nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 5/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 - 2016-05-29
Domaszék község képviselő testületének 5/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2015. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        667.505  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       667.505  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „


2.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:       571.255

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         162.602

- munkaadókat terhelő járulékok:                  43.816

- dologi jellegű kiadások:                             163.464

- pénzeszköz átadások:                                201.373


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                      42.313 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                 5.800 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                    260 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                           48.373 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:       24.280 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                        5.800 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat               260 e Ft összegben.


(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


3. §


 A rendelet 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 96.250 ezer forint. (5. és 7. sz. melléklet)

         (2) A Domaszék-Röszke szennyvíztisztító telep bővítés két település közös beruházása miatti önerő szükséglet 4.584 e Ft, melyet saját erőből fizet ki az önkormányzat.”


                                                              4. §


A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 9.§ (2)  Az Önkormányzat működési pénzmaradványa 25.238 e Ft.”


                                                                                                                         

                                                                              5. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.


            Kispéter Géza sk.                                       dr. Csányi Imre sk.

             polgármester                                                    jegyző                               

                                                            Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 27.


dr. Csányi Imre

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
53 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
4-a. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
51 KB
6. számú melléklet
50 KB
7. számú melléklet
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!