nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 13/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 13/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:


Illetékesség

  1. §


Az önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.


Bejelentkezés, adóbevallás, változás-bejelentés[1]

1/A. §


(1) Az adóalany, bevallás-benyújtásra kötelezett a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) szerinti, az adónemre vonatkozó bevallási nyomtatványon elektronikusan is teljesítheti.

(2) Az adózó a bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon elektronikusan is teljesítheti.Az adó mértéke

  1. §


(1) Az adó évi mértéke az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a vállalkozási adóalap 2 %-a.

(2) Az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén az iparűzési tevékenységet ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzi, naponként 5.000 Ft átalányt köteles fizetni.


3. §


A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


4. §


Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (XII. 28.) Kt. számú rendelete, valamint az azt módosító 16/1999. (XI. 1.) Kt, a 33/2001. (XII.15.) Kt., a 27/2002. (XII.12.) Kt., az 5/2003. (II.26.) Kt., a 22/2007. (XII.11.) Kt. és a 8/2008. (III.27.) Kt. rendelet.
Kispéter Géza sk.                                                                              dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetve 2015. november 27. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                                 jegyzőZáradék:

A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


                                                                                                          dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. január 16.

(Hatályos: 2017. február 1.)


dr. Csányi Imre

jegyző[1]

Módosította az 1/2017. (I.16.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. február 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!