nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarszombatfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §     A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.


2. §      Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §     (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének


     bevételi és kiadási főösszegét                                                                 78.461.217 Ft-ban,


           ezen belül:

              a felhalmozási célú bevételeket                                                       13.504.888 Ft-ban,

              a felhalmozási célú kiadásokat                                                           6.350.000 Ft-ban,

                     ebből:

                     intézményi beruházások összegét                                                             0 Ft-ban,

                     felújítási összegét                                                                        6.350.000 Ft-ban,


              a működési célú bevételeket                                                            64.956.329 Ft-ban,

              a működési célú kiadásokat                                                             72.111.217 Ft-ban,

                     ebből:

                     a személyi jellegű kiadásokat                                                    19.074.264 Ft-ban,

                     a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót                  3.008.090 Ft-ban,

                     a dologi kiadásokat                                                                   39.875.196 Ft-ban,

                     ellátottak pénzbeli juttatásait                                                          535.000 Ft-ban,

                     egyéb működési célú kiadásokat                                                 8.659.339 Ft-ban,


              a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                                          10 főben


     állapítja meg.


           (2)   Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


           (3)   A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I.


Az Önkormányzat bevételei


4. §     (1)   Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.Az Önkormányzat kiadásai


5. §     (1)   A Képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményinél.


  1. Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.


  1. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint átlagosan 10 főben állapítja meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott létszám.Általános és céltartalék


6. §            A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek


7. §            A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


Európai Uniós projektek


8. §            Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben is részt vesz az előző évhez hasonlóan, mely projekttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.


Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása


9. §            Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.II.


A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §   (1)   A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


           (2)   Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.


(3)  Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a

Képviselő-testületet.


11. §   (1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


           (2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.


12. §          A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.


13. §          Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.


Záró rendelkezések14. §   (1)   Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


           (2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Magyarszombatfa, 2020. február 14.

                         Albert Attila                                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                                       jegyző

Záradék:E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa Község hirdetőtábláján 2020. február 29-én.

                                                                                                                 Tóth Jenő

                                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.02 KB
2. melléklet
18.51 KB
3. melléklet
16.42 KB
4. melléklet
13.37 KB
5. melléklet
12.92 KB
6. melléklet
14.06 KB
7. melléklet
13.83 KB
8. melléklet
28.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!