nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-17 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya


1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközség közigazgatási területén, az önkormányzatának tulajdonában álló lakásokra.

(2) Lakásbérleti szerződés csak olyan lakásra köthető, amely a Ltv. 91/A. § 1-6. pontjába sorolható.

(3) Az önkormányzat a bérbeadói jogokat a képviselő-testület, annak bizottságai, továbbá a polgármester útján gyakorolja az Ltv. és e rendeletben szabályozottak szerint. A Bérlő kiválasztására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület az egyéb bérbeadói jogok gyakorlását a polgármesterre ruházza.


II. Fogalom-meghatározások


2.§

(1) Karbantartás: a használatban lévő ingatlan, tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

(2) Felújítás: az elhasználódott ingatlan, tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama növekszik, műszaki állapota megközelítően vagy teljesen visszaáll. Felújítás a korszerűsítés is, ha az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével az eszköz teljesítőképességét, használhatóságát, gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor is fel kell újítani, ha folyamatos, rendszeres karbantartás mellett az eszköz oly mértékben elhasználódott, hogy a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.

(3) A lakás helyreállított műszaki állapotú, ha a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas és felújított állapotú.

(4) Bérbeadó: Domaszék Nagyközség Önkormányzata.

(5) Bérlő: olyan természetes személy, akivel Bérbeadó önkormányzati tulajdonban lévő lakásra kiírt pályázatának nyerteseként, közérdekű lakás esetén jóváhagyott kérelmezőjeként lakásbérleti szerződést köt.


III. A lakásbérlet létrejötte


3.§

(1) A bérbeadandó lakásokra a Képviselő-testület pályázatot ír ki. Pályázatot kiírni csak újonnan épült vagy megüresedett beköltözhető lakásra lehet.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a lakás pontos címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát,

b) a bérbeadás jogcímét,

c) a legkisebb lakásbérleti díjat,

d) a lakásra vonatkozó egyéb feltételeket,

e) a pályázat követelményeit, benyújtási határidejét és helyét,

f) a pályázat elbírálásának idejét, az eredményközlés módját.

(3) A pályázati kiírás teljes szövegét az önkormányzat honlapján 30 napra közszemlére kell tenni, valamint a település újságjában közzé kell tenni.

(4) A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani, aki gondoskodik a nyilvántartásba vételről.

(5) A polgármester a beérkezett és nyilvántartásba vett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd véleményezteti a Pénzügyi, valamint a Humán Bizottsággal. A bizottságok véleményének ismeretében dönt a képviselő-testület a Bérlő személyéről.

(6) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek az alábbi pályázók:

a) akinek vele együtt élő kiskorú gyermeke van,

b) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

c) aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében nagyobb szerepet vállal,

aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését.

(7) A lakásbérleti jogviszonyt a Bérbeadó és a Bérlő szerződése hozza létre, melyet írásba kell foglalni. A bérlemény átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szerződés hatálybalépését követően történhet meg.

(8) A lakásbérleti szerződés határozott időre jön létre, mely lehet

a) valamely feltételtől függő hatályú szerződés, vagy

b) 5 év időtartamra létrejött szerződés.

(9) Feltételtől függő hatályú szerződés csak abban az esetben jöhet létre, ha a Bérlő jogviszonya közérdekű célból valósul meg. A bérleti jogviszonynak mindaddig van jogalapja, míg fennáll az a körülmény, mely miatt a bérleti jogviszony létrejöhetett.

(10) A lakásbérleti jogviszony csak abban az esetben hosszabbítható meg, ha időközben a Bérlő szolgálati jogcímen is jogosulttá válik a bérlésre.

(11) Lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll.

(12) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó.

(13) Amennyiben a pályázó - közérdekű lakás esetén kérelmező - bármely jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani.

(14) Lakásbérleti jogviszony létesítésekor a Bérlővel gyermek, házastárs, élettárs, szülő költözhet együtt. Más személy külön engedély nélkül nem.


IV. A bérbeadás jogcímeinek kategóriái


4.§

(1) Az önkormányzati lakás bérbeadása az alábbi jogcímeken történhet:

a) szociális alapon,

b) ifjúsági garzonlakás céljára (fecskeház)

c) közérdekű célból,

d) költségalapon

e) krízishelyzetben, ideiglenes jelleggel.


5.§

(1) Bérbeadó lakást szociális helyzet alapján - a pályázó és vele együtt költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyaira figyelemmel - pályázati úton adhat bérbe.

(2) A kiírt pályázatra olyan személyek jelentkezhetnek, akiknek, valamint a vele jogszerűen költöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének 150 %-át eléri, de az elbíráláskori teljes munkaidőre megállapított, középfokú iskolai végzettsége, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumának nettó összegét nem haladja meg.


6.§

(1) Fecskeházban, azaz ifjúsági garzonban bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat benyújtásáig, házastársával vagy élettársával együtt költözik, kereső tevékenységet folytat vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mértéke legalább 10.000 Ft/hó.


7.§

(1) Lakás közérdekű célok megvalósításához akkor vehető igénybe, ha önkormányzati feladat ellátásához, önkormányzati érdekből, vagy az önkormányzat által támogatott tevékenységhez szükséges szakember elhelyezése.

(2) A közérdekű célból történő bérbeadás esetén a Képviselő-testület a pályáztatástól eltekint.


8.§

(1) Amennyiben a lakásbérlet nem valósít meg közérdekű, szociális célt, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása költségalapon is történhet.

(2) A költség alapú lakások bérletének feltételeit és tartalmát részletesen a kiírt pályázat tartalmazza.


9.§

(1) Amennyiben önhibáján kívül, előre nem látható, váratlan esemény következtében lakhatása veszélyessé válik (pl.: belvíz-veszély, tűzkár, elemi kár, stb.) és az önkormányzat rendelkezik az esemény bekövetkeztekor szabad bérleménnyel, a krízishelyzetben lévőnek, pályáztatás nélkül az önkormányzat biztosít bérlakást. A krízishelyzetben lévőnek a közüzemi díjakat, illetve a szociális alapon Bérlőnek megegyező bérleti díjával egyenlő összegű bérleti díjat köteles fizetni.


10.§

(1) Az önkormányzati ingatlanok Bérlőjével, amennyiben - eltekintve további feladatellátásától - méltatlanná válik az önkormányzati bérleményre, Bérbeadó egyoldalúan, 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja a jogviszonyt.

(2) Amennyiben Bérlő a közüzemi díjakat nem fizeti, illetve rendszeresen késve fizeti azokat, Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.

(3) A 4.§ (1) bekezdésében meghatározott jogcímeken kiírt pályázatokhoz a részletes feltételeket, tartalmat a képviselő-testület által összeállított és meghirdetett pályázati felhívás tartalmazza.

(4) Amennyiben a bérleti idő lejárt és a Bérlő nem költözik ki a lakásból, jogcím nélküli használóként az alábbi díjakat köteles fizetni:

a) A lakáshasználat (jogcím nélkül) kezdetétől számított 3 hónapig azonos a lakásra megállapított lakbér mértékével.

b) A lakáshasználat 4. hónapjától a 6. hónapig a lakbér háromszorosa a lakáshasználati díj havonta.

c) 7. hónaptól a lakáshasználati díj mértéke a lakbér ötszöröse havonta.


V. Felek jogai és kötelezettségei


11.§

(1) A Bérbeadó köteles a lakást komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt a bérleti szerződésben megjelölt időpontban használható, bérleti lakástól elvárható állapotban, leltár szerint a Bérlő használatába adni. A helyszínen készült leltárba fel kell tüntetni a lakás, illetőleg a lakásberendezések tényleges állapotát, az esetleges hibákat, hiányosságokat. A Bérlő az átvételt – észrevételeinek írásba rögzítésével – a leltár aláírásával ismeri el.

(2) A bérleti jogviszony tartalma alatt a Bérbeadó köteles gondoskodni a központi berendezések állandó üzemképes állapotáról, az épület szerkezeti állagában keletkezett hibák, hiányosságok megszüntetéséről, a lakásban lévő elektromos vezetékek és érintésvédelmi rendszerek felújításáról, a hatósági előírásoknak megfelelő kialakításáról.

(3) A Bérlő a bérleti jogviszony ideje alatt köteles gondoskodni a lakás belső festéséről és mázolásáról, burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. Amennyiben a nyílászárók Bérlőnek nem felróható okból cserére szorulnak, Bérbeadó köteles gondoskodni azok pótlásáról és cseréjéről.

(4) Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény előtt lévő közterület karbantartásáról a vonatkozó, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően.

(5) A 11.§ (3)-(4) bekezdéseiben nem nevesített karbantartási, javítási feladatok a Bérlő kötelességei.

(6) A Bérlő a szerződésben vállalt és e rendeletben felsorolt kötelezettségeit olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

(7) Nem köteles a Bérlő az egyébként őt terhelő munkák elvégzéséről gondoskodni, ha Bérbeadói mulasztás történt, illetőleg az épület, vagy a vezetékhálózat meghibásodása miatt vált szükségessé a munkálatok elvégzése, továbbá Bérbeadó nem köteles megtéríteni azokat a javítási munkákat, melyek Bérlő hanyagságából származnak.

(8) Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben, továbbá a lakásban a Bérlő vagy a vele együtt lakó személyek magatartása folytán kár keletkezik, a hibák kijavításáról, az eredeti állapot helyreállításáról, illetőleg a kár megtérítéséről - függetlenül a bérlet időtartamától - a Bérlő gondoskodni köteles.

(9) A Bérlő írásbeli értesítést küld a polgármesteri hivatal hivatalos e-mail címére, amennyiben a fenti rendelkezések alapján Bérbeadó felelősségi körében merült fel helytállási kötelezettség. Bérbeadó csak és kizárólag abban az esetben téríti meg a Bérlő által elhárított hibát, amennyiben azt előzetesen engedélyezte. Az életveszélyt vagy egyéb súlyos hátránnyal fenyegető, azonnali beavatkozást igénylő veszély elhárítását igénylő munkát a Bérbeadó írásbeli engedélye nélküli is elvégezheti a Bérlő, de ezen esetben is haladéktalanul tájékoztatni kell a Bérbeadót. A veszély elhárítását követően a körülményekről teljes körű írásbeli tájékoztatást kell adni a Bérbeadó részére.

(10) A Felek jogait és kötelességeit részletesen a közöttük létrejött bérleti szerződés tartalmazza.

(11) A Bérbeadó szükség szerint, de legalább évente ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát és a Bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzést a Bérlő tűrni köteles, mely munkanapokon 8-17 óra között végezhető.

(12) A Bérlő a bérelt ingatlan szélességével megegyező, a hátsó terasz vonalától számított 5 méteres hátsó kertet kialakíthat azzal a kikötéssel, hogy minden telepített eszköz mobilizálható legyen, azok a szerződés megszűnésekor állagsérelem nélkül elvihetőek.

(13) Az átadás-átvételnél Bérbeadó és Bérlő közösen leolvassa a közüzemi mérőórákat, melyeket Bérlő 15 napon belül köteles a nevére íratni.


12.§

(1) Ha a lakást a Bérlő 30 napot meghaladó időre elhagyja, a Bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja. A Bérlő a lakásból történő 30 napot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban, előre a Bérbeadó részére bejelenteni.


VI. Bérlőtársi, albérlői jogviszony, együtt költöző személy


13. §

(1) Bérlőtársi szerződést kizárólag a kijelölt Bérlő házastársával lehet kötni, ha azt a házastársak közösen, írásban kérik.

(2) A Bérlő a lakást, illetve annak egy részét albérletbe nem adhatja.

(3) A Ltv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli hozzájárulás a Bérlő írásban benyújtott kérelmére akkor adható meg, ha a befogadni kívánt személy a Bérlő hozzátartozója, s a hozzájárulás megtagadása a befogadni kívánt személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, és a befogadás a lakás állagát, valamint a szomszédok nyugalmát nem veszélyezteti.


VII. Lakásbérlet megszűnése


14. §

(1) A szerződés megszűnik, ha:

a) a felek a bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntetik,

b) a lakás megsemmisül,

c) az arra jogosult felmond,

d) a Bérlő meghal,

e) a Bérlőt Magyarország területéről kiutasították,

f) a Bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti,

g) a Bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat vagy bírói ítélet alapján megszűnik,

h) a Ltv-ben meghatározott egyéb esetekben a törvény erejénél fogva.

(2) A határozott időre szóló, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

(3) A Bérbeadó és a Bérlő a lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor megszüntetheti.

(4) Amennyiben valamelyik fél a közöttük létrejött bérleti jogviszonyt súlyosan megszegi, vagy a Bérlő méltatlanná válik, a másik fél egyoldalúan, 3 hónapos felmondási idő tűzésével felmondhatja azt.


VIII. Lakbérfizetési kötelezettség, lakbér mértéke


15.§

(1) Lakásbérleti szerződés alapján a Bérlő köteles a lakás és a lakáshoz tartozó helyiségek használatáért bérleti díjat fizetni.

(2) Az önkormányzati bérlakások bérleti díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A költségalapú bérlakásokra a 2. számú mellékletben meghatározott bérleti díj a minimum ajánlati ár, magasabb összegű ajánlat feltételeit és annak értékelését a lakásbérlet-pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A mellékletben meghatározott bérleti díjak mértékét a Képviselő-testület legkésőbb minden év decemberében felülvizsgálja úgy, hogy a január 1-től érvényes bérleti díjak mértéke legalább a felülvizsgálat évét megelőző év hivatalos inflációs rátájával növekedjen, a bérleti díjak értékállóságának biztosítása érdekében. Amennyiben a 4.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a Bérlő magasabb összegű lakbér fizetését vállalta, mint amit jelen rendelet 2. sz. melléklete meghatároz, a bérleti díj az inflációs ráta felével emelkedik.


IX. Záró rendelkezések


16.§

(1) E rendelet 2020. június 17. napján 12:00 órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 14/2001 (VI.20.) Kt. rendelet és annak valamennyi módosítása.
                        Sziráki Krisztián                                                   dr. Pálfi Tímea

                           polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
52.61 KB
2. számú melléklet
55.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!