nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-26 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzat esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti.


2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét


 1.163.442.855 Ft

Költségvetési bevétellel

 2.418.330.983 Ft

Költségvetési kiadással

-1.254.888.128 Ft


Költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- ebből

 209.854.429 Ft működési hiány

1.045.033.699 Ft felhalmozási hiány

b) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét

1.281.924.523 Ft

Finanszírozási bevétellel

     27.036.395 Ft

Finanszírozási kiadással

 1.254.888.128 Ft


Finanszírozási többlettel állapítja meg.


(1a)[1] A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak május havi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2020. eredeti bevételi előirányzata:                                  2.445.367.378 Ft

I. féléves bevételi előirányzat változás:                                 -   74.500.000 Ft

Módosított bevételi előirányzat:                                           2.370.867.378 Ft


b) 2020. eredeti kiadási előirányzata:                                   2.445.367.378 Ft

I. féléves kiadási előirányzat változás:                                     -74.500.000 Ft

Módosított kiadási előirányzat:                                            2.370.867.378 Ft


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 1.281.924.523 Ft költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(6) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtásának biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámla hitel és munkabérhitel felvételéről külön határozatban dönt.


3. §

A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)  Az Önkormányzat által európai uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 8. melléklet tartalmazza

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6, mellékletek szerint határozza meg.

(8) A szociálpolitikai kiadások tervezett előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, továbbá a költségvetési szervek (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 11. melléklet mutatja be.

(10) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.


4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az irányított költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodás intézményi költségvetési maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – a költségvetési szervtől elvonhatja.

(4)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6)     A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.

(8) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(9) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(10) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. §

Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg. [2]


6. §

A gazdálkodás szabályai


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv esetében belső szabályzatban kell rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei tekintetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. §

Záró és vegyes rendelkezések


(1) E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.[1]

A rendelet szövegét a 15/2020. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 26-tól.

[2]

Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § 6) bekezdése alapján.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás_2_2020
37.1 KB
Borító és címrend
161.72 KB
2_1_melléklet
341.63 KB
2_2_melléklet
346.58 KB
3_melléklet
301.28 KB
4_melléklet
329 KB
5_melléklet
318.92 KB
8_melléklet
822.43 KB
10_melléklet
324.13 KB
11_melléklet
263.65 KB
12_melléklet
469.81 KB
1_tájékoztató_tábla
361.77 KB
2_tájékoztató_tábla
245.01 KB
3_tájékoztató_tábla
263.88 KB
4_tájékoztató_tábla
337.89 KB
5_tájékoztató_tábla
336.82 KB
7_tájékoztató_tábla
261.8 KB
1_1_melléklet_2_2020_0526
367.9 KB
6_melléklet_2_2020_0526
275.35 KB
7_melléklet_2_2020_0526
264.85 KB
9_1_melléklet_2_2020_0526
300.06 KB
9_2_melléklet_2_2020_0526
277.94 KB
9_3_melléklet_2_2020_0526
279.26 KB
9_4_melléklet_2_2020_0526
276.41 KB
9_5_melléklet_2_2020_0526
278.49 KB
9_6_melléklet_2_2020_0526
280.5 KB
6_tájékoztató_tábla_2_2020_0526
336.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!