nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-23 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.23.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Malomsok Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításárról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.)  22-26/E. §-aiban, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra, a Vhr. 43/A. § (6) bekezdésében és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány-megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Malomsok Község Partnerségi Rendeletének egyeztetési szabályai szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1§ Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.29.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) bekezdés f) pontja, 11.§ (1) bekezdés f) pontja, 10.§ (2) bekezdés d) és f) pontja, 15.§ (6) bekezdése,


2.§ A R. VII. fejezetében a „településképi bírság” szövegrész helyébe a „bírság” szövegrész lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
               Fintáné Dóra Mária                                                         Hegyiné Böröcz Adél

                    polgármester                                                                       jegyzőA rendeletet kihirdettük:


Malomsok, 2019.július 23.
                                                                                                       Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!