nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-02-06 -tól
Nikla Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését


142.934.420 Ft bevétellel, és 142.934.420 Ft kiadással állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-6. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 7-10. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 12. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2021. február 04.

                                             
                         Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                      Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                                        jegyzőZáradék:


A rendelet 2021. február 05. napján kihirdetésre került.Nikla, 2021. február 05.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.56 KB
2. melléklet
18.01 KB
3. melléklet
17.22 KB
4. melléklet
16.58 KB
5. melléklet
16.69 KB
6. melléklet
16.84 KB
7. melléklet
13.45 KB
8. melléklet
13.67 KB
9. melléklet
13.71 KB
10. melléklet
13.75 KB
11. melléklet
11.73 KB
11. melléklet
11.73 KB
12. melléklet
14.1 KB
13. melléklet
11.43 KB
indokolás
180.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!