nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 14/2001 (VI.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-06-17
Domaszék község képviselő testületének 14/2001 (VI.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, mely módosult a 18/2001. (VI.27.) Kt., 24/2001. (XI. 16.) Kt. és a 8/2002. (IV.15.) Kt., 17/2002. (VI.12.) Kt., 22/2002. (XI. 28.) Kt., a 30/2003. (XII.9.) Kt., a 17/2004. (IV.27.) Kt., a 40/2004. (XII.14.) Kt., a, 26/2005. (XII.1) Kt., a 28/2005. (XII.15.) Kt., a 9/2006. (III.29.) Kt., a 11/2006. (IV.10.) Kt., a 28/2006. (XII.15.) Kt., a 18/2007. (XII.12.) Kt., a 33/2008. (XII.11.) Kt., a 17/2009. (XII.10.) Kt. és a 17/2010. (XII.10.) Ör. és a 20/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelettel.


Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) a többszörösen módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a többszörösen módosított a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXV. tv. (a továbbiakban Ltv.) 3 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadási feltételeinek szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:


I. 

Általános rendelkezések

 1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Domaszék község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra.
 2. A rendelet alkalmazása szempontjából bérbeadó Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
 3. A bérlő kiválasztására a Képviselő-testület jogosult. A Képviselő-testület az egyéb bérbeadói jogok gyakorlását a polgármesterre ruházza.
 4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló rendeletben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


II. 

A lakások bérbeadásának szabályai


 1. §


(1) Lakás bérbeadása kizárólag az alábbi jogcímeken történhet:

            a) költségalapon,

            b) ifjúsági garzonlakás (fecskeház) céljára,

            c) közérdekű célból,

            d) szociális helyzet alapján.

(2) Lakást bérbe adni olyan személynek lehet, aki az Európai Unió valamely tagállama polgára és:

           

a) [1]ő vagy közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken - kivéve a szociális helyzet alapján kijelölt bérlőket -, vagy a kérelmezőnek nem Domaszéken van az állandó bejelentett lakása, de domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban áll. Aki legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken, előnyt élvez azzal szemben, akinek a közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken.

b) az a) pontban foglaltakon túlmenően Fecskeházban, azaz ifjúsági garzonban bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, kereső tevékenységet folytat, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mértéke legalább 10.000 Ft/hó.

c) szociális helyzet alapján bérleti szerződés létesíthető azzal a személlyel, aki családjában kiskorú gyermeket nevel, s a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. Szociális helyzet alapján csak olyan lakás adható bérbe, amely nem minősül sem költségalapú bérlakásnak, sem fecskeháznak.

d) költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérlői a bérleti időszak lejártát követően ismételten nem pályázhatnak lakásbérleti jogviszony megszerzésére.

e) költségalapú bérlakás valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a kérelmező, akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

(3) Bérleti jogviszony köthető:

(4) Határozott időre történő bérbeadás esetén a bérleti jogviszony hosszabbítható.

(5) A lakásbérleti jogviszonyt a Képviselő-testület és a bérlő szerződése hozza létre, melyet minden esetben írásba kell foglalni. A szerződés tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) A lakásbérleti szerződést a Képviselő-testület értesítésének készhez vételétől számított 15 napon belül kell megkötni a Polgármesteri Hivatalban. Abban az esetben, ha a kijelölt bérlő hibájából a szerződés nem kerül megkötésre, a kijelölés hatályát veszti.

(7) Költségalapú bérlakásnak minősülnek a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A-C szám alatti lakások. Fecskeháznak minősülnek a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D szám alatti lakások.


Bérbeadás költségalapon


 1. §


 1. Költségalapon bérbe adandó lakásokra a Képviselő-testület pályázatot ír ki. Pályázatot kiírni csak újonnan épült, vagy megüresedett beköltözhető lakásra lehet.
 2. A pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező kereső tevékenységet folytató házaspárok, élettársi kapcsolatban élő személyek és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
 1. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
 1. A pályázati kiírás teljes szövegét az önkormányzat hirdetőtábláján legalább 30 napra közszemlére kell tenni, illetve a helyi újságban meg kell jelentetni.
 2. A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik a nyilvántartásba vételről.
 3. A polgármester a beérkezett és nyilvántartásba vett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd véleményezteti a Pénzügyi Bizottsággal. A bizottság véleményének ismeretében dönt a Képviselő-testület a bérlő személyéről.
 4. [2]A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
 1. a rendeletben előírt legkisebb lakbér mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
 2. aki kereső tevékenységet folytat, és/vagy házastársa, élettársa kereső tevékenységet folytat;
 3. akinek vele együtt élő, kiskorú gyermeke van.
 1. Piaci alapon lakást bérbe adni annak lehet, aki pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A benyújtott pályázatban a bérleti díjat – a pályázati kiírás és ezen rendelet figyelembe vételével – konkrét összegben kell megjelölni.


 1. Az ifjúsági garzonlakás bérleti jogának megszerzésére a 2. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak is irányadók.Bérbeadás közérdekű célból


 1. §


 1. Lakást közérdekű célok megvalósítása érdekében akkor lehet bérbe adni, ha
 1. A közérdekű célból történő bérbeadás esetén a Képviselő-testület a pályáztatástól eltekint.
 2. Lakás közérdekű célból történő bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti jogviszony létesíthető.
 3. A (3) bekezdésben meghatározott határozott időtartam legfeljebb 5 év lehet, mely a Képviselő-testület döntésével meghosszabbítható.


III. 

A felek jogai és kötelezettségei


 1. §


 1. A bérbeadó joga:
 1. A bérbeadó kötelezettsége:
 1. A bérlő jogai:
 1. A bérlő és vele együtt lakó személyek kötelezettségei:

(5) Bérlőtársi szerződést kizárólag a kijelölt bérlő házastársával lehet kötni, ha azt a házastársak közösen, írásban kérik. A bérlő a lakást, illetve annak egy részét albérletbe nem adhatja.

(6) Az Ltv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli hozzájárulás a bérlő írásban benyújtott kérelmére akkor adható meg, ha a befogadni kívánt személy a bérlő hozzátartozója, s a hozzájárulás megtagadása a befogadni kívánt személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, és a befogadás a lakás állagát, valamint a szomszédok nyugalmát nem veszélyezteti.


IV. 

Lakásbérleti jogviszony megszűnése


 1. §


 1. A lakásbérleti jogviszony megszűnik az Ltv. 23-31. §-aiban meghatározott esetekben.
 2. Hat hónapos felmondási idő biztosításával fel kell mondani az ifjúsági garzonlakásra kötött lakásbérleti szerződést, ha a bérlő

- keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget, és a lakásra van a feltételeknek megfelelő igénylő,

- felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszonya megszűnt.

 1. Az Ltv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott pénzbeli térítés a bérlő számára nem fizethető.


V. 

A lakások bérleti díjának megállapítása


 1. §


 1. A lakások bérlője állagmegóvó karbantartási, felújítási költségek fedezetének megteremtésére bérleti díjat fizet.
 2. Az önkormányzati bérlakások bérleti díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A fecskeházra, valamint a költségalapú bérlakásokra a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb lakbérnél magasabb összegű lakbér fizetését a bérlő a bérlőkénti kiválasztására vonatkozó pályázatában vállalhatja.
 3. A mellékletben meghatározott bérleti díjak mértékét a Képviselő-testület legkésőbb minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a január 1-től érvényes bérleti díjak mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díjak értékállóságának biztosítása érdekében. Amennyiben a (2) bekezdés szerint a bérlő magasabb összegű lakbér fizetését vállalta, az általa fizetendő lakbér mértéke mindaddig nem emelkedik, amíg az meghaladja a 2. számú mellékletben meghatározott legkisebb lakbért.
 4. A bérleti jog megszűnése után a lakást jogcím nélkül használó bérlő lakáshasználati díjat köteles fizetni.
 5. A lakáshasználati díj mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.


Lakbértámogatás


 1. §


A szociális bérlakásban lakó bérlő lakbértámogatásként a mindenkori lakbér mértékének 20 %-ára jogosult. A bérlő a lakbértámogatást a bérleti díj megfizetésekor kapja meg. A támogatás megállapítása hivatalból történik.


VI. 

Záró rendelkezések


 1. §


 1. A rendelettel érintett személyek beadványaikban az alábbi személyes adatokat kötelesek feltüntetni:
 1. Az önkormányzat a bérlakás nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:


 1. §
 1. Ezen rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.
 2. (Hatályon kívül.)
 3. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az Ltv.-ben foglalt rendelkezések az irányadók.


Börcsök Lajos sk.                                                                                 Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

    polgármester                                                                                                         jegyző


Záradék: 

E rendelet módosítva lett a 18/2001. (VI.27.) Kt. sz. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2001. június 27.)

E rendelet módosítva a 24/2001. (XI.16.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2001. november 16.)

E rendelet módosítva lett a 8/2002. (IV.15.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2002. április 15.)

E rendelt módosítva lett a 17/2002. (VI.12.) Kt. számú rendelettel.

(Hatálybalépésének időpontja: 2002. június 12.)

E rendelet módosítva lett a 22/2002. (XI.28.) Kt számú rendelettel.

(Hatálybalépésének időpontja: 2002. november 28.)

E rendelet módosítva lett a 30/2003. (XII.9.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2004. január 1.)

E rendeletet módosítva lett a 17/2004. (IV.27.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2004. május 1.)

E rendelet módosítva lett a 40/2004. (XII.14.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2005. január 1.)

E rendelet módosítva lett a 28/2005. (XII.15.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2005. december 1., de rendelkezéseit a 2005. november 1-től induló és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

E rendelet módosítva lett a 26/2005. (XII.1.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. január 1.)

E rendelet módosítva lett a 9/2006. (III.29.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. március 29.)

E rendelet módosítva lett a 11/2006. (IV.10.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2006. április 10.)

E rendelet módosítva lett a 28/2006. (XII.15.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2007. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 18/2007. (XII.12.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2008. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 33/2008. (XII.12.) Kt. rendelettel

(Hatálybalépés időpontja: 2009. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

E rendelet módosítva lett a 17/2009. (XII.10.) Kt. rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2010. január 1.) E rendelet 2. számú mellékletét módosította.

Domaszék, 2009. december 10.

E rendelet módosítva lett a 17/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2011. január 1.) E rendelet a 2. számú mellékletét módosította.

Domaszék, 2010. december 10.

E rendelet módosítva lett a 20/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelettel.

(Hatálybalépés időpontja: 2012. január 1.) E rendelet a 2. számú mellékletét módosította.

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. december 9.


       Angyal Zsolt sk.

             jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. december 12.

(Hatálybalépés időpontja: 2013. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2013. december 12.

(Hatálybalépés időpontja: 2014. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 11.

(Hatálybalépés időpontja: 2015. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. április 27.

(Hatálybalépés időpontja: 2017. április 28.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 15.

(Hatálybalépés időpontja: 2018. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 13.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. február 21.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. február 21. 16 óra 35 perc)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. december 17.

(Hatálybalépés időpontja: 2020. január 1.)

Dr. Csányi Imre

jegyző

[1]

Módosította a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21. 16 óra 35 perckor.

[2]

Módosította a 6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. április 28.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
25.5 KB
3. számú melléklet
24 KB
2. számú melléklet
4.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!