nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-28 - 2020-05-31
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) E rendelet célja, hogy Csögle község Önkormányzat képviselő-testülete a Csögle településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma szociális rászorultság szabályait és az igénylés, odaítélés részletes feltételeit.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Csögle község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 keménylombos tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására, vagy

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult, vagy

az Szt. szerinti települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család vagy

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

e) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A tüzelőanyag támogatás odaítélésénél az elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte és a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme, ami nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


3.§ (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető. Szükség esetén környezettanulmány készítését rendelheti el a polgármester.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. Amennyiben ezen rendelkezést megszegi, úgy köteles az erről szóló határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni a jutatott fa mennyiségének megfelelően m3-enként 15.000 forint+áfa összeget.


3. A támogatás igénylésének menete


4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2019. december 16. napjáig lehet a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2020. január 31. napjáig dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül - legkésőbb 2020. február 17-ig - a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


5.§ A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által meghirdetett pályázat során 2019. évben nyert támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.


4. Záró rendelkezések


6.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. május 31. napján hatályát veszti.
         Kustos Péter sk.                                                                                Dr. Cseh Balázs sk.

           polgármester                                                                                           jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. november 27.


Dr. Cseh Balázs sk.

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!