nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 12/2014 (X.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-22 - 2015-02-28
Domaszék község képviselő testületének 12/2014 (X.22.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatrólhttp://njt.hu/onkorm/design/elements/datepicker.png

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzata megalkotására a következőket rendeli el: 1. §


Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Domaszék Községi Önkormányzat

 1. Az önkormányzat működési területe:

Domaszék község közigazgatási területe

 1. Az önkormányzat székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
 2. Az önkormányzat – külön rendeletben meghatározottak szerint – jelképekkel (címer, zászló, pecsét) rendelkezik, valamint kitüntetéseket és elismerő címeket adományoz.
 3. Az önkormányzat havonta megjelenő hivatalos lapja a Domaszéki Hírmondó, hivatalos honlapja a www.domaszek.hu.
 4. A település történetét és főbb adatait az 1. számú függelék tartalmazza.
A Képviselő-testület feladatai és hatásköre


 1. §


 1. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
 2. Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei:

látja el.

 1. A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a következők szerint ruházza át:

a) A polgármester hatásköre az

- önkormányzati segély krízis segély formájában történő,

- önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítása.

b) A Humán Bizottság hatásköre

- az előző pontban foglaltak kivételével az önkormányzati segély,

- a hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása.

c) A jegyző hatásköre a közgyógyellátás méltányossági alapon történő megállapítása.
A Képviselő-testület szervezete, működése

Az együttes képviselő-testületi ülésekre vonatkozó szabályok


 1. §


 1. A Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. A testület 6 fő képviselőből és 1 fő polgármesterből áll. A Képviselő-testület névsora a 2. számú függelékben olvasható.
 2. A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart.
 3. A Képviselő-testületi ülés időpontját és napirendjét közzé kell tenni a Domaszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A közzététel még történhet:A Képviselő-testület munkaterve


4. §


 1. A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik.
 2. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a Képviselő-testület tagjainak, társadalmi szervezeteknek, önkormányzati intézmények vezetőinek, valamint a lakosság véleményét.
 3. A munkatervre vonatkozó javaslatok előterjesztésére vonatkozó felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára, a munkatervet tárgyaló Képviselő-testületi ülést legalább 15 nappal megelőzően ki kell függeszteni, valamint az ülésen tanácskozási joggal rendelkezők részére írásban is meg kell küldeni.
 4. A munkatervben kerül meghatározásra:

a)  az ülés tervezett időpontja

b) az ülés napirendje

c) az ülés napirendjének előadói

d) azok a napirendek, amelyek bizottságnak előzetesen meg kell tárgyalnia.

e) egyéb szervezési feladatok (fórum, falugyűlés stb.)A Képviselő-testület működése


5. §


 1. A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.
 2. A polgármester akadályoztatása esetén az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az alpolgármester látja el.
 3. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök veszi át az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos teendőket. Ha a korelnök sincs jelen az ülésen, de az ülés egyébként határozatképes, az ülést a legidősebb jelenlevő képviselő vezeti. Polgármester, alpolgármester hiányában az önkormányzat ügyeit, a polgármesteri feladatokat a korelnök veszi át. A korelnök akadályoztatása esetén a képviselők közül a soron következő korelnök látja el a feladatokat.
 4. A Képviselő-testület ülését legkésőbb az ülést megelőző ötödik napon, írásbeli meghívóval vagy elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni. A tervezett Képviselő-testületi ülés meghívójának tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, napirendjét, a tanácskozási joggal meghívottak körét. Sürgős esetben a Képviselő-testület rendkívüli ülését ettől eltérő módon, így különösen távbeszélőn keresztül is össze lehet hívni. A meghívóhoz mellékelni kell a megfelelő időben benyújtott írásbeli előterjesztéseket. Írásbeli előterjesztést kell készíteni a következő esetekben:

            a./ önkormányzati rendeletalkotás

            b./ intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése

            c./ helyi népszavazás kiírása.

 1. A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület nyílt ülésén bárki részt vehet és a polgármester szót adhat, ha kérését elutasítja, akkor a képviselő-testület dönt alakszerű határozat nélkül. A nyílt ülésen jelen levők a Képviselő-testület munkáját nem zavarhatják.
 2. A Képviselő-testület nyílt üléséről bárki készíthet video-, hang- vagy fényképfelvételeket.

A zárt ülésről – a jegyzőkönyvi hangfelvételen kívül- semmilyen felvétel nem készíthető.

 1. A Képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat az Mötv. 46. §-ban meghatározott esetekben.
 2. Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet, javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a testület határoz. Az ülés határozatképtelensége esetén az ülés tervezett napirendjét a következő rendes Képviselő-testületi ülés elé kell terjeszteni.
 3. A polgármester a polgármesteri jelentés keretében tájékoztatást ad az ülést megelőző fontosabb intézkedésekről, az ülés időpontjáig végrehajtandó határozatokról, a jegyző közreműködésével tájékoztatást ad az időközben megjelent fontosabb jogszabályokról.
 4. A napirend tárgyalása kapcsán:
 1. az írásbeli előterjesztést – a kérdések, vélemények, valamint a vita előtt – a napirendi pont előadója szóban kiegészítheti,
 2. a napirendi ponttal, előterjesztéssel kapcsolatosan a képviselő-testület tagjai, valamint az ülésen tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel melyre az előadó válaszol, majd lefolytatják a vitát,
 3. a vita lezárása után az előadó – szükség esetén – válaszol a hozzászólásokra,
 4. a polgármester összefoglalja az elhangzott javaslatokat, és javaslatot tesz a határozatra.
 1. A tanácskozási joggal rendelkező résztvevők hozzászólási szándékukat a polgármesternek jelzik. A polgármester a szót jelentkezési sorrendben adja meg.
 2. A polgármester a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében :

     - figyelmeztetheti azt hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása,

            - rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

     - kivételesen megvonhatja a szót, ha a felszólaló az ülés méltóságához nem illő módon szólal fel, az ülés rendjét megzavarja, vagy a napirend tárgyalását szándékosan és számottevően hátráltatja.

 1. A nyílt ülésen jelen levő, tanácskozási joggal nem rendelkező választópolgár – személyes érintettségére hivatkozva – a napirenden szereplő téma tárgyalása során is jelentkezhet felszólalásra. Ilyen esetben a szó megadásáról a polgármester dönt.
 2. A polgármester a napirendi pontokban, illetve az előterjesztésekben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. A szavazás sorrendjét a polgármester határozza meg úgy, hogy először az előterjesztéshez érkezett módosító indítványokat, majd a javaslat egészét – az elfogadott módosító indítványokkal együtt – kell szavazásra bocsátani.
 3. Egymást kizáró javaslatok esetén, ha a szavazási eljárás során az egyik javaslat megkapja az elfogadásához szükséges többséget, a további javaslatokat nem kell szavazásra bocsátani.
 4. A Képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Titkos szavazást tarthat a (7) bekezdésben meghatározott ügyekben.
 5. A Képviselő-testületi tag igenlő, tartózkodó vagy ellenszavazattal vesz részt a szavazásban. Személyes érintettség miatti tartózkodást be kell jelenteni.
 6. A Képviselő-testület – külön indítványra – elrendelheti a névszerinti szavazást is. A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző ABC – rendben felolvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor „igen”-nel, „tartózkodóm”-mal, vagy „nem”-mel szavazhatnak.
 7. Személyes érintettség miatt keletkezett összeférhetetlenség esetén az érintett képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. A szavazásból való kizárásáról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt.
 8. A szavazás előtt és után a jegyzőnek kérésére szót kell adni, amennyiben törvényességet érintően kíván észrevételt tenni.


6. §


(1) A Képviselő-testület napirendjére felvenni javasolt előterjesztéseket írásban legkésőbb az ülést megelőzően, az ülés kezdete előtt a polgármesterhez kell benyújtani. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell legalább a meghozandó döntés rövid indoklását, valamint a javasolt döntés jellegét. A testületi ülésen ad-hoc módon a képviselő-testület számára előterjesztést a polgármester tudta nélkül kiosztani nem lehet.

(2) Kivételesen, sürgős esetben legkésőbb az ülés bezárásáig szóban vagy írásban is javasolható döntés meghozatala (sürgősségi indítvány). Ezen bekezdés alkalmazásában sürgős esetnek kell tekinteni, ha az azonnali döntés elmaradása

a) az önkormányzatnak vagy más személynek anyagi veszteséget okozhat,

b) jogszabállyal ellentétes állapotot eredményez, vagy

c) bárki életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti.

(3) Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indoklásával – legkésőbb az ülés bezárásáig terjeszthető elő. Az írásban benyújtott sürgősségi indítványnak a sokszorosításáról és a képviselők részére történő kiosztásáról a polgármester gondoskodik.

(4) Sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult:

- a polgármester,

- a jegyző,

- bármelyik bizottság,

- a képviselő.

(5) A Képviselő-testület ülésén a polgármester ismerteti az írásban benyújtott sürgősségi indítványt és szükség esetén alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid, szóbeli indoklására. Ha a polgármester vagy valamely települési képviselő ellenzi az indítvány azonnali megtárgyalását, a Képviselő-testület a napirendre tűzésről vita nélkül, szavazással dönt. A sürgősség elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének szavazata szükséges.

(6) Ha a Képviselő-testület a sürgősséget elismeri, az indítvány megtárgyalását a napirendre felveszi.

(7) Ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, a polgármester a következő ülés elé terjeszti az indítványt.


7. §


 1. A Képviselő-testület a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.
 2. A Képviselő-testület minősített többséggel dönt a jogszabályban meghatározott esetekben. Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.
 3. A Képviselő-testület különösen a következő ügyekben dönt minősített többséggel:
 1. Szavazategyenlőség esetén döntés nincs. A vita az ülésen tovább folytatható és a szavazás egy alkalommal megismételhető. Az előterjesztő egy alkalommal kérheti egy másik ülésen, hogy a Képviselő-testület a javaslatot tárgyalja újra.8. §


 1. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására Önkormányzati rendeletet alkot.

A Képviselő-testület rendeleteinek számozása:

Domaszék Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

rendelet száma/év (hónap / nap) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület rendeleteit évenként 1-től kezdődően folyamatosan számozza.

 1. Az önkormányzati rendeletet a Domaszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a jegyző hirdeti ki.
 2. A rendelet alkotására vonatkozó kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester a rendelet tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottságok és a polgármesteri hivatal bevonásával a javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszti.
 3. A rendeletalkotást kezdeményezheti:
 1. A hatályos önkormányzati rendeleteket a választási ciklusban folyamatosan a Képviselő-testület elé kell terjeszteni felülvizsgálatuk érdekében.
 2. A hatályos önkormányzati rendeleteket a 3. számú függelék tartalmazza.
 3. A Képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe utalt kérdésekben határozatot hoz. A Képviselő-testület határozatainak jelzése:

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

sorszám / év (hónap / nap) Kt. sz. határozata.

Rövid megjelölése:

sorszám / év (hónap / nap) Kt. h.


9. §


 1. Képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, mely nem selejtezhető.
 2. A Képviselő-testület üléséről, a tanácskozás lényegéről és a hozott döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben csak a felszólaló kifejezett kérésére kell a felszólalást szó szerint rögzíteni. A képviselő kérésére az ülésen elhangzott felszólalása írásban benyújtott szövegét a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző a felelős.
 3. A jegyzőkönyv egy példányához mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, a napirendi pontok anyagát, a képviselő (2) bekezdés szerinti felszólalását, valamint az előterjesztések egy-egy példányát.
 4. A jegyzőkönyv a Nemzeti Jogszabálytárban rögzítésre kerül.
 5. Zárt ülés anyagán kívül a Képviselő-testület üléseinek előterjesztéseibe, jegyzőkönyvébe bárki betekinthet. Ez a betekintés csak akkor tagadható meg, ha az előterjesztés, a jegyzőkönyv állami vagy szolgálati titkot, illetve jogszabályi rendelkezés folytán védendő személyes adatot tartalmaz. A személyes adatokba bárki betekinthet, ha az érintett személy beleegyezését adja. A jegyzőkönyvet a jegyzőnél lehet megtekinteni, a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében.


10. §


A Képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart évente legalább egy alkalommal, ahol a polgármester tájékoztatja a résztvevőket az önkormányzatot érintő feladatokról, a költségvetés alakulásáról. A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra a Képviselő-testület tagjai válaszolnak, bevonják a lakosságot a döntés-előkészítő munkába.


Interpellációs jog


11. §


 1. A képviselők a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottságok elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. A felvilágosítás kérhető interpelláció vagy kérdés formájában.
 2. Az interpellációt írásban, legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet benyújtani.
 3. Az ülésen érdemi választ kell adni az interpellációra, ha azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban benyújtották. Az érdemi választ a polgármesteri hivatal nevében a jegyző adja meg.
 4. Ha a válaszadás azonnal nem lehetséges, az interpellációra 15 napon belül írásban kell válaszolni, s az írásbeli tájékoztatást a legközelebbi ülésen ismertetni kell.
 5. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület határoz a válasz elfogadásáról. Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációval érintett ügyet a hatáskörrel rendelkező bizottság megvizsgálja, s a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.
 6. A kérdést írásban, vagy a Képviselő-testület ülésén szóban lehet előterjeszteni. A kérdezett az ülésen szóban azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, legkésőbb 15 napon belül írásban köteles válaszolni. A Képviselő-testület ülésén elhangzott kérdésre adott írásbeli választ a következő ülésen ismertetni kell.


A települési képviselő


12. §


 1. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit.
 2. A képviselő a Képviselő-testület munkájában köteles részt venni, a testület üléséről való távolmaradását hitelt érdemlően igazolnia kell.
 3. A képviselőt munkájáért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértékéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
 4. A képviselő jogai különösen:
 1. A képviselő – a lakossággal való közvetlen és rendszeres kapcsolat tartása végett – fogadóórát tarthat. A fogadóórához szükséges helyiséget – előre egyeztetett időpontban – a polgármester biztosítja. A Polgármesteri Hivatal munkarendjén kívüli időpontban a Polgármesteri Hivatalban nem igényelhető helyiség. Az önkormányzat más intézményében a képviselő megkeresésére az intézményvezető dönt a helyiség biztosításáról.
 2. A képviselő tevékenysége során együttműködik a lakosság önszerveződő csoportjaival.
 3. A képviselőt a polgármester, a jegyző, az intézmények vezetői kötelesek fogadni és önkormányzati ügyben a szükséges tájékoztatást megadni.
 4. Önkormányzati ügyekben keletkezett iratokba, így különösen a Képviselő-testület és a bizottságok jegyzőkönyveibe, az önkormányzat által kötött szerződésekbe a képviselők betekinthetnek, azokról térítésmentesen másolatot kérhetnek.


A Képviselő-testület bizottságai


13. §


 1. A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
 1. A képviselő több bizottság tagjává is megválasztható.
 2. A bizottság nem képviselő tagjává választható különösen az a közmegbecsülésnek örvendő domaszéki választópolgár, aki a bizottság feladatköre szerinti területen végzi tevékenységét, vagy ilyen szolgáltatást nyújtó, illetve tevékenységet végző jelentősebb szervezet tagja, képviselője.
 3. A bizottság nem képviselő tagjainak személyére a Képviselő-testület tagjai, az érintett bizottság, valamint a Domaszéken működő társadalmi szervezetek tehetnek javaslatot. A társadalmi szervezetek javaslatukat – rövid indoklással – a bizottsági tag személyét tárgyaló Képviselő-testületi ülés megkezdéséig nyújthatják be a polgármesterhez.
 4. A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében eseti bizottságot hozhat létre.
 5. A bizottság előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi, ellenőrzi a döntések végrehajtását, ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.
 6. A bizottsági döntést sérelmező, a döntés ellen a Képviselő-testülethez fordulhat.
 7. A Képviselő-testület által tárgyalt előterjesztések közül – a sürgősségi indítvány kivételével – a polgármester döntése alapján az általa kijelölt bizottság véleményezheti.

- a rendelet-tervezeteket,

- a pénzügyi kihatású előterjesztéseket,

- az önkormányzat ingatlanvagyonát érintő előterjesztéseket,

- személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket,

- intézmények működését érintő előterjesztéseket.


14. §


 1. A bizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg. A bizottság saját szervezeti és működési szabályzatában határozza meg összehívásának, ülésezésének rendjét, a bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívottak körét. Amennyiben a bizottság szervezeti és működési szabályzata eltérően nem rendelkezik, a bizottság működésére a Képviselő-testület működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.
 2. A bizottság munkájáról a Képviselő-testületnek választási ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol. Ettől a Képviselő-testület egyedi döntése alapján el lehet térni.
 3. A bizottságok névsorát a 4. számú függelék tartalmazza.


Ügyrendi Bizottság feladatai


15. §


Az Ügyrendi Bizottság:Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai


16. §


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:Humán Bizottság feladatai


17. §


A Humán Bizottság


18. §Polgármester, alpolgármester, jegyző


19. §


 1. A polgármester:
 1. A polgármester a megbízatását főállású munkaviszonyban látja el.


20. §


 1. A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére egy alpolgármestert választ.
 2. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester a polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolhatja.
 3. Az alpolgármester főállású.
 4. A (2) bekezdésben foglaltak mellett az alpolgármester által ellátott feladatokat a 7. számú függelék tartalmazza.
 5. A Képviselő-testület 1 fő nem képviselő, társadalmi alpolgármestert választ.


21. §


 1. A jegyző feladat és hatáskörét külön jogszabályok állapítják meg.
 2. A jegyző segíti a bizottságok munkáját, a bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehet.
 3. A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogot a köztisztviselők felett.
 4. A jegyző helyettesítését, teljes jogkörben – akadályoztatása esetén – a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi csoport vezetője látja el.


Polgármesteri Hivatal


22. §


 1. A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Domaszéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) elnevezéssel, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
 2. A polgármester a testület döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt.
 3. A Polgármesteri Hivatal, mint egységes hivatal, csoporttagozódásban végzi feladatát.

A csoportok elnevezése

a.) Igazgatási Csoport


b.) Szervezési és Jogi Csoport


      c.) Költségvetési Csoport


      d.) Adóügyi Csoport


A csoportok önkormányzati és államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


 1. A Polgármesteri Hivatalban a polgármester és a jegyző kiadmányozási joggal megbízhatja a csoportvezetőket, ügyintézőket.
 2. A kiadmányozási joggal való megbízást a polgármester, illetve a jegyző határozatban közli az érdekeltekkel.


23. §


 1. A Polgármesteri Hivatal munkarendje

                        Hétfő :                        7,30 órától      16 óráig

                        Kedd:                         7,30 órától      16 óráig

                        Szerda:                       7,30 órától      16 óráig

                        Csütörtök:                  7,30 órától      17 óráig

                        Péntek:                       7,30 órától      12,30 óráig


Valamennyi munkanapon 30 perc ebédidő a munkaidő része. A Polgármesteri Hivatal munkarendjétől indokolt esetben a polgármester és a jegyző együttes döntéssel eltérhet, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.

 1. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

                        Hétfő:                         8 órától           16 óráig

                        Kedd:                         8 órától           12 óráig

                        Szerda:                      8 órától           16 óráig

                        Csütörtök:                  ügyfélfogadás nincs

                        Péntek:                       8 órától           12 óráig

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásai rendjétől indokolt esetben a polgármester és a jegyző együttes döntéssel eltérhet, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.


 1. A Polgármesteri Hivatal az ügyfélfogadást a teljes hivatali apparátus közreműködésével látja el.
 2. A polgármester és az alpolgármester fogadóórája:

Szerda:                       8 órától 14 óráig.

(5) A jegyző fogadóórája

- Hétfő:             8 órától 16 óráig.


Társulások


24. §


 1. A Képviselő-testület feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhat.
 2. A társulások adatait a 6. számú függelék tartalmazza.


Az Önkormányzat vagyona, költségvetése


25. §


 1. A helyi Önkormányzat vagyona a tulajdonból és vagyoni értékű jogokból áll. A vagyon az önkormányzati célok, megvalósítását szolgálja. A tulajdonost megillető jogokat a képviselő-testület gyakorolja.
 2. Az Önkormányzat vagyonát önkormányzati rendelet állapítja meg.
 3. A helyi Önkormányzat meghatározott vagyonát vagy vagyonrész elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását önkormányzati rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti.
 4. A polgármester falugyűlés, közmeghallgatás keretében évente egyszer tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.


26. §


 1. A Képviselő-testület költségvetését rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a bevételeit források, a kiadásait célok szerint tartalmazza.

 1. A Képviselő-testület alternatív javaslatok közül is választhat.
 2. Költségvetési tartalékot kell képezni az esetleges forráskiesés, többletfeladat, áremelés, belvíz-védekezési munkák, stb. fedezésére.
 3. A Képviselő-testület zárszámadási rendeletet fogad el.
 4. A Képviselő-testület a helyi önkormányzati ügyek eredményesebb megvalósítása érdekében alapítványokat hozhat létre és közérdekű kötelezettségvállalásokat tehet.


Záró rendelkezések


27.§


 1. Ezen rendelet 2014. október 22. napján 14 óra 37 perckor lép hatályba.
 2. Az SZMSZ függelékek naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Domaszék Község Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (IV. 1.) Kt. rendelete, valamint az azt módosító 16/2007. (X. 26.) Kt., az 1/2008. (I. 17.) Kt., a 17/2008. (IV. 24.) Kt., a 8/2009. (VIII. 7.) Kt., a 7/2010. (V. 27.) Ö.r., a 10/2010. (X. 14.) Ö.r., a 6./2011. (III. 24.) és a 9/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeleteKispéter Géza

polgármester


dr. Csányi Imre sk.

jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve 2014. október 22. napján 14 óra 37 perckor.


                                                                                                                      dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
37.5 KB
1. számú függelék
27.5 KB
2. számú függelék
24.5 KB
3. számú függelék
29.5 KB
4. számú függelék
24.5 KB
5. számú függelék
45.5 KB
6. számú függelék
24.5 KB
7. számú függelék
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!