nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-18 - 2016-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
A magánszemély kommunális adójáról
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete


Am agánszemély kommunális adójárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, az 5.§ b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az illetékességi területén – határozatlan időre – megállapítja  a magánszemély kommunális adóját.2.§ Az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990.  évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 11. §-a szerint meghatározott – a rendelet 3.§-ában foglalt kivételekkel – adótárgyanként, továbbá a  Htv. 18. §-ban meghatározottak szerinti -  az önkormányzati illetékességi területén lévő - adótárgyanként, valamint a Htv.  24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.


3.§ (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól a    

            külterületen lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló

            épület, épületrész.


      (2)  Mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól, aki a

            70. életévét betöltötte és házastársán vagy élettársán kívül mással nem él

            egy háztartásban.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti a magánszemély kommunális adójáról szóló 11/2013.  

             (V.30.) önkormányzati rendelet.


 Mátrai Csaba                                                      Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 2013. augusztus 27. napjától  2013. szeptember 16. .napjáig  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel nem érkezett.

A rendeletet a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a mai napon kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2013. szeptember 17.   


Némethné Jenei Éva – jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!