nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 -tól
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Cserháthaláp Község területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről

Cserháthaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk 1.bekezdés a. és e. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. valamint 8.a. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja


Cserháthaláp Község Önkormányzata a nagycsaládosok támogatása a gyerekvállalás ösztönzése továbbá a településen történő hosszú távú letelepedések elősegítése illetőleg a település népességmegtartó képességének növelése érdekében Cserháthaláp község területén ingyenes építési telket biztosít (térítésmentesen ad tulajdonba) lakás építése céljából e rendeletben meghatározott feltételekkel. Az e célra fenntartott ingatlanok felsorolását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


2.§

A rendelet személyi hatálya


E rendelet hatálya azon Európai Uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával rendelkező cserháthalápi lakhelyű vagy a településen életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárokra illetve élettársakra (Ptk. 6:514.§) terjed ki, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:


 1. a kérelem benyújtásának napján egyikük életkora sem haladhatja meg a 40. életévet,
 2. legalább három gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak és vállalják, hogy – a kérelem benyújtásakor már meglévő gyermekeik számát is figyelembe véve - öt éven belül legalább három gyermek  neveléséről fognak gondoskodni,
 3. legalább – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdésében meghatározott – középfokú végzettséggel rendelkeznek,
 4. a kérelmezők legalább egyike legalább két éves igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bír, büntetlen előéletűek, melyet erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnak
 5. igénybe kívánják venni a családok otthonteremtési kedvezményét
 6. vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.

3. §

A Támogatás feltételei


 1. A kérelmezőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy:

 1. Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatalban bemutatják.
 2. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére az ingyenes ingatlan átruházási szerződésben a szerződés aláírásától számított 5 éves időtartamra vételi jogot, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban Tv.) 13.§ (5) bekezdése alapján15 éves időtartamra elidegenítési tilalmat alapítanak az érintett ingatlanra. A Tv. 13.§ (4) bekezdése alapján az ingatlant megszerzett tulajdonos évente beszámol a vagyon hasznosításáról az önkormányzatnak. A vételi jog gyakorlása esetére az ingatlan vételárának meghatározását 1.000 Ft-ban, azaz: Egyezer forintban fogadják el, továbbá tudomásul veszik, hogy a vételi jog gyakorlása során a jogalap nélküli gazdagodás jogintézményének alkalmazása kizárásra kerül.
 3. A gyermekvállalás nem teljesítése esetére kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gyermekvállalásra megszabott határidő eredménytelen lejártát követő 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként –külön felhívás nélkül – megfizetik a megjelölt összeget az önkormányzat számára:

  - egy gyermek meg nem születése esetén   500.000,- Ft-ot, azaz: Ötszázezer forintot,

- két gyermek meg nem születése esetén 1.000.000,- Ft-ot, azaz: Egymillió forintot.


d.        Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követően  15 év alatt az      ingatlant nem idegeníthetik el.  
          Amennyiben ezen kötelezettségüket megszegik, a   tulajdonjog     ingatlan-nyilvántartáson való   

          átvezetésétől számított 30 napon belül a   támogatás  visszatérítéseként megfizetnek az

          önkormányzat számára  1.000.000,- Ft-ot, azaz:  Egymillió forintot.

    
e.      Az e rendelet alapján tulajdonukba került lakóingatlanba a jogerős használatbavételi  

          engedély  kiadását követően beköltöznek, lakcímként azt bejelentik és ott az 
          önkormányzat javára  kikötött elidegenítési tilalom fennállása alatt életvitelszerűen

          tartózkodnak,  lakcímbejelentésüket nem változtatják meg. Ellenkező esetben a

          kérelmezők külön felhívás nélkül tartoznak a támogatás visszatérítéseként megfizetni a

          d. pontban megjelölt összeget az önkormányzat számára.


4.§

Eljárási szabályok


 1. Az ingyenes építési telek biztosítása kérelem alapján történik, mely kérelmet a Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani a rendelet 2. számú függelékében található formanyomtatványon.

 2. Egy kérelmező pár csak egy építési telket szerezhet meg, de kérelmében több ingatlant is megjelölhet, melyet a kérelem pozitív elbírálása esetén elfogadna.

 3. A kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

 1. A Hivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja. Amennyiben a kérelem nem az előírt formanyomtatványon vagy hiányos adattartalommal, illetőleg a szükséges mellékletek nélkül érkezik, úgy 8 napos, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A felhívásnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ha a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a kérelme a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra.

 1. A Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti. Amennyiben a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a kérelmező által közölt adatokat, tényeket környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti


6.     Amennyiben a Hivatal az eljárás során észleli, hogy a kérelmezők szándékosan hamis  tartalmú nyilatkozatot, igazolást terjesztettek elő, úgy a kérelem elutasítására, a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből történő kizárására tesz javaslatot. Amennyiben az ingyenes ingatlan átruházási szerződés megkötését követően jut az önkormányzat tudomására, hogy a kérelmezők rosszhiszemű magatartás tanúsításával kapták az ingatlant (különös

tekintettel a kérelemhez benyújtott hamis tartalmú nyilatkozatokra), az önkormányzat –  választása szerint –  vagy vételi jogot gyakorolhat a 3.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak  megfelelően, egyidejűleg a kérelmezőket a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből kizárja, vagy a támogatás visszatérítéseként a kérelmezőknek meg kell fizetniük   az önkormányzat számára 1.000.000,- Ft-ot, azaz: Egymillió forintot az önkormányzati döntés  közlésétől számított 30 napon belül.

7. A kérelmek elbírálása havonta történik, a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

      8. Az elbírálás során előnyt élveznek azon kérelmezők, akik:

            a.   legalább az egyik fél cserháthalápi állandó lakosú

            b.   első lakásingatlanuk megépítése érdekében nyújtották be kérelmüket,

           c.  a Cserháthaláp községbe hosszú távú letelepedés szándékával újonnan beköltöző legalább  

                két gyermekes házaspárok


9. Amennyiben ugyanazon ingatlanra több kérelem érkezik, a Hivatal a kérelmezők között  egyeztetést folytat le, melynek eredményessége esetén a döntést a kérelmezők  megállapodása alapján kell meghozni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet  eredményre, a kérelmek a (8) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével bírálandók el. Amennyiben nincs olyan kérelmező, aki a (8) bekezdés szerint előnyt lvezne, illetőleg több kérelmezőt is hasonló előny illet, sorsolás útján kell dönteni.


    10.A kérelem kedvező elbírálása esetén a kérelmezőknek az önkormányzattal ingyenes  ingatlan átruházási szerződés kell kötniük, melynek költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőket terheli.


   11. Az önkormányzat az e rendelet alapján tulajdonba adott építési telket megtekintett    állapotban   bocsátja a kérelmezők birtokába, az esetlegesen szükséges közművek kiépítése   kérelmezők feladata.


5. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazása során:

 1.  Gyermek: aki a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorúnak minősül.
 2. Gyermekvárás: ha a várandósság a kérelem benyújtásának időpontjában orvosi igazolás alapján fennáll.
 3. Szakember által készített költségvetés: a tervezett lakóingatlan alapadatait (szobák és helyiségek száma, nettó terület) pontosan megállapító és arra figyelemmel levő; építési szakember, vállalkozó, tervező vállalkozó által összeállított, a tervezett költségeket (anyagköltség + munkadíj) részletesen tartalmazó összeállítás,
 4. A helyi építési előírásokat a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

6. §

Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. függelék
20.5 KB
2.sz. függelék
43 KB
2.sz. függelék 1.sz. nyilatkozat
24.5 KB
2.sz. függelék 2.sz. nyilatkozat
22 KB
2.sz. függelék 3.sz. nyilatkozat
21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!