nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagydobos Község Képviselő Testületének 9/2019 (V.31.) önkorményzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Nagydobos Község Képviselő Testületének 9/2019 (V.31.) önkorményzati rendelete
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2019. (V. 30.) számú rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének

9/2019. (V. 30.) számú rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásárólNagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


542.654.000    Ft

Költségvetési bevétellel460.239.000  Ft

Költségvetési kiadással


82. 415  000        Ft

költségvetési maradvánnyal


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az.  1.1 és 3.2.és 4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(2) A Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)A Nagydobosi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzatra vonatkozó kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számúmellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §


Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.
                                                       Kovács Gábor                                                                      Dr. Kovács Eszter

                           polgármester                                                                               jegyző

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím2018. évi
Eredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)213 317216 379218 001
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása73 71773 71773 774
1.2.Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása74 88075 98374 707
1.3.Település Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása60 85660 85658 124
1.4.Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 7612 7612 761
1.5.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások1 1032 3457 918
1.6.Elszámolásból származó bevételek
717717
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)54 105196 455152 132
2.1.Elvonások és befizetések bevételei


2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 


2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 


2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről54 105196 455152 132
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás

1 722
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

43 672
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

43 672
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás


4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)10 90021 26113 507
4.1.Vagyoni típusú adók8 3008 3001 237
4.2.Gépjárműadó2 5003 1173 117
4.3.Értékesítési és forgalmi adók
9 1339 133
4.4.Egyéb közhatalmi bevételek10071120
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)10 89541 07124 504
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
8 6794 989
5.2.Szolgáltatások ellenértéke1 0009 9658 738
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
39684
5.4.Tulajdonosi bevételek


5.5.Ellátási díjak7 7907 790
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 1053 1742 460
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.Kamatbevételek
0,0860,0107
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.Biztosítók által fizetett kártérítés
374374
5.11.Egyéb működési bevételek
10 6937 859
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.Immateriális javak értékesítése


6.2.Ingatlanok értékesítése


6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.Részesedések értékesítése


6.5.Felhalmozási önkormányzati támogatások


7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)289 217475 166451 816
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 00082 85182 851
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 00082 85182 851
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.Finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 987
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 987
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.Betétek megszüntetése


    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)35 00082 85190 838
    17.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)324 217558 017542 654

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcím2018. évi
Eredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)175 556388 904290 359
1.1.Személyi  juttatások66 949159 214143 879
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 52218 50218 406
1.3.Dologi  kiadások41 685148 94381 082
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai25 61730 32528 941
1.5Egyéb működési célú kiadások31 78331 92018 051
1.6 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
10 3469 735
1.7.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1 5122 7472 676
1.11.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.   - Tartalékok26 92912 814
1.15.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre3 3426 0135 640
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
8 7218 156
2.1.Beruházások
7 3877 387
2.2.2.1.-ből Ingatlanok bezserzése, létesítése
4 7284 728

                 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
3 8433 843
2.3.              Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


2.4.              Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó
116116
2.5.Felújítások
769769
2.6.2.3.-ból Ebből Ingatlanok felújítása
2 6592 659
2.7.                         - Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó
2 0942 094
2.8.Egyéb felhalmozási kiadások
565565
2.9.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.10.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.12.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.13.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.15.   - Lakástámogatás


2.16.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.Tartalékok (3.1.+3.2.)


4.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)175 556397 625298 515
5.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)148 661161 724161 724
7.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 3957 3957 395
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 


7.4.Központi, irányító szervi támogatások folyósítása141 266154 329154 329
8.Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3. Külföldi értékpapírok beváltása


8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)148 661161 724161 724
10.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)324 217559 349460 239


1. sz. táblázat

Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím2018. évi
Eredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)213 317216 379218 001
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása73 71773 71773 774
1.2.Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása74 88075 98374 707
1.3.Település Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása60 85660 85658 124
1.4.Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 7612 7612 761
1.5.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások1 1032 3457 918
1.6.Elszámolásból származó bevételek
717717
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)54 105196 455152 132
2.1.Elvonások és befizetések bevételei


2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 


2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 


2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről54 105196 455152 132
2.6.2.5.-ből EU-s támogatás

1 722
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

43 672
3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

43 672
3.6.3.5.-ből EU-s támogatás


4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)10 90021 26113 507
4.1.Vagyoni típusú adók8 3008 3001 237
4.2.Gépjárműadó2 5003 1173 117
4.3.Értékesítési és forgalmi adók
9 1339 133
4.4.Egyéb közhatalmi bevételek10071120
5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)10 89541 07124 504
5.1.Készletértékesítés ellenértéke
8 6794 989
5.2.Szolgáltatások ellenértéke1 0009 9658 738
5.3.Közvetített szolgáltatások értéke
39684
5.4.Tulajdonosi bevételek


5.5.Ellátási díjak7 7907 790
5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 1053 1742 460
5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.Kamatbevételek
0,000860,00107
5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.Biztosítók által fizetett kártérítés
374374
5.11.Egyéb működési bevételek
10 6937 859
6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.Immateriális javak értékesítése


6.2.Ingatlanok értékesítése


6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.Részesedések értékesítése


6.5.Felhalmozási önkormányzati támogatások


7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)289 217475 166408 144
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 00082 85182 851
12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 00082 85182 851
12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.Finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 987
13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 987
13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.Betétek megszüntetése


    14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)35 00082 85190 838
    17.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)324 217558 017498 982

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcím2018. évi
Eredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)175 556388 904290 359
1.1.Személyi  juttatások66 949159 214143 879
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 52218 50218 406
1.3.Dologi  kiadások41 685148 94381 082
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai25 61730 32528 941
1.5Egyéb működési célú kiadások31 78331 92018 051
1.6 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
10 3469 735
1.7.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1 5122 7472 676
1.11.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.   - Tartalékok26 92912 814
1.15.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre3 3426 0135 640
2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
7 3877 387
2.1.Beruházások
4 7284 728
2.2.2.1.-ből Ingatlanok bezserzése, létesítése
3 8433 843

                 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése


2.3.              Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
116116
2.4.              Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó
769769
2.5.Felújítások
2 6592 659
2.6.2.3.-ból Ebből Ingatlanok felújítása
2 0942 094
2.7.                         - Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó
565565
2.8.Egyéb felhalmozási kiadások


2.9.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.10.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.12.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.13.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.15.   - Lakástámogatás


2.16.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.Tartalékok (3.1.+3.2.)


4.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)175 556396 291297 746
5.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)148 661161 724161 724
7.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 3957 3957 395
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 


7.4.Központi, irányító szervi támogatások folyósítása141 266154 329154 329
8.Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3. Külföldi értékpapírok beváltása


8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)148 661161 724161 724
10.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)324 217558 015459 470
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


Bevételek


Kiadások
Megnevezés2018. évi eredeti előirányzat2018. évi módosított előirányzat2018. évi teljesítésMegnevezés2018. évi eredeti előirányzat
BCDEFG
Önkormányzatok működési támogatásai213 317216 378218 000Személyi juttatások66 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről54 105196 455152 132Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 522
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

43 672Dologi kiadások 41 685
Közhatalmi bevételek10 90021 26113 507Ellátottak pénzbeli juttatásai25 617
Működési célú átvett pénzeszközök


Egyéb működési célú kiadások31 753
Működési bevételek10 89541 07124 502Tartalékok
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz


Egyéb Felhalmozási költségvetési kiadások
Felhalm. Célú önk. Tám.


Beruházások
Felújítások


Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)289 217475 165451 813Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)175 526
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )35 00082 85190 838Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
   Költségvetési maradvány igénybevétele 35 00082 85182 851Likviditási célú hitelek törlesztése
   Vállalkozási maradvány igénybevétele 


Rövid lejáratú hitelek törlesztése
   Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 987Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) 


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Finanszírozási kiadások141 266
   Értékpapírok bevételei


Államháztartáson belüli megelől.7 395
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)35 00082 85190 838Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)148 661
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)324 217558 016542 651KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)324 187
Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:113 691
Tárgyévi  hiány:


Tárgyévi  többlet:30

3.1. sz.  Melléklet
Költségvetési szerv megnevezéseNagydobos Község Polgármesteri Hivatala01
Feladat
megnevezése
Bevétel, kiadás01
Ezer forintban !
SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
Bevételek
1.Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

226
1.1.Készletértékesítés ellenértéke


1.2.Szolgáltatások ellenértéke

54
1.3.Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.Tulajdonosi bevételek


1.5.Ellátási díjak


1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.Kamatbevételek


1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.Egyéb működési bevételek

172
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.Elvonások és befizetések bevételei


2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás


3.Közhatalmi bevételek


4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.- 4.2-ből EU-s támogatás


5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.Immateriális javak értékesítése


5.2.Ingatlanok értékesítése


5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.Működési célú átvett pénzeszközök


7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

226
9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)30 04532 93932 939
9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele
189189
9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)30 04532 75032 750
10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)30 04532 93933 165


Kiadások
1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)30 04432 93931 809
1.1.Személyi  juttatások24 74325 47025 102
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 8255 2205 220
1.3.Dologi  kiadások4762 2491 487
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.Egyéb működési célú kiadások


2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.Beruházások


2.2.FelújításokFelújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó


2.3.Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)30 04432 93931 809

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)3.2. sz. melléklet 
Költségvetési szerv megnevezéseNagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 02
Feladat
megnevezése
Bevétel, kiadás02
Ezer forintban !
SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
Bevételek
1.Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)15 83917 2781 985
1.1.Készletértékesítés ellenértéke


1.2.Szolgáltatások ellenértéke
1 3621 356
1.3.Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.Tulajdonosi bevételek


1.5.Ellátási díjak12 47012 470272
1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó3 3693 369328
1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.Kamatbevételek


1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.Egyéb működési bevételek
7729
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.Elvonások és befizetések bevételei


2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás


3.Közhatalmi bevételek


4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.- 4.2-ből EU-s támogatás


5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.Immateriális javak értékesítése


5.2.Ingatlanok értékesítése


5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.Működési célú átvett pénzeszközök


7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)15 83917 2781 985
9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)111 222121 685121 685
9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele
107107
9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)111 222121 578121 578
10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)14 890138 963123 670


Kiadások
1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)127 060138 339121 267
1.1.Személyi  juttatások81 58782 26981 958
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 72216 07016 070
1.3.Dologi  kiadások29 75140 00023 239
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.Egyéb működési célú kiadások


2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
622622
2.1.Beruházások
622622
2.2.FelújításokFelújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó


2.3.Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)127 060138 961121 889

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)4. sz.  melléklet 
Költségvetési szerv megnevezéseNagydobos Község Önkormányzata 
Feladat
megnevezése
Kötelező feladatok 
Ezer forintban !
SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
ABCDE
Bevételek
1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)10 89542 71524 504
1.1.Készletértékesítés ellenértéke
8 6794 989
1.2.Szolgáltatások ellenértéke1 0009 9658 738
1.3.Közvetített szolgáltatások értéke
39684
1.4.Tulajdonosi bevételek


1.5.Ellátási díjak7 7907 790
1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó2 1053 1742 460
1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése
1 644
1.8.Kamatbevételek
0,000860,00107
1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
374374
1.11.Egyéb működési bevételek
10 6937 859
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)54 105196 455152 132
2.1.Elvonások és befizetések bevételei


2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről54 105196 455152 132
2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás

1 722
3.Közhatalmi bevételek10 90021 26113 507
4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

43 671
4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

43 672
4.3.- 4.2-ből EU-s támogatás


5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.Immateriális javak értékesítése


5.2.Ingatlanok értékesítése


5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.Működési célú átvett pénzeszközök


7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)75 900260 431233 814
9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)35 00082 58190 837
9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele35 00082 85182 851
9.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 986
9.3.Működési támogatás


10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)110 900343 012324 651


Kiadások
1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)175 556388 904290 359
1.1.Személyi  juttatások66 949159 214143 879
1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 52218 50218 406
1.3.Dologi  kiadások41 685148 94381 082
1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai25 61730 32528 941
1.5.Egyéb működési célú kiadások31 78331 92018 051
2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
7 3877 387
2.1.Beruházások
4 7284 728
2.2.Felújítások
2 6592 659
2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)175 556396 291297 746VAGYONKIMUTATÁSAdatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖKSorszámElőző időszakMódosításokTárgyi időszak
állományi érték
BCDE
 I. Immateriális javak 01.900
900
II. Tárgyi eszközök (03+04)02.1 609 436
155 513
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   03.1 563 097
1 528 586
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 04.45 309
19 844
3. Tenyészállatok 05.


3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok06.


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok07.


3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok08.


3.4. Üzleti tenyészállatok09.


4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)10.1 031
7 083
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások11.


4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások12.


4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások13.


4.4. Üzleti beruházások, felújítások14.


5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)15.


5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése16.


5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése
17.


5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése18.


5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése19.


III. Befektetett pénzügyi eszközök 20.50
50
1. Tartós részesedések 21.50
50
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)22.


2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok23.


2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok
24.


2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok25.


2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok26.


3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)27.


3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése28.


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése
29.


3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése30.


3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése31.


IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök32.


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+20)
33.1 610 386
156 463
I. Készletek34.


II. Értékpapírok35.


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (34+35)36.


I. Lekötött bankbetétek37.


II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek38.153
551
III. Forintszámlák39.428 004
436 095
IV. Devizaszámlák40.


C) PÉNZESZKÖZÖK (38+39+40)41.428 157
436 646
I. Költségvetési évben esedékes követelések42.


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések43.


III. Követelés jellegű sajátos elszámolások44.


D) KÖVETELÉSEK (42+43+44)45.35 230
51 255
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása46.


II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
47.


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)48.1 956
4 284
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK49.


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (33+41+45+48)50.2 075 729
648 648
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOKSorszámTárgyi időszak
ABC
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke01.1 220 275  
II. Nemzeti vagyon változásai02.75 148  
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai03.33 962  
IV. Felhalmozott eredmény04.128 853  
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása05.  
VI. Mérleg szerinti eredmény06.-60 787  
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)07.1 524 726  
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek08.64 306  
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek09.7 987  
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások10.23 526  
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)11.95 819  
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK13.83 533  
FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)14.1 704 078  


3. tájékoztató PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSESor-számMegnevezésÖsszeg  ( E Ft )
1.Pénzkészlet 2018. január 1-jén
ebből:
102 204
2.Ÿ Bankszámlák egyenlege102 093
3.Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege111
4.Bevételek   ( + )542 651
5.Kiadások    ( - )459 469
6.Záró pénzkészlet 2018. december 31-én
ebből:
104 327
7.Ÿ Bankszámlák egyenlege ( Kincstáron kívül vezetett )72 982

Ÿ Bankszámlák egyenlege ( Kincstárnál vezetett )31 211
8.Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege134


Csatolmányok

Megnevezés méret
zárszámadási rendelet
13.94 KB
melléklet
249.5 KB
zárszámadási rendelet aláírt
5.19 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!