nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 4/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-24 - 2017-09-28
Domaszék község képviselő testületének 4/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.


2. § (1) Költségvetési szervek:


a) Domaszék Községi Önkormányzat      

b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal

c) Domaszéki Kincskereső Óvoda
1. sz.táblázat


Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához


 A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:


A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület

1

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat, Képviselő-testület


2

Önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármesteri Hivatal

3


Falugondnok, tanyagondnok

4

Országos és helyi népszavazás


5

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

6

Önkormányzatok elszámolásai kp. költségvetéssel

7

Óvodai nevelés ellátás működtetés

8

Egyéb szabadidős szolgáltatás         

2. Egészségügyi ellátás

1.

Házi orvosi alapellátás

2.

Házi gyermekorvosi alapellátás

3.

Fogorvosi alapellátás3. Szociális gondoskodás

1.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

3.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

4. Család-és gyermekjóléti  szolgáltatás

1.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás5. Település-üzemeltetés

1.

Állat-egészségügy

2.

Zöldterület kezelés

3.

Útépítés

4.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

5.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


7.

Köztemető-fenntartás és működtetés

8.

Közvilágítás


9.

Víztermelés, vízkezelés és vízellátás

10.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

11.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

12.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

6. Sportfeladatok

1.

Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


2.

Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7. Gyermekétkeztetés

1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda

2.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola


8. Napközi otthonos óvoda


1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. Általános iskola

1.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)

10. Közművelődési feladatok

1.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


A költségvetési szervek 2017. évi költségvetése


3. § A képviselő-testület a Domaszék Községi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda  2017. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        744.563  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        744.563  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2017. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2017. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2016. évre vonatkozó eredeti, a 2016. évi  utolsó módosított (II.) előirányzat,  a  2016. évi várható teljesítés, és a 2017. évi tervadat szerepel benne. 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.II. A költségvetési kiadások


5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:       714.860

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                        188.472

- munkaadókat terhelő járulékok:                  43.328

- dologi jellegű kiadások:                             152.146

- pénzeszköz átadások:                                76.306

-tartalékok:                                                 245.958

-szociális ellátások:                                        8.650


Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                      40.000 e Ft


-Civil szervezetek támogatása                                7.000 e Ft


-Egyéb nonprofit szervezeteknek                            1.000 e Ft


-Egyéb vállalkozásoknak                                       1.000 e Ft


-Társulásoknak műk. Célú átadás                          1.300 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                          50.300 e Ft


Szintén 1. címen a Domatisz Kft-nek pénzeszköz átadás rendezvény szervezéshez kapcsolódóan:                                                          643 e Ft  (értéktár pályázatból)


A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:     25.113 e Ft


Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadást nem tervezünk, a kiadások a dologi kiadásokban szerepelnek.


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladata:


         -Civil szervezetek támogatása:                            7.000 e Ft keretösszegben;


A Képviselő-testület döntése alapján módosításra kerül.

        

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


6. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29.703 ezer forint.


7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként és feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési kiadások és bevételek


8. §  A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat működési pénzmaradványa 256.448 e Ft.


10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.


11. § Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.IV. A költségvetési létszámkeret


13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  51,75 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  50,75 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1.  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                    14    fő

Önkormányzat                                                               6     fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Település üzemeltetés                                                    1     fő

Sportcsarnok                                                                 2     fő

Domaszék Óvoda                                                         27,5  fő

Domaszék Iskola                                                           0,25 fő

Könyvtár                                                                        2     fő
                                                                  Összesen:             51,75   fő


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.                                                                              


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59.§ (6) bekezdése alapján.


 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


19. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.


20. §  Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.


21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


22. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 16/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.


............................................                             ..............................................                                            

Kispéter Géza polgármester sk.                              dr. Csányi Imre jegyző sk.


                                                       Ph.


Záradék: e rendelet kihirdetve: 2017. február 23.

 .................................................     

                                                                            dr. Csányi Imre jegyzőMellékletek1. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi állami támogatás bevétel táblázata

2. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi állami támogatás bevétel táblázata

3. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek tervezete       

4. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi működési bevételeinek terve

5. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata kormányzati funkciók szerint

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásainak terve címenként

6./a melléklet: Kiadás címenként Önkormányzat

6./b melléklet: Kiadás címenként Polgármesteri Hivatal

6./c melléklet: Kiadás címenként Kincskereső Óvoda

7. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2017.évi mérleg terve

9. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

10. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terve

11. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések

12. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)

13. sz. melléklet: Civil szervezetek támogatása


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
32.5 KB
2. számú melléklet
30.5 KB
3. számú melléklet
36 KB
4. számú melléklet
21.5 KB
5. számú melléklet
58.5 KB
6. számú melléklet
54 KB
7. számú melléklet
29.5 KB
8. számú melléklet
37 KB
9. számú melléklet
36 KB
10. számú melléklet
37.5 KB
11. számú melléklet
4.7 KB
12. számú melléklet
4.34 KB
13. számú melléklet
38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!