nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 17/2017 (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 17/2017 (XI.24.) önkormányzati rendelete
A köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 22/2000 (X.1.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló 22/2000. (X. 1.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 11. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


11. § (2)

A sírhelyek minden oldalán 30 cm-es járdát, illetve közlekedési útvonalat kell biztosítani. A sírhelyeket úgy kell kijelölni, hogy a járdaszegélyek összeérjenek, felépítményeik pedig egy irányba mutassanak.”


2. §


A Rendelet az alábbi alcímmel és 12/A. §-szal egészül ki:


"A temetési hely felnyitásának szabályai

12/A. §


(1) Exhumálás esetén a művelet megkezdése előtt 3 nappal a temetőben ki kell függeszteni az exhumálás időpontjáról szóló értesítést.

(2) A temetési hely felnyitását a temető üzemeltetője leghamarabb a temetést megelőző napon végezheti. A feltárt sírhelyet baleset megelőzése érdekében védőszalaggal kell körbekeríteni.

(3) Sírásás koporsós temetésnél akkor végezhető, ha a temető vízfigyelő kútjában a vízszint 160 cm alatt van."


3. §


A Rendelet az alábbi alcímmel és 13/A. §-szal egészül ki:


"Az urnaelhelyezés rendje

13/A. §


(1) Egyszemélyes urnafülkében legfeljebb 2 db urna helyezhető el. Az urnasírbolt legfeljebb 6 db urna elhelyezésére szolgál.

(2) Egyszemélyes koporsós temetési helyen legfeljebb 6 db urna helyezhető el azzal, hogy az urnatároló használata kötelező.

(3) Kétszemélyes koporsós temetési helyen legfeljebb 12 db urna helyezhető el azzal, hogy az urnatároló használata kötelező."


4. §


A Rendelet az alábbi alcímmel és 16. §-szal egészül ki:


"Hulladékkezelés

16. §


(1) A temetőben keletkezett hulladékot a településen hulladékszállítási közfeladatot ellátó személy által biztosított és saját tulajdonában lévő konténerekben kell gyűjteni, melynek ürítése heti egy alkalommal történik.

(2) A temetőben átalakítási, tisztítási feladatot végző személyek e tevékenységük végzése során keletkezett hulladékot kötelesek elszállítani.

(3) Temetések alkalmával az üzemeltető nettó 4.000 ft zöldhulladék-kezelési díjat jogosult felszámolni a temetési hely felett rendelkezési joggal bíró személy terhére."


5. §


E rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.Domaszék, 2017. november 23.


                        Kispéter Géza s.k.                                         dr. Csányi Imre s.k.

                           polgármester                                                         jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2017. november 24. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!