nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról
2014-03-15
2014-12-26
11
Jogszabály

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a termésnövelő anyagok, engedélyezésére, tárolására, forgalmazására és felhasználására kell alkalmazni.

(2) A rendelet engedélyezéssel és forgalmazással kapcsolatos előírásait nem lehet alkalmazni az Európai Parlament és a Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) szerint „EK műtrágya”-ként megjelölt műtrágyákra (a továbbiakban: EK műtrágyák).

(3)2 E rendeletet

a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet

előírásaival összhangban kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Műtrágya: a növények tápanyagellátását szolgáló, iparilag, kémiai úton előállított termésnövelő anyag.

2. Engedélyköteles szerves trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, növényi vagy állati eredetű szerves anyagból iparilag feldolgozott, meghatározott beltartalmú termésnövelő anyag.

3. Ásványi trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, ásványi eredetű, iparilag előállított termésnövelő anyag.

4. Komposzt: a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgáló, szerves, szervetlen és ásványi eredetű anyagokból külön jogszabály előírásainak megfelelő komposztálás útján előállított termésnövelő anyag.

5. Gilisztahumusz: a növények tápanyagellátását javító, illetve a talaj termőképességének növelését befolyásoló, rostált gilisztaürülék.

6. Talajjavító anyag: a talaj kedvezőtlen tulajdonságainak megváltoztatására, illetve a kedvező tulajdonságok fenntartására szolgáló, iparilag előállított termésnövelő anyag.

7. Talajkondicionáló készítmény: a talaj fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságaira kedvezően ható, iparilag előállított termésnövelő anyag.

8. Mikrobiológiai készítmény: a talaj termékenységét javító mikroszervezeteket (baktériumokat, gombákat, algákat) tartalmazó termésnövelő anyag, amely mentes az emberre fertőzőképes és a talaj természetes mikroflóráját kedvezőtlenül befolyásoló szervezetektől.

9.3 Termékcsalád: azonos gyártó által, azonos halmazállapotban, azonos felhasználási céllal gyártott, azonos alapanyagokat különböző összetételben tartalmazó termésnövelő anyagok.

10.4 Növénykondicionáló készítmény: a növények fejlődésére, terméshozamára és általános állapotára kedvezően ható, szerves vagy szervetlen anyagokból előállított készítmény, amely a növényi életfolyamatokra elsődlegesen a tápanyagforgalom befolyásolásán keresztül hat.

11.5 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

Engedélyezési eljárás

3. § (1)6 A termésnövelő anyagok csak akkor hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel, ha

a) vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott kedvező hatást fejtenek ki a talajra vagy a termesztett növényre, előírásszerű és szakszerű alkalmazás során nem okoznak kedvezőtlen mellékhatást a növényre, a talajra, az ember és az állat egészségére, és nem jelentenek megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre,

b)7 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: engedélyező hatóság) által kiadott termésnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkeznek.

(2) A termésnövelő anyagok termékcsaládként is engedélyezhetőek.

(3) A növényvédő szert tartalmazó termésnövelő anyagokra a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat is alkalmazni kell.

(4)8 A termésnövelő anyagok az engedélyben több márkanéven és kereskedelmi megnevezéssel is szerepelhetnek.

4. §9 (1) A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására a gyártó, illetve a gyártó hozzájárulása alapján bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kérelme alapján adható engedély. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a termék a 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti követelményeknek megfelel.

(2) Amennyiben a közölt adatok vagy a benyújtott dokumentációk valószínűsítik, hogy a termék a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek nem felel meg, az engedélyező hatóság a kérelmező számára előírhatja további dokumentációk benyújtását és vizsgálatok elvégeztetését.

(3) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, egy példányban kell az engedélyező hatósághoz benyújtani.

(4) A kérelmezőnek az engedély iránti kérelemmel együtt a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgálati eredményeket és adatokat kell benyújtania.

(5) A 2. számú mellékletben előírt vizsgálatokat (a biológiai vizsgálatok kivételével) az ezen vizsgálatokra akkreditált magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állami (a továbbiakban: EGT megállapodásban részes állam) laboratórium végezhet. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott módszer adott elemre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a bejelentett érték vagy a határérték 10%-a lehet.

(6) A 2. számú mellékletben előírt biológiai vizsgálatokat (a hatékonyság és az esetleges káros hatások elbírálására) a Helyes Kísérleti Gyakorlatról szóló, az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (a továbbiakban: EPPO) által kiadott módszertan és a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény vonatkozó fejezete betartásával az engedélyező hatóság vagy EGT megállapodásban részes állam hatósága, vagy e szakterületre akkreditált szervezet végezhet. Más EGT megállapodásban részes államban végzett vizsgálatok közül azok fogadhatók el, amelyeket a magyarországi vagy a készítmény alkalmazása szempontjából magyarországihoz hasonlónak tekinthető agroökológiai (éghajlati, mezőgazdasági, környezeti és talaj) és növény-egészségügyi viszonyok mellett végeztek. A 2. számú melléklet szerint szükséges biológiai hatékonysági vizsgálatok esetében a szabadföldi vizsgálatok a nem növényspecifikus készítmények esetében tenyészedényes vizsgálatokkal, a kultúracsoportonként végzett vizsgálatok művelési áganként végzett vizsgálatokkal helyettesíthetők.

4/A. §10 (1) A veszélyes hulladéknak minősülő anyagok ártalmatlanításával keletkező alapanyagot tartalmazó termésnövelő anyagok esetén az engedélyező hatóság a hulladék minőségétől függő további vizsgálatokat ír elő.

(2)11 Termékcsalád engedélyezése esetén a 2. számú mellékletben előírt fizikai, kémiai és mikrobiológiai minősítő vizsgálatokat, valamint a toxikus elemek, a csírázásgátló és biológiai hatás vizsgálatát valamennyi termék esetében el kell végeztetni. A 2. számú mellékletben felsorolt további vizsgálatokat a közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentő összetevőket legnagyobb arányban tartalmazó termék(ek)nél kell elvégeztetni.

(3) Azokból a változó összetételű műtrágya termékcsaládokból, amelyek csak makro- vagy mezoelemeket tartalmaznak, legalább három, amelyek mikroelemeket is tartalmaznak, legalább öt, az engedélyező hatóság által kijelölt jellemző összetételű termék – 2. számú melléklet szerinti – fizikai, kémiai és toxikus elem vizsgálatát kell elvégeztetni.

(4) Az engedélyező hatóság által már engedélyezett termésnövelő anyagokból keveréssel előállított termesztőközegek és műtrágyák esetében elegendő a termékcsalád egy termékének a 2. számú melléklet szerinti vizsgálata.

(5)12

Eseti felhasználási engedély13

4/B. §14 (1) Az engedélyező hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett termésnövelő anyag felhasználását az engedélyben előírt felhasználástól eltérő területen vagy módon – a kísérleti célú felhasználást ide nem értve –, amennyiben

a) az alkalmazását közérdek (így például aszálykár, fagyveszély) indokolja, és

b) olyan ismeretek állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy a termésnövelő anyag a kérelmezett alkalmazási területen hatásos.

(2) Az eseti engedély iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(3) Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatja

a) a mezőgazdasági tevékenységet folytató földhasználó és termelő, továbbá

b) akinek a tevékenysége ezt indokolja (így például ökológiai gazdálkodásra alkalmas termésnövelő készítményeket minősítő szervezetek).

(4) Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell azokat az alátámasztó adatokat, illetve vizsgálatokat (irodalmi adatok, azonos agroökológiai térségben végzett hatékonysági vizsgálatok), amelyek bizonyítják, hogy a termésnövelő anyag

a) a kérelmezett alkalmazási területen hatásos,

b) a kérelmezett alkalmazási területen nem okoz kedvezőtlen mellékhatást a növényekre, a talajra, az ember és az állat egészségére, továbbá nem jelent megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre.

(5) Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs időszakra korlátozott időtartamra érvényes.

Az áruk kölcsönös elismerésének különös szabályai

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termésnövelő anyagoknak, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme, a fogyasztók védelme, valamint a környezet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(2)15 A védelem egyenértékűségének megállapíthatósága érdekében kérelmet kell benyújtani az engedélyező hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény szerinti egyenértékűség megállapíthatóságához szükséges dokumentumokat.

(3)16 Az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az EGT-megállapodásban részes valamely EFTA-államban előállított termésnövelő anyagok tekintetében a védelem egyenértékűségét az engedélyező hatóság az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően vizsgálja.

(4) A termék az egyenértékűséget megállapító határozat alapján, annak jogerőre emelkedésétől számított 10 éven keresztül hozható forgalomba.

(5) A biológiai vizsgálatok megfelelőségét a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabály, valamint az EPPO útmutatók figyelembevételével kell elbírálni.

(6) Amennyiben a benyújtott dokumentáció alapján a védelem egyenértékűség nem állapítható meg, az engedélyező hatóság előírhatja a 2. számú melléklet szerinti hiányzó vizsgálatok elvégeztetését és bekérheti a hiányzó adatokat. Nem szükséges a hiányzó vizsgálatok elvégzése, ha a kérelemhez csatolt vagy az eljárás során benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a forgalmazni kívánt termék megfelel a 3. számú melléklet előírásainak. Ebben az esetben az engedélyező hatóság a 7. § szerinti forgalombahozatali és felhasználási engedélyt adja ki.

(7) A védelem egyenértékűségének vizsgálatáért külön jogszabályban meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

6. §17

Az engedély formája és tartalma

7. § (1) Az engedély akkor adható meg, ha a termésnövelő anyag megfelel

a) a kérelemben megjelölt felhasználási célnak,

b)18 a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak,

c) a 3. számú mellékletben terméktípusonként meghatározott minőségi előírásoknak,

d)19 a 3. számú mellékletben a toxikus elemekre előírt határértékeknek azzal, hogy a toxikus elemek határértéke 0,5 l/ha felhasználási mennyiség alatt a 3. számú mellékletben előírt határérték háromszorosa lehet, 0,5 l/ha és 1 l/ha felhasználási mennyiség között a 3. számú mellékletben előírt határérték kétszerese lehet.

(2)20 A külön jogszabály szerinti mentett humuszos termőréteg termésnövelő anyagként önmagában nem engedélyezhető, de termesztő közeg előállításához annak összetevőjeként felhasználható és az így előállított anyag termésnövelő anyagként engedélyezhető.

(3) Az engedélyről az engedélyező hatóság engedélyokiratot állít ki.

(4)21 Az engedélyokiratot elektronikus úton közölni kell a vidékfejlesztési miniszterrel és a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) is.

(5) Az engedélynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a termésnövelő anyag kereskedelmi nevét,

b) a termésnövelő anyag típusát,

c) a gyártó nevét, címét és statisztikai számjelét,

d) az engedélyes nevét, címét és statisztikai számjelét,

e)22 a készítmény teljes összetételét, az előállításához felhasznált alapanyagok százalékos arányát és azok származási helyét, valamint a 3. számú mellékletben előírt minőségi és mennyiségi jellemzőket,

f) a felhasználási előírást,

g) a munka-egészségügyi előírásokat, a veszélyességi besorolást, a veszélyjeleket, a kockázatra (R) és biztonságra (S) utaló mondatokat, a környezet-egészségügyi előírásokat, az alkalmazás során előírt védőeszközöket, az elsősegély-nyújtási eljárást,

h) a környezetvédelmi előírásokat,

i) a termésnövelő anyag tűzveszélyességi osztályba sorolását,

j) a tárolás, a csomagolás, az eltarthatóság jelölését,

k)23 az engedély hatályát (év, hónap, nap),

l) a csomagolóeszközön, illetve a kísérőokmányon a 4. számú melléklet szerint kötelezően feltüntetendő adatokat,

m) a termésnövelő anyag – kérelmező által megadott – vámtarifaszámát hat számjegyig,

n) a lejárt szavatossági idejű termésnövelő anyag kezelésére vonatkozó előírásokat,

o) az engedélyező hatóság által előírt egyéb előírásokat.

(6)24 Az engedélyes engedélyokiratának megsemmisülése, elvesztése esetén az engedélyező hatóságtól kérheti az engedély másodlatának – külön jogszabályban megállapított díj ellenében történő – kiadását.

(7)25 Az engedélyező hatóság hivatalos honlapján közzé kell tenni az engedélyezett termésnövelő anyagok engedélyokiratának adatait, az engedély lejártának időpontját, valamint, ha az intézkedésre egészségügyi vagy környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó körülményeket.

Az engedély ismételt megadása

8. § (1)26 Az engedély 10 évig hatályos. Ezt követően az engedély ismételt megadását lehet kérni.

(2)27 A termésnövelő anyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedély ismételt megadására a 4. és 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy az előző engedélyezési eljárásban benyújtott biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok ismételten benyújthatók.

(3)28 Amennyiben a termésnövelő anyag engedélyben meghatározott jogosultsági ideje lejárt, az engedélyes az engedélyben szereplő határnapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedők, valamint a felhasználók számára. A nagy- és kiskereskedő a termésnövelő anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártától számított 6 hónapig forgalmazhatja. A termésnövelő anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártától számított 18 hónapig lehet felhasználni. Az egyes határnapokat a határozat rendelkezései szerint a címkén fel kell tüntetni.

Az engedély módosítása, szüneteltetése, visszavonása

9. §29 (1) Az engedélyező hatóság az engedélyt kérelemre vagy hivatalból módosíthatja, ha új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a termésnövelő anyag az előírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember és állat egészségét, talajt, illetve a környezetet, továbbá az engedélyben meghatározott növényi kultúrákat is.

(2)30 Az engedély módosítását az engedélyes kérheti. A módosítási kérelemhez csatolni kell azokat az adatokat és vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentációt, amely megalapozza az engedély módosítását. Az engedély módosítására az engedélyezési eljárás szabályait kell alkalmazni.

(3)31 Amennyiben az engedélyező hatóság az engedélyt hivatalból módosítja és a módosítás az engedélyes számára a korábbiakhoz képest hátrányosabb követelményeket támaszt, az engedélyt úgy kell módosítani, hogy az új követelmények alkalmazására kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre.

(4) Az engedély szünetelését az engedélyes kérheti. Az engedélyező hatóság az engedélyt hivatalból felfüggeszti.

(5)32 Az engedély szünetelésének és felfüggesztésének időtartama alatt a termésnövelő anyagot nem lehet forgalomba hozni és forgalomban tartani.

(6) Az engedélyező hatóság hivatalból elrendeli az engedély felfüggesztését

a) az engedélyesnek a termésnövelő anyag forgalomba hozatalához való jogosultságával kapcsolatos per esetén, annak jogerős befejezéséig, illetve megszűnéséig,

b) a termékállandóság vizsgálatakor és a forgalmazás ellenőrzésekor megállapított hiányosságok, minőségi kifogások esetén azok megszüntetéséig.

(7) Az engedély módosítása, szünetelése, illetve felfüggesztése az engedély hatályát nem hosszabbítja meg.

(8) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyes ezt kérelmezi,

b) az engedélyezési követelmények valamelyike utólag megváltozik és az erről történő tájékoztatásnak az engedélyes az adatszolgáltatásban nem tesz eleget, ezért az utólag elvégzett vizsgálat eredménye szerint valamely már engedélyezett termék nem felel meg a megváltozott engedélyezési követelményeknek,

c) új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a termésnövelő anyag az előírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember és állat egészségét, talajt, illetve a környezetet, továbbá az engedélyben meghatározott növényi kultúrákat is.

(9) Visszavonás esetén az engedélyes köteles a felhasználóknál és a kereskedelemben felhalmozott készleteket a visszavonó határozat rendelkezései szerint kezelni.

(10)33 A termésnövelő anyag engedélyének kérelemre történő visszavonása esetén az engedélyes a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedők számára. A nagy- és kiskereskedők a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapig értékesíthetik a terméket. A termésnövelő anyagot a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapig lehet felhasználni. Az engedélyező hatóság az előbbiektől – kérelemre, illetve hivatalból hozott döntése alapján – indokolt esetben eltérhet. Az egyes határnapokat a visszavonó határozat rendelkezései szerint kell a címkén feltüntetni.

A termésnövelő anyagok tárolása

10. § (1) A tárolás során meg kell akadályozni a termésnövelő anyag hatóanyag-tartalmának csökkenését, fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását, és meg kell tartani a környezet és vízvédelmi előírásokat.

(2) Termésnövelő anyag raktározására szolgáló tároló kizárólag olyan helyen létesíthető, ahol a legmagasabb talajvízszint és a tároló aljzat szintje közötti különbség legalább 1,5 méter, és a csapadékvíz elvezetése biztosított oly módon, hogy a tárolt készítménnyel ne érintkezzen. Nem létesíthető tároló különösen külön jogszabály szerinti hullámtéren, fakadó vizes területen, vízbázisok védőterületén, árvízi tároló területén, parti védősáv területén, vízjárta területen, ivóvízkivételtől számított 50 méteren belül, bányatavak 300 méteres parti sávjában.

(3) Szilárd műtrágya kizárólag olyan fedett, szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ami védett az ár- és belvíz veszélyeztetettségétől, ahol biztosított, hogy a tárolt anyag nem okoz sem közvetlen, sem közvetett bevezetést a felszín alatti vízbe, valamint a kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható.

(4) Különböző hatóanyag-tartalmú ömlesztett műtrágyákat egy tároló térben elkülönítetten kell elhelyezni, beazonosítható módon, jelzőtáblán, nem vízoldható feliraton feltüntetve az adott helyen tárolt ömlesztett műtrágya nevét, az engedélyokiratban szereplő hatóanyag megnevezését és tartalmát, gyártóját és az elhelyezés dátumát.

(5) Folyékony műtrágya kizárólag olyan csurgás- és csepegésmentes, zárt tartályban tárolható, amelyben a tartály anyaga és a műtrágya között nincs kémiai kölcsönhatás. A tartálynak a túltöltés megakadályozását biztosító műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie. Hőtágulás lehetősége miatt a tartályok teletöltése tilos. A tartályon nem vízoldható feliraton fel kell tüntetni a tartályban tárolt folyékony műtrágya nevét, engedélyokiratban szereplő hatóanyag megnevezését, tartalmát, összetételét, gyártóját és a betöltés dátumát.

(6) A felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban meghatározott kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyag tárolása során be kell tartani a jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket.

(7) A termésnövelő anyagok tárolására szolgáló létesítmények kialakítására és engedélyezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A termésnövelő anyagok csomagolása és forgalmazása

11. § (1) A termésnövelő anyag csomagolóeszközének meg kell akadályozni a tartalom kiszóródását, kiszivárgását, illetve kiömlését. A csomagolóeszköznek és a záróelemeknek sérülés nélkül meg kell felelnie a megfelelő anyagmozgatás és bármilyen más, a felhasználás során történő rendeltetésszerű igénybevétel követelményeinek.

(2) A termésnövelő anyag csomagolóeszköze külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a termésnövelő anyagot ne lehessen összetéveszteni.

(3) A csomagolóeszköz megsérülése miatti átcsomagolás során az eredeti csomagolásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az átcsomagolt, valamint a kis egységbe kiszerelt termésnövelő anyag felhasználhatósági ideje az átcsomagolás, illetve a kiszerelés következtében nem térhet el a termék eredeti felhasználhatósági idejétől.

(4) Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó áru és az ömlesztett áru kísérőokmányán a 4. számú mellékletben felsorolt adatokat magyar nyelven kell feltüntetni. A kötelezően feltüntetendő valamennyi adatot egyértelműen el kell különíteni a csomagolóeszközön, a címkén és a kísérő okmányon feltüntetett minden egyéb információtól.

12. § (1) A termésnövelő anyagot az engedélyben megjelölt kereskedelmi névvel kell forgalomba hozni. Az engedélyben foglalt kereskedelmi nevet védjegy vagy fantázianév nem helyettesítheti.

(2) A magas – 28 tömeg %-nál nagyobb – nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágya kizárólag csomagoltan hozható kiskereskedelmi forgalomba.

A termésnövelő anyaggal folytatott tevékenység ellenőrzése

13. § (1)34 A növény- és talajvédelmi igazgatóság a termésnövelő anyaggal folytatott tevékenységek során vizsgálja különösen

a)35 a forgalmazott készítmény engedélyének meglétét, és az engedélyben foglalt előírások betartását

b) a 4. számú mellékletben előírtak feltüntetését a címkén, illetve a kísérőokmányokon,

c) a helyszínen megállapítható minőségi kifogásokat (küllem, csomagolástechnika, a csomagolóeszköz szennyezettsége, tárolási körülmények),

d) a gyártási és eltarthatósági időt.

(2)36 Az ellenőrzés során a növény- és talajvédelmi igazgatóság a készítmény adott tételére forgalomba hozatali, felhasználási korlátozást, illetve tilalmat rendelhet el, ha a termésnövelő anyag

a)37 az engedélytől eltér, vagy nem rendelkezik engedéllyel,

b) jelölése hiányos vagy a vonatkozó előírásoknak nem felel meg,

c) küllemi, csomagolástechnikai, tárolási szempontból minőségi kifogás alá esik,

d) lejárt szavatossági idejű.

(3)38 A termékállandóság vizsgálatához a növény- és talajvédelmi igazgatóság a gyártónál, a kiszerelőnél, a kereskedőnél és a felhasználónál térítésmentesen mintát vehet. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.

(4)39 A növény- és talajvédelmi igazgatóság végzi a minták vizsgálatát, amely az engedélyben előírt értékekre terjed ki. Az engedélyező hatóság egyéb adatok ellenőrző vizsgálatát is elrendelheti.

(5)40 A növény- és talajvédelmi igazgatóság a vizsgált tételt zárolja, ha a toxikus elem és a szerves szennyezőanyag-tartalom akár egy paraméter vonatkozásában is meghaladja a 3. számú mellékletben meghatározott határértéket. A zárolt tétel tulajdonosa, illetve forgalmazója – a zárlati határozatban előírt határidőre – köteles visszaszállítani a tételt a forgalmazói láncban előtte álló forgalmazóhoz, illetve a gyártóhoz, aki köteles azt átvenni.

(6)41 Az engedélyben előírt hatóanyag-tartalom csökkenése esetén a növény- és talajvédelmi igazgatóság a forgalomba hozott termésnövelő anyag használati érték csökkenésének jelölésére kötelezi a forgalmazót.

(7)42 A termésnövelő anyag reklámjának összhangban kell lennie az engedély tartalmával, valamint a reklámokban szereplő valamennyi állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie.

14. § (1)43 A vizsgálat kérelemre is lefolytatható, amelyért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

(2)44 A vizsgálati eredmény kizárólag az átadott mintára és nem az egész tételre vonatkozik, ha a mintát nem az ellenőrzésre kijelölt személy vette. Kereskedelmi forgalomban lévő termék esetében a növény- és talajvédelmi igazgatóság hivatalból további eljárást folytat le, ha a termék eltér az engedélyben megadott jellemzőktől.

15. § (1) Lejárt szavatosságú készítmény a minőség ellenőrzése nélkül nem hozható forgalomba és nem használható fel. A vizsgálatot a forgalmazónak, illetve a felhasználónak kell elvégeztetnie. Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetésének megfelelően nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.

(2) Az azonosíthatatlanná vált termék kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

A termésnövelő anyagok felhasználása

16. § (1) Termésnövelő anyag kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint használható fel.

(2) Termésnövelő anyag ivóvízbázis védőterületén való felhasználásakor a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló külön jogszabályban előírt korlátozásokat is figyelembe kell venni.

(3) A termésnövelő anyagok légi úton történő kijuttatására a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) Nitrogéntartalmú termésnövelő anyag felhasználása során be kell tartani a külön jogszabályban előírt követelményeket.

(5)45 A termésnövelő anyagokat csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a talajok külön jogszabály szerinti kockázatos anyagtartalma ne haladja meg tartós használat esetén sem a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló külön jogszabályban meghatározott „B” szennyezettségi határértéket, valamint a felszín alatti vizek állapota a termésnövelő anyagok felhasználása következtében ne romoljon.

(6)46 Zárt termesztő berendezésekből a termesztési ciklus(ok) befejezése után kikerülő, e rendelet előírásai szerint engedélyezett termésnövelő anyagok (gombakomposzt, termesztőközeg) mezőgazdasági területen történő felhasználása a külön jogszabályban meghatározott egyszerűsített talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedéllyel lehetséges. Ezen anyagok tárolására, kiszerelésére használt talajidegen anyagok mezőgazdasági területre nem juttathatók ki.

Kísérleti felhasználás

17. §47 (1) A termésnövelő anyagok akkor használhatók fel kísérleti célra, ha a kísérleti felhasználás iránti kérelem adattartalma alapján várhatóan nincsenek káros hatással a növénykultúrára, a talajra, az ember és az állat egészségére, valamint nem veszélyeztetik a környezetet és a természetet.

(2) Engedéllyel nem rendelkező termékkel vagy az engedélytől eltérő felhasználási területen a laboratóriumi és mikroparcellás kísérletek kivételével csak kérelemre, az engedélyező hatóság által megadott külön engedély alapján lehet kísérletet végezni.

(3) Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(4) Engedélyezési célból termésnövelő anyaggal kísérletet kizárólag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy végezhet.

(5) A kísérleti terület méretét a kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság határozza meg.

(6)48 A kísérletet a növény- és talajvédelmi igazgatóság ellenőrzi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba.

(2)49

(3)50

(4) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez51

Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti kérelem

1. A termésnövelő anyag kereskedelmi neve.

2. A termésnövelő anyag típusa, az 1. számú melléklet függeléke szerint.

3.52 Gyártó és az engedély jogosultjának neve, címe és statisztikai számjele.

4. A kérelmező neve, címe és statisztikai számjele.

5.53 A készítmény teljes összetétele, a hatóanyagok, valamint a szennyező anyagok megnevezése és koncentrációja, az alapanyagok származási helye és koncentrációja.

6. A gyártó által szavatolt minőségi jellemzők.

7. A gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok.

8. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

9. A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.

10. A gyártó által forgalmazni kívánt kiszerelési egység, a csomagolóeszköz anyaga, címketerv.

11. A termésnövelő anyag – kérelmező által megadott – vámtarifaszáma hat számjegyig.

12. Ha a termésnövelő anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a termék UN száma és ADR/RID osztálya.

13. Bányászott termékek esetén a bányanyitási engedély.

14. A termésnövelő anyag gyártástechnológiájának leírása.

15. A kérelemhez mellékelt dokumentumok:

15.1. A készítmény vizsgálati eredményei.

15.2. A készítmény biztonsági adatlapja, a kémiai biztonságról szóló törvény előírásai szerint.

15.3. Az engedélyezési eljárási díj befizetésének igazolása.

15.4.54

15.5. A külön jogszabály szerint kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyagok esetén annak bemutatása, hogyan viselkednek a kockázatos anyagok a talajban, milyen hatással vannak a felszín alatti vizekre.

1. számú melléklet függeléke

A termésnövelő anyagok típusai

1. MŰTRÁGYÁK

A. EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

A/1. Nitrogén műtrágyák

A/2. Foszfor műtrágyák

A/3. Kálium műtrágyák

B. ÖSSZETETT MŰTRÁGYÁK

B/1. Szilárd komplex műtrágyák

B/2. Szilárd kevert műtrágyák

B/3. Szuszpenziós műtrágyák

B/4. Oldat műtrágyák

C. MEZOELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

– Kalcium

– Magnézium

– Kén

– Nátrium

D. MIKROELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

D/1. Egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák

– Bór

– Kobalt

– Réz

– Vas

– Mangán

– Molibdén

– Cink

D/2. Összetett mikroelem-tartalmú műtrágyák

2. SZERVES TRÁGYÁK

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

4. KOMPOSZTOK

5. GILISZTAHUMUSZOK

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok

– Puhamészkő őrlemény

– Keménymészkő őrlemény

– Lápi mész

– Tavi mész

– Meszes lápföld

– Cukorgyári mésziszap

– Alginit

– Dolomit

– Önporló dolomit

6.2. Savas hatású talajjavító anyagok

– Gipszanhidrid (őrölt)

– Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)

– Lignitpor

6.3. Szerves talajjavító anyagok

– Tőzeg

– Lápföld

– Lignitpor

– Alginit

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

11. EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Az egyes terméktípusok egymással kombinálhatók, jelölésük ebben az esetben a következő:

a) a készítmény megnevezésében előre kerül a legnagyobb arányban szereplő alkotórész (alaptípus),

b) utána a részarány csökkenő sorrendjében a további típusok, a „hozzáadásával” kitétel feltüntetésével (például műtrágya szerves és ásványi trágya hozzáadásával).

2. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó vizsgálati eredmények és adatok

1. MŰTRÁGYÁK

1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat, adatok

1.1.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (szilárd műtrágyáknál 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony műtrágyáknál eredeti oldatban),

– sűrűség/térfogattömeg,

– nedvesség-tartalom/szárazanyag-tartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

– nitrogéntartalmú műtrágyák esetén a nitrát, ammónium és amid nitrogén formák,

– káliumtartalmú műtrágyák esetén klorid, illetve szulfáttartalom,

– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok.

1.1.2. Fizikai, kémiai jellemzőkre vonatkozó adatok:

– tapadási hajlam (szilárd műtrágyák),

– higroszkóposság (szilárd műtrágyák),

– dinamikai viszkozitás (oldat műtrágyák, szuszpenziós műtrágyák),

– kristályosodási pont (oldat műtrágyák),

– szuszpenzió stabilitás (szuszpenziós műtrágyák),

– relatív kifolyási sebesség (szuszpenziós műtrágyák),

– hidegtűrés (szuszpenziós műtrágyák),

– korrozív hatás,

– kelátképző anyag.

1.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:55

– P, K, NPK műtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,

– mikroelem – és mikroelemet is tartalmazó műtrágyák: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Co.

1.3. Biztonságtechnikai okból elvégzendő vizsgálatok 3 x 1 kg mintából a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK, európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében található módszer szerint.

Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál több ammónium-nitrátot tartalmazó műtrágyáknál:

– porozitás (olaj visszatartás),

– éghetőanyag-tartalom,

– pH,

– szemcseméret eloszlás,

– klorid tartalom,

– nehézfém (Cu) tartalom vizsgálata,

– robbanóképesség vizsgálata.

1.4. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a műtrágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

1.5. Biológiai hatás vizsgálata

1.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

1.5.2. Táprudak esetében külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként legalább 2–4 eltérő növényben fitotoxikus hatás vizsgálata.

1.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

1.7. Amennyiben a műtrágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

– térfogattömeg,

– szárazanyag-tartalom,

– szervesanyag-tartalom,

56

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

2.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.57

2.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a szerves trágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

2.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

2.5. Biológiai hatás vizsgálata

2.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

2.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

2.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

2.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

2.6.2.58

2.7. Amennyiben a szerves trágya előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (szilárd terméknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony terméknél eredeti oldatban),

– sűrűség/térfogattömeg,

– nedvességtartalom,

– szervesanyag-tartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).

3.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.59

3.3. Biológiai hatás vizsgálata: 2 szántóföldi, illetve 2 kertészeti tesztnövénnyel, növényenként legalább egy szabadföldi és egy tenyészedényes vizsgálat végzése.

3.4. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

4. KOMPOSZTOK

4.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

– térfogattömeg,

– szárazanyag-tartalom,

– szervesanyag-tartalom,

– vízben oldható összes sótartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

4.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

4.3. Szerves szennyezők vizsgálata

A komposzt előállításához felhasznált hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

4.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

4.5. Biológiai hatás vizsgálata

4.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat.

4.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

4.5.3. Gomba komposztoknál és gomba takaróföldeknél 1-2 gomba tesztnövénnyel végzett vizsgálat.

4.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

4.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

4.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az importból származó tőzeg esetében.)

4.7. A komposzt előállításhoz felhasznált hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

– térfogattömeg,

– szárazanyag-tartalom,

– szervesanyag-tartalom,

– vízben oldható összes sótartalom,

– szemcseméret-eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, Ca, Mg stb.).

5.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.60

5.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a gilisztahumusz előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH-tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F WHO TEQ-ekben kifejezve.

5.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

5.5. Biológiai hatás vizsgálata

5.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat.

5.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2–4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

5.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

5.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

5.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából.

5.7. Amennyiben a gilisztahumusz előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

6. TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot.

6.1.1. Lúgos hatású talajjavító anyagok

6.1.1.1. Puhamészkő őrlemény

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

– MgCO3-tartalom,

– nedvességtartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– 0,8 mm-es szitán áteső rész,

– 2,0 mm-es szitán áteső rész,

– 5,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.2. Keménymészkő őrlemény

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

– nedvességtartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– 0,25 mm-es szitán áteső rész,

– 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.3. Lápi mész, tavi mész, meszes lápföld, cukorgyári mésziszap, alginit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

– nedvességtartalom.

6.1.1.4. Dolomit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

– Ca-tartalom,

– Mg-tartalom,

– nedvességtartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– 0,1 mm-es szitán áteső rész,

– 0,25 mm-es szitán áteső rész,

– 0,8 mm-es szitán áteső rész.

6.1.1.5. Önporló dolomit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve,

– Ca-tartalom,

– Mg-tartalom,

– nedvességtartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– 0,1 mm-es szitán áteső rész,

– 0,25 mm-es szitán áteső rész,

– 1,0 mm-es szitán áteső rész,

– 2,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2. Savas hatású talajjavító anyagok

6.1.2.1. Gipszanhidrid (őrölt)

– CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve,

– szemcseméret eloszlás,

– 0,8 mm-es szitán áteső rész,

– 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2.2. Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)

– CaSO4-tartalom CaSO4 x H2O-ban kifejezve,

– szemcseméret eloszlás,

– 1,0 mm-es szitán áteső rész,

– 2,5 mm-es szitán áteső rész.

6.1.2.3. Lignitpor

– S-tartalom,

– nedvességtartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– 1,0 mm-es szitán áteső rész.

6.1.3. Szerves talajjavító anyagok

6.1.3.1. Tőzeg

– nedvességtartalom,

– szervesanyag-tartalom.

6.1.3.2. Lápföld

– nedvességtartalom,

– szervesanyag-tartalom.

6.1.3.3. Lignitpor

– szervesanyag-tartalom.

6.1.3.4. Alginit

– nedvességtartalom,

– szervesanyag-tartalom.

6.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

– mészkő, dolomit

– szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok (tőzeg, lápföld, lignit, lápi mész, meszes lápföld, alginit): As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.

6.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a talajjavító anyag előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

6.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából: szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagoknál.

6.5. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: 6.1. pontban nem szereplő, talajjavító hatású készítményeknél, talajtípusonként legalább 2–4 szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges.

6.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

6.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat szerves eredetű talajjavító anyagoknál 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

6.6.2. Sugár-biológiai vizsgálat: 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az importból származó tőzeg esetében.)

6.7. Amennyiben a talajjavító anyag előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (szilárd talajkondicionáló készítményeknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony talajkondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),

– sűrűség/térfogattömeg,

– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság, vízfelvevő képesség stb.).

7.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.61

7.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a talajkondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

7.4. Hatékonyságot igazoló vizsgálatok: talajtípusonként legalább 2–4 szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges.

7.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

7.6. Amennyiben a talajkondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (szilárd készítményben 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony készítményben eredeti oldatban),

– térfogattömeg/sűrűség,

– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

– szervesanyag-tartalom.

8.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.62

8.3. Mikrobiológiai minősítés 3 x 1 kg vagy liter mintából.

8.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 Ű 1 kg vagy liter mintából.

8.5. Biológiai hatás vizsgálata

8.5.1. Szimbionta mikroorganizmusok: magcsávázásos felhordás esetén 1 üvegházi vizsgálat (Roux-csöves vizsgálat).

8.5.2. Cellulózbontó mikroorganizmusok.

8.5.2.1. Komposztálási célra: 1 üvegházi vizsgálat kétféle talajon (cellulózbontási teszt).

8.5.2.2. Tarlókezelési célra: 2 szabadföldi vizsgálat eltérő fizikai féleségű talajokon, növény nélkül (laboratóriumi respiráció mérés).

8.5.3. Elsődlegesen talajon keresztül ható, termésnövelő hatású mikroorganizmusok: 1-2 tenyészedényes bioteszt 2 eltérő fizikai féleségű talajon, valamint 4–8 szabadföldi (indokolt esetben üvegházi) biológiai hatékonyság vizsgálat többféle fizikai talajféleségen.

8.5.4. Növényre ható mikroorganizmusok: kultúránként (szakmailag indokolt esetben külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként) 2–4 szabadföldi vagy üvegházi vizsgálat.

8.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

8.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

8.7. Géntechnológiával módosított szervezettől mentességről igazolás szükséges.

8.8. A készítményt a Szent István Egyetem Kertészeti Kar törzsgyűjteményében kell elhelyezni.

8.9. A mikroorganizmusokat legalább faj szerint kell megnevezni.

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

9.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban),

– térfogattömeg,

– szárazanyag-tartalom,

– szervesanyag-tartalom,

– vízben oldható összes sótartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– N, P2O5, K2O.

9.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

– As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.63

9.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a termesztőközeg előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

9.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

9.5. Biológiai hatás vizsgálata: a csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékeknél kultúránként legalább 2–4 biológiai vizsgálat.

9.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

9.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

9.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat: 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az import tőzeget tartalmazó termesztőközegek esetében.)

9.7. Amennyiben a termesztőközeg előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– küllem: szín, szag, halmazállapot,

– pH (szilárd növénykondicionáló készítményeknél 10%-os vizes szuszpenzióban, folyékony növénykondicionáló készítményeknél eredeti oldatban),

– sűrűség/térfogattömeg,

– nedvességtartalom/szárazanyag-tartalom,

– szemcseméret eloszlás,

– gyártó által deklarált hatóanyagok (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn stb.),

– gyártó által deklarált egyéb tulajdonságok (vízoldhatóság stb.).

10.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából:

– As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.64

10.3. Szerves szennyezők vizsgálata

Amennyiben a növénykondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

– összes PAH tartalom (19 vegyület),

– benz(a)pirén-tartalom,

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40),

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege),

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.

10.4. Biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok: külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 3–6 szabadföldi vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat szükséges.

10.5. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

10.5.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

– Fekál coliform szám meghatározása,

– Fekál streptococcus szám meghatározása,

– Salmonella sp. kimutatása,

– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.

10.6. Amennyiben a növénykondicionáló készítmény előállításához hulladékot (is) használtak fel, a hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.

11. EGYÉB ANYAGOK

Az anyag minőségétől függően az engedélyező hatóság esetenként adja meg a szükséges vizsgálatok körét.

3. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez65

Minőségi előírások a termésnövelő anyagokra

Minőségi előírások a termésnövelő anyagokra

1. MŰTRÁGYÁK

1.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

1.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag**

Foszfor műtrágyák

10

*

100

1

50

100

Kálium műtrágyák

10

2

100

1

50

100

NPK műtrágyák

10

*

100

1

50

100

Mikroelem műtrágyák

10

2

50

100

1

50

100

5

NPK + mikroelem műtrágyák

10

*

50

100

1

50

100

5

Hulladékot is tartalmazó műtrágyák

10

2

50

100

1

50

100

5

________________

* A Cd tartalom legfeljebb 20 mg/P2O5 kg lehet (azaz 0,2 mg Cd/1% P2O5 hatóanyag).

    ** 20% szárazanyag-tartalom alatt a határértékek mg/l dimenzióban értendők.

1.3. Biztonságtechnikai okból megengedhető értékek

Ammónium-nitrát, illetve 80%-nál több ammónium-nitrátot tartalmazó műtrágyáknál

– porozitás: a műtrágya olaj visszatartása az első két 25–50 °C közötti termikus ciklus után < 4%,

– éghető anyag tartalom szénben kifejezve: a 31,5%-nál nagyobb nitrogéntartalom esetén < 0,2%, 28,0–31,5% közötti nitrogén-tartalom esetén < 0,4%,

– pH: 10%-os vizes oldatban > 4,5,

– szemcseméret eloszlás: 0,5 mm alatt legfeljebb 3%, 1,0 mm alatt legfeljebb 5%,

– klorid-tartalom: < 0,02%,

– Cu-tartalom < 10 mg/kg sz.a.,

– robbanóképesség: minden egyes robbantás esetén valamennyi ólomhenger összenyomódása meghaladja az 5%-os értéket.

1.4. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz. a. T.E.Q

1.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

2. SZERVES TRÁGYÁK

2.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban)        6,5–8,5

– térfogattömeg (kg/dm3)    legfeljebb    0,7

– szárazanyag-tartalom (m/m%)    legalább    40,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    50,0

– szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt    legalább    100,0

– N-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

– P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

– K2O tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

– Mg-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

2.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Szerves trágyák

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó szerves trágyák

10

2

50

100

100

1

50

100

5

2.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q.

2.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

2.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

2.6. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

3. ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

3.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

3.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Ásványi trágyák

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó ásványi trágyák

10

2

50

100

100

1

50

100

5

3.3. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

3.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

4. KOMPOSZTOK

4.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban)        6,5–8,5

– térfogattömeg (kg/dm3)    legfeljebb    0,9

– szárazanyag-tartalom (m/m%)    legalább    50,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    25,0

– vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.    legfeljebb    4,0

– szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt    legalább    100,0

– N-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

– P2O5-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

– K2O-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,2

– Mg-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5

– kizárólag zöldhulladékból készült

komposztok N-tartalma (m/m%) sz. a.    legalább    0,5

4.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Komposztok

10

2

50

100

100

1

50

100

5

4.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

4.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

4.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

4.6. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

5. GILISZTAHUMUSZOK

5.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban)        6,5–8,5

– térfogattömeg (kg/dm3)    legfeljebb    1,0

– szárazanyag-tartalom (m/m%)    legalább    60,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    20,0

– vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.    legfeljebb    4,0

– szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt    legalább    100,0

– N-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

– P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

– K2O tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,8

– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    3,0

– Mg-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0

5.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Gilisztahumuszok

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó gilisztahumuszok

10

2

50

100

100

1

50

100

5

5.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

5.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

5.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

5.6. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

6.    TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK

6.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

Lúgos kémhatású talajjavító anyagok

Puhamészkő őrlemény

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    80,0

– MgCO3 tartalom (m/m%) sz.a.    legfeljebb    20,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    5,0

– szemcseméret eloszlás

= 0,8 mm-es szitán áteső rész    legalább    45,0

= 2,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    95,0

= 5,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Keménymészkő őrlemény

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    90,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    5,0

– szemcseméret eloszlás

= 0,25 mm-es szitán áteső rész    legalább    80,0

= 1,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    95,0

Lápi mész, tavi mész

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    50,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    40,0

Meszes lápföld

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    20,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    40,0

Szikkasztott cukorgyári mésziszap

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    40,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    35,0

Víztelenített cukorgyári mésziszap

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    50,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    25,0

Alginit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    30,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    40,0

Dolomit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    80,0

– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    16,0

– Mg-tartalom    legalább    10,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    15,0

– szemcseméret eloszlás

= 0,1 mm-es szitán áteső rész    legalább    20,0

= 0,25 mm-es szitán áteső rész    legalább    80,0

= 0,8 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Önporló dolomit

– összes karbonáttartalom CaCO3-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    80,0

– Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    16,0

– Mg-tartalom    legalább    10,0

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    15,0

– szemcseméret eloszlás

= 0,1 mm-es szitán áteső rész    legalább    20,0

= 0,25 mm-es szitán áteső rész    legalább    80,0

= 1,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    95,0

= 2,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Savas hatású talajjavító anyagok

Gipszanhidrid (őrölt)

– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    50,0

– szemcseméret eloszlás

= 0,8 mm-es szitán áteső rész    legalább    80,0

= 1,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Lignites gipsz (80% gipsz + 20% lignitpor)

– CaSO4-tartalom CaSO4 × H2O-ban kifejezve (m/m%) sz.a.    legalább    40,0

– szemcseméret eloszlás

= 1,0 mm-es szitán áteső rész    legalább    85,0

= 2,5 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Lignitpor

– S-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    7,5

– szemcseméret eloszlás

= 2,5 mm-es szitán áteső rész    legalább    100,0

Szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok

Tőzeg

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    55,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    40,0

Lápföld

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    55,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    30,0

Lignitpor

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    50,0

Alginit

– nedvességtartalom (m/m%)    legfeljebb    40,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    20,0

6.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Talajjavító anyagok (mészkő, dolomit, tőzeg kivételével)

10

2

50

100

100

1

50

100

5

Tőzeg

25

2

50

100

100

1

50

100

5

Hulladékot tartalmazó talajjavító anyagok

10

2

50

100

100

1

50

100

5

6.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

6.4. Szerves talajjavító anyagok talajhigiénés mikrobiológiai előírásai

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

6.5. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

7. TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

7.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

7.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Talajkondicionáló készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó talajkondicionáló készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

5

7.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

7.4. A hatékonyság feleljen meg a gyártó által feltüntetett hatásnak.

8. MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

8.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

8.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Mikrobiológiai készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó mikrobiológiai készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

5

8.3. A mikrobiológiai minősítés feleljen meg a gyártó által garantált értékeknek. Nem okozhat toxikus hatást a talajban.

8.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

8.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

8.6. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

9. TERMESZTŐKÖZEGEK

9.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások

– pH (10%-os vizes szuszpenzióban)        5,0–7,5

– térfogattömeg (kg/dm3)    legfeljebb    0,8

– szárazanyag-tartalom (m/m%)    legalább    45,0

– szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    12,0

– vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.    legfeljebb    2,0

– szemcseméret eloszlás 20,0 mm alatt    legalább    100,0

– N-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,3

– P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,1

– K2O tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,3

9.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Tőzeget tartalmazó termesztőközeg

15

2

50

100

100

1

50

100

Tőzeget nem tartalmazó termesztőközeg

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot tartalmazó termesztőközegek

10

2

50

100

100

1

50

100

5

9.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

9.4. Nem tartalmazhat a biológiai körforgásba nem vihető idegen anyagot, csírázást, növekedést gátló anyagokat, zárlati gyomok magvait, illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növényegészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

9.5. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

9.6. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

10. NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

10.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások

A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.

10.2. A toxikus elemekre vonatkozó előírások

 

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

tartalom legfeljebb mg/kg szárazanyag

Növénykondicionáló készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

Hulladékot is tartalmazó növénykondicionáló készítmények

10

2

50

100

100

1

50

100

5

10.3. Szerves szennyezőkre vonatkozó előírások

– összes PAH tartalom (19 vegyület)    < 1,0 mg/kg sz.a.

– benz(a)pirén tartalom    < 0,1 mg/kg sz.a.

– ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40)    < 100,0 mg/kg sz.a.

– összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)    < 0,1 mg/kg sz.a.

– összes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve    < 5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q

10.4. A biológiai hatékonyság feleljen meg a gyártó által garantált hatásnak.

10.5. Talajhigiénés mikrobiológiai előírások

– Fekál coliform szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Fekál streptococcus szám    < 10 db/g vagy 10 db/ml

– Salmonella sp.    2 × 10 g vagy ml negatív

– Humán parazita bélféreg peteszám    100 g vagy 100 ml negatív

3. számú melléklet függeléke

A műtrágyákra vonatkozó toleranciák

– A táblázatokban megadott toleranciák a tápanyag értékének a címkén, műbizonylaton feltüntetett értéktől való megengedett eltérését jelentik.

– A toleranciák célja a gyártás, a mintavétel és az elemzés során jelentkező eltérések figyelembevétele.

– Ha maximális érték nincs megadva, a tápanyagokat tekintve a feltüntetett érték túllépése – a mikroelemeket tartalmazó műtrágyák kivételével – nem korlátozott.

– A különböző nitrogénformák vagy a foszfor különböző oldhatósági formák esetében a feltüntetett tartalomra vonatkozó tolerancia az adott tápanyag összes tartalmának 0,1-e, de legfeljebb 2 tömegszázalék.

A. EGYSZERŰ MŰTRÁGYÁK

A/1. NITROGÉN MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

Kalcium-nitrát

0,4 N

Kalcium-magnézium-nitrát

0,4 N

Magnézium-nitrát

0,4 N

Nátrium-nitrát

0,4 N

Chilei salétrom

0,4 N

Kalcium-ciánamid

1,0 N

Nitrát tartalmú kalcium-ciánamid

1,0 N

Ammónium-szulfát

0,3 N

Ammónium-nitrát vagy kalcium-ammónium-nitrát
– 32 tömegszázalék N tartalom alatt
– 32 tömegszázalék N tartalom felett


0,8 N
0,6 N

Ammónium-szulfát-nitrát

0,8 N

Magnézium-szulfo-nitrát

0,8 N

Magnézium-ammónium-nitrát

0,8 N

Karbamid

0,4 N

Krotonilidén-dikarbamid

0,5 N

Izobutilidén-dikarbamid

0,5 N

Karbamid-formaldehid

0,5 N

Krotonilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén műtrágya

0,5 N

Izobutilidén-dikarbamid tartalmú nitrogén műtrágya

0,5 N

Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya

0,5 N

Ammónium-szulfát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid)

0,5 N

Ammónium-szulfo-nitrát nitrifikáció gátlóval (diciándiamid)

0,5 N

Karbamid-ammónium-szulfát

0,5 N

A/2. FOSZFOR MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

Bázikus salak, Thomas foszfátok, Thomas salak
– 2 tömegszázaléknyi határok között kifejezett feltüntetés esetén
– Egyetlen számmal kifejezett feltüntetés esetén1,0 P2O5

Szuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható


0,8 P2O5
0,9 P2O5

Koncentrált szuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható


0,8 P2O5
0,9 P2O5

Tripleszuperfoszfát
– Semleges ammónium-citrátban oldható
– Vízoldható


0,8 P2O5
1,3 P2O5

Részlegesen feltárt foszfátérc
– Ásványi savban oldható
– Vízoldható


0,8 P2O5
0,9 P2O5

Dikalcium-foszfát
– Lúgos ammónium-citrátban oldható


0,8 P2O5

Kalcinált foszfát
– Lúgos ammónium-citrátban oldható


0,8 P2O5

Alumínium-kalcium-foszfát
– Ásványi savban oldható
– Lúgos ammónium-citrátban oldható


0,8 P2O5
0,8 P2O5

Őrölt lágy foszfátérc
– Ásványi savban oldható
– Hangyasavban oldható


0,8 P2O5
0,8 P2O5

A/3. KÁLIUM MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

Kainit

1,5 K2O

Dúsított kainit só

1,0 K2O

Kálium-klorid
– 55 tömegszázalék K2O alatt
– 55 tömegszázalék K2O felett


1,0 K2O
0,5 K2O

Magnéziumsó tartalmú kálium-klorid

1,5 K2O

Kálium-szulfát

0,5 K2O

Magnéziumsó tartalmú kálium-szulfát

1,5 K2O

Kieserit kálium szulfáttal

1,0 K2O

Egyéb összetevők
– Magnézium

– Klór


0,9 MgO
vagy 0,55 Mg
0,2 Cl

B. ÖSSZETETT MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

NPK műtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,9
1,1 N
1,1 P2O5
1,1 K2O

NP műtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva


1,5
1,1 N
1,1 P2O5

NK műtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,5
1,1 N
1,1 K2O

PK műtrágyák
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,5
1,1 P2O5
1,1 K2O

C. FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

C/1. EGYSZERŰ FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

Nitrogén műtrágya oldat

0,6

Ammónium-nitrát-karbamid műtrágya oldat

0,6

Kalcium-nitrát oldat

 

Magnézium-nitrát oldat

 

Kalcium-nitrát szuszpenzió

0,4

Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya oldat

0,4

Karbamid-formaldehid tartalmú nitrogén műtrágya szuszpenzió

0,4

C/2. ÖSSZETETT FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK

Műtrágya típus

Tolerancia (m/m%)

NPK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,9
1,1 N
1,1 P2O5
1,1 K2O

NP műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva


1,5
1,1 N
1,1 P2O5

NK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– N-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,5
1,1 N
1,1 K2O

PK műtrágya oldat és műtrágya szuszpenzió
– Összes hatóanyagra vonatkoztatva
– P2O5-re vonatkoztatva
– K2O-ra vonatkoztatva


1,5
1,1 P2O5
1,1 K2O

D. MEZOELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

A tolerancia a deklarált érték egynegyede, de legfeljebb 0,9%.

Tápelem típus

Tolerancia (m/m%)

Kalcium
– Kalcium-oxid

0,64 Ca
0,9 CaO

Magnézium
– Magnézium-oxid

0,55 Mg
0,9 MgO

Nátrium
– Nátrium-oxid

0,67 Na
0,9 Na2O

Kén
– Kén-trioxid

0,36 S
0,9 SO3

E. MIKROELEM TARTALMÚ MŰTRÁGYÁK

Mikroelemtartalom (m/m%)

Tolerancia (m/m%)

2 tömegszázalék felett

± 0,4

2 tömegszázalék alatt

± a feltüntetett tartalom 20%-a

F. EGYÉB MŰTRÁGYÁK

Hatóanyagtartalom (m/m%)

Tolerancia (m/m%)

2 tömegszázalék alatt

± a feltüntetett tartalom 20%-a

2–10 tömegszázalék között

± 0,4

10 tömegszázalék felett

± 1,1

4. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó ömlesztett áru kísérő okmányán feltüntetendő adatok

1.66 Az engedély száma és hatálya.

2. A termésnövelő anyag kereskedelmi neve (feltűnő helyen, egyértelműen, olvashatóan).

3. A termésnövelő anyag engedélyben meghatározott típusa.

4. A gyártó neve, címe és statisztikai számjele.

5. Az engedélyes neve, címe és statisztikai számjele.

6. Az engedélyben előírt tápanyag-tartalom és oldhatóság a 4. számú melléklet függelékében meghatározott módon.

7. Felhasználási előírás.

8. Veszélyességi besorolás, veszély jelek, a kockázatokra (R) és a biztonságra (S) utaló mondatok, az alkalmazás során előírt védőeszközök, elsősegélynyújtási eljárás.

9. Környezetvédelmi előírások.

10. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

11. Tárolási előírások.

12. Gyártási idő (év, hónap, nap), eltarthatóság.

13. A termésnövelő anyag – kérelmező által megadott – vámtarifaszáma hat számjegyig.

14.67 Garantált nettó tömeg vagy térfogat.

15. Ha a termésnövelő anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá esik, a termék UN száma és ADR/RID osztálya.

16. Egyéb előírások.

4. számú melléklet függeléke68

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

1. A műtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve kísérőokmányán a tápelemeket vegyjellel és betűvel is, a táblázat szerinti elemi és oxidos formában kell feltüntetni. A táblázat tartalmazza az elemi és oxidos forma közötti átváltás vonatkozó szorzószámait. A tápelemek sorrendje egyben a felsorolás kötelező sorrendjét is jelenti.

2. A szilárd műtrágyák tápelem-tartalmát tömegszázalékban (m/m%), a folyékony műtrágyákét vegyes százalékban (m/v%) kell feltüntetni. A makro- és mezoelemeket egész számokban, adott esetben egy tizedes helyig kell megadni.

3. Az oldhatóságot a műtrágya tömegszázaléka szerint kell kifejezni. Amennyiben az elem teljes mértékben vízben oldható, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell feltüntetni, ha a vízben oldható mennyiség eléri a teljes mennyiség egynegyedét, a teljes és vízben oldható mennyiséget egyidejűleg kell feltüntetni.

4. A csak mikroelemet tartalmazó műtrágyánál a „mikroelem keverék” és az elemek nevét kell feltüntetni, ha a mikroelemeket más műtrágyához adagolják, akkor a műtrágya típus meghatározását a „mikroelemek hozzáadásával” és az elemek nevének kell követnie.

5. Amikor a mikroelemek kelát vagy komplex formában vannak kötve, akkor a mikroelem nevének megadása után a kelátja/komplexe pontosítást kell alkalmazni, és fel kell tüntetni a kelátképző vegyület nevét.

6. A mikroelemeket tartalmazó műtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve a kísérő okmányon fel kell tüntetni az alábbi szöveget is:

„Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendő!”

 

Tápelem neve

Vegyjel

Átszámítás

Makroelemek

Nitrogén
Foszfor
– Foszfor-pentoxid
Kálium
– Kálium-oxid

N
P
P2O5
K
K2O


P = P2O5 × 0,436

K = K2O × 0,830

Mezoelemek

Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid
Klór

Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3
Cl

Ca = CaO × 0,715

Mg = MgO × 0,6

Na = Na2O × 0,742

S = SO3 × 0,400

Mikroelemek

Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

 

5. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Kísérleti felhasználás iránti kérelem

1. Kérelmező neve és címe

2. Kísérleti készítmény

a) kereskedelmi neve,

b) termésnövelő anyag típusa az 1. számú melléklet függeléke szerint,

c) gyártó neve, címe és statisztikai számjele,

d) összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyező anyagok megnevezése és részaránya,

e) a gyártó által szavatolt minőségi jellemzők,

f) a gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok,

g) tűzveszélyességi osztályba sorolás,

h) a gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek.

3. Kísérlet

a) helyszíne (megye, helység, gazdaság, földhasználó),

b) az összes kísérleti terület nagysága ha-ban kifejezve,

c) kísérleti növény (faj, fajta, alany),

d) kísérlet elrendezése (parcellaméret, kezelésszám, ismétlések száma),

e) kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség),

f) értékelési szempontok.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!