nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-22 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.22.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1§ Hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2018.(III.28.) önkormányzati rendeletének 11.§ (16) és (19) bekezdése, 12.§ (6), (10), (21) és (22) bekezdése, 14.§--a, 16.§ (6) és (7) bekezdése, 17.§ (1) és (3) bekezdése, valamint 19. § (10) bekezdésének c) és d) pontja.2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                  Lendvai Jánosné                                                         Hegyiné Böröcz Adél

                    polgármester                                                                       jegyzőA rendeletet kihirdettük: 2019. július 22.
                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!