nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-05-30
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével    - a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya


 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.


(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.


II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi főösszegét                                                                484938 ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           484738 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                           200 ezer Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                               664228 ezer Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását                                            507063ezer Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                      157165 ezer Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                         - 179290 ezer Ft-ban                                                                      

állapítja meg. 1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek


költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 1. Működési költségvetés bevételei                                        484738 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről        262929     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                          127700     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                        59592     e Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                       34517     e Ft


b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                           200 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                         200 e Ft

 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           0 e Ft


  

 1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                      507063 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                           226488 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                           60055 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                               139502 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                  8430 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                          72588 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                               157165 e Ft


      ba) Beruházások                                                                          24006 e Ft

      bb) Felújítások                                                                          133159 e Ft           

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft 1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 179290 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 19731 e Ft, felhalmozási hiány 119559 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 40000 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.
III.


A költségvetés szerkezete 1. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


 1.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.


IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


 1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.


 1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. 1. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 38650,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:


a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,


b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.


 1. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 59. § (2) bekezdése alapján  bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Polyák István VilmosNémethné dr. Jenei Éva

polgármesterjegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. 02. 16. napján kifüggesztéssel kihirdettem.Némethné dr. Jenei Éva

jegyzőMellékletek:


 1. Címrend
 2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei
 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
 4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
 5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
 7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege
 8. Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
 9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.
 10. Finanszírozási ütemterv 2016.
 11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
 12. Közvetlen és közvetett támogatások
 13. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
 14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi létszámkerete
 15. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi állami támogatása

Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2016.(II.16.)
1.45 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!