nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
2013-12-16
2015-12-31
13
Jogszabály

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében és a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CL. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A miniszter

1. §1 Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait a Tv. és e rendelet előírásainak keretei között a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Ügyrendben állapítja meg.

Az Alap elnöke2

1/A. §3 Az Alap elnöke (a továbbiakban: elnök):

a) képviseli az Alapot és az Alap Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság),

b) közreműködik az Alap – Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges – pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c) intézkedik a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) főigazgatójánál (a továbbiakban: főigazgató) egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,

d) összehívja a Bizottság ülését,

e) a Bizottság ülésein ellátja az elnöki teendőket,

f) ellátja a Tv., az e rendelet, továbbá az Ügyrend által a hatáskörébe utalt további feladatokat.

Az Alap alelnöke4

1/B. §5 (1) Az Alap alelnöke (a továbbiakban: alelnök):

a) az elnök megbízása alapján képviseli az Alapot és a Bizottságot,

b) közreműködik az Alap – Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges – pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c) intézkedik a főigazgatónál egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,

d) kezdeményezheti a Bizottság ülésének összehívását,

e) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 1/A. § e) pontjában meghatározott feladatát,

f) miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezések esetén javaslatot tesz a miniszter részére a Bizottság tagjainak, valamint az egyes kollégiumok tagjainak és vezetőinek személyére,

g) javaslatot tesz a miniszternek a miniszteri keret felhasználására,

h) ellátja a Tv.-ben, az e rendeletben, továbbá az Ügyrendben a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) Az alelnök feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról – a Bizottság javaslatára – a miniszter dönt.

Az Alap Bizottsága

2. §6 (1) A Bizottság élén az elnök áll.

(2) Az Alap működéséről a Bizottság évente legalább egy alkalommal, a pályázati év lezárását követően írásban összeállítja az Alap beszámolóját, amelyet közzétesz az Alap portálján.

3. §7 A miniszter a Bizottságba mind a saját hatáskörben felkért tagjait, mind pedig az érintett szakmai szervezetek által jelölt tagokat négy évre bízza meg feladataik ellátásával.

4. §8 (1) Az alelnök tisztsége, illetve a bizottsági tagság megszűnik:

a) az alelnök, illetve a tag halálával,

b) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával.

(2) Az alelnöki tisztség megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) közös megegyezéssel.

(3) A bizottsági tagság megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) a Tv. 2/A. § (5) bekezdése szerinti visszahívással,

d) közös megegyezéssel.

(4) Lemondás esetén a lemondási idő 30 nap.

(5) A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmenti, ha az évi ülések feléről bármely okból, vagy ha egynél több alkalommal, igazolatlanul távol maradt. A miniszter a Bizottság tagját felmenti abban az esetben is, ha a tagot a jelölő szervezet visszahívja.

(6) A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmentheti, ha tisztségéből eredő – a Tv.-ben, e rendeletben és az Ügyrendben meghatározott – jogaival visszaél vagy kötelezettségét megszegi.

(7) A (6) bekezdésben foglalt okok hiányában indokolás nélkül is felmenthető az a bizottsági tag, akit a miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kormánytisztviselői közül bízott meg a bizottsági feladatok ellátásával.

5. § (1) A bizottsági tagság megszűnése esetén a miniszter – 30 napon belül – új személyt bíz meg a 3. § szerinti időtartamra.

(2)9 Az (1) bekezdés rendelkezéseit az alelnök vonatkozásában is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a miniszter 60 napon belül bízza meg az új személyt.

6. § A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva

a) meghatározza az Alap rövid és középtávú kulturális támogatási stratégiáját, a különösen fontosnak tartott támogatási célokat, a támogatás során követendő szempontokat, ezek figyelembevételének rangsorát,

b)10 javaslatot tesz a miniszternek kollégiumok létrehozására, összevonására és megszüntetésére,

c) összehangolja a kollégiumok tevékenységét, dönt a vitás kérdésekben,

d)11 évente írásban beszámoltatja a kollégiumok vezetőit,

e)12 az Igazgatósággal egyetértésben jóváhagyásra benyújtja a miniszternek az Ügyrend tervezetét,

f) kezdeményezi az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok módosítását, illetve véleményezi azok tervezetét,

g) meghatározza a szakmai ellenőrzés céljait és szempontrendszerét,

h) elfogadja az Alap beszámolóját és költségvetését,

i) éves munkatervet készít.

7. § (1)13 A Bizottság a kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, mérlegelve az egyes kulturális területek súlyát, értékteremtő szerepét, a miniszter egyetértésével

a)14 dönt az egyes kollégiumok által felosztható pénzeszközök nagyságáról,

b) kiemelt támogatási célokat határozhat meg,

c) megjelöli az ezekre fordítandó keretösszegeket.

d)15

(2) A miniszteri keretből támogathatók különösen:

a) az összművészeti rendezvények,

b) a kulturális élet hazai, nemzetközi rangú műhelyeinek szakmai programjai, többéves, ismétlődő és ezt szerződéssel rögzített jelentősebb programok,

c) a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok,

d) a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások létrehozása,

e) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter – a miniszteri keret terhére – támogatásra méltónak ítél.

(3) A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is – az Ügyrendben szabályozott módon –, a miniszter vagy az általa felhatalmazott kollégium dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a miniszter – kérelemre és méltányosságból – a pályázati cél korrekcióját és ezzel egyidejűleg a szerződés módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A miniszter megállapítja a miniszteri keret felosztásának arányait és erről tájékoztatja a Bizottságot.

(5)16 A Tv. 7/C. § (2) bekezdésében foglalt, a miniszter által egyedi elbírálással nyújtható működési támogatás kizárólag dologi kiadásra használható fel.

8. §17

A kollégiumok

9. § (1) A miniszter a Bizottsággal egyetértésben dönt

a)18 állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, továbbá azok létszámáról,

b) ideiglenes kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározásáról, átszervezéséről és megszüntetéséről.

(2)19 Az állandó kollégiumok felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Ideiglenes kollégium létrehozható:

a) miniszteri keret terhére,

b)20 több kollégium javaslata alapján az érintett állandó kollégiumok keretei terhére,

c) külső forrás bevonása esetén, illetve

d) a Bizottság javaslata alapján az Alap kerete terhére.

(4)21 Az ideiglenes kollégium tagjai jogviszonyának keletkezése és megszűnése (megszüntetése) tekintetében a miniszter az állandó kollégiumok tagjaira vonatkozó általános szabályoktól eltérhet. Az ideiglenes kollégium személyi összetételét a kollégium jellegének és szakmai feladatának megfelelően kell meghatározni.

(5) Az ideiglenes kollégium működésének – a Tv.-ben és e rendeletben nem szabályozott – részletes szabályait az Ügyrendben kell meghatározni.

10. § (1)22 A miniszter az állandó kollégiumok vezetőit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslata alapján, a kinevezés napjától számított két évre nevezi ki.

(2)23 Az állandó kollégiumok vezetőinek felmentésére a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó, valamint a 12. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3)24 Az állandó kollégiumok vezetőinek kinevezése – a Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A vezetői kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártát. A négyéves határidő lejártát meghaladó vezetői kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás meghosszabbítását vonja maga után. Az állandó kollégium vezetésére szóló megbízás kollégiumi tagsági megbízást meghaladó meghosszabbítása szakmai szervezet által delegált tag esetén az esetben érvényes, ha arról a küldő szervezet a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártát megelőző legalább 60 napon belül értesül és a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártáig nem tesz javaslatot a tag visszahívására.

(4) A vezetői tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén a miniszter – 30 napon belül – új vezetőt nevez ki az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

11. §25 (1)26 Az egyes állandó kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett szakmai szervezetek által delegált tagok megbízása egyaránt a megbízás napjától számított négy évre szól.

(2)27 A Bizottság javaslata alapján az állandó kollégiumok tagjainak megbízása – szakmai szervezet által delegált tag esetén a küldő szervezet egyetértésével – egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A küldő szervezetet a meghosszabbítás szándékáról a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártát megelőző legalább 60 nappal korábban értesíteni kell. A küldő szervezet egyet nem értése esetén a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártáig gondoskodik új tag delegálásáról.

(3)28 Határozatlan időre, de legfeljebb a minisztériummal való kormánytisztviselői jogviszonyának fennállásáig szól az állandó kollégium azon tagjának megbízása, akit a miniszter a minisztérium kormánytisztviselői közül bízott meg.

12. § (1)29 Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a miniszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján megbízott tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve egyetértése nem szükséges.

(2)30 A kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történő megszűnés esetkörén kívül – megszűnik az érintett kollégium megszüntetése, átszervezése, illetve létszámának csökkentése esetén is.

(3)31 A 11. § (2) bekezdés szerinti egyet nem értés esetét kivéve bármilyen okból megüresedett kollégiumi tag helyének betöltéséről a miniszter, illetőleg a delegáló szervezet a megüresedés időpontjától számított 60 napon belül gondoskodik. Delegálás esetén a küldő szervezet számára a jelölt állítására 25 napot kell biztosítani.

13. § A kollégiumok feladatai:

a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően kidolgozzák a szakterület támogatási célkitűzéseit, és megfogalmazzák a célokat,

b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a tárgyévre vonatkozó pályázati célokra,

c) döntenek az Alap keretében a szakterületre jutó pénzeszközök feladatonkénti felhasználásáról,

d)32 az alelnök egyetértésével meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, az elbírálás szempontjait, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg,

e) a Bizottság által meghatározott kiemelt támogatási célokra és feltételekre, valamint a jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára tekintettel elbírálják a benyújtott pályázatokat, meghatározzák a támogatás mértékét, felhasználásának körét (a kiadások elszámolásának jogcímét) és a szakmai beszámoló elkészítésének a szempontjait,

f) figyelemmel kísérik a pályázati célkitűzések megvalósulását és a pályázatokban kitűzött feladatok teljesítését, ellenőrzik a támogatások felhasználását, ezekhez szükség esetén szakértő segítségét vehetik igénybe,

g) beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és a célkitűzések megvalósításáról.

Az elnök, az alelnök és a Bizottság, valamint a kollégiumok tagjainak jogállása és díjazása33

14. § (1)34 Az elnöknek, az alelnöknek és a Bizottság tagjainak, valamint a kollégiumok vezetőinek és tagjainak jogállására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni.

(2)35 Az elnöknek, az alelnöknek, a Bizottság tagjának, a kollégium vezetőjének és tagjának díjazására, valamint költségtérítéseik jogcímére vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza.

(3)36 Az elnök, az alelnök és a Bizottság tagjai, a kollégiumok vezetői és tagjai a feladatkörük ellátása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

Az Igazgatóság37

15. § (1)38 Az Alapot a miniszter által alapított Igazgatóság kezeli. A kezelő szervezet főigazgatóját a miniszter nevezi ki. Az Igazgatóság vezetői és munkatársai felett a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.

(2) Az Igazgatóság feladata

a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,

b) a Bizottság és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítása,

c) a Bizottság és a kollégiumok döntéseinek előkészítése és végrehajtása,

d)39 a pályázati rendszer működtetése, ideértve a minisztérium kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzata terhére meghatározott pályáztatás lebonyolítását,

e) a pályázókkal való szerződéskötés,

f) a támogatások pénzügyi utalása,

g) a támogatott pályázatok pénzügyi elszámolása,

h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása,

i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,

j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása.

(3)40 Az Alap és az Igazgatóság működtetéséhez szükséges forrásokat az Alap előirányzatából kell biztosítani a költségvetési törvényben meghatározott mértékben. Az Igazgatóság költségvetése a Bizottság és a kollégiumok működési költségeit is tartalmazza.

(4)41 Az Igazgatóság a minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok – megállapodás szerinti – pályázatainak kezelő vagy lebonyolító szerve.

(5)42

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

16. § (1) Az Igazgatóság az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzeti Kulturális Alap elnevezésű 10032000-00288767-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlán kezeli.

(2)43 Az Alap bevételi forrásait képező befizetéseket az Alap javára az (1) bekezdésben megjelölt bankszámlára lehet, illetve kell teljesíteni.

17. §44

A pályázati rendszer

18. § (1)45 A Bizottság – a kollégiumi vezetők és az Igazgatóság közreműködésével – a tárgyévet megelőző harmadik negyedév végéig kidolgozza az Alap éves pályázati naptár tervezetét; majd ennek alapján legkésőbb a tárgyévet megelőző negyedik negyedév végéig elfogadja a pályázati kiírások alapvető célkitűzéseit.

(2)46 Az alelnök a Tv. 2. § (5) bekezdésében foglalt egyetértéséről vagy annak megtagadásáról – ez utóbbi esetben ennek indokairól is – a pályázati felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nyilatkozik. Ha az alelnök a megszabott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázati felhívással egyetértett.

(3)47 Ha az alelnök nem ért egyet a pályázati felhívással, és az erre vonatkozó egyeztetés a kollégiummal nem vezet eredményre, azt – a pályázat kiírásáról való döntéshozatal céljából – a Bizottság elé terjeszti.

(4)48 A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az Alap portálján.

19. § (1)49 A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell.

(2)50 Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások.

(3)51 Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció.

(4)52 A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének időpontját kell tekinteni.

(5)53 A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókon keresztül történik.

(6)54 Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek.

(7)55 Ha az Igazgatóság 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a pályázótól, az Igazgatóság ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha az Igazgatóság 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő közléshez fűződnek.

(8)56 Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet.

19/A. §57 (1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapítják meg.

(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.

(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére az alelnök kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti, illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését.

(4) A mérséklés vagy az elengedés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése

a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy

b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné.

(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

(6) A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök a pályázót a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett felhívja a nevezési díj 8 napon belül történő befizetésére.

(7) Az alelnök a kérelmet támogató döntéséről 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot, valamint ezen határidőn belül intézkedik támogató döntésének az Alap portálján történő közzététele iránt.

20. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a megfelelően kitöltött és aláírással ellátott, az Igazgatóság által kiadott pályázati adatlapot,

b) az elérni kívánt pályázati cél leírását és szakmai szempontú információs anyagot,

c) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását,

d) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és a pályázati felhívásban előírt fedezetigazolását,

e) a pályázati cél megvalósításához esetenként szükséges szerződések, hatósági engedélyek, illetve nyilatkozatok másolatát,

f) a Bizottság vagy a kollégiumok által előírt, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatokat.

g)58

21. §59 Az érvénytelen pályázatokról az ok megjelölésével az Igazgatóság – a kollégium vezetőjével együtt – a pályázókat értesíti.

22. § (1)60 A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 70 napon belül elbírálja, és döntéséről tájékoztatja az elnököt és alelnököt.

(2)61 Az elnök az alelnök javaslatára figyelemmel, a javaslat kézhezvételét követő 5 napon belül dönt a kollégium támogató döntésének megsemmisítéséről, vagy annak megfontolás céljából a kollégiumnak történő visszaküldéséről, és erről az eljáró kollégiumot, valamint a pályázót 10 napon belül értesíti.

(3)62 A kollégium a döntéséről – támogató döntés esetén az elnök kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.

(4)63 Az elnök jóváhagyásától, illetve a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatási szerződés aláírásától számított 10 napon belül az Igazgatóság gondoskodik a támogatott pályázók nevének és lakcímének, székhelyének, a megítélt támogatás összegének és módjának, valamint a támogatott pályázatok rövid tartalmi összefoglalójának nyilvános közzétételéről az Alap portálján.

23. § (1) A pályázat alapján visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(2) A visszatérítendő támogatást az Alap nyilvántartásaiban követelésként kell kimutatni.

(3) Nem támogatható az olyan pályázat, amely vagy amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, illetve e nélkül is, ha az

b) az alapvető emberi és alkotmányos jogokat, így különösen a személyek – neme, faja, nemzetisége vagy felekezete szerinti – megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyőződését (a lelkiismereti és vallásszabadságot) sérti,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának sérelmével jár.

(4) Az Alapból nyújtott támogatás harmadik személy részére támogatásként nem adható tovább és nem ruházható át.

24. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a)64 a pályázó pályázatában, vagy korábbi pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a pályázó az Igazgatósággal kötött korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

c) a pályázó a kiírásban foglaltaktól eltérő pályázatot nyújtott be,

d)65 a pályázó az Igazgatóság nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,

e) a pályázó ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás van folyamatban,

f) a pályázat az előírt határidőt követően érkezik,

g) a pályázó az adatlapot hiányosan vagy nem megfelelően tölti ki,

h)66 a pályázó a nevezési díj befizetését elmulasztotta, vagy a pályázati felhívásban előírtnál alacsonyabb összegben vagy mértékben teljesítette, kivéve, ha a pályázó – a 19/A. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alapján – a nevezési díj mérséklésében vagy elengedésében részesült.

(2)67 Az (1) bekezdés szerinti érvénytelenségi okok közül az (1) bekezdés a) pontjában foglalt öt, a b)–c) pontokban foglaltak pedig háromévi – az igénybevételtől, illetve a visszafizetési határidőtől számított – kizárást vonnak maguk után. A kizárás alól a kollégium 2/3-os szavazati többséggel felmentést adhat, vagy mérsékelheti azt.

25. § (1)68 Az Igazgatóság a támogatottal szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályait. A szerződéskötés időpontját az Igazgatóság határozza meg és közli azt a támogatási döntésről szóló értesítésben a pályázóval. A szerződés megkötésére az Igazgatóság legfeljebb 180 napos határidőt határozhat meg, igazodva a támogatott program megvalósításának időpontjához és az Igazgatóság által előkészítendő támogatási szerződések ütemezéséhez.

(2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Alap teljes nevét, a logót, valamint a támogatás tényét a szerződésben foglaltak szerint.

26. § (1) A pályázó a támogatási szerződés teljesítéséről, illetve a támogatás felhasználásáról a kollégium által meghatározott szempontok szerinti szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A szerződés teljesítését szakmai szempontból a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a miniszter által megbízott személy vagy szervezet, egyéb esetben a kollégium – szükség esetén – szakértők bevonásával, pénzügyi szempontból pedig mindkét esetben az Igazgatóság ellenőrzi.

(2) A szakmai és pénzügyi ellenőrzés részletes szempontjait az Ügyrendben kell meghatározni.

27. § A szerződésszegő fél a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Összeférhetetlenség

28. § (1) Az összeférhetetlenségről – külön nyomtatványon – írásban kell nyilatkoznia minden érintettnek.

(2)69 Az ülés megkezdésekor a kollégium vezetője – bizottsági ülés esetén a bizottsági ülést levezető elnök vagy alelnök – ismerteti a nyilatkozatokat. Vita esetén érdemi döntés csak az összeférhetetlenségről való határozathozatalt követően hozható.

(3) Az összeférhetetlenség megállapításához és az érdemi döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenséggel érintett személy nem vehető figyelembe.

(4) A kollégium a döntéshozatali eljárást felterjeszti a Bizottság elé, ha – összeférhetetlenségi okból – a kollégiumi ülés az adott döntés esetén határozatképtelenné válik.

(5) Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy vett részt, szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

Vegyes és záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)70 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 19. § (5)–(7) bekezdéseiben foglaltakat a hatálybalépésük71 időpontjában folyamatban lévő pályázatokra is megfelelően alkalmazni kell.

(3)72 A módosító rendelettel megállapított 19. § (8) bekezdésében foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy amennyiben a pályázó a pályázatát 2013. január 1-jét megelőzően papír alapon nyújtotta be, az e pályázatához kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására vonatkozó kötelezettségének – választása szerint – papír alapon vagy elektronikus úton is eleget tehet.

1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez73

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai

1. Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

2. Folyóirat-kiadás Kollégiuma

3. Könyvkiadás Kollégiuma

4. Közgyűjtemények Kollégiuma

5. Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

6. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

7. Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

8. Színház- és Táncművészet Kollégiuma

9. Vizuális Művészetek Kollégiuma

10. Zenei Kollégium

2–3. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez74

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!