., a 30/2003. (XII.9.) Kt., a 17/2004. (IV.27.) Kt., a 40/2004. (XII.14.) Kt., a, 26/2005. (XII.1) Kt., a 28/2005. (XII.15.) Kt., a 9/2006. (III.29.) Kt., a 11/2006. (IV.10.) Kt., a 28/2006. (XII.15.) Kt., a 18/2007. (XII.12.) Kt., a 33/2008. (XII.11.) Kt., a 17/2009. (XII.10.) Kt. és a 17/2010. (XII.10.) Ör. és a 20/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelettel.


Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) a többszörösen módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a többszörösen módosított a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXV. tv. (a továbbiakban Ltv.) 3 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadási feltételeinek szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:


I. 

Általános rendelkezések

 1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Domaszék község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra.
 2. A rendelet alkalmazása szempontjából bérbeadó Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
 3. A bérlő kiválasztására a Képviselő-testület jogosult. A Képviselő-testület az egyéb bérbeadói jogok gyakorlását a polgármesterre ruházza.
 4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló rendeletben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


II. 

A lakások bérbeadásának szabályai


 1. §


(1) Lakás bérbeadása kizárólag az alábbi jogcímeken történhet:

            a) költségalapon,

            b) ifjúsági garzonlakás (fecskeház) céljára,

            c) közérdekű célból,

            d) szociális helyzet alapján.

(2) Lakást bérbe adni olyan személynek lehet, aki az Európai Unió valamely tagállama polgára és:

a) legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken - kivéve a szociális helyzet alapján kijelölt bérlőket -, vagy nem Domaszéken van az állandó bejelentett lakása, de domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban áll.

b) Az a) pontban foglaltakon túlmenően Fecskeházban, azaz ifjúsági garzonban bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, kereső tevékenységet folytat, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mértéke legalább 10.000 Ft/hó.

c) Szociális helyzet alapján bérleti szerződés létesíthető azzal a személlyel, aki családjában kiskorú gyermeket nevel, s a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. Szociális helyzet alapján csak olyan lakás adható bérbe, amely nem minősül sem költségalapú bérlakásnak, sem fecskeháznak.

d) költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérlői a bérleti időszak lejártát követően ismételten nem pályázhatnak lakásbérleti jogviszony megszerzésére.

e) költségalapú bérlakás valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a kérelmező, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

(3) Bérleti jogviszony köthető:

(4) Határozott időre történő bérbeadás esetén a bérleti jogviszony hosszabbítható.

(5) A lakásbérleti jogviszonyt a Képviselő-testület és a bérlő szerződése hozza létre, melyet minden esetben írásba kell foglalni. A szerződés tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) A lakásbérleti szerződést a Képviselő-testület értesítésének készhez vételétől számított 15 napon belül kell megkötni a Polgármesteri Hivatalban. Abban az esetben, ha a kijelölt bérlő hibájából a szerződés nem kerül megkötésre, a kijelölés hatályát veszti.

(7) Költségalapú bérlakásnak minősülnek a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A-C szám alatti lakások. Fecskeháznak minősülnek a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D szám alatti lakások.


Bérbeadás költségalapon


 1. §


 1. Költségalapon bérbe adandó lakásokra a Képviselő-testület pályázatot ír ki. Pályázatot kiírni csak újonnan épült, vagy megüresedett beköltözhető lakásra lehet.
 2. A pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező kereső tevékenységet folytató házaspárok, élettársi kapcsolatban élő személyek és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
 1. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
 1. A pályázati kiírás teljes szövegét az önkormányzat hirdetőtábláján legalább 30 napra közszemlére kell tenni, illetve a helyi újságban meg kell jelentetni.
 2. A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik a nyilvántartásba vételről.
 3. A polgármester a beérkezett és nyilvántartásba vett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd véleményezteti a Pénzügyi Bizottsággal. A bizottság véleményének ismeretében dönt a Képviselő-testület a bérlő személyéről.
 4. [1]A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

a.) a rendeletben előírt legkisebb lakbér mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,

b.) aki kereső tevékenységet folytat, és/vagy házastársa, élettársa kereső tevékenységet folytat;

c.) akinek vele együtt élő, kiskorú gyermeke van.

 1. Piaci alapon lakást bérbe adni annak lehet, aki pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A benyújtott pályázatban a bérleti díjat – a pályázati kiírás és ezen rendelet figyelembe vételével – konkrét összegben kell megjelölni.


 1. Az ifjúsági garzonlakás bérleti jogának megszerzésére a 2. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak is irányadók.Bérbeadás közérdekű célból


 1. §


 1. Lakást közérdekű célok megvalósítása érdekében akkor lehet bérbe adni, ha
 1. A közérdekű célból történő bérbeadás esetén a Képviselő-testület a pályáztatástól eltekint.
 2. Lakás közérdekű célból történő bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti jogviszony létesíthető.
 3. A (3) bekezdésben meghatározott határozott időtartam legfeljebb 5 év lehet, mely a Képviselő-testület döntésével meghosszabbítható.


III. 

A felek jogai és kötelezettségei


 1. §


 1. A bérbeadó joga:
 1. A bérbeadó kötelezettsége:
 1. A bérlő jogai:
 1. A bérlő és vele együtt lakó személyek kötelezettségei:

(5) Bérlőtársi szerződést kizárólag a kijelölt bérlő házastársával lehet kötni, ha azt a házastársak közösen, írásban kérik. A bérlő a lakást, illetve annak egy részét albérletbe nem adhatja.

(6) Az Ltv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli hozzájárulás a bérlő írásban benyújtott kérelmére akkor adható meg, ha a befogadni kívánt személy a bérlő hozzátartozója, s a hozzájárulás megtagadása a befogadni kívánt személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, és a befogadás a lakás állagát, valamint a szomszédok nyugalmát nem veszélyezteti.


IV. 

Lakásbérleti jogviszony megszűnése


 1. §


 1. A lakásbérleti jogviszony megszűnik az Ltv. 23-31. §-aiban meghatározott esetekben.
 2. Hat hónapos felmondási idő biztosításával fel kell mondani az ifjúsági garzonlakásra kötött lakásbérleti szerződést, ha a bérlő

- keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget, és a lakásra van a feltételeknek megfelelő igénylő,

- felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszonya megszűnt.

 1. Az Ltv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott pénzbeli térítés a bérlő számára nem fizethető.


V. 

A lakások bérleti díjának megállapítása


 1. §


 1. A lakások bérlője állagmegóvó karbantartási, felújítási költségek fedezetének megteremtésére bérleti díjat fizet.
 2. Az önkormányzati bérlakások bérleti díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A fecskeházra, valamint a költségalapú bérlakásokra a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb lakbérnél magasabb összegű lakbér fizetését a bérlő a bérlőkénti kiválasztására vonatkozó pályázatában vállalhatja.
 3. A mellékletben meghatározott bérleti díjak mértékét a Képviselő-testület legkésőbb minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a január 1-től érvényes bérleti díjak mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díjak értékállóságának biztosítása érdekében. Amennyiben a (2) bekezdés szerint a bérlő magasabb összegű lakbér fizetését vállalta, az általa fizetendő lakbér mértéke mindaddig nem emelkedik, amíg az meghaladja a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb lakbért.
 4. A bérleti jog megszűnése után a lakást jogcím nélkül használó bérlő lakáshasználati díjat köteles fizetni.
 5. A lakáshasználati díj mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.


Lakbértámogatás


 1. §


A szociális bérlakásban lakó bérlő lakbértámogatásként a mindenkori lakbér mértékének 20 %-ára jogosult. A bérlő a lakbértámogatást a bérleti díj megfizetésekor kapja meg. A támogatás megállapítása hivatalból történik.


VI. 

Záró rendelkezések


 1. §


 1. A rendelettel érintett személyek beadványaikban az alábbi személyes adatokat kötelesek feltüntetni:
 1. Az önkormányzat a bérlakás nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:


 1. §
 1. Ezen rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.
 2. (Hatályon kívül.)
 3. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az Ltv.-ben foglalt rendelkezések az irányadók.


Börcsök Lajos sk.                                                                                 Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

    polgármester                                                                                                    jegyző


Záradék: 

E rendelet módosítva lett a 18/2001. (VI.27.) Kt. sz. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2001. június 27.)

E rendelet módosítva a 24/2001. (XI.16.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2001. november 16.)

E rendelet módosítva lett a 8/2002. (IV.15.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2002. április 15.)

E rendelt módosítva lett a 17/2002. (VI.12.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépésének időpontja: 2002. június 12.)

E rendelet módosítva lett a 22/2002. (XI.28.) Kt számú rendelettel.

(Hatálybalépésének időpontja: 2002. november 28.)

E rendelet módosítva lett a 30/2003. (XII.9.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2004. január 1.)

E rendeletet módosítva lett a 17/2004. (IV.27.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2004. május 1.)

E rendelet módosítva lett a 40/2004. (XII.14.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2005. január 1.)

E rendelet módosítva lett a 28/2005. (XII.15.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2005. december 1., de rendelkezéseit a 2005. november 1-től induló és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

E rendelet módosítva lett a 26/2005. (XII.1.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. január 1.)

E rendelet módosítva lett a 9/2006. (III.29.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. március 29.)

E rendelet módosítva lett a 11/2006. (IV.10.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. április 10.)

E rendelet módosítva lett a 28/2006. (XII.15.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2007. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 18/2007. (XII.12.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2008. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 33/2008. (XII.12.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2009. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 17/2009. (XII.10.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2010. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

Domaszék, 2009. december 10.

E rendelet módosítva lett a 17/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2011. január 1.) E rendelet a 2. számú mellékletét módosította.

Domaszék, 2010. december 10.

E rendelet módosítva lett a 20/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2012. január 1.) E rendelet a 2. számú mellékletét módosította.

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. december 9.


                 Angyal Zsolt sk.

                       jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. december 12.

(Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2013. december 12.

(Hatálybalépés időpontja: 2014. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 11.

(Hatálybalépés időpontja: 2015. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. április 27.

(Hatálybalépés időpontja: 2017. április 28.)


Dr. Csányi Imre

jegyző

Záradék: A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.[1]

Módosította a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. április 28.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
25.5 KB
2. számú melléklet
30 KB
3. számú melléklet
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!