nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
2014-03-15
2014-06-30
36
Jogszabály

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. § (1)1 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza

a) az ellátást igénylő személynek és az ellátás megállapítása során az Szt. rendelkezései alapján figyelembe vett személynek az Szt. 18. § a) pontjában vagy 18/A. § a) pontjában szereplő adatait,

b) az ellátást igénylő személy állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását,

c) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(2)2 Ha az ellátást hajléktalan személy igényli, a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátás folyósítását milyen címre (fizetési számlára) kéri.

(3)3 Ha a kérelmező az e rendeletben meghatározott nyilvános, illetve hatósági, bírósági nyilvántartásban vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásában szereplő adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, bírósághoz vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához.

1/A. §4 (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet

a)5 a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesteri hivatalánál, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a kormányablaknál,

b)6 a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, továbbá a kormányablaknál

lehet benyújtani.

(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is benyújtható.

2. §7 (1)8 A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(2)9 Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének l) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

3. § (1)10 A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(1a)11 A jegyző vagy a járási hivatal a hatáskörébe tartozó eljárás során a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.

(2)12 Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, akkor az egy főre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkező személyeket – ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése d) pontjának db)–dc) alpontjában meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket – lehet figyelembe venni azzal, hogy a családi pótlékot, árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget jövedelemként figyelembe kell venni.

(3) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosát.

(4)13 A (2) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minősülnek a közszolgáltatási díjak, a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, valamint a hiteltörlesztés.

4. §14 (1)15 Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik. A vagyoni helyzet vizsgálatakor egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni.

(2)16 Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármű, ha

a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy

b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták.

(3)17 A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő személygépjárművet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni.

5. § (1)18 Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,

a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,

b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága megkeresésével,

c) gépjármű esetén a NAV vámszervének, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában független szakértő bevonásával

állapítja meg a forgalmi értéket.

(2)19 A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irányadó.

5/A. §20 Az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő, az Szt. 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokról hozott döntésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is.

6. § (1)21 A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról – a (2)–(2b) bekezdésekben meghatározott kivétellel – a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) gondoskodik.

(2)22 Az időskorúak járadékának folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala az Szt. 32/D. § (2) bekezdése szerinti feladatát a fővárosi kormányhivatal útján látja el. Amennyiben arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás a kormányhivatal házipénztára útján is történhet.

(2a)23 Az Szt. 41. § (1) bekezdésében, 43. §-ában és 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

(2b)24 A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás hajléktalan személy részére történő folyósításáról a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: főjegyző) gondoskodik.

(3)25 Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást és önkormányzati segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(4)26 Ha a havi rendszeres szociális ellátás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a havi rendszerességgel adott önkormányzati segély nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

(5) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó

a) lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg,

b) adósságcsökkentési támogatás, valamint az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(6) A nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és adósságcsökkentési támogatást a jogosultnak a lakásfenntartási kiadásokkal, illetve az adósságtörlesztéssel kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani.

6/A. §27 (1) A kormány szociális hatóságként az Szt.

a)28 4/A. §-a (1) bekezdésének e) pontja alkalmazása során a szociális és gyámhivatalt,

b)29

c) 43/A. §-a (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális és gyámhivatalt

jelöli ki.

(2)30 Az Szt. szerinti, első fokon a jegyző, illetve a járási hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal jár el fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként.

(3) Az Szt.

a)31 10. §-a (7) bekezdésének alkalmazásában állami adóhatóság a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága,

b)32 10. §-a (8) és (9) bekezdésének alkalmazásában kincstár a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága,

c)33 19. § (3) bekezdésének, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontjának, 35. § (3) bekezdésének, 36. § (2) bekezdés a)–c) pontjának, 37/C. § (6) bekezdésének, valamint (8) bekezdés a) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a megyei munkaügyi központ,

d)34 a 32/D. § (1)–(4) bekezdése alkalmazásában a kijelölt kerületi hivatal a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: kijelölt járási hivatal),

e)35

f)36 50. §-a (2) bekezdésének, 50/A. §-a (4)–(7) bekezdéseinek, 50/C. §-a (1) bekezdésének, 50/D. §-ának, valamint 53. §-a (1) és (3) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve,

g)37 50/C. §-a (2) és (5) bekezdésének, 50/E. §-a (1)–(2) bekezdésének, 51. §-a (2)–(3) bekezdésének és 52. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP),

h) 55. §-a (7) bekezdésének alkalmazásában ingatlanügyi hatóság az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal.

(4)38

7. § (1)39

(2)40 A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha

a) az időskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs,

b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése vagy az ápolási díj alapösszeghez viszonyított arányának emelkedése miatt változik és a jogosultat az ápolási díj az Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti összegben illeti meg.

(3)41 Az Szt. 25. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot – kivéve, ha annak lefolytatására az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján az aktív korúak ellátása szünetelésének megszűnését követően kerül sor –

a) az Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálatot lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül,

b) az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy éven belül

kell megindítani.

(3a)42 A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felülvizsgált időszak az első felülvizsgálat esetén az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év, a további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált időszak utolsó napját követő egy év.

(3b)43 Az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján a szünetelés megszűnését követően lefolytatott felülvizsgálat esetében a felülvizsgált időszak a felülvizsgálati eljárás megindításának napját megelőző egy naptári év.

(4)44 A havi rendszeres szociális ellátás Szt. 25. §-ának (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata esetén csak a támogatás összegének meghatározásához szükséges jövedelmi adatok kérhetőek be.

8. § (1) Ha az Szt. 38. §-ának (3) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás időpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani.

(2)45

9. §46 (1) Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja.

(2)47 Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak.

(3)48 Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, illetve az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj) esetében a jogosultságot az új lakcímen is megállapították, az új lakcím szerint illetékes járási hivatal – a méltányossági ápolási díj esetében a jegyző – az időskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják.

(4)49 Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén megfelelően alkalmazni kell.

(5)50

(6)51

(7)52 A havi rendszeres szociális ellátásra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

10. §53 (1) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított időskorúak járadékának a megszüntetéséről a kijelölt járási hivatal hoz határozatot. A kijelölt járási hivatal a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték.

(2) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított aktív korúak ellátásának a megszüntetéséről a főjegyző hoz határozatot. A főjegyző a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték.

11. §54 Az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személynek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell magyarországi lakcímét.

12. § (1)55 Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Szt. 10. §-ának (8) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására van szükség, az eljáró hatóság megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát. A megkeresés idegen nyelvű fordításáról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történő fordításáról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága gondoskodik.

(2)56

13. § Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

II. Fejezet

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

Időskorúak járadéka

14. § (1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)57 Amennyiben az időskorúak járadékának megállapítására irányuló eljárás az Szt. 32/B. § (2) bekezdése szerint hivatalból indul, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a hatóság – a döntéshez szükséges adatok beszerzése érdekében – az ügyfél számára megküldi a 2/A. számú melléklet szerinti formanyomtatványt. Az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét – az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről szóló határozat alapján – a hatóság rögzíti a formanyomtatványon. Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást meg kell szüntetni.

(3)58 Ha a kérelmet vagy adatlapot a házastárs (élettárs) nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

Aktív korúak ellátása59

15. § (1)60 Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges

a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá

b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan

ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint

bb)61 a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.

(2)62 Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minősítés alapján megállapított mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

(3)63 Az Szt. 33. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott személy esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a kérelem elbírálásához szükséges

a)64 a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

b)65 a megyei munkaügyi központ, illetőleg a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

c) az Szt. 33. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,

d) az Szt. 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttműködés (a továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről,

e) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat, továbbá

f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről – 35. életévét betöltött személy esetében – okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.

(4)66 Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti

a)67 tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal,

b)68 autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal

igazolható.

(6)69 Ha az egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az időbeli hatály lejárta előtt újabb szakhatósági állásfoglalást nem nyújtott be, a jegyző – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

(7)70 A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerítő ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeiről.

16. §71 (1)72 A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni.

(2)73

(3)74 A 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a megelőző együttműködés teljesítéséről kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttműködés kezdő és befejező időpontját.

17. §75 (1)76 Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a)77 arról, hogy az igénylő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult,

b) a pénzbeli ellátás összegéről, folyósításának feltételeiről,

c)78 a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti, valamint – ha a települési önkormányzat erről az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni,

d)79 a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében – ha a települési önkormányzat erről az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről, továbbá az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/A. §-a szerinti együttműködési kötelezettség tartalmi elemeiről, valamint arról, hogy az együttműködésre kötelezett személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt szervet,

e) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeiről.

(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmében a kérelmezőnek – ha az ellátást nem egészségkárosodására tekintettel kéri – nyilatkoznia kell arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttműködést vállalja.

(3)80 A jegyző az Szt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében az adatokat az Flt. 57/B. §-a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban rögzíti.

(4)–(6)81

(7)82 A munkaügyi központ a jegyzőt az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikének létesítéséről, a program, foglalkoztatás vagy képzés kezdő időpontjáról és annak várható időtartamáról, valamint a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezdő időpontjáról és várható időtartamáról a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban történő adatrögzítés útján tájékoztatja.

(8)83

(9)84 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni.

(10)85 Az Szt. 36. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, ha a jogosult

a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg,

b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy

c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt. 78. §-ában foglalt feltételeknek.

(11)86 Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a jegyző az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot közli az együttműködésre kijelölt szervvel.

(12)87 Az Szt. 37/A. §-a szerinti együttműködés keretében az együttműködésre kijelölt szerv

a) figyelemmel kíséri az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,

b)88 tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/A. § (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja a programot.

(13)89 Az együttműködésre kijelölt szerv

a) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint

b)90 a (12) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.

(14)91 Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló külön jogszabályban a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.

(15)92 A jegyző az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,

b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról.

(16)93 Ha a munkaügyi központ a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy számára a települési önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) történő együttműködést előírja, az együttműködés előírásáról, valamint az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés határidejéről a munkaügyi központ tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet. Az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködésre a (12)–(14) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy az együttműködésre kijelölt szerv a (13) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé teljesíti. A munkaügyi központ tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettsége megszűnt, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeresők nyilvántartásából.

17/A. §94 Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ügyfél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

17/B. §95 (1) Amennyiben az együttműködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 34. § (2) bekezdés b), d) vagy e) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyző megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt. 34. § (3) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.

(1a)96 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés is figyelembe vehető a megelőző együttműködés számításánál abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási jogviszony azonnali felmondással történő megszüntetésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4e) bekezdése alapján, a Kftv. 1. § (4a) bekezdés a) pontjában foglalt okból került sor.

(2)97 A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2014. január 1-jétől – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 45 569 Ft.

(3)98 Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 22 769 Ft.

18. §99 (1) Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontjában előírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során

a) az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaszerződéssel, írásbeli munkaszerződés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal,

b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött időtartamot is tartalmazó igazolással,

c) a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel vagy – írásbeli szerződés hiányában – a fogadó szervezet által az önkéntesekről vezetett nyilvántartás alapján a fogadó szervezet vezetője által kiállított igazolással

igazolható.

(2) A közérdekű önkéntes tevékenységről kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és időtartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről hozott határozat számát.

19. §100

Lakásfenntartási támogatás

20. § (1)101 A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)102 A lakásfenntartási támogatás megállapításához

a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá – a 21. § (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselő 12/A. melléklet szerinti nyilatkozata

szükséges.

(3) Az Szt. 38. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet nem kell benyújtani.

20/A. §103 A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell – ha a települési önkormányzat erről az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.

21. §104 (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(2)105 A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatást a 14. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(4) Amennyiben a támogatás jogosultja a (6) bekezdés szerinti társasházi fogyasztó, az adatszolgáltatás során a (3) bekezdés e) pontja tekintetében a társasház szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot kell megadni.

(5)106 A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(6) Ha a jogosult közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakik, a szolgáltató a támogatást a társasház részére kiállított számlában (részszámlában) külön soron, a társasházban lakó jogosultakra összesen jutó támogatást összevontan kezelve érvényesíti. A szolgáltatónak továbbá a társasház részére kiállított számlán vagy annak mellékletében a támogatással érintett lakás(ok) pontos címét – házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó jelöléssel – és az adott számlán rájuk tekintettel jóváírt összeget tételesen fel kell tüntetnie. A szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a közös képviselő állapítja meg. Amennyiben a közös képviselő a társasház részére kiállított számlában érvényesített támogatást a fogyasztó részére nem állapítja meg, a jegyző erre határozatban kötelezi.

(7) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(8) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(9) A (8) bekezdés szerinti különbözeti összeget a (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselő érvényesíti.

(10) A 22. §-ban szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén a (2)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

22. §107 (1)108 Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.

(2)109 A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval.

(3)110 A készüléknek az Szt. 55/A. § (3) bekezdés szerinti biztosítása esetén

a) a (2) bekezdés szerinti megállapodás kiterjed a készülék beszerzésének, illetve felszerelésének részletes feltételeire is,

b) amennyiben a jogosult a készülék leszerelését a felszereléstől számított egy éven belül kéri, akkor a beszerzés és felszerelés költségeit időarányosan meg kell térítenie, kivéve ha a felszereléstől számított egy éven belül lakcíme megváltozik.

(4) A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(5)–(6)111

23. § (1)112 Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, hivatalból meg kell vizsgálni, hogy fennállnak-e az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei. Az ügyintézési határidőt az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnésének napjától kell számítani.

(2)113 Annak az (1) bekezdés szerinti személynek, aki a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben kódhordozó formájában kapta, és az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, a támogatás részben vagy egészben továbbra is nyújtható kódhordozó formájában.

24. §114 (1) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(2)115 A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

(3) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül biztosításra és a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti – a 21. § (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselő és a fogyasztó közti – elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató, illetve a közös képviselő a fogyasztónak 15 napon belül kifizeti.

Ápolási díj

25. §116 (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez – az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével – mellékelni kell

a) a háziorvos 5. számú melléklet szerinti

aa) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,

ab) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,

b) az Szt. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását, továbbá

c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt esetben az önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb iratokat.

(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolást

a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye,

b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy

c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás

alapján állítja ki.

(3) A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

(4) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát a járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől

kérheti.

(5) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

25/A. §117 (1)118 Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást és

a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy

b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

(1a)119 Ha az Szt. 43. § a) pontja szerinti hozzátartozójának ápolására tekintettel kiemelt ápolási díjat igénylő személy az (1) bekezdés a) pontja szerinti irattal nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási szervtől kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni.

(1b)120 Ha az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány benyújtásáig.

(2) Ha az ügyfél a kérelmében a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását nem kéri, a hatóságnak a kiemelt ápolási díjra való jogosultság kérdésében bizonyítást nem kell lefolytatnia.

(3) A kiemelt ápolási díjra való jogosultság fennáll, ha a kiemelt ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott ellátásban részesül és a kiemelt ápolási díjat az Szt. 42. § (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a kiemelt ápolási díj folyósításának időtartamába az Szt. 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ápolási díj folyósításának időtartamát is bele kell számítani.

26. § (1)121 Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére – 30 napos határidő tűzésével – a Főigazgatóságot kell kirendelni.

(2)122 Az (1) bekezdés szerinti kirendelő végzéshez a járási hivatal csatolja

a)123

b) az ápolást végző személy nyilatkozatát a vizsgálat szükségességének tudomásul vételéről,

c) az ápolt személy hozzájárulását a fokozott ápolást igénylő állapot fennállásának helyszíni vizsgálatához,

d) a háziorvos által kiállított, 5. számú melléklet szerinti igazolás és szakvélemény másolatát.

(3)124 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti.

(4)125 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon küldi meg a Főigazgatóságnak. A szakértői véleményt a Főigazgatóság haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.

(5)126 A Főigazgatóság a helyszíni vizsgálat elvégzésére legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatott szakembert jelölhet ki, illetve kérhet fel. Amennyiben a helyszíni szakértői vizsgálatot felkérés alapján végzik, a vizsgálatot végző személyt díjazás illeti meg, amely vizsgálatonként nem lehet kevesebb, mint a vizsgálat időpontjában érvényes szakértői díj 50%-a.

(6)127 A Főigazgatóság által kijelölt szakértő által kiadott szakvélemény hatálya alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is hatályosnak kell tekinteni.

(7)128 A járási hivatal a szakértői vélemény és a szakértői díjról szóló számla beérkezését követő harminc napon belül gondoskodik az Szt. 43/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti szakértői díjnak a Főigazgatóság számlájára történő átutalásáról.

27. § (1) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha

a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,

b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

(2) Az Szt. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon – ide nem értve az (1) bekezdésben foglalt esetet – nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

28. § (1)129 A háziorvos által kiállított szakvélemény felülvizsgálata során a Főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleményben – a gondozási szükséglet megjelölésével – nyilatkozik, hogy az ápolt egészségi állapota indokolttá teszi-e az állandó és tartós gondozást. A szakvéleményt a szakértő a Főigazgatóságnak küldi meg, aki azt haladéktalanul továbbítja az eljáró hatóságnak.

(2)130 A Főigazgatóság a szakvéleményhez szükséges helyszíni vizsgálat elvégzésére felsőfokú egészségügyi végzettségű, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben dolgozó személyt jelölhet ki, illetve kérhet fel.

29. § (1)131 A Főigazgatóság által kijelölt szakértőnek a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatára vonatkozó szakvéleménye felülvizsgálata során a szociális és gyámhivatal által kijelölt szakértő szakvéleményét a 8. számú melléklet szerint készíti el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítésére felsőfokú egészségügyi vagy szociális végzettségű, a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel.

(3)132

30. § (1)133 Az Szt. 42. § (4) bekezdésében, valamint a 25/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ápolási díj folyósítása és felülvizsgálata során az Szt. 42. § (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti ellátások összegét figyelmen kívül kell hagyni.

(2)134 Az Szt. 18–18/B. §-a szerinti nyilvántartásból az ápolási díjban részesült személyre vonatkozó adatokat – eltérő kérésének hiányában – az ellátásra vonatkozó jogosultság megszűnésétől számított 50 év után törölni kell.

Önkormányzati segély135

31. § (1)136 Ha az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása során az eljáró szerv megítélése szerint egy adott időszakon belül több alkalommal is indokolt önkormányzati segély folyósítása, akkor a határozatban – a konkrét időpontok és összegek megjelölésével – az adott év folyamán többszöri kifizetésről is lehet rendelkezni.

(2)137 Amennyiben az önkormányzati segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni.

32. §138 (1)139 A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.

(2)140 A temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(3)141

33. §142 Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, az önkormányzati segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.

Köztemetés

34. § (1) A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

(3) A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is.

Közgyógyellátás

35. §143 (1)144 A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek az 1. § (1) bekezdése szerinti adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényekről.

(2)145 A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazolást, továbbá

a)146 alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az Szt. 50. § (1) bekezdés c)–g) pontjában foglaltak fennállását,

b) normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a jövedelem-nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát,

c) méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek fennállását

igazoló iratot.

(2a)147 Az Szt. 50. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatot a járási hivatal a 3. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szerzi be.

(3)148 Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását alanyi jogcímen kérik,

a) a háziorvosnak az igazoláson csak az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti gyógyító ellátást kell feltüntetnie,

b) nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.

(4) A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátást lehet feltüntetni.

(5)149 A háziorvosi igazoláson meg kell jelölni a külön jogszabályban meghatározottak szerint csak szakorvos által rendelhető (SZ jelzésű), és az első ízben csak szakorvos által rendelhető (J jelzésű) gyógyszereket. A háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekről a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.

(6)150 A háziorvosi igazolást – a beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is.

(7)151 Az Szt. 50. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti nevelésbe vett kiskorú esetében a nevelésbe vételt elrendelő hatóság hivatalból kezdeményezi a gondozás helye szerint illetékes járási hivatalnál a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását. Ebben az esetben a hatóság gondoskodik a háziorvosi igazolás beszerzéséről és azt a nevelésbe vételt elrendelő jogerős határozattal együtt továbbítja az illetékes járási hivatalnak.

(8)152 Ha a nevelésbe vett kiskorú közgyógyellátásra való jogosultsága a hivatalból történő megállapítást követően lejár, a közgyógyellátás iránti kérelem benyújtására a gyám jogosult. A közgyógyellátás iránti kérelem benyújtására egyebekben az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az eljárást a gyermek gondozási helye szerint illetékes járási hivatal folytatja le.

(9)153 Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasították, és a hat hónapon belül benyújtott új kérelem a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a gyógykezelést szolgáló terápia, illetőleg a gyógyszerek térítési díjának változása következtében történt emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát.

(10)154 A normatív és a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem kell a háziorvos (2) bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a kérelmező az Szt. 50/B. § (1) bekezdése szerinti, 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, és nem kéri a jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének új szakhatósági állásfoglalás alapján történő megállapítását.

35/A. §155 (1)156 A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e. Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületénél (a továbbiakban: képviselő-testület) méltányossági közgyógyellátás megállapítását kérheti.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt kormányablaknál benyújtott kérelmet a kormányablak az Szt. 32/A. §-a szerint illetékes járási hivatalhoz továbbítja.

35/B. §157 (1)158 A képviselő-testületnél benyújtott kérelem esetén a képviselő-testület megvizsgálja, hogy a járási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal által a közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban van, a képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdése alapján az eljárását felfüggeszti. Ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátás megállapítása iránti eljárás, a képviselő-testület a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz átteszi.

(2)159 Amennyiben a járási hivatal az (1) bekezdés szerint áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet elutasítja, az elutasító döntést – annak jogerőre emelkedését követően –, továbbá az ügyfél közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét és annak mellékleteit megküldi a kérelmet áttevő képviselő-testületnek. A képviselő-testület öt napon belül megindítja az eljárást az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás megállapítása iránt.

(3)160 A járási hivatalnak a közgyógyellátás megállapítása iránt előtte folyamatban lévő eljárásban az alanyi és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállását egyaránt vizsgálnia kell. Normatív jogcímen közgyógyellátás akkor állapítható meg, ha az ügyfél alanyi közgyógyellátásra nem jogosult.

36. §161 (1)162 A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a járási hivatal, illetve a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a képviselő-testület megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az Szt.-ben, illetőleg az önkormányzat rendeletében előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek

a)163 teljesülnek, akkor a szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett – feltéve, hogy annak beszerzése a 35. § (10) bekezdésére figyelemmel szükséges – a 11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a háziorvos igazolásának megküldésével a kérelem benyújtását követő öt napon belül megkeresi az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét,

b) nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(2)164 Az eljáró hatóság az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elutasító határozat közlésével egyidejűleg a zárt borítékban lévő háziorvosi igazolást felbontatlanul visszaküldi a kérelmezőnek.

(3)165 A közgyógyellátással kapcsolatos eljárásban a Kormány az eljáró hatóság székhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

37. §166 (1)167 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik a kérelmező esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díjáról, külön megjelölve a gyógyszerek térítési díját.

(2)168

(3)169 A havi 6000 forint feletti gyógyszerköltséget megállapító szakhatósági állásfoglalás a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve vezetőjének ellenjegyzésével adható ki.

(4)170 Az alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági állásfoglalásban csak az elismert havi rendszeres gyógyszerköltséget [Szt. 50/A. § (7) bek.] tünteti fel.

(5)171

(6)172 Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a szakhatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a kérelmező érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, akkor a szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a járási hivatalt, illetve a képviselő-testületet a kérelmező közgyógyellátásra való jogosultsága lejártának időpontjáról.

(7)173 A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos iratokat a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve öt évig megőrzi.

38. §174 (1)175 A közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott jogerős vagy egyébként végrehajtható határozatot – a 36. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével – közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével.

(2) Ha a jogosult az igazolvány kézbesítését nem postai úton kéri, akkor ezt a határozatban jelezni kell.

(3)176

(4)177 A fellebbezési eljárásban a Kormány – a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálata kérdésében – az OEP-et jelöli ki szakhatóságként.

(5)178

39. §179 (1) Az egyéni gyógyszerkeret Szt. 50/B. §-ának (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 10. számú melléklet szerinti igazolásán túl a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt gyógyszerek térítési díjának a jogosultság megállapítása óta eltelt időszakban történt emelkedése meghaladja a havi 1000 forintot.

(2) A módosított gyógyszerkeretet a közgyógyellátásra való jogosultság lejártáig terjedő időszakra kell megállapítani.

(3) A gyógyszerkeret módosítására vonatkozóan a 37. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

40. §180 (1)181 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a közgyógyellátásra jogosultak számára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal közgyógyellátási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolványt a jogosultság kezdő időpontjáig kézbesíti a jogosult részére.

(2)182 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig tájékoztatja a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságot a kiadott igazolványok igazolványszámáról.

(3)183 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolvány kiadásával egyidejűleg a hatósági nyilvántartás vezetése céljából tájékoztatja az OEP-et a jogosultnak az Szt. 50/C. § (2) bekezdése szerinti adatairól.

(4)184 A gyógyszerkeret év közbeni módosítása esetén új igazolvány kiadására nem kerül sor, az igazolvány hatályának lejártáig használható.

41. §185 (1)186 Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak hatályos igazolvánnyal vehető igénybe.

(2) A közgyógyellátás keretében

a) gyógyszert a jogosult részére

aa) a háziorvosa, illetve azon gyógyszerek esetében, melyeket a vonatkozó jogszabályok alapján csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos,

ab) sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

ac) a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

ad) a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

b) gyógyászati segédeszközt a kezelőorvos,

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos

rendelhet.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában kezelőorvos alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának b) pontja szerinti orvost kell érteni.

(4) Ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben került elhelyezésre, a (2) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyító ellátást részére az intézmény orvosa is rendelheti.

(5)187 Közgyógyellátás jogcímen történő gyógyító ellátások rendelésekor az orvosnak egyeztetnie kell a rendelkezésre álló dokumentációban és az igazolványon szereplő adatokat, továbbá ellenőriznie kell az igazolvány lejáratának időpontját. A vényen a közgyógyellátási jogcímet megjelölni csak hatályos igazolvány bemutatásakor lehet.

42. §188 (1)189 Közgyógyellátás keretében az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti gyógyító ellátások akkor szolgáltathatók ki, ha az orvos a vényen feltüntette a jogosult igazolványának a számát és a jogosult vagy a gyógyító ellátást kiváltó személy az igazolványt bemutatja. Ebben az esetben a szolgáltatást nyújtó ellenőrzi a vényen és az igazolványon lévő személyes adatok egyezőségét, valamint az igazolvány hatályát.

(2) Ha az ellenőrzés eredményeként a közgyógyellátásra való jogosultság nem bizonyítható, akkor a gyógyító ellátást közgyógyellátás keretében nem, hanem csak általános társadalombiztosítási támogatással lehet biztosítani.

(3)190

(4) Közgyógyellátás keretében térítésmentesen az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti gyógyító ellátások a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár mértékéig szolgáltathatók ki. Ha a gyógyító ellátásért fizetendő térítési díj magasabb összegű, mint a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár alapján számított térítési díj, akkor a különbözetet a jogosultnak kell megfizetnie.

(5) Közgyógyellátás keretében – a (6)–(8) bekezdés szerinti kivétellel – csak az OEP által vezetett hatósági nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) az elektronikus adatkapcsolat útján rögzített gyógyszerkiszolgáltatás számolható el.

(6) Ha a gyógyszertár – a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadáskor a 43. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adatkapcsolatnak a gyógyszertár felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt – nem tudja a nyilvántartásban ellenőrizni a közgyógyellátási jogosultságot és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegét, akkor a gyógyszert térítésmentesen kiadhatja. A hiba elhárítását követően a gyógyszer kiadását a gyógyszertár a szolgálati idő végéig, de legkésőbb egy héten belül elektronikus adatkapcsolaton keresztül jelzi a nyilvántartásnak az OEP által meghatározott, az OEP internetes honlapján közzétett formátumban.

(7) A gyógyszertár felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar alatt az OEP informatikai rendszere, illetve az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem a gyógyszertár ellenőrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavarát kell érteni.

(8) Az OEP a (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltakat megvizsgálja, és ha azt állapítja meg, hogy az üzemzavar a (7) bekezdés szerinti okból történt, a kiszolgáltatott gyógyszert közgyógyellátás keretében elszámolja.

43. §191 (1) Az OEP folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a gyógyszertár számára a közgyógyellátásra való jogosultság és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret megállapítása céljából a nyilvántartásba történő betekintést.

(2)192 A 2006. július 1-jét követően hatályos rendelkezések alapján az a gyógyszertár szolgáltathat ki közgyógyellátás keretében gyógyszert, ahol az OEP a 61. § (6) bekezdése193 szerint biztosítja a nyilvántartáshoz elektronikus úton történő folyamatos hozzáférés távközlési műszaki feltételeit és a gyógyszertár tulajdonosa az OEP által biztosított távközlési rendszert a szolgálati idő alatt folyamatosan üzemelteti.

(3)194 A (2) bekezdésben a gyógyszertár tulajdonosára meghatározottak teljesítését az OEP hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja és igazolja. A közgyógyellátás keretében történő gyógyszer kiszolgáltatásra való jogosultságot tanúsító iratot a gyógyszertárban jól látható helyre ki kell függeszteni. Az ellenőrzés elősegítése érdekében az OEP a Magyar Gyógyszerész Kamarával közös ajánlást dolgoz ki, amelyet az OEP, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara a honlapján közzétesz.

(4)195 A közgyógyellátás keretében a kézigyógyszertárban történő gyógyszer kiszolgáltatást külön jogszabály határozza meg.

44. §196 (1)197 Az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt hatályát veszti, ha

a) a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy

b)198 az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, visszavonták, vagy

c) a jogosult meghalt.

(2) Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha

a) az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy

b) a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy

c) a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.

(3)199 A közgyógyellátásra való jogosultság megszüntetéséről szóló jogerős határozatot haladéktalanul közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével.

(4)200 A fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja az igazolványt, ha az

a) elveszett, vagy

b) megsemmisült, vagy

c) a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált.

(5)201 Ha a közgyógyellátásra való jogosultság az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően megszűnik, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolványt visszavonja, valamint az OEP törli a jogosultságot a nyilvántartásból.

(6)202 Az OEP az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően hatályát vesztett igazolványok számát, a kártya sorszámát és a hatályvesztés időpontját a honlapján közzéteszi.

(7)203 Ha az igazolvány hatályát veszti, és a közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a jogosult részére a bejelentést követő tizenöt napon belül új igazolványt kell kiállítani. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

45. §204 (1)205 A közgyógyellátásra jogosult személynek a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóságnál be kell jelentenie

a) a közgyógyellátásra való jogosultságát,

b)206 a személyes adatait

érintő változást.

(2)207 Ha a jogosultnak az igazolványon szereplő személyes adataiban változás következik be, akkor a hatóság kezdeményezésére a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az igazolvány bevonásával egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

(3)208 A méltányossági közgyógyellátásra jogosult lakcímének az eljáró hatóság illetékességét érintő megváltozása esetén a közgyógyellátás – ha a jogosultságot megalapozó körülményekben változás nem történik – az Szt. 50. §-ának (4) bekezdésében meghatározott időtartam végéig igénybe vehető.

(4)209 Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott jogosult a lakcímváltozást követően az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát kéri, az új lakcím szerint illetékes képviselő-testület a gyógyszerkeret-felülvizsgálatot a közgyógyellátásra való jogosultság – új lakcím szerinti jogosultsági feltételek alapján történő – vizsgálatával együtt folytatja le.

46. §210 (1)211 Ha a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóság a közgyógyellátásra való jogosultságot jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt szüntette meg, akkor intézkedik közgyógyellátás keretében igénybe vett ellátás megtérítéséről.

(2)212 Megtérítés címén a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel időpontjától felhasznált gyógyszerkeret összegének visszafizetését kell elrendelni. A megtérítés összegét a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve költségvetési elszámolási számlájának javára kell teljesíteni.

(3)213 A megtérítést elrendelő jogerős határozatot a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével is közölni kell.

(4) A megtérítést nem lehet elrendelni, ha az igénybe vevőt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján megtérítésre már írásban kötelezték.

47. §214 (1)215 Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében az OEP a nyilvántartása szerinti, megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatokat – ide nem értve a jogosult betegségének BNO kódját – a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervén keresztül a tárgyév január 31-éig megküldi a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság részére. Az OEP által megküldött adatok között külön meg kell jelölni a tárgyévet megelőző évben kiadott és megszűnt hatályú közgyógyellátási igazolványokat.

(2)216 A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság az OEP által megküldött adatokat a tárgyév március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén további egyeztetést folytat a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervén keresztül az OEP-pel és gondoskodik az adatok helyesbítéséről.

48. §217 (1)218 Ha a jogosultság kezdő időpontját megelőzően a jogosult meghal, és a települési önkormányzat a közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítést az Szt. 53. §-ának (1) bekezdése szerint átutalta a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének, a befizetett teljes összeg visszaigényelhető.

(2)219 Az (1) bekezdés, valamint az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve – a jogosult halálának tudomására jutásától számított – 15 napon belül gondoskodik a visszaigényelt összegnek az önkormányzat számlájára történő átutalásáról.

(3)220 Amennyiben a 45. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat során fél évnél hosszabb időtartamra

a)221 magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi összegének 30%-át az új lakcím szerint illetékes települési önkormányzat utalja át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének,

b)222 alacsonyabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, vagy a jogosultság megszüntetésre kerül, a különbözet 6 havi összegének 30%-át a régi lakcím szerint illetékes települési önkormányzat igényelheti vissza a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervétől. Ebben az esetben az új lakcím szerint illetékes képviselő-testület a jogerős határozatot közli a régi lakcím szerint illetékes képviselő-testülettel.

(4)223 Amennyiben a fellebbezési eljárás során a méltányossági közgyógyellátásra jogosult számára megállapított egyéni gyógyszerkeret megváltozik, a települési önkormányzat

a)224 a keret növekedése esetén a különbözetre eső összeg 30%-át átutalja a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének,

b)225 a keret csökkenése esetén a különbözetre eső összeg 30%-át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervétől visszaigényelheti.

(5)226 Az Szt. 53. § (1) bekezdése szerinti térítést a települési önkormányzat a jogosultságot megállapító határozat számának, és a térítés összegének az OEP honlapján közzétett formában, jogosultanként külön történő feltüntetésével utalja át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének.

49. §227 Az igazolványok előállításának feltételeiről, valamint a háziorvosok 10. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal történő ellátásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve gondoskodik.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

50. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelem az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmazza a kérelmező családi állapotára vonatkozó adatot, az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a 2. számú melléklet II. pontja szerinti jövedelemről tett nyilatkozatot.

(2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult.

(3)228 Ha a kérelmező nem rendelkezik Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, a bizonyítványban a „Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik” szöveget kell feltüntetni.

Adósságkezelési szolgáltatás

51. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet – az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően – év közben folyamatosan, vagy évente több alkalommal lehet benyújtani.

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemnek az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát

a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,

b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,

c) azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,

d) arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését,

e) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt,

f)229 arról, hogy amennyiben részére készüléket [22. § (1) bek.] biztosítanak, vállalja a készülék legalább egyéves időtartamban történő rendeltetésszerű használatát.

(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell

a) a háztartás tagjainak jövedelméről tett nyilatkozatot,

b)230 a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről,

c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.

52. § (1)231 Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, az önkormányzati rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság kezelhető.

(2)232 Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül.

(3)233 Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben nyújtják.

(4)234 Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy nem kötelezhető azon adósságtípusba tartozó adósság visszafizetésére, amelyhez kapcsolódóan adósságcsökkentési támogatásban nem részesül.

(5)235 Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről.

53. § (1) Az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladatellátási feltétele adósságkezelői tanfolyamot végzett személy alkalmazása. Ilyen személy hiányában az adósságkezelési szolgáltatás legfeljebb egy évig működtethető abban az esetben, ha a tanácsadást végző személy az adósságkezelési tanfolyamra időközben jelentkezett.

(2) Az adósságkezelési tanfolyamra történő jelentkezésről és elvégzésének feltételeiről a szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium évente közleményt tesz közzé.

(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra,

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,

d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

54. §236

55. § (1) A megállapított adósságcsökkentési támogatásnak a követelés jogosultja részére történő folyósításáról a jegyző gondoskodik.

(2)237 Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt a jegyző illetékességét érintően megváltozik vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

56. § (1)238 Az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja alkalmazásában a jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és

a) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a fizetési kötelezettség teljesítése során együttvéve háromhavi elmaradás keletkezik,

b) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a jogosult három egymást követő hónapban nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták.

(3)239 Az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt. 55/B. § (1) bekezdése szerinti visszatérítése az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtott lakásfenntartási támogatást nem érinti.

(4)240 Az Szt. 55/B. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában a hat hónapos időtartamot a települési önkormányzat határozatában az adósságkezelési szolgáltatás záró időpontjaként megjelölt napot követő első munkanaptól kell számítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés szerinti eltéréssel – 2006. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 60. §-ának (2) bekezdése 2006. március 31-én lép hatályba.

(3) E rendelet 19. §-a, 22. §-a, 23. §-ának (2) bekezdése, 35–49. §-a, 51. §-a (2) bekezdésének f) pontja, 54. §-a, 61–62. §-a és 9–13. számú melléklete 2006. július 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 15. §-ának (4) bekezdése és 18. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

58. §241

59. § Az Szt. 43/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, a módszertani intézmény által 2006. január 1-jét megelőzően kiadott szakvélemény érvényességének időtartama a kiadásától számított 6 év.

60. §242 Az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról szóló 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (2) bekezdésben, valamint (5)–(7) bekezdésben foglaltakat a 2012. március hónapjában folyósításra kerülő – ide értve a rendelet hatálybalépésekor már fennálló jogosultság alapján folyósított – normatív lakásfenntartási támogatások tekintetében kell először alkalmazni.

61. §243 A 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó időskorúak járadéka, az Szt. 41. § (1) bekezdése, valamint 43/A. §-a szerinti ápolási díj folyósításáról a jegyző, a 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó a hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka folyósításáról a fővárosi főjegyző gondoskodik.

62. §244 A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdését, 5/A. §-t, 35. § (1) bekezdését, valamint 2. számú mellékletet, 2/A. számú mellékletet, 3. számú mellékletet, 4. számú mellékletet, 9. számú mellékletet és 12. számú mellékletet a 2013. december 15-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

63. §245 Az ápolási díj megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyben a kérelmet benyújtó személy vagy az ápolási díj jogosultja a 25/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolás valamelyikének benyújtásával kérheti a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását.

64. §246 A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel megállapított 25/A. § (1)–(1b) bekezdését azokban a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására irányuló ügyekben is alkalmazni kell, amelyek 2014. március 15-én folyamatban vannak.

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez247

Vagyonnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

__________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez248

KÉRELEM

az időskorúak járadékának megállapítására

1. Személyes adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Születési neve:     

1.1.3.    Anyja neve:     

1.1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.5.    Lakóhelye:     

1.1.6.    Tartózkodási helye:     

1.1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8.    Állampolgársága:     

1.1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.10.    Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.11.    A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1.    c egyedülálló,

1.2.2.    c házastársával/élettársával él együtt.

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3.5. c összevont engedéllyel rendelkező.

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1.    Neve:     

1.4.2.    Születési neve:     

1.4.3.    Anyja neve:     

1.4.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.4.5.    Lakóhelye:     

1.4.6.    Tartózkodási helye:     

1.4.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2. Jövedelmi adatok:

 

A

B

C

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

3. Nyilatkozatok:

3.1.     Tudomásul veszem, hogy

3.1.1.     a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2.     köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2.     Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

3.3.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.3.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.4.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.4.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………………………………………., ……………………………………….

    

    

kérelmező aláírása

kérelmező

 

házastársának/élettársának aláírása

__________

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1.     A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1.    „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2.     A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1.     „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.2.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.2.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.2.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.3.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.4.    Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.5.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.6.    A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.6.1.    a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.6.2.    a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.7.    A jövedelem típusai:

4.2.7.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

4.2.7.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.7.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.7.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.7.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.7.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.8.    A jövedelemről – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági támogatás kivételével – a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez249

Adatlap

az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

1.    Személyi adatok

1.1.    [A HATÓSÁG TÖLTI KI]

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Anyja neve:     

1.1.3.    Születés helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.4.    Lakóhelye:     

1.1.5.    Tartózkodási helye:     

1.1.6.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.7.    Állampolgársága:     

1.1.8. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.8.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.8.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.8.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.8.4. c menekült/oltalmazott/hontalan

1.2.    [AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI]

1.2.1.    Telefonszám (nem kötelező megadni): .    .......................................................................................................

1.2.2.    Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

    

1.2.3.     A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

    

1.2.4.     Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):

    

    

    

    

1.2.5.    Családi állapot:

1.2.5.1.    c egyedülálló,

1.2.5.2.    c házastársával/élettársával együtt élő.

1.2.6.    A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa személyes adatai:

1.2.6.1.    Neve:     

1.2.6.2.    Születési neve:     

1.2.6.3.    Anyja neve:     

1.2.6.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.2.6.5.    Lakóhelye:     

1.2.6.6.    Tartózkodási helye:     

1.2.6.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2. Jövedelmi adatok*

 

A

B

C

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

* Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követően a jövedelemben változás állt be.

3.     Nyilatkozatok

3.1.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.1.1.**    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.1.2.    az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.2.1.**    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

3.2.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3.    Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát.

3.4.    Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Kelt:     ,......................................................

    

    

kérelmező aláírása

kérelmező

 

házastársának/élettársának aláírása

 

 

__________

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

4.1.    A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1.    Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

4.2.    A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez

4.2.1.    A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló és az aktív korúak ellátására való jogosultságának megszűnését követően jövedelmében változás nem állt be.

4.2.2.    „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4.2.3.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

4.2.3.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4.2.3.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

4.2.4.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

4.2.5.    Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4.2.6.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

4.2.7.    A havi jövedelem kiszámításakor

4.2.7.1.    a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

4.2.7.2.    a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4.2.8.    A jövedelem típusai:

4.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

4.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

4.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

4.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

4.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

4.2.9.    A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell – a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás kivételével – a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez250

KÉRELEM

aktív korúak ellátásának megállapítására

1.     Személyi adatok

1.1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.    Neve:     

1.1.2.    Születési neve:     

1.1.3.    Anyja neve:     

1.1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.1.5.    Lakóhelye:     

1.1.6.    Tartózkodási helye:     

1.1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8.     Állampolgársága:     

1.1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.10.    Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.11.     A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.2.     A kérelmező családi állapota:

1.2.1.    c egyedülálló,

1.2.2.    c házastársával/élettársával él együtt.

1.3.     A kérelmező

1.3.1.    c részesül fogyatékossági támogatásban,

1.3.2.    c nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.4. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.4.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.4.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.4.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.4.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.5.     A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.5.1.    Neve:     

1.5.2.    Születési neve:     

1.5.3.    Anyja neve:         

1.5.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.5.5.    Lakóhelye:     

1.5.6.    Tartózkodási helye:     

1.5.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.6.     A kérelmező házastársa/élettársa

1.6.1.    c részesül fogyatékossági támogatásban,

1.6.2.    c nem részesül fogyatékossági támogatásban.

1.7.     A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.8. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

Név

(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.8.1.

 

 

 

 

 

 

1.8.2.

 

 

 

 

 

 

1.8.3.

 

 

 

 

 

 

1.8.4.

 

 

 

 

 

 

1.8.5.

 

 

 

 

 

 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2.     Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3.    Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

3.1.    Kérjük, hogy

3.1.1.    c itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és

3.1.2.    jelölje aláhúzással, ha

    a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt csatolta vagy

    b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását annak folyósításáról, vagy

    c) fogyatékossági támogatásban részesül.

3.1.3.    Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a Magyar Államkincstár Igazgatóságának erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét:

    

    

3.2.    Kérjük, hogy

3.2.1.    c itt jelölje be, ha Ön állástalan, és

3.2.2.    jelölje aláhúzással, ha csatolta

    a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött;

    b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító szerv igazolását.

3.2.3.    Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:

    c a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.

3.2.4.    Amennyiben Ön

    a) a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak a munkaügyi központnak a megnevezését és címét, amely Önnek ellátást folyósított, vagy amellyel Ön együttműködött:

    

    

    b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezését és címét:

    

    

4.    Nyilatkozatok

4.1.     Tudomásul veszem, hogy

4.1.1.     a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

4.1.2.     köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

4.2.     Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.3.     (A kérelmező részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2.     a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3.    keresőtevékenységet nem folytatok,

4.3.4.     gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,

4.3.5.    közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,

4.3.6.    vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,

4.3.7.    vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést,

4.3.8.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.4.     (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.4.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

4.4.2.    a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ....................................................................., ..................................

 

 

 

 

.....................................................

.....................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

5.1.     A személyi adatok kitöltéséhez:

5.1.1.     „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

5.1.2.    „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott

gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti

gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, aki

5.1.2.1.    húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.1.2.2.    huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat,

5.1.2.3.    huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán

tanulmányokat folytat,

5.1.2.4.    tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet

nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.1.3.    A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.

5.2.     A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

5.2.1.     „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.2.     A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.2.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.2.2.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.3.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

5.2.4.    Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.5.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.6.    A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7.    A havi jövedelem kiszámításakor

5.2.7.1.    rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

5.2.7.2.    nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8.    A jövedelem típusai:

5.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9.     A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

5.3.     A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez

5.3.1.     Egészségkárosodott az a személy, aki

    a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy egészségi állapota nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

    b) vakok személyi járadékában részesül, vagy

    c) fogyatékossági támogatásban részesül.

5.3.2.    A kérelemhez

5.3.2.1.    az 5.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;

5.3.2.2.    az 5.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben

    a) mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül, vagy

    b) meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.

5.3.3.    Állástalan az a személy:

    a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy

    b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

    c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

    d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy

    e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

5.3.4.     A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

    a) az 5.3.3. pont a) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;

    b) az 5.3.3. pont b) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;

    c) az 5.3.3. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;

    d) az 5.3.3. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.

5.3.5. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell

írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette

a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez251

KÉRELEM

az ápolási díj megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve:     

1.1.2. Születési neve:     

1.1.3. Anyja neve:     

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):     

1.1.5. Lakóhelye:     

1.1.6. Tartózkodási helye:     

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.1.8. Adóazonosító jele:     

1.1.9. Állampolgársága:     

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:     

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):     

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:     

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. c súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. c fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. c 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. c 18. életévét betöltött tartósan beteg.

1.2.1.5. c kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,

1.2.1.6. c kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

1.2.2. Ha a magasabb összegű ápolási díj megállapítását fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.

1.2.3. Kijelentem, hogy

1.2.3.1. keresőtevékenységet:

1.2.3.1.1. c nem folytatok,

1.2.3.1.2. c napi 4 órában folytatok,

1.2.3.1.3. c otthonomban folytatok;

1.2.3.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. c részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.3.3.2. c nem részesülök;

1.2.3.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.3.4.1. c a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.3.4.2. c az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.3.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.4. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:

c közoktatási intézmény tanulója,

c óvodai nevelésben részesül,

c nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

c felsőoktatási intézmény hallgatója.

1.2.5. Az 1.2.1.5. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük, jelölje,

c ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex minősítés eredményéről kiállított szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.

1.2.6. Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük, adja meg annak a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről szóló iratot kiállította:     
    

    

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve:     

2.1.2. Születési neve:     

2.1.3. Anyja neve:     

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):     

2.1.5. Lakóhelye:     

2.1.6. Tartózkodási helye:     

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:     
2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme:     

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

2.2.1. c Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

2.2.2. c Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................, ....................................................

    ..........................................................     ...................................................

    az ápolást végző személy aláírása    az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és a hiányzó adatokat ki kell tölteni.

4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése értelmében

4.1.1. nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

4.1.1.1. keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,

4.1.1.2. szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

4.1.1.3. rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét. Nem tekintendő rendszeres pénzellátásnak az a táppénz, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá az a saját jogú nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.

4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

4.1.3. fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki az alábbi tevékenységek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével is – közlekedni.

4.1.4. kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha

4.1.4.1 az ápolt személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), vagy

4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

4.2. A kérelem 1.2.4. pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.

4.3. A kérelemhez – a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve – minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

4.4. A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell

4.4.1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában elvégzett komplex minősítés eredményéről, vagy

4.4.2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez252

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

c Súlyosan fogyatékos

súlyos fogyatékosságának jellege: c látássérült c hallássérült c értelmi sérült c mozgássérült, vagy
c Tartósan beteg

Fenti igazolást nevezett részére

az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

c 3 hónapnál hosszabb, vagy

c 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ............................................................

....................................................................

háziorvos aláírása

munkahelyének címe

P. H.

Tájékoztató

a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2.Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igazolás az ápolási díj megállapításához

Igazolás az ápolási díj megállapításához

Igazolom, hogy      (név)

Anyja neve:         

Születési hely, év, hó, nap:         

Lakóhely:         

Tartózkodási hely:         

„A” közoktatási intézmény tanulója,

„B” óvodai nevelésben részesül,

„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

„D” felsőoktatási intézmény hallgatója.

Az intézmény megnevezése:         

Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát

    meghaladja    nem haladja meg.

A „B”–,,C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát

    meghaladja    nem haladja meg.

Az „A”–,,D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését

    szükségessé teszi    nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

.....................................................................

intézményvezető

7. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez253

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról

I. Az ápolt személy személyes adatai

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

II. A vizsgálat adatai

A helyszíni vizsgálat helye:     

időpontja:    ........................................, időtartama:        

A helyszíni vizsgálatot végző személy neve:     

munkahelye:    ................................................... , munkaköre:        

A szakértői vizsgálat megállapítása:

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan

a) étkezni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

b) tisztálkodni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

c) öltözködni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

d) illemhelyet használni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

A vizsgálatot végző megjegyzése:     

    

    

A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése:     

kelte:    ...................................................... megállapítása:        

III. Szakértői vélemény

A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény

c fennáll, indokolás:     

c nem áll fenn, indokolás:     

A szakértői vélemény érvényességi ideje: 200.... év ........................... hó .... nap

Dátum: ..................................

.................................................

a szakértő aláírása,
munkahelyének címe

P. H.

Megjegyzés:

– A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni.

– A II. pontban foglaltakat a helyszíni vizsgálatot végző személy tölti ki!

8. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez254

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot felülvizsgálatáról

SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot
felülvizsgálatáról

I. Ápolt személy személyes adatai

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

II. A felülvizsgálatra vonatkozó adatok

A helyszíni vizsgálat helye:     

időpontja:     

A szakértői vizsgálat megállapítása:

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan

a) étkezni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

b) tisztálkodni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

c) öltözködni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

d) illemhelyet használni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni:

c képes, indokolás:     

c nem képes, indokolás:     

A vizsgálatot végző megjegyzése:     

    

    

A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése ............ kelte ..................... megállapítása .................................................................................................

III. Szakértői vélemény

A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény

c fennáll, indokolás:     

c nem áll fenn, indokolás:     

Dátum: ................................................

................................................

a vizsgálatot végző szakértő aláírása,
munka
helyének címe

Megjegyzés:

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez255

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására

1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.    Neve:     

1.2.    Születési neve:     

1.3.    Anyja neve:     

1.4.    Születési helye, ideje (év, hó, nap):     

1.5.    Lakóhelye:     

1.6.    Tartózkodási helye:     

1.7.    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.8.     Állampolgársága:     

1.9.    Telefonszám (nem kötelező megadni):     

1.10.    A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.10.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.10.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.10.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.10.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

2.    A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen megjelölni!

2.1.     c Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását,

2.1.1.     c bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy

2.1.2.    c mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:

    (kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)

2.1.2.1.    c egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély,

2.1.2.2.    c hadigondozotti pénzellátás,

2.1.2.3.    c nemzeti gondozotti pénzellátás,

2.1.2.4.    c központi szociális segély,

2.1.2.5.    c rokkantsági járadék,

2.1.2.6.    c rokkantsági ellátás,

2.1.2.7.    c öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült),

2.1.2.8.    c magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják).

2.1.3.    Jelölje aláhúzással, ha csatolta:

2.1.3.1.    az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot

    (ellenkező esetben adja meg annak a gyámhivatalnak a megnevezését és címét, amely a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelte:

    

    );

2.1.3.2.    a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát

    a) a hadigondozotti pénzellátás,

    b) a nemzeti gondozotti ellátás,

    c) a központi szociális segély,

    d) a rokkantsági járadék,

    e) a rokkantsági ellátás,

    f) a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként való

folyósításáról.

    [Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, kérjük, adja meg annak a szervnek a megnevezését és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint kérjük, adja meg az ellátás folyósítási számát:

    

    ]

2.2.    c Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

    (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

2.3.    c Méltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

    (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

3.    A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

3.1.    A kérelmező családi körülménye:

3.1.1.        c egyedül élő,

3.1.2.        c nem egyedül élő.

3.2.    A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

3.2.1.    A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

 

A

B

C

D

E

F

1.

Közeli hozzátartozó neve (születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

Megjegyzés*

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

3.3.    Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

 

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

7.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

8.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

4. Nyilatkozatok

4.1.    A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel

4.1.1.        c kérem,

4.1.2.        c nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!)

4.2.    A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!):

4.2.1.        c A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:

    

     címre kérem.

4.2.2.        c A közgyógyellátási igazolványt személyesen veszem át a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél.

4.3.    Kijelentem, hogy

4.3.1.*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2.     a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.3.    a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

4.4.    Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

4.5.    Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.6.    Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................., ..........................................................

 

..........................................................................

..........................................................................

 

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának

 

 

aláírása

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

5.1.    A kérelem benyújtásának lehetőségei

5.1.1.     Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.

5.1.2.      A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat képviselő testülete bírálja el, ahol életvitelszerűen tartózkodik. FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra!

5.2.     A jövedelmi adatok kitöltéséhez

5.2.1.    Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.

5.2.2.    Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

5.2.3.    Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

5.2.4.    Közeli hozzátartozónak számít:

5.2.4.1.    a házastárs, az élettárs;

5.2.4.2.    a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő

házastársa vagy élettársa;

5.2.4.3.    az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében

nevelt gyermek kivételével –, aki

5.2.4.3.1.    húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.2.4.3.2.    huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.3.    huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali

tagozatán tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.4.    tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet

nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5.2.5.    A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalt keresi meg az adatszolgáltatás érdekében.

5.2.6.    A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosító ellátások:

5.2.6.1.     rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%,

5.2.6.2.    öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében,

5.2.6.3.     rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az egészségkárosodása),

5.2.6.4.    öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban.

5.2.7.    Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

5.2.7.1.    A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

5.2.7.2.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5.2.7.3.    Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5.2.7.4.    Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.

5.2.7.5.    A mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel abban az esetben, ha az őstermelő bevétele nem több mint a kistermelés értékhatára. Ha az őstermelő részére támogatást folyósítottak, a bevétel akkor csökkenthető, ha az nem több mint a kistermelés értékhatárának a folyósított támogatással növelt összege.

5.2.7.6.    Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

5.2.7.7.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

5.2.7.8.    A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

5.2.7.9.    A havi jövedelem kiszámításakor

    a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

    b) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt

kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

5.2.8.    Jövedelem típusai

5.2.8.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

5.2.8.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5.2.8.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.2.8.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5.2.8.5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5.2.8.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

5.2.9.    A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez256

Háziorvosi igazolás

Háziorvosi igazolás

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

A háziorvosi igazolás kiadására

c közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

c egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata

céljából kerül sor. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:

A betegség BNO kódja

ATC kód

TTT kód

Gyógyszer megneve-
zése

Gyógy-
szer-
forma

Hatóanyag megneve-
zése

A ható-
anyag napi mennyi-
sége

Napi
adagolás

Gyógyszer rendelésére vonatkozó jelzés*

Szakorvos pecsét-
száma**

Megjegy-
zés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.

** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:

ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik, vagy

a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet.

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:

A betegség BNO kódja

Szükséges eszköz, illetve kezelés

Szakorvos pecsétszáma*

ISO kód/GYF szolgáltatás kód

Formája, megnevezése

Rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága (havi mennyisége)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.

Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be (alanyi jogú közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.

III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata

A háziorvos neve:     

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma:     

Ágazati azonosító:     

ÁNTSZ engedély száma:     

Rendelő/munkahely neve, címe:     

Telefonszáma:     

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Dátum: ...................................

P. H.

................................................

háziorvos aláírása

11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez257

Szakhatósági megkeresés kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve

I.    A kérelmező személyes adatai

Neve:     

Születési neve:     

Anyja neve:     

Születési hely, év, hó, nap:     

Lakóhely:     

Tartózkodási hely:     

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:     

1.    Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az

o Szt. 50. § (1) bekezdésében

o Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében

foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

2.    Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.

(Az 1. és 2. pont közül a megfelelő bekarikázandó.)

II.    A szakhatósági megkeresést benyújtó hatóság adatai

Megnevezése vagy neve:     

Székhelye:     

Címe:     

Telefonszáma:     

Dátum: ........................................

P. H.

................................................

aláírás

Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez258

KÉRELEM
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám ................................................................................................ település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ................................................................................................ település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. c szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. c EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. c bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. c menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

 

A

B

C

D

 

Név

(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.

 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

4. Nyilatkozatok

 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

 

működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ………………………………

 

{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése]}

 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

    

 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

12/a. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez259

Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához

 

Alulírott ...................................................... (név, megnevezés) ..................................... (cím, székhely), mint közös képviselő, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján igazolom, hogy ........................................................................................................................................................... (név)
................................................................................................................................................................................ (lakcím)

c közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ………………...szolgáltatást igénybe vevő személy, vagy

c a ………………...............…szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója

(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni),

aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

 

 

Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:

1. A szolgáltató megnevezése: ………………………………….....……………………..............................……....

2. Fogyasztó/ügyfél azonosító: ……………………………………………..…………...............................……….

3.1) Fogyasztási hely azonosító: ………………………………………………................................………………

VAGY

3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ………………..............................……………………

 

 

Kelt: ..........................................., ....................................

 

.............................................................
aláírás

13. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez260

A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei

A közgyógyellátási igazolvány:

Chip és mágnescsík nélküli, az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID–1 méretű, melegen laminált műanyag kártya

Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek:

KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY (nyomtatott nagy betűkkel)

A kiállított igazolvány egyedi adatai:

A közgyógyellátási igazolvány száma (KGYSZ)

A jogosult neve

Születési idő

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

A jogosultság kezdetének időpontja

A jogosultság lejártának időpontja

Az igazolvány másik oldalán a következők szerepelnek:

A Közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

a) járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre,

b) egyes gyógyászati segédeszközökre,

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszerkerete összegéig, a b)–c) pontban foglalt esetben pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető térítésmentesen igénybe a gyógyító ellátás.

A kártya sorszáma

A jogosult aláírása

14. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez261

A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás folyósításához szükséges adatszolgáltatás formai követelményei

A jegyző az adatokat táblázat formájában, *.xls, vagy *.csv kiterjesztésű állományként, az adatok 21. § (3) bekezdés pontjai sorrendjének követésével küldi meg a szolgáltató számára. Az elektronikus adatállomány elnevezésének alsó vonalakkal elválasztva tartalmazza az önkormányzat és a szolgáltató megnevezését, az adatküldés dátumát, valamint az analitika kifejezést. Példa az állomány nevére: Önkormányzat neve_Szolgáltató neve_Adatszolgáltatás dátuma_analitika.xls (vagy .csv)

A határozatot hozó szerv megnevezése*1

A határozat száma*

A támogatott szolgáltatást igénybe vevő

A támogatásra jogosult lakcíme

Fogyasztó azonosító*2

Fogyasztási
hely
azonosító*3

A támogatás

Tárgyhavi utalás összesen*

Rendkívüli megszűntetés dátuma6

Neve*

Születési ideje*

Irányító-
szám*

Helyiség*

Közterület neve*

Köz-
terület
jellege*

Házszám*

Épület

Lépcső-
ház

Emelet

Ajtó

Kezdő időpontja*

Végső időpontja*

Havi összege*

Eseti összege4

Az eseti összeggel érintett hónapok5

Aba Önkormányzata

1234-1/2011-VI.

Minta Márta

1967.05.16

8127

Aba

Százszorszép

utca

123.

2.

B.

4.

15.

AB123456789

123-AB-321

2012.01.01

2013.01.01

2 500 Ft

5 000 Ft

2012.01-
2012.02.

5 000 Ft

Aba Önkormányzata

4321-1/2011-VI.

Példa Péter Pál

1948.09.28

8127

Aba

Rózsák

tere

5.

987654

4567A/12345

2012.03.01

2013.03.01

5 600 Ft

 

5 600 Ft

2012.10.11

Utalás mindösszesen7

 

10 600 Ft

 

* Kitöltése kötelező

1 A határozatot hozó szerv megnevezése esetében elegendő a település (fővárosi kerület), továbbá az „Önkormányzata” kifejezés (pl: Aba Önkormányzata, Budapest XI. kerület Önkormányzata).

2 A fogyasztó azonosító a szolgáltató által a fogyasztó személyének, vagy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló jogviszony egyértelmű beazonosítására vonatkozó adat, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton). (pl.: Fogyasztó azonosító, Ügyfélazonosító, Ügyfélszám, Ügyfélkód, Fizetőazonosító, Vevőkód, Szerződésszám, Szerződéses folyószámla azonosító).

3A fogyasztási hely a fogyasztó által részben vagy egészben lakás céljára használt ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés(ek), továbbá mérőhely(ek) van(nak), vagy a szolgáltatás igénybevételének helye, vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházi fogyasztói közösségek esetében az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói berendezése, továbbá a mérőhely van. Ebben a mezőben a fogyasztási hely azonosításához szükséges információt kell megadni, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton), vagy leolvasható a fogyasztói berendezésről, vagy a mérőkészülékről. (Pl.: Fogyasztási hely azonosító, POD = Mérési pont azonosító, Felhasználási hely azonosító, Hővételezési hely azonosító, Mérőkészülék gyári száma).

4Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tárgyhavi utalás összege eltér az „A támogatás havi összege” oszlopban feltüntetett adattól. Értékének meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének” és „Az eseti összeggel érintett hónapok” számának szorzatával (pl: az 1. ügyfél esetében „A támogatás havi összege”: 2 500 Ft, „Az eseti összeggel érintett hónapok” pedig: 2012.01-2012.02, azaz 2 hónap, vagyis „A támogatás eseti összege”: 2 500 x 2 = 5 000 Ft).

5Amennyiben „A támogatás eseti összege” mező kitöltésre került, abban az esetben itt kell megadni azt az időtartamot (év, hónaptól év hónapig bontásban), amelyre vonatkozóan a támogatás eseti összege folyósításra került.

6 Amennyiben a támogatásra való jogosultság a „A támogatás kezdő és végső időpontja” oszlopokban feltüntetett időtartamon belül megszűnt, úgy itt kell feltűntetni a támogatás tényleges megszűnésének időpontját (év, hónap, nap bontásban).

7 Az „Utalás mindösszesen” sorban a szolgáltató számára az adott hónapban átutalandó összeget kell feltűntetni, amelynek meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének”, illetve – ahol kitöltött - „A támogatás eseti összegének” összeadott értékével. Amennyiben az adott ügyfél esetében „A támogatás eseti összege” nem került kitöltésre, úgy ott „A támogatás havi összegét” kell figyelembe venni. (pl: az 1. ügyfélnél „A támogatás eseti összege”: 5 000 Ft + a 2. ügyfélnél „A támogatás havi összege”: 5 600 Ft, vagyis az „Utalás mindösszesen”: 5 000 Ft + 5 600 Ft = 10 600 Ft).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!