nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (XII.9) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-28 - 2015-12-31
Domaszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (XII.9) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

Domaszék Község Képviselő-testülete az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:


Adókötelezettség

1. §


Kommunális adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő

  1. lakás és nem lakás céljára szolgáló épület vagy épületrész tulajdonjogával rendelkező magánszemélyt, illetve építményre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultját, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlőjét, valamint
  2. a beépítetlen belterületi földrészletet.


Adómentesség, adókedvezmény

2. §

(1)

Mentes az adó alól:

  1. Domaszék Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet;
  2. az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:

azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

(2) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.

(3) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, egyedül élő 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.[1]


(4) Az adómentességet, adókedvezményt az arra való jogosultság megnyílását és megszűnését követő évtől kell engedélyezni, illetve megszüntetni.


(5) A mentességre, kedvezményre vonatkozó kérelmet a bevallás beadásával egyidőben, írásban kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokkal együtt.


Adó mértéke

3.§[2]


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:Az adó megfizetése

4. §

Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, illetőleg változásáról az azt követő 15. napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást nyújtani.


4/A. §[3]

2014. évben az adó első félévi részletét április 15. napjáig kell megfizetni.


Záró rendelkezések

5. §Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 34/2003. (XII.9.) Kt. rendelet, valamint az azt módosító 10/2004. (II.25.) Kt., a 39/2004. (XII.14.) Kt., a 34/2008. (XII.12.) Kt. és a 19/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet.


Kispéter Géza sk.                                                                           Angyal Zsolt sk.

polgármester                                                                                         jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. december 9.


                 Angyal Zsolt sk.

            jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. november 28.

Hatálybalépés: 2014. január 1.

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. február 27.

Hatálybalépés: 2014. február 28.Dr. Csányi Imre

jegyző[1] Megállapította a 13/2013. (XIl.28.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2014. január 1.

[2] Megállapította a 13/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2014. január 1.

[3] Megállapította a 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2014. február 28.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!