nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  - a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével, kikérve a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerv véleményét -  a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §    (1)     A rendelet területi hatálya a Szabadbattyán , Széchenyi utcában fekvő, 174.  helyrajzi számú, Szabadbattyán Római Katolikus Plébánia  tulajdonában lévő - a Szabadbattyán Római Katolikus Plébánia  és Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) között megosztva üzemeltetett - temetőben (a továbbiakban: Temető) található,  annak bejáratával szemben jobbra elterülő, külön megállapodás szerinti területre, mint köztemetőre (a továbbiakban: köztemető), illetőleg az ott zajló kegyeleti közszolgáltatásra és temetkezési tevékenységre terjed ki.

          (2)     A temető többi részén - a katolikus temetőrészen  - a Szabadbattyán  Római Katolikus Plébánia  által kiadott szabályzat rendelkezései irányadók.


2. §    (1)     A  köztemető fenntartója és üzemeltetője az önkormányzat,illetőleg az e tevékenységgel külön megállapodás (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) alapján megbízott vállalkozó közreműködésével gondoskodik.

          (2)    Az önkormányzat a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak teljesítése érdekében kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre, megállapodásra törekszik a Szabadbattyán Római Katolikus Plébániával.


A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


3. §    (1)     Urnás vagy koporsós temetés céljára a  két oldalról sorfásítással lehatárolt területrész szolgál, mely felett az önkormányzat jogosult rendelkezni a Temető üzemeltető egyházzal  kötött megállapodás alapján.

          (2)     Urnás vagy koporsós temetés  esetén a temetési hely - a Temető üzemeltető egyházzal   egyeztetve - a  köztemető  területrészén soron következő sírhely, vagy újbóli megváltás esetén régi sírhely is lehet.


4. §    (1)     A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenniük az elhaltak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelniük az elhaltak iránti kegyeleti igényeknek, és lehetővé kell tenniük a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás igények szerinti, korszerű eszközökkel, módszerekkel történő lebonyolítását.

          (2)     Vízvételi lehetőség a Temető  részében  biztosított.


          (3)     A temetőlátogatók részére nyilvános illemhely biztosított.


5. §  (1)           A köztemetőben hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.

                               (2)      A Temetőben a ravatalozó jogszabályi előírásoknak megfelelő létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről és karbantartásáról a Szabadbattyán Római Katolikus Plébánia   gondoskodik.


A köztemető használatának és igénybevételének szabályai


6. §    (1)     A köztemető folyamatosan nyitva tart. A köztemetőt - rendjének betartása mellett - bárki látogathatja. Kiskorú személy a köztemetőben csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat.

          (2)     A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, továbbá megfelelő kezeléséről és ártalmatlanításáról az önkormányzat mindenkori költségvetésében meghatározott anyagi hozzájárulásával a Temetőt üzemeltető Szabadbattyán Római Katolikus Plébánia   gondoskodik.


7. §             A köztemetőben tilos:

                   a) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül építőanyagot, bontási anyagot szállítani, elhelyezni,

                   b) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt lerakni, a lerakott hulladékot elégetni,

                   c) hangoskodással, zajkeltéssel, oda nem illő egyéb magatartással a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

                   d) fát, cserjét, bokrot az üzemeltető engedélye nélkül ültetni, kivágni,

                   e) a közízlést és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit sértő síremléket, egyéb tárgyat elhelyezni,

                   f) a temetkezési, sírhelygondozási tevékenységhez nem kapcsolódó bármilyen egyéb anyagot elhelyezni, tárolni.


A temetési hely gazdálkodási szabályai


8. §    (1)     A köztemetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

                   a) koporsós temetés  esetén 10 év,

                   b) urnasírbolt esetén 20 év.

          (2)     Temetési hely jogszabályok szerint felnyitását megelőzően a köztemető üzemeltetőjét értesíteni   kell. E tevékenység nem járhat az érintett és a szomszédos sírhelyekhez kapcsolódó kegyeleti jogok megsértésével, a sírhelyek szükségtelen megrongálódásával.


A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


9. §           Az urnás temetésre kijelölt területen urnasírhely céljára 1 m2-es temetési helyeket kell kialakítani. Egy urnafülkébe, urnasírba, valamint sírhelybe (sírboltba) legfeljebb három urna helyezhető el, illetőleg temethető. A sírhelyek megközelíthetősége érdekében közöttük legalább 0,5 méter széles gyalogutat kell biztosítani.


10. §  (1)     A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a temetési helyet rendszeresen, megfelelően gondozni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, erre a temető üzemeltetője ésszerű határidő tűzésével felszólíthatja.

          (2)     A temetési helyek gondozását úgy kell végezni, hogy a szomszédos temetési helyek kegyelete ne sérüljön, azokban kár ne keletkezzen. A 2 méter magasságot meghaladó, nem gondozott növényzetet, ültetvényt a köztemető üzemeltetője - ésszerű határidőt tűző eredménytelen felszólítást követően - eltávolíthatja.

          (3)     Sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

          (4)     Sírjel, síremlék, temetési helyhez tartozó egyéb dolog megrongálódása, veszélyessé válása esetén a köztemető üzemeltetője haladéktalanul értesíti a sírhellyel rendelkezni jogosultat. A helyreállításig, javításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temető fenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja


11. §  (1)     A temetési helyek megváltásának díja egységesen 5.000 Ft + ÁFA.

          (2)     A temetési helyek újraváltásának díja egységesen 5.000 Ft + ÁFA.

          (3)     A temetkezési szolgáltató kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők számára temető fenntartási hozzájárulás díjának mértéke: 0 Ft.

          (4)     A temetőbe való behajtás díjának mértéke: 0 Ft.

         (5)   Az egyéb köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 0 Ft.


12. §  (1)     A köztemetőben sírgondozás céljára a vízvételi lehetőség mindenki számára ingyenes.

          (2)     A köztemetőben sírok, sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező koszorú, virágmaradvány, egyéb hulladék a Temetőben kijelölt lerakóhelyen minden látogató számára díjtalanul elhelyezhető.

          (3)     Az illemhely használata minden Temető és köztemető látogató számára ingyenes.

               (4)     A ravatalozó bérleti díjának mértéke: 0 Ft.


A temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


13. §            A temetési hely kialakítását, sírgödör kiásását, betemetését, és az ezzel járó egyéb munkákat a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezheti, egyeztetve a köztemető üzemeltetőjével. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.


14. §  (1)     Az üzemeltető a jogszabályokban és e rendeletben foglalt, a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel, vállalkozó bevonásával látja el.

           (2)     A köztemető üzemeltetője:

                  a) a köztemetésre szolgáló területrészt  és közvetlen környezetét rendeltetésszerű állapotban, tisztán tartja, gondozza és ápolja,

                   b)  koordinálja a köztemetéseket,

            

                  .


Záró rendelkezések


15. §   (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről  szóló 3/2001. (II.15.) önkormányzati rendelet.


                      Polyák István Vilmos                                              Némethné dr. Jenei Éva

                            polgármester                                                            jegyző

A rendeletet a mai napon a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőbáláján  kifüggesztéssel kihirdettem.Szabadbattyán, 2016. február 16.

 Némethné dr. Jenei Éva – jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
5/2016.(II.16.)
245.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!