nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Úrhida Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete


a 2013. évi költségvetés végrehajtásárólÚrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal és az Úrhidai Tündérkert Óvoda

      

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Úrhida Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                         295 419  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét                         87 565 e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                    20 969 e Ft-ban,

                       

          c) Előző évi  műk. Célú maradvány átvétel                                                       0  e. Ft

                       

d) a közhatalmi bevételek összegét                                                            19 630 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                               19 630  e Ft-ban,

           


e) az intézményi működési bevételek összegét                                  6536 e Ft-ban,


f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                         10 493 e Ft-ban,

            ebből:

            ga) háztartásoktól                                                                           10 493 e Ft-ban,

      

                  

            g) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét         0 e Ft-ban,


            h) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét                         115 271 eFt-ban,

          

           k) függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                        -1 826 eFt-ban


           

            2.) Kiadási főösszegét                                                                   183 093 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     122 510 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                     17 818 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 3 966 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                        24 015 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                        76 711 e Ft-ban,

                        ebből:

ada)  költségvetési szervnek foly. tám                            6 041  e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                            0 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                         15 600 e Ft-ban,

                                     ade) támogatás értékű működési kiadás                            5 070 e Ft-ban,

                                     adf) előző évi mük.célú pénzmaradvány                                0 e.Ft-ban

                                     adg)ellátottak pénzbeni juttatása                                          0 e.Ftb-ban


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            4 754 e.Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     4 754 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                                0 e Ft-ban,

           c)támogatási kölcsönök nyújtása                                                                       0 e.Ft-ban

           d)finanszírozási kiadások                                                                      43 828 e Ft-ban

           e) függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások                                                      - 4377 e Ft-ban

           

4. § Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                            29 872  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) Irányítószervtől kapott támogatás                                                         29 872 e Ft-ban,


            2.) Kiadási főösszegét                                                                   29 868 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                       29 868 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                      18 857e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 4 484 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                            6 527e Ft-ban,

           

5. § Úrhidai Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                             23 382  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) Irányítószervtől kapott támogatás                                              17 876 e Ft-ban,

       b) Intézményi működési bevétel                                                               5 506 e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                    23 277 eFt-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                         23 277 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                     12 523 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 3 189 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                           7 565 e Ft-ban,

             


6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 23 967e Ft.

       (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma: 22 fő.            A Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal  létszáma 7 fő,Úrhida Község Önkormányzatának létszáma 4 fő, Úrhidai Tündérkert Óvoda létszáma 14 fő.

                       

7. §  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.


9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.


11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. melléklet tartalmazza.


12. §  A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. melléklet tartalmazza.


13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. melléklet tartalmazza.


14. §  A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.


15. § A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.


16. § A 2013. évi  költségvetési támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


17. § Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nem voltak.


18. § A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet tartalmazza


19. §  A 2013. évi egyszerűsített mérleget a 12. melléklet tartalmazza.3. Pénzmaradvány, eredmény


20. §  Úrhida Község Önkormányzatának 2013. évben 153 414 e Ft pénzmaradványa keletkezett. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 153 414 e Ft, melyet a Képviselő testület felhalmozási célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13. számú melléklet tartalmazza.


4. Az Önkormányzat vagyona


21. §  Úrhida Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján 1.304 971 e Ft volt, melynek részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.


5. Záró rendelkezések


22. § (1) Ez a rendelet 2014. május 6. napján lép hatályba.

        

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzata  2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 10/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet, a 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet és a 3/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelet.


.
               Bognár József                                                                          Boda  Zsuzsanna

                polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem  2014. május 5-én           Boda Zsuzsanna

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléket zárszámadás
52 KB
2. melléklet zárszámadás
32.5 KB
3. melléklet zárszámadás
58 KB
4. melléklet zárszámadás
41 KB
5. melléklet zárszámadás
19.5 KB
6. melléklet zárszámadás
36.5 KB
7. melléklet zárszámadás
19.5 KB
8. melléklet zárszámadás
33.5 KB
9. melléklet zárszámadás
22.5 KB
10. melléklet zárszámadás
51.5 KB
11. melléklet zárszámadás
40.5 KB
12. melléklet zárszámadás
35 KB
13. melléklet zárszámadás
42 KB
14. melléklet zárszámadás
31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!