nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-02 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.


(2) A rendelet hatálya Magyarszombatfa település közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány.

b) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai


3. § A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


4. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését szeptember 1. és május 31. közötti időszakban, kedden és pénteken munkanapokon, 07.00 órától 20.00 óráig lehet végezni.

(2) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(4) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett és csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5)               A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

(6)               A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.

5. § (1) Tilos:

                        a) nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése;

b)                avar és kerti hulladék égetése szeles, párás, ködös, esős időben;

c)                 avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon;

d)                kommunális, vagy ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése.

(2) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

(3) Az avar és kerti hulladék égetése június 1. napja és augusztus 31. napja között nem megengedett.


Záró rendelkezések


6. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyarszombatfa, 2015. március 25.
Albert Attila

polgármesterTóth Jenő

jegyző
Kihirdetési záradék:A rendelet 2015. április 1. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Tóth Jenő

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!