nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2014 (VII.10.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2014-07-11 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2014 (VII.10.) Önkormányzati Rendelete
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL


Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontja és a 42. § 1. pontja, továbbá A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében, a 94/A-ban, a 104. §-ban, a 146-150. §-ban, továbbá A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormány rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.FEJEZET


A RENDELET HATÁLYA, ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Magyarszombatfa Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint

a) – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2) E rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben előírt mellékleteket és a jövedelmi viszonyokról igazolást kell benyújtani.

(4) Ezen rendeletben szabályozott ellátási formák elbírálásánál a kérelemben szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

Felkérés alapján a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata is készít környezettanulmányt.


2.§


 Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján az alábbi ellátási formákat biztosítja:


a)   gyermekek napközbeni ellátása,

b)   gyermekjóléti szolgáltatás,

c)   gyermekétkeztetés.


  1. FEJEZET


GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

Gyermekek napközbeni ellátása


3.§


(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület óvodai, általános iskolai napközi otthoni ellátás formájában biztosítja, társulási megállapodás keretében.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézménybe kell benyújtani, arról az intézmény vezetője dönt.

(3) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülő törvényes képviselőjével a megállapodást az intézmény vezetője köteles megkötni.

(4) A panasztevő az általa sérelmesnek vélt intézkedés esetén - a Gyvt. szerinti jogorvoslati lehetőségen kívül - 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.


Gyermekjóléti szolgáltatás


4.§


Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja.


  1. FEJEZET


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Gyermekétkeztetés


5. §


(1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést önkormányzati társulási megállapodás alapján a bajánsenyei főzőkonyha működtetésével biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait Bajánsenye község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 10/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által fenntartott óvodába és általános iskolába járó gyerekek napi térítési díjából az önkormányzat 20,- Ft/fő térítést átvállal.


6. §


(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezettnek díjhátraléka van, az intézményvezető jelzése alapján behajtásról az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.


Záró rendelkezések


7. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a családsegítésről szóló 6/2006.(VI.01.) számú rendelete.


Magyarszombatfa, 2014. június 27.

                 Albert Attila                                                                Tóth Jenő

                 polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2014. július 10. napján kihirdetésre került.


                                                                                                       Tóth Jenő

                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!