nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 82.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 77.§, 78.§ - ában meghatározott feladatkörében eljárva- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (143) és 92/C § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság és könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A költségvetési előirányzatok teljesítése


1.§


(1) A Képviselő-testület Jászapáti Város  2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. melléklet szerinti címrend vonatkozásában a 2. 3. mellékletben foglaltak alapján

1 493  630 eFt bevétellel

1 545 941 eFt kiadással

                                                            70 003 eFt finanszírozási bevétellel

                                                            13 397 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezéssel fogadja el.

 1. Intézményi működési bevétel                                  91 258 eFt
 2. Ebből: Vállalkozási bevétel                                           000eFt
 3. Sajátos működési bevétel                                        472 131 eFt
 4. Önk. Sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.              18 204 eFt
 5. Támogatások, tám ért. bevétel                                946 690 eFt
 6. Támogatási kölcsönök                                                   699 eFt
 7. Pénzforgalom nélküli  bevételek                               2 135 eFt
 8. Finanszírozási bevételek                                           70 003 eFt
 9. Ebből : Hitel igénybevétel                                        70 003 eFt

                         Bevételek összesen                                              1 563 633 eFt

összegben  a 2.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.


(3) A Jászapáti Város Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését


 1. Személyi juttatás                                        569 089 eFt
 2. Munkaadókat terhelő járulék                      141 191 eFt
 3. Dologi kiadások                                          366 074 eFt
 4. Támogatások folyósítása                                       0 eFt
 5. Egyéb működési c támogatások, kiadások 158 509 eFt
 6. Felhalmozási kiadások                                318 412 eFt
 7. Támogatási kölcsönök nyújtása                         10 eFt
 8. Finanszírozás kiadásai                                  13 397 eFt
 9. Tartalékok                                                              0 eFt

            Kiadások összesen                                 1 545 941 eFt

összegben a 3.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

     


2. A mérleg szerinti vagyon2.§


 (1)  A Jászapáti Város Önkormányzat 2010. év december 31-ei állapot szerinti vagyonát 

         7 269 804 eFt

eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 14.  mellékletben.

3. A pénzmaradvány elszámolása


3.§


(1) A Jászapáti Város Önkormányzat pénzmaradvány összegét

   -105 450  eFt

összegben  a 20. 21. mellékletben fogadja el.


(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenység 2010. évi pénzforgalmi maradványát

      787 eFt-ot

 az alaptevékenység ellátására fordítja, a 17. melléklet alapján.


 (3) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő testület engedélyezi az Önállóan működő és gazdálkodó Intézményeknek a 2010. évben keletkezett szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbi bontásban:


Önálló Óvodai Intézmény: 2 006 eFt, melyet az óvoda  működést segítő eszközökre, berendezésekre fordítja.


Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 1.287eFt, pénzmaradványból az intézmény a 48-as épület (5130 Jászapáti Velemi E. u. 17.) udvarának kialakítására, kerti kiülő padok vásárlására, a Vágó Pál iskola épület (5130 Jászapáti Damjanich u. 2.) konyhabútorok cseréjére, valamint egyéb taneszközökre, sportszerekre fordítja.


A felhasználásról az intézmény a 2011.december 31-ig elszámol és a zárszámadásban beszámol. A szabad pénzmaradványról az intézmény előirányzatát módosítja és nyilvántartást vezet róla.


(4) Az önállóan működő intézmények pénzmaradvánnyal nem rendelkeznek, az a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványában szerepel. 


(5) Az Önálló Óvodai Intézmény a 2009.évi szabad pénzmaradványáról, 2 135 eFt-ról elszámolt. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2009. évi 6 661 eFt szabad pénzmaradványával  elszámolt.
4. Feladatonkénti bevételek, kiadások teljesítése


5.§


 1. A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő szervek  működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 4. 6. 7. 8.  9.  10. 11.  mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 2. A Regio-Kom Társulás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését az 12.  melléklet tartalmazza.
 3. A Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulás  működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 13.  melléklet tartalmazza.


6.§


 1. Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését célonként a 15. melléklet rögzíti.


7.§


 1. A Jászapáti Város Önkormányzat  több évre kiható kötelezettség vállalás teljesítését a 13. sz. melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 16.  melléklet mutatja be.
 2. A Jászapáti Város Önkormányzat vállalkozási pénzforgalmi maradványát 2010. évre a 17. sz. melléklet adatai mutatják be.
 3. A Jászapáti Város Önkormányzat vagyon kimutatását a 18. 19. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában nincs  - érték nélkül nyilvántartott eszköz, - mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség ( kezesség-garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség).

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 24.  melléklet, a létszámadatokat a 25.  melléklet, az államadósság és a hitelek állományokat a 23.  melléklet tartalmazza.8.§


 1. A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot.
 2. A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja egyszerűsített beszámolót a 14. 17. 20. 24.  mellékletek szerint.
 3. A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai


9.§


 1. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
 2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.6. Záró rendelkezések


10.§


(1) E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Jászapáti Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló  2/2010. (II.12.) rendelet, valamint azt módosító  17/2010 (XI.25.) rendelet,  1/2011.(II.08.) rendelet hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!