nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-03-01
Domaszék község képviselő testületének 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


 1. §


 1. A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök veszi át az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos teendőket. Ha a korelnök sincs jelen az ülésen, de az ülés egyébként határozatképes, az ülést a legidősebb jelenlevő képviselő vezeti.” 1. A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (5) A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület ülésein – tevékenységi körükben - tanácskozási joggal rész vehetnek a domaszéki székhelyű önszerveződő közösségek képviselői. A Képviselő-testület nyílt ülésén bárki részt vehet és a polgármester szót adhat, ha kérését elutasítja, akkor a képviselő-testület dönt alakszerű határozat nélkül. A nyílt ülésen jelen levők a Képviselő-testület munkáját nem zavarhatják.” 1. A Rendelet 5. § (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (17) A Képviselő-testületi tag igenlő, tartózkodó vagy ellenszavazattal vesz részt a szavazásban.” 1.  A Rendelet 5. § (18) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (18) A Képviselő-testület – a polgármester vagy bármely képviselő indítványára – elrendelheti a névszerinti szavazást is. A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző ABC – rendben felolvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor „igen”-nel, „tartózkodóm”-mal, vagy „nem”-mel szavazhatnak.” 1. A Rendelet 5. § (19) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (19) Amennyiben az érintett képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, úgy a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt a kizárásról. Ha a döntéshozatalt követően válik ismertté a képviselő érintettsége, úgy a döntést hatálytalannak kell tekinteni.”


 1. §


A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (3) A Képviselő-testület különösen a következő ügyekben dönt minősített többséggel: 1. §


A Rendelet 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (8) A normatív határozatok közzétételére e §-nak a  rendeletek közzétételére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”


 1. §


A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § 1. A jegyző feladat és hatáskörét külön jogszabályok állapítják meg.
 2. A jegyző segíti a bizottságok munkáját, a bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehet.
 3. A képviselő-testület és bizottságai ülésén az ülést vezetőnek jelzi az esetleges jogszabálysértő működést vagy a döntés jogsértő voltát, tájékoztatja annak lehetséges jogkövetkezményeiről.
 4. A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogot a köztisztviselők felett.
 5. A jegyző helyettesítését, teljes jogkörben – akadályoztatása esetén – a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi csoport vezetője látja el.”
 6. §


A Rendelet 20. § (5) bekezdése hatályát veszti. 1. §


E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Domaszék, 2015. február 26.


                                 Kispéter Géza s.k.                                dr. Csányi Imre s.k.

                                 polgármester                                         jegyző


Záradék: e rendelet kihirdetve 2015. február 26. napján.

                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!