nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IX.28.) rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-07-31
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IX.28.) rendelete
a vásár és piactartás rendjéről

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotó jogkörben - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014. (XI. 6.) számú önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vásár és piactartás rendjéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Dunavecse Város közigazgatási területén tartott

  1.  alkalmi (ünnepi) vásárra
  2.  heti (élelmiszer és kirakodó) piacra
  3.  az ott értékesítő, szolgáltató (továbbiakban: kereskedelmi) tevékenységet folytatókra, valamint a piac, vásár területén tartózkodókra terjed ki.

2. Általános szabályok

2. §


(1) Piacot az tarthat fenn, üzemeltethet, akit a Jegyző nyilvántartásba vett.


(2) Az üzemeltető feladata a rend fenntartása, az árusítóhelyek kijelölése, a pénzdíjak megállapítása, beszedése, és minden egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladat végrehajtása.


(3) Az üzemeltető jogosult és köteles a piacokra vonatkozó jogszabályok és egyéb hatósági előírások végrehajtásának ellenőrzésére és annak megsértése esetén a szükséges eljárás kezdeményezésére.


(4) Piacon csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad forgalomba hozni, amely megfelel a mindenkor hatályos közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszer- egészségügyi előírásoknak.  Nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. Ezek köréről az árusokat és a vásárlókat hirdetményben tájékoztatni kell, melyet jól látható helyen ki kell függeszteni.


(5) Vásáron, piacon terméket az hozhat forgalomba, aki a tevékenység végzésére jogszabály alapján jogosult.


(6) A piac területén bármilyen jellegű bővítéshez, fejlesztéshez (építés, bontás, átalakítás, műszaki berendezés létesítése) a tulajdonos hozzájárulása szükséges.(7) Amennyiben ugyanazon területen egy időben többfajta piac működik, az üzemeltető köteles ezeket területileg elkülöníteni.


3. Vásár, piac fenntartása

3. §


Dunavecse Város Önkormányzata a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot tart fenn, vásárt rendez, vagy piac fenntartására, vásár rendezésére külön szerződés alapján másnak kizárólagos jogot biztosít.


4. A vásárok és piacok jellege, helye, ideje, nyitvatartása


4. §


(1) Heti piachelye : Dunavecse, Petőfi S. u. 4. (Piactér)


(2) Alkalmi (ünnepi) vásár a városi ünnepekhez, rendezvényekhez kötődően tartható a városi   ünnepség, rendezvény helyszínén.


5.§.


(1) A piac nyitva tartása: a piac a hét minden napján nyitva tartandó. Üzemeltetési szerződés kötése esetén a nyitva tartás pontos idejét az üzemeltető határozza meg.(2) Az alkalmi (ünnepi) vásár nyitva tartása a városi ünnepség, rendezvény idejével megegyező.


5. Az árusítóhely igénybevételének módja, feltételei

6. §


(1) A piacon a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.


(2) A helyfoglaláskor tekintetbe kell venni az előre megvásárolt napi, havi bérleteket.


(3) Az alkalmi vásár kirakódó részén az árusok egy héttel a vásár előtt a Polgármesteri Hivatalba történő bejelentéssel, és a helyhasználati díj előre történő megfizetésével biztosíthatják helyüket. Az előre nem biztosított helyeken a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.


(4) A helyhasználatért a heti piacon és az alkalmi vásáron egyaránt helyhasználati díjat kell fizetni. A helyhasználati díj mértékét a heti piac esetében az 1. melléklet, az alkalmi (ünnepi) vásárok esetén a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjak szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.


(5) A helyszíni használati díj beszedése a vásáron és a piacon a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a helyszínen történik. A díjat a Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozója, üzemeltetési szerződés esetén az üzemeltető szedi be.


6. A vásárok és piacok rendje, az árusítás szabályai

7. §(1) A vásártéren és a piactéren lévő építményeket – ideértve az árusító asztalokat és berendezési tárgyakat is – megrongálni, bepiszkolni, a helyéről eltávolítani tilos.


(2) A vásár, illetve a piac területén a forgalmat akadályozni tilos, a vásár és piac területére csak az áruszállító jármű mehet be a le-és felrakodás idejére.


(3) Kutyát a piactér területére bevinni tilos.


(4) A vásár, illetve a piac területén tüzet rakni tilos, a tűzrendészeti előírások megtartása mindenkire kötelezőek.


(5) A helyhasználó a kijelölt helyét köteles tisztán tartani, a szemetet a kijelölt szemétgyűjtőben elhelyezni.


8. §


(1) Azon árus, akire nézve a hatályos jogszabályok előírják köteles az árakat az árusítás megkezdése előtt jól láthatóan feltüntetni, s az árú eredetét igazoló bizonylatot magánál tartani.


(2) Mérésnél kizárólag érvényes hitelesítésű mérleget, súlyt, vagy egyéb mérőeszközt szabad használni.


(3) Élelmiszert az eladó kizárólag asztalról, állványról, ennek hiányában kosárból, ládából vagy zsákból árusíthat.


(4) Az élelmiszer területén – élő baromfi, nyúl, hal és más ehető vízi állat kivételével – állatfelhozatal tilos.


(5) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a vásár, illetve a piac területéről el kell szállítani.


7. Záró rendelkezések

9. §(1) Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 7/2010. (II. 24.) rendelete.
         Vörös Sándor                                                                           Nagy Erzsébet

            Polgármester                                                                              Jegyző

Záradék:A fenti szöveget a képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. szeptember 28-án.
                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
27.5 KB
2 melléklet
26.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!