nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2020-12-28
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Bihardancsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


  1. §


E rendelet hatálya kiterjed Bihardancsháza közigazgatási területén:

  1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra[1]
  2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra.

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek


2. §


Bihardancsháza Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő feladatait a vízgazdálkodásról szóló törvény (továbbiakban: Vgt.) és az annak végrehajtását szolgáló egyéb jogszabályok határozzák meg. Az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő feladatait – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – Bihardancsháza Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) látja el és az e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja a feladatok ellátásához biztosított hatásköröket.


3. §

(1) A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízi, település- és köztisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse és érvényesítse a Vgt.-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást tart fenn.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység az alábbiakra terjed ki:


a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény közszolgáltató általi kiürítésére;

b) a közszolgáltató által begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezés céljára történő elszállítására;

c) a közszolgáltató által begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésére a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő helyen.


Az a), b), és c) pontokban megnevezett tevékenységek megnevezése e rendeletben a továbbiakban együttesen: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.


(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást.


3. Az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatai


4. §


(1) Az Önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről.


(2) [2]


a) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltató kiválasztása, e rendeletben meghatározott időtartamra és feltételekkel;

b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése;

c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása;

d) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítéséről.
  1. A közszolgáltatási szerződés


  1. §


(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval 1 évre köti meg.(2) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza, a közszolgáltatást igénybevevők jogos érdekeinek védelmére is tekintettel.


(3) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – rögzíteni kell:


a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét;

b) közszolgáltató által igénybe vehető háztartási szennyvizet befogadó létesítményt és annak pontos címét;

c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,

d) a közszolgáltató azon általános kötelezettségének tartalmát, amely a közszolgáltatást igénybevevők jogos igényeinek kielégítésére vonatkozik, az ezeket biztosító garanciális szabályokat (fogyasztói üzletszabályzat kialakításának és felülvizsgálatának módját, más szabályozási eszközöket), továbbá az ezen szabályozásokról szóló döntések előkészítésének és meghozatalának eljárási szabályait;

e) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét és teljesítésének módját;

f) a szerződés módosításának a külön jogszabályokban előírtakon kívüli egyéb lehetséges okait és eljárási rendjét.


(4) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:


a) a nem szerződésszerű teljesítésből származó kötbérfizetési kötelezettséget az Önkormányzat, vagy a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos javára;

b) a közszolgáltatás minőségi paramétereire vonatkozó javaslattételt, az előírt mutatók ellenőrizhető mérését.


(5) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél írásban mondhatja fel. Felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni.


(6) A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Képviselő-testület haladéktalanul intézkedik a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosításáról.


(7) E rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában akkor is a közszolgáltatási szerződés részévé válnak, ha a felek ettől eltérően rendelkeznek.


(8) A közszolgáltató és a vele együttműködő vállalkozások, továbbá a közszolgáltató és a teljesítési segédek vagy közreműködők közötti – együttműködésüket tartalmazó – szerződés nem lehet ellentétes a közszolgáltatási szerződés és jelen rendelet előírásaival.6. §


Bihardancsháza Község területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató Tiszai Lajosné egyéni vállalkozó (4173 Nagyrábé, Dózsa Gy. u. 19.)


5. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettségei


  1. §


(1) A közszolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatást ellátni.


(2) A közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


(3) A közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez beszámolót, valamint részletes költségelszámolást készíteni, és ezt a tárgyévet követő év március 31-éig a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal útján az Önkormányzatnak benyújtani.


8. §


A fogyasztói érdekek védelmében a közszolgáltató külön jogszabályban meghatározottak szerint panaszkezelési szabályzatot és üzletszabályzatot készít és tart fenn.9. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni, valamint azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni.


(3) [3]

Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai kötelesek legalább évente egy alkalommal igénybe venni a közszolgáltatást. Annak tényét, hogy az ingatlan üdülőingatlan, időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. Az ingatlantulajdonos ezzel egyidejűleg kérheti a szolgáltatás szüneteltetését.


(3a)Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan, amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább négy hónapig nem használja, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik.


(4) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha:

a) a beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles; vagy

b) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvíz-kezelés és -ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. Ezen igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.


(5) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltató szállító eszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat – a (4) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt eseteket kivéve – megfizetni.


(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost mindenki számára hozzáférhető módon – így különösen a hivatalos honlapján közzétett elektronikus felhívás útján – tájékoztatja.


(7) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal az (5) bekezdésnek megfelelő módon értesíti.


(8) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.


(9) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanra való bejutással is biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a közszolgáltató szállítójárműve számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


(10) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételi kötelezettségének keletkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(11) Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltató felé.


  1. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó különös szabályok


  1. §


(1) Technológiai célú ivóvíz-felhasználással rendelkező gazdálkodó szervezet a nem technológiai célú ivóvízfogyasztás után keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás teljesítésére – igénybejelentés alapján – a közszolgáltatóval egyedi írásbeli szerződést köthet a (2) bekezdés szerinti tartalommal.


(2) Az egyedi szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződést kötő feleket: a közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot is feltüntetve,

b) a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstől számított maximális határidejét,

c) a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját,

d) az egyedi szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

e) az irányadó jogszabályokat.


(3) [4]


(4) Az egyedi szerződés bármely okból történő megszűnése a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettségét nem változtatja meg [5]


7. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


11. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (az ingatlantulajdonos neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos személyes adatait az e rendelet szerinti közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelni.


(2) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos adatait.


(3) A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az (1) bekezdésben meghatározott adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek


12. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő helyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője is jogosult. A leürítő hely Nagyrábé, 023/2 hrsz-ú, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező leürítő hely.


(2) A leürítő helyen elhelyezhető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét és minőségét, az ürítés módját és időpontját a vízügyi hatóság külön jogszabályi előírás szerint határozza meg.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az egyes leürítő helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.


9. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések


13. §


(1) A Közszolgáltató – amennyiben az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot – mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számítva – munkanapon történt bejelentéstől számítva 60 órán belül, munkaszüneti napon történő bejelentéstől számítva 84 órán belül -  a közszolgáltatást elvégezni.


(2)[6]A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve azt az esetet, ha a szennyvíz a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. Ez esetben a közszolgáltató a jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.


14. §


(1) A közszolgáltató a közműpótló létesítményből a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kitermelését és elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás mentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezheti.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló létesítményből történő kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.


(3) [7]


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.


(5) A közszolgáltatónak gondoskodnia kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.


(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.


(7) A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult közreműködőt igénybe venni, feltéve, hogy az a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához a jogszabályokban megkövetelt műszaki felszereltséggel, szakképzett szakember állománnyal és a jogszabályokban meghatározott hatósági engedéllyel rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.

10. A közszolgáltatás díja


15. §


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, egytényezős módon történik. A közszolgáltatási díj ürítési díjból áll, amelyeknek díjtételét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb október 31-ig) kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereséget is tartalmazó – változása függvényében.


(3) A közszolgáltatási díj meghatározása – a díj kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások alapján – általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételekkel történik.


(4) A közszolgáltatási díj meghatározását vagy felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató részletes díjjavaslatot készít az (1)-(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a jogszabályoknak megfelelő díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazni javasolt közszolgáltatási egységnyi díjtételek alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a közszolgáltatónak a díjjavaslat részeként kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.


(5) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.


(6) A közszolgáltatás díja a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § (1) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.


11. Az egységnyi díjtétel és a közszolgáltatási díj számlázása


16. §


(1)Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3 –ében kerül kifejezésre.


(2)A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét  a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3 , az az  alatt mért mennyiség esetében is az 1 m3  –hez tartozó díjtételt kell alkalmazni.


(3)Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás szerint kibocsátott számla alapján – magánszemélyek esetében a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben, intézmények és vállalkozások esetében a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül – köteles kiegyenlíteni.


(4)A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy a megbízottja köteles válaszolni.


(4) Lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a Magyarország mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben „központosított támogatások” igényelhető összegével.


(5) Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetője – az itt kezelt szennyvíz mennyiségének mértékéig – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.


12. Záró rendelkezések17. §


A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.18. §


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1]

Hatályon kívül: 2015. október 1. 10/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelet

[2]

Hatályon kívül: 2015. október 1.     10/2015.(IX. 17.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 10/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelet  Hatályos: 2015. október 1.

[4]

Hatályon kívül: 2015. október 1.  10/2015.(IX. 17.) önkormányzati rendelet

[5]

Hatályon kívül: 2015. október 1.  10/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 10/2015.(IX. 17.) önkormányzati rendelet  Hatályba lép: 2015. október 1.

[7]

Hatályon kívül: 2015. október 1.      10/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
113.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!