nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-26 - 2015-05-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletének végrehajtására – Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:1.A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat számára.(2) E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki

  1. lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  2. rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
  3. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
  4. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
  5. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  6. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(3) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a 2.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti kérelmező.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2015. február 15. napjáig lehet benyújtani a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál.

(3) A kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2015. február 15. napjáig dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított 960.120,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 185.420,-Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. május 31. napján hatályát veszti.
            Polyák István Vilmos                                    Némethné Jenei Éva

                  polgármester                                                 jegyző

Záradék:


A rendeletet-tervezetet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. november 11. napjától 2014. november 24. napjáig társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

A rendelet-tervezet ellen bejelentés, észrevétel nem volt.

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. november 25. napján kifüggesztéssel kihirdettem.Némethné Jenei Éva

jegyző1. melléklet a 19/2014 (XI.25.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

........................................................  (név) (szül. hely és idő: .........................................

Szabadbattyán …………………………………..…… u. …….  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 19/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként………… q tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.................................

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma....................................................

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma.......................

d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetet megállapító igazolás száma:.................................................................................

e) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

  1. Név. ................................................................. Szül.idő..................................................................
  2. Név. ................................................................. Szül.idő..................................................................
  3. Név. ................................................................. Szül.idő..................................................................
  4. Név. ................................................................. Szül.idő•................................................

f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok.

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Szabadbattyán, ………………………………………….

……………………………………

kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Szabadbattyán, …………………………

……………………………………

ügyintézőA Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése:

Kérelmező részére a bizottság ....................................................... /201…. (……..) határozatával …….. q tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Szabadbattyán, ……………………

……………………………………

bizottság elnöke2. melléklet a 19/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethezÁTVÉTELI ELISMERVÉNYNév: ………………………………………………………………………..


Lakcím: ……………………………………………………………………


szám alatti lakos Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatától a részemre a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság által a ………………… számú határozat alapján megállapított természetbeni juttatást – ………………. q tűzifát - ……………………. Ft értékben a mai napon átvettem.Szabadbattyán, ………………………………………………………………………

aláírásMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!