nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-13 -tól
Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Uppony  Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3)  és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzatáról az alábbiakat rendeli el:


1.§

Az önkormányzat


 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Uppony Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

 1. Az önkormányzat székhelye: 3622 Uppony, Kossuth utca 83.
 2.  Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolt alaptevékenységeit a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2.§


(1) A Képviselő-testület hivatalos neve:  Uppony   Község Önkormányzata   Képviselő-

      testülete  (továbbiakban: Képviselő-testület).

(2)  A Képviselő-testület hivatalának neve:

     a)  Borsodbótai   Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) ,

      b) a Hivatal Kirendeltsége: Borsodbótai   Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltsége    

          (a továbbiakban Kirendeltség) .

     


3.§


(1) Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “Községi Önkormányzat Uppony” felirattal,

 b) A polgármester kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel

“Községi Polgármester Uppony” felirattal


(2) A  Kirendeltség  pecsétje kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címerével,

      körben az alábbi felirattal: „Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal  Upponyi  Kirendeltsége” .

(3) Az önkormányzat hosszú bélyegzőjén  „Uppony  Község Önkormányzata” felirattal szerepel.(4) Az önkormányzat weblapjának címe: https://sites.google.com/wiew/uppony

(5) Az önkormányzat működése Uppony  község közigazgatási területére terjed ki.


4.§


Az Önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét, címerét és zászlaját, kitüntetéseit külön önkormányzati rendelet szabályozza.5.§

A Képviselő-testület működése


(1) A Képviselő-testület  létszáma 5 fő (polgármesterrel együtt), tagjainak névsorát a Szabályzat I. sz. függeléke   tartalmazza.

                                                                             


6.§

Alakuló ülés


  

A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat, melyeknek  elemei lehetnek:

      a) ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,

           megbízólevelek átadása,

      b) az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,

      c) a polgármester illetményének  megállapítása,

      d) a polgármesteri program ismertetése,

      e) az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása,

      f) bizottságok megválasztása,

      g) alpolgármester választása, eskütétele,

      h) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,

      i) egyebek (szükség szerint napirendre tűzhetők más kérdések is).


7. §


Rendes ülés


(1) A Képviselő-testület az elfogadott  munkaterv alapján vagy szükség szerint ülésezik.

(2)  A Képviselő-testület üléseit munkanapokon, lehetőség szerint  munkaidőben tartja  a Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében.


8. §

Rendkívüli ülés


 1. A határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására rendkívüli   

     képviselő-testületi ülés hívható össze.

 1. A rendkívüli ülés sürgős, azonnali döntés igénylő esetben rövid úton( telefon, e-mail) is  

összehívható.
9.§

Zárt ülés


(1)  Zárt ülés megtartását a polgármester, képviselő, jegyző vagy az ügyben érintett

        indítványozhatja az Mötv. zárt ülésre vonatkozó rendelkezései alapján.

(2) Az érintett zárt ülésre vonatkozó nyilatkozatát írásban és szóban is megteheti.

      a) írásbeli nyilatkozatot az ülés jegyzőkönyvéhez  mellékelni kell,

      b) szóbeli nyilatkozatot az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

 (2) Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást a polgármester és a jegyző adhat.

     Esetleges tájékoztatás, érdeklődés esetén a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni   

     kell.

10. §

Együttes ülések


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Borsodbótai  Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására létrehozott megállapodás alapján együttes üléseket tart a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeivel szükség szerint,  de minden az  intézmény gazdálkodásával és szakmai működésével  kapcsolatos témában.

     

(2) Az ülések összehívására a megállapodás és  az ülések rendjére és a döntéshozatal szabályaira a rendes ülésre       vonatkozó szabályok vonatkoznak.11.§

Az ülés összehívása


(1)A polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályozatása esetén a Képviselő-      

    testület  ülését az alpolgármester hívja össze és vezeti. A tisztségek egyidejű betöltetlensége,  

   illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületi  ülést a korelnök hívja össze és vezeti.

(2) A Képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak írásbeli  meghívót kell  

      küldeni.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:

     a) az ülés helyét és időpontját,

     b) a javasolt napirendi pontokat,

     c) a napirend előterjesztőjének nevét, valamint a napirendhez meghívott

          személy nevét, beosztását, ill. tisztségét,

(4)A meghívó mellékletét képező előterjesztéseket lehetőség szerint írásban (a továbbiakban e-

mailben is értendő)  kell megküldeni:

     a) az írásbeli előterjesztések teljes szövege,

     b) határozati, rendeleti  javaslatok.

(5) A képviselő-testületi tagoknak és a meghívottaknak a meghívót lehetőség szerint legalább az ülés

      előtt 5 nappal  kell kézbesíteni.

(6) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal  meg kell hívni:

     a) jegyzőt,

     b) a  Hivatal napirendi témában illetékes köztisztviselőjét, ez esetben az

          illetékesség kérdését a jegyző dönti el,

     c) azt a személyt, illetve intézmény, szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend

          tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tegyen javaslatot,


 (7) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt az írásbeli előterjesztéseket is ki

       kell kézbesíteni. Az (6) bek. b-c) pontjában meghatározott személyek részére az írásos

       előterjesztést csak azon napirendre vonatkozóan  kell megküldeni, amelyikhez meghívása  

       kapcsolódik.

 (8) A képviselő-testületi ülés idejéről, helyéről és napirendjéről a község lakosságát  5 nappal   

      előtte tájékoztatni kell a meghívó másolatának kifüggesztésével a Hivatal hirdetőtábláján   

      és a községi  hirdetőhelyeken.

(9) Szóbeli értesítés útján vagy távbeszélőn keresztül összehívott rendkívüli ülés esetén az összehívással egyidejűleg kell a kifüggesztést és a közzétételt megtenni.

12.§

A Képviselő-testület munkaterve


(1) A Képviselő-testület munkatervét a polgármester és a jegyző  készíti el, melyet a  polgármester

      terjeszt a Képviselő-testület elé.

(2) A tervezet elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

      a) helyi képviselőktől,

      b) az intézményi vezetőktől,

      c) a  nemzetiségi  önkormányzatoktól.

(3) A Képviselő-testület munkatervének tartalmaznia kell:

     a) az ülések tervezett időpontját,

     b) a képviselő-testületi ülés napirendjét és ezek előadóit.

(4) A munkaterv a testületi  munka tervezésének eszköze, attól

      indokolt esetben el lehet térni. A munkatervet folyamatosan karban kell tartani,

      ezért a polgármester felelős.

(5) A munkatervet évenként kell elkészíteni és a testület decemberi  ülésén előterjeszteni.


13.§

Az ülés vezetése


(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti,  akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjére

     a 11.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Az ülésvezető munkáját a jegyző segíti.

(2) Határozatképtelenség miatt elmaradt Képviselő-testületi ülést 8 napon belül azonos   

      napirenddel meg kell tartani.

(3) A polgármester feladatai:

     a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, előterjeszti a

          napirendi javaslatot,

     b) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

     c) előbb a módosító és kiegészítő javaslatokat, majd az eredeti javaslatot teszi

          fel egyenkénti szavazásra,

     e) biztosítja a képviselők felvilágosítás kérési  jogának gyakorlását a kérdezés   

          sorrendjében

     f) a napirendi pontok megtárgyalása, és esetleges kérdések,  azokra 

         megadott válaszokat követően bezárja az ülést.

(4) A tanácskozás rendjéért a polgármester felel, ennek keretében

     a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól,

     b) figyelmezteti, rendre utasítja a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő  magatartást

         tanúsítókat.
14.§

Az ülés nyilvánossága


(1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.

(2) A hallgatóság tetszését, vagy nem tetszését nem nyilváníthatja.

(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester az állampolgárt rendre utasíthatja.  

     Ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti a tanácskozóterem  elhagyására.

(4)Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia.

(5)A Képviselő-testület esetenként - vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel - dönt az egyes

     napirendi pontok tárgyalása során arról, hogy a szólni kívánó állampolgárnak                 

     hozzászólási jogot ad napirendi pontonként 2 percben.
15.§

Rendes ülés napirendje


(1)A Képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester a munka-tervnek   

      megfelelően a meghívóban tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a  Képviselő-  

      testület állapítja meg.

(2) A Képviselő-testületi ülés elején bármely képviselő, vagy bizottság javaslatot  tehet 

      napirendi pontokra. Rendelet alkotásra, vagy módosításra javaslatot csak  a következő   

      testületi ülésre kezdeményezhet, melyhez írásban elő kell  terjeszteni a rendelet szövegét.

(3) A Képviselő-testület a napirend kérdésében egyszerű többséggel dönt. Előterjesztését,  

      határozati javaslatát az indítvány benyújtója részben, vagy egészben visszavonhatja az      

      indítvány határozati javaslatáról való szavazás  megkezdéséig.


16.§

Az előterjesztések rendje


(1) Az előterjesztés történhetnek írásban vagy szóban, de lehetőség szerint törekedni kell az írásbeli   

     előterjesztéshez.

(2) Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:

     a) a témával kapcsolatos esetleges korábbi testületi döntést vagy arra való utalást, és annak   

         végrehajtásáról szóló tájékoztatást,

     b) az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatokat, határidő és felelős megnevezésével,

(3) Kizárólag írásban készülhet előterjesztés:

     a)rendeletalkotás,

     b) költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók,

     c) költségvetési koncepció,

     d) intézmény-alapítás, átszervezés, megszüntetés,

     e) helyi népszavazás kiírása,

     f)társulások létrehozása, csatlakozás társuláshoz, társulásból történő kilépés esetén,

     g)munkaterv elfogadása,

     i)közbeszerzési terv, belső ellenőrzési terv,

(4) Határozati javaslat  előterjesztésére csak a jegyzővel történt egyeztetést követően van mód.  


17.§

Önkormányzati rendelet


 (1 Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

     a) a települési képviselő,

     b) a polgármester ,

     c) a jegyző.

 (2) A Képviselő-testület általában előzetesen állást foglal az önkormányzati rendelet   

      szükségességéről és megbízhatja a  jegyzőt az előkészítésével.

 (3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése és indoklása a jegyző feladata.

 (4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos    

      módon, mely a  Hivatal hirdetőtábláján 30 napra történő  kifüggesztés. 

 (5) A kihirdetés napja, a kifüggesztés napja.


18.§

Az előterjesztések vitája


(1) A Képviselő-testület ülésén elsőként az adott napirendi pont előadóját illeti  meg a szó.

(2) A Képviselő-testület minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati  javaslat felett     

      külön-külön vitát nyit.

(3) A vita lezárására, valamint a hozzászólások időtartamának korlátozására  bármely  

     képviselő javaslatot tehet, a javaslatairól a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) A napirend előadója válaszol a hozzászólásokra és feltett kérdésekre, ezt követően a   

      polgármester lezárja a vitát.

(5) A polgármester összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat szavazásra  bocsátja.

(6) A felszólalás és hozzászólás szabályai: a Képviselő-testület ülésein a képviselők és a  

      tanácskozási joggal részt vevő meghívottak  kaphatnak szót,  illetve a hallgatóság a 14. § (5)  

      bekezdésében foglaltak szerint.   

                                               

19.§

Napirend előtti felszólalás


(1) Napirend előtti hozzászólásra irányuló szándékát az ülés megnyitásáig  bármely képviselő   

      jelezheti a polgármesternek.

(2) A hozzászólás  témájának ismertetése után a polgármester indítványára  a Képviselő-

     testület eldöntheti, hogy a hozzászólni szándékozót  csak a napirendi pont után hallgassák meg.


20.§

Felszólalás ügyrendi kérdéshez


(1) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, jegyző, valamint a

     tanácskozási joggal meghívottak bármikor szót kérhetnek.

(2  A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatok felett azonnal vita nélkül egyszerű többséggel

     határoz.

(3) Az ügyrendi kérdésben szót kérő személyeknek meg kell jelölnie a rendelet azon szabályát,  

      amellyel ellentétes intézkedést tapasztalt, illetve amely alapján felszólalni kíván.

(4) Amennyiben az ülés vezetője megállapítja, hogy a hozzászólások nem ügyrendi kérdéshez

       történtek, a képviselőtől megvonja a szót.

(5) Napirendhez kapcsolódó felszólalás

      a) a képviselők a napirendhez való hozzászólási szándékukat a polgármesternek jelzik,

      b) a felszólalásra a polgármester adja meg a szót,

(6)) A hozzászólások sorrendjei:

      a) az előterjesztő,

      b) a jelentkezés sorrendjében.                                               


21.§

Döntéshozatal szabályai


 1. ) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több, mint a felének igen szavazata (egyszerű szótöbbség) szükséges.

(1a) A minősített többséget érintő kérdésekben a megválasztott képviselők többségének (3 fő) igen szavazata szükséges.

 (2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az  

      ügy személyesen érinti. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely más 

      képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt.   

(3) A döntési kérdést szavazásra úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.

     Ha egy kérdés több részletből áll, arra részenként kell  szavazni.


22.§

Szavazás módja

(1) Szavazni személyesen lehet.

(2)A szavazás kézfelnyújtással történik, a képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal    

     vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodhatnak.

(3)  A szavazat  számláltatásról a jegyző gondoskodik. Kétség esetén a szavazást kézfelnyújtással   

      meg kell ismételni.

23.§

Névszerinti szavazás


(1) Névszerinti szavazást kell elrendelni:

      a) az önkormányzati ingatlanvagyont érintő kérdésekben,

      b) hitel felvételénél, értékhatártól függetlenül,

      c) közbeszerzési eljárás eredményhirdetésekor.


(2) Névszerinti szavazásnál a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik  nevük  

     felolvasásakor "igen"-nel, "nem"-el szavaznak, illetve tartózkodnak.

     A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. Szavazási névsort a polgármester és a jegyző írja       alá és   a jegyzőkönyvhöz kell      csatolni.

(3) Nem lehet névszerinti szavazást tartani ügyrendi kérdésben.
24.§

Titkos szavazás


(1) A titkos szavazást a polgármester, vagy bármely képviselő kezdeményezheti az Mötv. 48. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.

 (2) A titkos szavazás írásban történik, amelyhez a technikai feltételeket a jegyzőnek kell  

      biztosítani, lebonyolítása az kijelölt szavazatszámláló bizottság  feladata. A    

      szavazás a bizottság által kijelölt külön helyiségben történik, a képviselők borítékban elhelyezett  

      szavazólapon adják le szavazatukat. A bizottság elnöke a szavazás eredményét a tanácskozó

      teremben ismerteti.


25.§

Képviselő-testület döntései és azok jelölése, kihirdetése


(1) A Képviselő-testület döntései:

     a) önkormányzati rendeletek,

     b) képviselő-testületi határozatok.                                                                    

(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos

      sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

 (3) A rendelet  szövegét a jegyző szerkeszti.                                                                  

(4) A jegyző gondoskodik arról, hogy a rendeletekről és a fontosabb közérdekű, a lakosságot

      érintő határozatokról a község lakossága megfelelő módon  értesüljön a helyben szokásos

      módon. A helyben szokásos mód: a 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(5) Az Önkormányzat határozatát meg kell küldeni azoknak, akiket a határozat érint.

(6) A rendeletek és határozatok nyilvántartása a jegyző feladata.


26.§

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve


 (1) A képviselő-testületi ülésen elhangzottakat az ülésen elfogadott  jegyzőkönyvvezető    

     az ülésről kivonatos jegyzőkönyvben  rögzíti.

 (2) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakat.

 (3) A jegyzőkönyv mellékletét a meghívó, jelenléti ív, a határozatok rendeletek mellékletei, az előterjesztések és javaslatok anyagai képezik.

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel  együtt a jegyző kezeli, évenként be kell   köttetni és irattárba kell helyezni a jegyzőkönyveket.

(5) A jegyzőkönyveket a polgármester, jegyző írja alá.27.§

Jegyzőkönyvbe történő betekintés szabályai


(1) A választópolgárok - zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testületi

      ülések előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyveibe a  Hivatalban, hivatali  

      munkaidőben a jegyző vagy az általa megbízott ügyintéző jelenlétében.
28.§

Lakossági, társadalmi szervezeti kapcsolattartás


(1) A képviselő-testület helyi önszerveződő közösségek képviselőit az ülés napirendi pontja 

     tárgya szerinti függvényében külön meghívó megküldésével, a napirendi pont tárgyalására

     hívja meg.

(2) A lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását közmeghallgatáson és   

      falugyűlésen biztosítja.

29. §.

Közmeghallgatás


(1) A közmeghallgatásról 8 nappal megelőzően  hirdetmények kifüggesztésével  tájékoztatni kell a 

      lakosságot a helyben szokásos módon (17. §. (4) bek.).

(2) A közmeghallgatást addig kell folytatni, amíg a résztvevők bármelyike közérdekű kérdés,  

      vagy javaslat megtétele érdekében kér szót.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell, 

      amennyiben az ülésen nem válaszolható meg, 30 napon belül kell a felszólalónak írásban  

      válaszolni.

(4) Közmeghallgatást kell tartani, ha

      a) a képviselők több, mint a fele,

      b)a választópolgárok 20 %-a kéri.

(5) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

(6) A közmeghallgatásról   jegyzőkönyv készül, melyre a 26. §-ban leírtak az irányadók.

                                                                          

30. §

Falugyűlés


 1. A lakosság tájékoztatását, a fontosabb döntésekbe való bevonását a Képviselő-testület falugyűlés tartásával évente  köteles biztosítani, mely a közmeghallgatással együtt is megtartható.


 1. A falugyűlés  helyéről és időpontjáról  a Képviselő-testület dönt.


 1. A falugyűlésről  8 nappal megelőzően  hirdetmények kifüggesztésével  tájékoztatni kell a 

lakosságot a helyben szokásos módon (17. §. (4) bek.).

 1. A falugyűlésről   jegyzőkönyv készül, melyre a 26. §-ban leírtak az irányadók.31.§

A Képviselő-testület tagjainak jogállása, jogai, kötelezettségei

                                                                 

(1)  A képviselőt a polgármester, a jegyző, a  Hivatal dolgozói, az Önkormányzat

     irányítása, illetve felügyelete alá tartozó intézmények vezetői munkaidő alatt

     kötelesek fogadni és az általa előadott képviselői munkájához szükséges ügyekben az Mötv. 32.

    §-ában foglaltak szerint érdemi  választ adni.


(2) A képviselő kötelezettségei:

      a) a képviselő írásban, vagy egyéb módon köteles bejelenteni a polgármesternek,

          ha a képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni, vagy ha egyéb megbízásának teljesítésében 

          gátolva van.

      b) köteles a Képviselő-testület   felkérésére részt venni egyes képviselőtestületi ülések 

          napirendjének előkészítésében,  határozatainak ellenőrzésében.

      c) köteles a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni.

      d) köteles bejelenteni személyes érintettségét.


(3) A képviselők fogadóórát tarthatnak a Kirendeltség  épületében, melynek időpontjáról 10   

     nappal korábban a helyben szokásos módon ( 17 § (4) bekezdés) a lakosságot tájékoztatni kell.


32. §


Az összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárásra az Mötv. 37-38. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.33.§

 Képviselő-testület bizottságai


 (1) A Képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi  Bizottságot hoz létre a megválasztott képviselők közül.

  a) A bizottság tagjainak névsorát a rendelet 2. függeléke tartalmazza.

 (2) A képviselő-testület egyes jelentősebb, időszakos, vagy egyedi feladat elvégzésére

       ideiglenes, adhoc bizottságot alakíthat.


(3) A bizottság elnökét a képviselő-testület választja meg.34.§

A bizottság vezetése és szervezete


(1) A bizottságok elnökből és képviselő testületi tagokból állnak. A bizottság tagjaira  bármely képviselő javaslatot tehet.

(2) A bizottság elnökét távollétében a bizottság korelnöke teljes jogkörrel helyettesíti.

(3) A bizottság elnöke:

      a összehívja és vezeti a bizottság ülését,

      b) szervezi és összehangolja a bizottság munkáját,

      c) képviseli a bizottságot.

(4) A bizottságok üléseinek vezetésére a képviselő-testületi ülések vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


35.§

A bizottságok feladatköre


 1. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről,  képviselői összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárások, előkészítéséről, titkos szavazás lebonyolításáról, eredmény megállapításáról.
 2. Ellátja az Mötv. 120. §-ában meghatározott feladatokat. 1. Az ideiglenes, adhoc módon létrehozott bizottságok feladatkörét a létrehozáskor a Képviselő-testület állapítja meg.
 2. Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.


36.§

A bizottságok működése


 A bizottság üléseire meg kell hívni:

 1. a bizottság tagjait,
 2. a jegyzőt,
 3. a polgármestert,
 4. a  Hivatal napirendi témában illetékes köztisztviselőjét, ez esetben az

                  illetékesség kérdését a jegyző dönti el,

            e ) azt a személyt, illetve intézmény, szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend

                 tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tegyen javaslatot,


(2)  A bizottsági ülések  munkaidőben, lehetőség szerint a délelőtti órákban tartandók.

(3) A bizottsági ülések napirendi anyagát - amennyiben indokolt - írásban kell elkészíteni és  

     azt a meghívóval együtt az ülést megelőzően legalább 3 nappal el kell juttatni a  

     meghívottaknak.

(4)  A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza.

(5) A bizottságok üléséről kivonatos jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről a jegyző

     gondoskodik.

(6) A bizottsági jegyzőkönyveket az elnök, és a hitelesítő írja  alá.


37.§

A polgármester


(1) A polgármester az Önkormányzat választott vezetője.

(2)  A polgármester megbízatását főállásban  látja el.

(3)  A polgármestert az alpolgármester helyettesíti.

(4) A polgármester feladatai az Mötv.-ben meghatározottakon túl:

      a) széleskörű nyilvánosság biztosításával gondoskodik az Önkormányzat demokratikus

          működéséről, mely során kiemelt feladata a településfejlesztés és a közszolgáltatások

          szervezése, továbbá együttműködés a társadalmi szervekkel és a lakosság önszerveződő   

          közösségeivel, valamint a Hivatalt  fenntartó önkormányzatok polgármesterével, képviselő-  

          testületével,

     b)  biztosítja a vezetés egységét, összehangolja a Képviselő-testület és  a  jegyző munkáját,    

     c) ellátja a Képviselő-testület által reá átruházott feladat- és hatáskört, melyet a rendelet 2.

         melléklete tartalmaz.

 1. A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 9.00-12.00 óráig.


38.§


Az alpolgármester


 1. A képviselő-testület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármester választ.
 2. Amennyiben a megválasztásnál nincs meg a szükséges többség, a következő ülésen ismételten szavazást kell tartani.
 3. Az alpolgármester köteles feladatait a polgármester irányításával, utólagos beszámolási kötelezettséggel  ellátni.

(4) A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri szabadságot engedélyezi és nyilvántartja.

39.§

A jegyző


1) A jegyző Önkormányzat munkájával összefüggő feladatai:

     a) rendszeres tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, , a  polgármesternek az 

         Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,

     b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület és a bizottság  elé kerülő

         előterjesztéseket,

     c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, az  ügyintézésről,

     d) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések törvényesek legyenek és az érdekeltek azokat 

          időben kézhez kapják,

      e) biztosítja a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését, határidőn  belüli 

         felterjesztését a törvényességi felületen,

     f) gondoskodik arról, hogy a testületi döntésekről az érdekeltek értesüljenek,

     g) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, valamint a polgármester megbízása alapján  

        az általuk beterjesztett javaslatok, bejelentések, kérelmek elintézéséről.

    f) jogszabálysértő döntés esetén jelzést tesz a képviselő-testület részére.

(2) A jegyző helyettesítésének ellátása a Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján történik.


40.§

A Képviselő-testület hivatala


(1) A képviselő-testület az önkormányzati döntések működésével, a polgármester és a jegyző  feladat- hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Borsodbótai   Közös Önkormányzati Hivatalt működteti Borsodbóta, Sáta, Uppony Községek Képviselő-testületeivel közösen. 

(2) A Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma : jegyző +9 fő.

(3) A köztisztviselők feladataikat összevont munkakörben látják el.

(4) A településen kirendeltség működik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(5) A Hivatal fenntartásával kapcsolatos költségek viselését a Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás rögzíti.

                                                                 

41.§

Vagyon, gazdálkodás


 (1) A Képviselő-testület a helyi lakosság szükségleteinek kielégítését és a jogszabályokban előírt    

      gazdálkodási feladatait - intézményei tekintetében is - a Hivatal költségvetési szerve útján látja

      el.

(2) Az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetését és zárszámadását - az államháztartásról    

     szóló törvény a gazdasági évre hatályos költségvetési törvény  és végrehajtási rendeletek keretei  

     között - határozatban, illetőleg helyi  rendeletekben foglalt képviselő-testületi döntések rögzítik.

     a) A gazdasági programot a polgármester az alakuló ülést követő 6 hónapon belül nyújtja be a képviselő-testületnek.

(3) A polgármester gazdálkodási jogkörét a  tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott        

     esetekben csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja mind a         

     kötelezettségek vállalása, mind a kifizetések teljesítése tekintetében.

(4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön rendeletet alkot.

(5) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a polgármester évente egyszer – a

     közmeghallgatáson – tájékoztatja a lakosságot.

(6) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a Képviselő-testület a belső ellenőrzési munkaterv keretein belül megbízott szerv útján   gondoskodik.42.§

Társulás


 1. Az Önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket.
 2. Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testület külön megállapodásban rögzíti.
 3. Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:     

      a) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása 

b) Csokvaományi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás

c) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.

 1. A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott hatásköröket a 3. melléklet tartalmazza.


43.§.

 Záró rendelkezések


(1)  Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.   

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Uppony    Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2018. (III.20.)  számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. mell. cofogok
14.47 KB
2. mell. pm hatáskörök
13.84 KB
3. mell. társulás hatáskör
13.93 KB
függelék
13.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!