nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-19 - 2019-07-20
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati módosításáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) és 143. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1.§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő szöveg lép:


„Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2.§ A R. 1. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„1. § (8) Csögle Község jelképei a címer és a zászló, amelyekről és azok használatának rendjéről a képviselő-testület külön rendeletet alkot.”


3.§ A R. 2. § (2) bek. f) pontját hatályon kívül helyezi.


4.§ A R. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„5. § (2) A Képviselő-testület rendes üléseit a csöglei Községház tanácskozó termében tartja, de indokolt esetben az ülés más alkalmas helyszínre, napra és időpontra is összehívható.”


5. § A R. 8. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:


„8. § (1) A Képviselő-testület ülését össze kell hívni a Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha

a) az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy

b) a képviselő-testület döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné.”


6. § A R. 13. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:


„13. § (1) A Képviselő-testület összehívása a Mötv. 45. §-ának megfelelően történik azzal, hogy a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jogi és ügyrendi bizottság elnöke gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és az ülés levezetéséről.”


7. § A R. 13. § (6) bek. az alábbiak szerint módosul:


„13. § (3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a település lakosságát a Csögle Község Önkormányzata hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel kell értesíteni. Az értesítést a képviselőknek szóló meghívó kézbesítésével egyidejűleg kell megjelentetni.”


8. § A R. 16. § (1) bek. i) és j) pontjait hatályon kívül helyezi.


9. § A R. 27. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:


„27. § (1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott esetben alakszerű határozatot hoz, rendeletet alkot.”


10. § A R. 30. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:


„30. § (1) A rendelet hatályba lépésének napja a Képviselő-testület által meghatározott időpont. A rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha az a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal központi hirdetőtábláján 30 napra kifüggesztésre kerül. A határidőbe a kifüggesztés és levétel napja nem számít be. A kihirdetésről és annak nyilvántartásról a jegyző gondoskodik.”


11. § A R. 35. § (2) bek. az alábbiak szerint módosul:


„35. § (2) A polgármester feladatai – a Mötv. polgármesterre vonatkozó előírásaiban foglaltakon kívül – a Képviselő-testület működésével kapcsolatban különösen:

a) meghatározza a képviselők ülésrendjét,

b) gondoskodik – a jegyző közreműködésével – a Képviselő-testület üléseinek előkészítéséről,

c) szervezi és ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását,

d) figyelemmel kíséri és segíti a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységét,

e) biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát,

f) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,

g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület hatásköréből rá átruház.”


12. § A R. 37. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:


„37. § (1) A jegyzőnek:

a) a Hivatal vezetésével,

b) az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásával,

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjének szabályozásával,

d) a Hivatal köztisztviselőit érintő munkáltatói jogok gyakorlásával,

e) a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével,

f) a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségeivel kapcsolatosan,

g) a hatáskörébe utalt ügyekben való döntéssel kapcsolatos jogosítványaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”


13. § A R. 37. § (3) bek. az alábbiak szerint módosul:


„37. § (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak közül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § szerinti feltételeknek megfelelő végzettségű köztisztviselőt bízhat meg.”


14. § A R. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:


„1. § (9) A képviselő-testület - hatályos társulási megállapodás alapján, az abban foglalt feladatok ellátására – a Csöglei Intézményirányító Társulás tagja.”


15. § A R. 13. § (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:


„13. § (7) g) a helyi székhelyű bejegyzett társadalmi szervezetek vezetői, amennyiben a tárgyalt napirendi pont az alapszabályuk szerinti tevékenységi körüket érinti”


16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.          Kustos Péter sk.                                                                                Dr. Cseh Balázs sk.

            polgármester                                                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 18. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.Csögle, 2019. július 18.Dr. Cseh Balázs sk.

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!