nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-03-01
Domaszék község képviselő testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában és 41. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a következők szerint ruházza át:

a) A polgármester hatásköre a települési támogatás

- krízis segély formában történő;

- kamatmentes kölcsön formában történő

megállapítása;

- köztemetésről történő döntés.

b) A jegyző hatásköre

- a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott, valamint

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó

települési támogatás megállapítása.

c) A Humán Bizottság hatásköre minden más esetben nyújtott települési támogatás megállapítása.”


2. §


A Rendelet 4. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az ellátások kifizetése, folyósítása és ellenőrzése

4. §

(1) Az egyes szociális ellátások kifizetése elsősorban lakossági folyószámlára való utalással, valamint postai úton   történhet. Indokolt és sürgős esetben a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárából is történhet.

(2) Amennyiben az Szt. másként nem rendelkezik a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.

(3) A hatáskört gyakorló szerv a települési támogatás felhasználását a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül ellenőrzi a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja útján.”A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető.”


3. §


A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. §

A hatáskörrel rendelkező a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátást nyújt a szociális alapellátás keretében.

A jogosult számára települési támogatás állapítható meg e rendelet 9. §-a rendelkezései szerint.”


4. §


 Rendelet 7. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Települési támogatás

7. §

(1) Települési támogatás annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

(2) Települési támogatás annak a személynek is megállapítható gyógyszerköltségek fedezése céljából, akinek az egy főre jutó családi jövedelme az előző bekezdésben meghatározott mértéket legfeljebb 20 %-kal meghaladja, és a havi gyógyszerköltsége eléri az egy főre jutó jövedelem 50 %-át. A megállapított támogatás gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre fordítható, maximális összege alkalmanként 10.000,- forint.

(3) Települési támogatás természetben is adható, így különösen élelmiszer, vásárlási utalvány, közüzemi díjhátralék kifizetése formájában.

(4) A tüzelőanyag vásárlása céljából biztosított települési támogatás megállapítása 12 hónapra előre történik. Kifizetésére a házipénztáron keresztül, egy összegben kerül sor.

(5) A polgármester a jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül ingyenes étkezésben részesítheti azt a személyt, aki erre az Szt. 7. § (1) bekezdése alapján rászorul. Az étkezés mindaddig biztosítható, amíg a rászorultság fennáll.

(6) A települési támogatás legkisebb összege 1.000 forint, a legnagyobb összege 10.000 forint, az e szakaszban és a 10. §-ban foglalt eltérésekkel.

(7) a) Krízishelyzetben lévők részére azonnali települési támogatás is megállapítható, amelynek összege az 5.000 forintot nem haladja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élőknek nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül. A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintett nélkül kérelmezheti a támogatás megállapítását.

b) Krízishelyzetbe került kérelmező részére 100.000 forintig terjedő települési támogatás állapítható meg, akinek tűzeset, robbanás lakásában, lakóházában olyan mértékű kárt okozott mely a lakhatását súlyosan veszélyezteti.

(8) Települési támogatást kamatmentes kölcsön formájában is lehet nyújtani, melynek összege nem haladhatja meg a 10.000 forintot. A kölcsön visszafizetése a felek megállapodása alapján történik, de a visszafizetés határideje a 6 hónapot nem haladhatja meg. Újabb kölcsönt csak az előző visszafizetése után kaphat a kérelmező.”

5. §


A Rendelet 8. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi 8-9. § lép:

„Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás

8. §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásra jogosult az, akinek az egy főre jutó családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át.

(2) A települési támogatást egy db, legfeljebb 100 m2 alapterületű lakás vonatkozásában csak egy személy veheti igénybe, a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától számított egy év időtartamra.

(3) A települési támogatás összege 4.000 forint/hónap.


9. §

(1) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a lakásra vonatkozó tulajdonjogát vagy használati jogát adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés bemutatásával.

(2) A támogatás folyósítása a kérelmező által megadott közszolgáltató számlaszámára történik, havonta.”

6. §


A Rendelet 10. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Temetkezés céljára nyújtott települési támogatás

10. §

(1) Települési támogatás temetkezési célra nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-nál, de indokolt esetben elérheti a temetési költség teljes összegét, azonban nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.

(3) Nem állapítható meg támogatás annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150 %-át.

(4) A kérelemhez csatolni kell a temetési számla eredeti példányát, amely a kellékek árát, a szolgáltatás díját, a sírhely megváltásának díját és egy családi koszorú költségét tartalmazhatja. Amennyiben a haláleset nem Domaszéken történt, a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot.”


7. §


A Rendelet 3. § (6) bekezdése és IV. Fejezete hatályát veszti.


8. §


Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.                        Kispéter Géza                                                            dr. Csányi Imre

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2015. február 26. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!