nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
2013-10-01
2014-03-14
39
Jogszabály

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a törvény 8—9. §-ában és 19—20. §-ában foglaltakra figyelemmel — a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának c) pontja] terjed ki, amelyek

a) a Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) – az autóbuszt kivéve – közúti járművel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy a Magyarország területén közúti járművet tartanak üzemben;

b) a Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.

(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – végzett személyszállítás.

2. §2 (1) Közúti közlekedési szolgáltatásként személygépkocsival

a) személytaxi-szolgáltatás az 5/A. §-ban,

b) személyszállító szolgáltatás az 5/B. §-ban

meghatározott engedéllyel végezhető.

(2) Aki rendszeres gazdasági tevékenységként az (1) bekezdésben nem szereplő közúti közlekedési szolgáltatást kíván végezni, köteles azt a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal a közlekedési hatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A közlekedési hatóság a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez előírt feltételek hiányoznak.

3. §3 A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző a 2. § (1) bekezdésében megjelölt tevékenységre az engedélyt megszerezte, vagy a 2. § (2) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, továbbá a 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt tevékenységhez használt, engedélyezett járművet a jogszabályban meghatározott színű hatósági jelzéssel (a továbbiakban: különleges rendszámtábla) látták el.

3/A. §4

4. §5

4/A. §6

5. §7

5/A. §8 (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető.

(2)9 A vállalkozás a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást.

(3) Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt

a) a személyes megbízhatóság,

b) a szakmai alkalmasság,

c) a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, továbbá

d)10 amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság – külön jogszabály11 alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja.

(4)12 A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelményeket a vállalkozás – illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti egység, részleg – vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett személynek (a továbbiakban: szakmai vezető) kell teljesítenie. A szakmai vezető személyének változása esetén a közlekedési hatóság legfeljebb 6 hónapos időtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének teljesítése alól.

(5) A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az a személy, aki

a)13

b)14 olyan vállalkozás szakmai vezetője volt, amelynél

– a szakmai érdekképviseletek, a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) megállapítása szerint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat – ideértve a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára –,

– a járművezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó jogszabályokat megsértették, illetőleg a személytaxikra vonatkozó műszaki, biztonsági vagy igazgatási szabályokat megsértették,

és ezért az engedélyező szerv a vállalkozás személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító valamennyi engedélyét (14. bekezdés) visszavonta, a visszavonás időtartama alatt.

c)15 az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások keretében történő járművezetésre való jogosultságát a (13) bekezdés b) pontjában felsorolt okok valamelyike miatt a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonás időtartama alatt.

(6) A szakmai alkalmasság az 1. számú melléklet 1/b) pontjában meghatározott személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvánnyal igazolható.

(7) Nem szükséges vizsgát tennie annak a szakmai vezetőnek, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – 10 évnél nem régebben, legalább 5 évig szakirányú szakmai vezetői beosztásban dolgozott személytaxis vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál vagy ilyen területen egyéni vállalkozó volt. Részleges vagy teljes felmentést kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az előírt szakismeretek elsajátítását szakirányú felsőfokú képesítésről kiállított okirattal igazolja.

(8) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a)16 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

b)17 személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 25 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek megfelelő – pénzügyi intézmény által nyújtott – garanciával vagy erre felelősségbiztosítással rendelkezik. A vagyoni biztosíték legfeljebb 40 napos visszapótlási kötelezettség mellett kizárólag a közlekedési hatóság rendelkezésével az utasok más módon nem fedezett kártérítési igényének kielégítésére használható fel.

(9)18 A taxiengedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre (településre, településekre) és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki.

(10)19

(11)20 A taxiengedélyben – a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül – fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a szakmai vezető nevét, továbbá a személytaxihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a működési területen lévő taxiállomások használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a személytaxi időszakos vizsgálata előtt a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a vállalkozás a működési területén érvényes előírásoknak megfelelően a taxiállomás használati díját megfizette.

(12)21 A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatóságnál bejelenteni. A közlekedési hatóság a bejelentés alapján az engedély adatait módosítja, vagy – a régi bevonása mellett – újat ad ki. A vállalkozás a tevékenység megszűnése esetén a taxiengedélyt a közlekedési hatóságnak köteles visszaszolgáltatni, vagy a tevékenység szüneteltetése esetén a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

(13)22 A közlekedési hatóság a taxiengedélyt legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre bevonja, ha a vállalkozás az adott személytaxival

a)23 az engedélyezett tevékenységet tartósan – legalább egy éven át – nem gyakorolja, anélkül, hogy a szünetelést a közlekedési hatóságnál megfelelő indokkal a taxi-rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett bejelentette volna,

b)24 a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette – így különösen ha a hatósági árat túllépte, az árat nem tüntette fel, a nyugtaadási kötelezettségét megszegte, a viteldíjkészüléket szabálytalanul működtette, illetve az utasokat más módon megkárosította, a taxiállomás használatára vonatkozó szabályokat megszegte, és emiatt a visszavonásra a működési terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat jegyzője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a közlekedési hatóság vagy az illetékes érdekképviseleti szerv megfelelően alátámasztott javaslatot tett.

(14)25 A közlekedési hatóság a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét

a) visszavonja, ha a vállalkozás a működése során a taxiengedélyek kiadásához szükséges és az e rendeletben előírt valamely feltételt már nem teljesíti;

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonhatja a (13) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén.

(15) A vállalkozás a taxiengedély visszavonásának időtartama alatt újabb taxiengedélyt nem kaphat. A személytaxi cseréje esetén azonban a taxiengedély is cserélhető.

(16)26

5/B. §27 (1)28 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít.

(2)29 Személygépkocsis személyszállító engedély – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – annak a vállalkozásnak adható,

a)30 amely az (1) bekezdésben előírtak meglétét vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal, társasági szerződéssel, alapító okirattal igazolja;

b) amely a 12. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt feltételeket;

c) amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxiengedélye nem áll visszavonás hatálya alatt.

(3)31 A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezető nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosítószámát is.

(4) A személygépkocsis személyszállító engedély adataiban bekövetkezett változásokra és az engedély leadására az 5/A. § (12) bekezdésében foglaltakat, az engedély visszavonására – ideértve az engedélyezett tevékenységtől eltérő működést is – az 5/A. § (13) és (14) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)32 Ha a kérelmező a kérelemhez vállalkozói igazolványát, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, társasági szerződését vagy alapító okiratát nem csatolja, és a jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez kötött, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

5/C. §33 (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások keretében járművet vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: igazolvány) szabad.

(2)34 Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkező vállalkozás által benyújtott – személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármű vezetésére képesített személy adatait tartalmazó – kérelemre a közlekedési hatóság 5 munkanapon belül adja ki. A kérelmet el kell utasítani, ha a járművezető

a)35

b) nem felel meg a 11. §-ban meghatározott feltételeknek,

c) korábban kiadott igazolványát visszavonták, a visszavonás időtartama alatt,

d) szakmai vezetője volt olyan vállalkozásnak, amely személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére való jogosultságát valamennyi36 engedélye visszavonásával [5/A. § (14) bek. és 5/B. § (4) bek.] elveszítette, ennek időtartama alatt.

(3) Az igazolvány tartalmazza:

a)37 a járművezető természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

b) az 1. számú melléklet 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolás (bizonyítvány) számát és kiállításának dátumát,

c) a működési területet,

d) az igazolvány sorszámát,

e) annak a vállalkozásnak a megnevezését, amelynek a személytaxiját, személygépkocsiját a járművezető vezetni jogosult,

f)38 a közlekedési hatóság által rendszeresített azonosító lapot. Az azonosító lap a járművezető nevét, fényképét és az igazolvány számát tartalmazza.

(4)39 Az igazolvány (3) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a (3) bekezdés e) pontja kivételével a járművezetőnek az igazolványt kiállító közlekedési hatóságnál 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak kell a közlekedési hatóságnak bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító közlekedési hatóság az igazolvány adatait módosítja, vagy – régi igazolvány bevonása mellett – új igazolványt ad ki.

(5)40 Az igazolványt kiállító közlekedési hatóság az igazolványt

a) visszavonja, ha az igazolvány kiadásának az e rendeletben előírt feltételei már nem teljesülnek,

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonja, ha az 5/A. § (13) bekezdésének b) pontjában megjelölt szakmai követelményeket a járművezető megsértette.

(6) A személytaxi- és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a jármű vezetőjének a jármű műszerfalán – az utas felőli oldalon – az azonosító lapot el kell helyeznie.

6. §41

7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű — a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve — közúton vagy más közterületen nem tárolható.

(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több járművet használ, járműveit telephelyen köteles tárolni.

(3)42 Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival végzi, e járművet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.

(4) A közút kezelője kivételesen indokolt esetben — olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja — hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármű tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.

(5)43 Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra a járművekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.

8. §44

9. §45 A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

10. §46

11. § (1)47 Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

a) az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

b) az 1. számú mellékletben meghatározott – tevékenységéhez igazodó – képesítéssel rendelkezik,

c) nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen nem rendelte el.

(2)48

(3)49

(4)50

12. § (1)51 Személytaxiként

a) négy- vagy többajtós és legalább öt személy szállítására alkalmas,

b)52 külön jogszabályban meghatározott színű, a személytaxit üzemeltető vállalkozás részére átadott taxi-rendszámtáblával felszerelt

személygépkocsi tartható üzemben.

(2)53 A személytaxit fel kell szerelni:

a) ,,TAXI'' szót mutató fényjelző berendezéssel, amely jelzi, ha a személytaxi igénybe vehető (szabad);

b) viteldíjjelző készülékkel;

c) a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett díjtáblázattal.

(3)54 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott viteldíjjelző készüléknek adattárolós, számla adására alkalmas kivitelűnek kell lennie.

(4)55 A személytaxi saját célra történő igénybevétele esetében a (2) bekezdés a) pontjában előírt jelzést le kell venni vagy le kell takarni.

13. §56

14. § Személygépkocsival díj ellenében árut szállítani (fuvarozni) általában nem szabad. Ez a tilalom nem vonatkozik a személygépkocsi

a) csomagterében fuvarozott árura (egyéb tárgyra);

b) utastérben fuvarozott, az üres üléseken elhelyezett olyan megfelelően csomagolt árura, amelynek magassága a személygépkocsi ablakainak alsó szélét nem éri el és tömege ülésenként a 68 kg-ot nem haladja meg.

15. §57

16. §58

17. §59 (1) Személytaxival

a) a taxiengedélyben meghatározott működési területen kívülre is,

b) nemzetközi szerződésekben meghatározott keretek között az országhatáron kívülre is

szállítható utas.

(2) Személytaxival a működési területen kívül – a korábban szállított utas visszaszállítását kivéve – csak írásban történő vagy egyéb ellenőrizhető módon dokumentált előrendelés alapján, a működési területre irányuló úticéllal vehető fel utas, már odaúton is kikapcsolt (foglaltra állított) ,,TAXI'' fényjelző berendezéssel.

(3)60 Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az országhatár átlépésére és az országhatáron kívüli forgalomra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeket, korlátozásokat és tilalmakat.

18. § (1)61

(2)62

19. §63

20. §64

21. §65

22. §66

23. §67

23/A. §68

23/B. §69 (1)70 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző jármű a következő adatokat tartalmazó menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban:

a) az üzemben tartó és – amennyiben van ilyen – a megrendelő (szerződő fél) megnevezése és címe,

b) az útvonal az indulások, megállások, érkezések helyének és idejének, a szállított utasok számának, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.

(2) A menetlevél szigorú számadású okmánynak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok71 szerint kell megőrizni.

24. §72 A közúti forgalomban a jármű vezetője köteles a gépjárművön vagy magánál tartani a végzett tevékenységtől függően

a) az 5/A. § szerinti taxi-engedélyt, az 5/B. § szerinti személygépkocsis személyszállító engedélyt,

b) az 5/C. § szerinti igazolványt.

25. §73 (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.

(2)74 Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint – a közlekedési hatóságok, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, a fővárosi közterület felügyelet vezetője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek hatáskörükbe tartozóan szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, lefolytatják a közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

(3)75

26. § (1) Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba.

(2)76

(3)77

(4)78

(5)79

(6)80

(7)81

(8)82

(9)83

27. §84

1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez85

A. rész

A közúti közlekedési szolgáltatásnál

I. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál:

1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál – a jármű vezetőjének – személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel kell rendelkeznie. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tennie:

– közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekből, vezetéselméletből,

– elsősegélynyújtási ismeretekből,

– vezetési gyakorlatból,

– a személytaxi tartozékainak kezeléséből,

– helyismereti jártasságból és idegenforgalmi ismeretekből,

– utasfelvételből, fuvarvállalásból.

1/b) Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel kell rendelkeznie. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai vezetőjének vizsgát kell tennie:

– vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási ismeretekből,

– a személyszállítási szerződések szabályaiból.

2.86

3.87

II.88

B. rész89

2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez90

3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez91

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!