nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 21/2002 (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-23 -tól
Domaszék község képviselő testületének 21/2002 (XI.18.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról

mely módosult a 35/2003. (XII.11.) Kt., a 3/2004. (I.30.)Kt., a 25/2004. (VI.8.) Kt., a 33/2004. (X.26.) Kt., a 6/2005 (II.22.) Kt., a 3/2006. (II.1.) Kt., a 15/2006. (VI.29.) Kt., a 11/2010.(X.14.) önkormányzati rendelettel és a 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelettelDomaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2002. (XI. 18.) Kt. rendeletet alkotja.


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére a képviselői munkája ellátásáért havi 37.000 forint tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg. [1][2]


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított alaptiszteletdíj 2004. július hónapra nem jár.


2. §[3][4]


(1) [5]A Képviselő-testület valamennyi – így az Ügyrendi, a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humán valamint a Településfejlesztési és - üzemeltetési – Bizottságának elnöke az alapdíjon felül havi 11.000 forint tiszteletdíjra jogosult.


(2) A bizottságok képviselő tagja az alapdíjon felül havi 6.000 forint tiszteletdíjra jogosult.


(3) Amennyiben a képviselő kettő bizottság tagja, úgy az alapdíjon felül havi 12.000 forint tiszteletdíjra jogosult.


(4) A nem képviselő bizottsági tag havi 6.000 forint tiszteletdíjra jogosult.


3. §

(Hatályon kívül)

4. §


A tiszteletdíj mértékének megfelelő keretéig – a képviselő-testület külön döntése alapján – oktatási anyagok, szakkönyvek, informatikai eszközök vásárolhatók.


5. §


(1) A települési képviselő köteles a képviselő-testület munkájában részt venni.


(2) Az ülésről való távolmaradást – legkésőbb az ülést megelőző napon – a polgármesternek be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a távolmaradás okát. A polgármester a távolmaradást és annak okát a Képviselő-testülettel közli. A bejelentés elmulasztása igazolatlan hiányzásnak minősül.


(3) A települési képviselőnek járó tiszteletdíját 25 %-kal 6 havi időtartamra csökkenti, ha a képviselő egy éven belül legalább három alkalommal igazolatlanul hiányzott a Képviselő-testület üléséről és természetbeni juttatását szintén 6 havi időtartamra megvonja.


(4) A (3) bekezdés alkalmazása során nem lehet figyelembe venni a rövid úton (pl. telefonon, faxon stb.) összehívott rendkívüli ülésekről való távolmaradást.


5/A. §


  1. (Hatályon kívül)
  2. A települési képviselő számára járó tiszteletdíj csökkentéséről és természetbeni juttatás megvonásáról – bármely képviselő vagy bizottság javaslatára – a Képviselő-testület határoz.


6. §


(1) (Hatályon kívül)


(2) A bizottság elnöke távolmaradását a polgármesternek köteles jelenteni legkésőbb az ülést megelőző napon.


(3) A bizottsági tag távolmaradását a bizottság elnökének köteles jelenteni legkésőbb az ülést megelőző napon.7. §


Jelen rendelet szerinti juttatások átutalásáról vagy pénztárból történő kifizetéséről - a polgármester rendelkezése alapján - a Polgármesteri Hivatal minden negyedévet követő hó 5. napjáig gondoskodik.


8. §


A képviselő-testület tagjait, a bizottságok elnökeit és tagjait megválasztásuktól illeti meg jelen rendeletben szabályozott mértékű tiszteletdíj.


9. §


E rendelet kihirdetésének időpontjától hatályos, de rendelkezéseit 2002. október 30-tól kell alkalmazni kivéve az 5. § és 6. § rendelkezéseit, mely november 18-tól lép hatályba és egyben a módosított a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/1999. (II.26.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.


Domaszék, 2002. november 6.


Börcsök Lajos sk.                                                                  Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

                               polgármester                                                                                        jegyzőMegjegyzés:

A képviselő-testület 35/2003. (XII.11.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet e kihirdetése napján hatályos, majd 2004. január 1-jén hatályát veszti.)

A képviselő-testület 3/2004. (I.30.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos, de rendelkezéseit 2004. január 1-től alkalmazni kell.

A képviselő-testület 25/2004. (VI.8.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A képviselő-testület 33/2004. (X.26.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos)

A képviselő-testület a 6/2005. (II.22.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos, de rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni.)

A képviselő-testület a 3/2006. (II.l.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos, de rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.

A képviselő-testület a 15/2006. (VI.29.) Kt. rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A képviselő-testület a 11/2010. (X.14.) önkormányzati rendelettel módosította.

(E rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A képviselő-testület a 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosította.

(E rendelet 2011. március 1. napjától hatályos.)


Domaszék, 2011. február 15.


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2011. február 15.


Angyal Zsolt sk.

jegyző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. október 22.

(Hatálybalépés időpontja: 2014. október 23.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. február 23.

(Hatálybalépés időpontja: 2017. március 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. október 22.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. október 22.)dr. Csányi Imre

       jegyző[1]

Megállapította: 13/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. október 23.

[2]

Megállapította: 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 1.

[3]

Megállapította: 13/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. október 23.

[4]

Megállapította: 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 1.

[5]

Megállapította: 13/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. október 23.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!