nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-14 -tól
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.


2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése


2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét....................... 86.920.000 Ft-ban,


b, működési költségvetési bevételét................... 53.876.188 Ft-ban

    működési költségvetési kiadását.................... 61.148.657 Ft-ban

                 működési költségvetési egyenlegét                -  7.272.469 Ft-ban


    felhalmozási költségvetési bevételét.............. 18.989.998 Ft-ban

    felhalmozási költségvetési kiadását............... 17.778.017 Ft-ban

                 felhalmozási költségvetési egyenlegét               1.211.981 Ft-ban

              

            c, költségvetési egyenleg összegét…………… -6.060.488 Ft-ban állapítja meg.


(2) A 6.060.488 Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:


finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány)            10.303.814 Ft-ban,

finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.)            7.993.326 Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:

hitel felvétele:                                                                                        3.750.000 Ft-ban,


finanszírozási egyenleg összegét……..……………....6.060.488 Ft-ban állapítja meg.

                                        


(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege,

  és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és

  finanszírozási kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet,

- bevételi előirányzatait a 2. melléklet,

- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi

  támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

- a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

- az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

- tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,

- az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,

- 2020. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,

- Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,

- az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.

- adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése szükséges:

  

   - Önk-i fejlesztések 2020. szilárd burk. járda felújítás önerő                2 250 000 Ft

   - Játszótér felújítás új játszóeszközök beszerzése                               1 500 000 Ft


    Összesen:                                                                                           3 750 000 Ft


(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.


(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:


a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetve

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.


(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2020. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.


4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


4. Egyéb rendelkezések


5.§ A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


6. § (1) E rendelet 2020. év február hó 14. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Kihirdetve: 2020. február 13. napján.Kmft.


                        Boros Zsolt Mihály sk.                                                      Dr. Gácsi Zoltán sk.

                           polgármester                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2020.évi költségvetési rendelet mellékletei
1.31 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!