nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
2016-07-22
2016-12-23
25
Jogszabály

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára, előjegyzési listára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra;

b) a központi várólista, az intézményi várólista, az intézményi előjegyzési lista, illetve a betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra;

c) az országos várólista, illetve előjegyzési nyilvántartást vezető szervre és a központi várólistát működtető szervre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) központi várólista: az Ebtv. 5/B. §-a j) pontja szerinti transzplantációs várólista, továbbá az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nagy költségű ellátások tekintetében kialakított várólista,

b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja szerinti várólista,

c)2 szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott szerv beültetésének kezdetéig vagy a szerv ártalmatlanításáig tart,

d) vérsejtképző őssejt: csontvelő,

e)3 betegfogadási lista: az Ebtv. 5/B. §-ának m) pontja szerinti lista,

f)4 azonnali ellátást igénylő eset: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának i) pontja szerinti sürgős szükség,

g)5 keresőképtelenség miatti soron kívüli eset: az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellátás,

h)6 országos várólista nyilvántartás: az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartása,

i)7 intézményi várólista vezetéséért felelős személy: az intézményi várólista alapján fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt személy,

j)8 tervezett várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének lehetséges legkorábbi időpontja közötti időtartam,

k)9 tényleges várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének időpontja közötti időtartam,

l)10 intézményi előjegyzési lista: az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti lista.

3. § (1)11 A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista – a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista kivételével – az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi.

(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani:

a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság,

b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság,

c) tüdő transzplantáció: Tüdő Transzplantációs Bizottság,

d)12 vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,

e) csontvelő transzplantáció: Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság; Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egészségügyi ellátásokat kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújthatja.

(4)13 A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a várólista-sorrend kialakításának szakmai feltételeiről szóló jogszabályban, valamint szervátültetések esetében az (1) bekezdés szerinti, a szervcsere szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint.

(5)14

4. § (1) A kezelőorvosnak tájékoztatási kötelezettsége keretében fel kell világosítania a beteget az adott ellátás esetében létező transzplantációs várólistára való felkerülés lehetőségéről.

(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását – a beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is kiterjedő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a beteg kezelőorvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs Bizottságnál.

(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján dönt.

(4)15 A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), és azt megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. A Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a kezelőorvos útján megküldi a betegnek az egyedi azonosítót. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a szervátültetésre váró beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.

(5)16 Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a várólistával kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja.

(6)17 A kezelőorvos soron kívül értesíti a 2. számú melléklet szerinti jelentőlapon a Transzplantációs Bizottságot, ha a szervátültetésre váró beteg állapotában olyan, a transzplantációt lényegesen befolyásoló változás következik be, amely legalább 15 napig nem teszi lehetségessé a beavatkozást (a továbbiakban: átmeneti alkalmatlanság).

(7) Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti alkalmatlanságot a várólistán jelezni kell.

(8) Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fenn állnak, a transzplantáció más betegnél is elvégezhető.

5. §18 (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztását a szervcsere szervezet végzi. Az OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a donor adatokat a szervcsere szervezet felé. A 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján magyar betegnek érkező szervfelajánlást az OVSZK fogadja és továbbítja az illetékes Transzplantációs Központ felé.

(2) A szervriadó kimeneteléről a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a beavatkozást követő 24 órán belül értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a szervcsere szervezetet.

6. § (1)19 A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK főigazgatója nevezi ki a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti bizottságok esetében a Magyar Transzplantációs Társaság, a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti bizottságok esetében a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság javaslata alapján, a 8–10. §-ban foglalt szabályokra is figyelemmel.

(2) A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.

(3) A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül – két évre – elnököt választanak, és a Transzplantációs Bizottság létrehozásától számított 30 napon belül meghatározzák ügyrendjüket. A Transzplantációs Bizottság döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Transzplantációs Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.

(4) A Transzplantációs Bizottságnak nem lehet tagja, aki az adott transzplantációval érintett várólistán szerepel, illetve akinek erre a várólistára történő felvétele folyamatban van. A tagság a 4. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezés időpontjával szűnik meg.

(5) A Transzplantációs Bizottság tizenöt napot meghaladó határozatképtelensége esetén új bizottságot kell létrehozni.

7. § (1) A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit az OVSZK a költségvetésében biztosítja.

(2)20 A Transzplantációs Bizottságok működésükről éves szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet megküldenek az OVSZK részére.

8. § (1) A Szív és a Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai:

a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált két személy,

b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató transzplantációt végző szervezeti egységének szakmai vezetője, valamint

c) az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező két szakorvos.

(2) A Tüdő Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy,

b) a betegek transzplantációra történő kiválasztásában, illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező két szakorvos.

9. § (1)–(3)21

(4) A Regionális Vese Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos,

b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász és egy nefrológus szakorvosa.

(5) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves gyakorlattal rendelkező sebész szakorvos,

b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász-diabetológus és egy nefrológus szakorvosa.

10. § (1) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság a 18. életévet betöltött, a Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság a 18. életévet be nem töltött betegek esetében közreműködik a várólista vezetésében.

(2) A Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) a csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

b)22 az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológia és Hematológia Tagozatának vezetője,

c)23 az őssejtdonor nyilvántartást vezető szervezet szakmai képviselője.

(3) A Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság tagjai:

a) a gyermek csontvelő transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

b) a gyermek onko-hematológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által delegált két szakorvos,

c)24 az őssejtdonor nyilvántartást vezető szervezet szakmai képviselője.

11. §25 (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti Gamma Sugársebészet várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet B) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál működő Várólista Bizottság közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottság feladata – a kezelőorvos javaslata alapján – a beteg gamma sugársebészeti várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót – személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban – adja át a beteg számára.

(3) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tagjai a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató idegsebészeti osztályának vezetője és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvosa.

(4) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy tagjait – az Idegsebészeti Szakmai Kollégium javaslata alapján – a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató elnöke nevezi ki.

12. §26 (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottságok feladata – a kezelőorvos javaslata alapján – a beteg PET/CT várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót – személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban – adja át a beteg számára.

(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott betegnek a megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz történő irányításáról a beteg várólistára történő felvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK – a központi várólista keretében – az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.

(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris medicina szakorvosa.

(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor.

12/B. §27 (1) Az országos várólista nyilvántartást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezeti.

(2) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv

a) kezeli a rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi törzsadatot, az intézményi várólisták egységes országos azonosítóját,

b) kezeli a várólista esetekre és a várólista esetek módosítására vonatkozó tranzakciós adatokat az aktuális állapotnak megfelelő várólista nyilvántartás biztosítása érdekében,

c) biztosítja, hogy a várólista nyilvántartás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kezelt egyéb nyilvántartásoknak megfelelő adatokat kezeljen,

d) biztosítja, hogy az országos várólista nyilvántartás szakmai és nyilvános felülete – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével – időbeni és tartalmi azonossággal működjön,

e) az a)–d) pont szerinti feladatok ellátása érdekében ellenőrzi az általa kezelt adatokat, az adatokkal kapcsolatos hibákról értesíti a térségi betegút-szervezésért felelős szervet, illetve az érintett egészségügyi szolgáltatót.

(3)28 Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv az országos várólista nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi és folyamatosan értékeli az intézményi várólisták helyzetét az ellátás biztonsága, elérhetősége, a szakmai követelmények érvényesítése céljából. Az értékelés eredményéről rendszeresen tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, valamint az érintett egészségügyi szolgáltatót.

(4) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv gondoskodik az országos várólista nyilvántartás nyilvános honlapján keresztül a lakosság és a várólistán várakozók tájékoztatásáról a tervezett várakozási időről, a várakozók számáról szolgáltatónkénti és térségenkénti bontásban, valamint országos szinten.

(5) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv az országos várólista nyilvántartás alapján a tervezett várakozási idők optimalizálása érdekében – az Ebtv. 20. § (7b) bekezdésében foglaltakon túl – szakmai ellenőrzési intézkedéseket kezdeményezhet az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál.

(6)29

13. §30 (1) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében, valamint az Ebtv. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben kell vezetni.

(1a)31 Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, várólista alapján igénybe vehető ellátást egymástól közigazgatásilag elkülönült településeken elhelyezkedő telephelyein végzi, az egészségügyi szolgáltató az országos várólista nyilvántartást vezető szervnél kezdeményezheti az adott ellátás vonatkozásában telephelyenként külön várólista vezetését. A kezdeményezés alapján az – országos várólista nyilvántartást vezető szerv által – egymástól elkülönített várólistákat e rendelet alkalmazása szempontjából önálló intézményi várólistának kell tekinteni azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató alatt a telephelyet kell érteni.

(2) A várólistára történő betegfelvétellel kapcsolatos feladatok ellátására egy szolgáltatón belül – az intézményi várólista vezetéséért felelős személyen túl – más személyek (a továbbiakban: intézményi várólista kezelését végző személy) is kijelölhetőek a szervezeti és működési szabályzatában.

(3) Az intézményi várólistára történő felvételt a beteg számára ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa javaslatára az intézményi várólista vezetéséért felelős személy vagy az intézményi várólista kezelését végző személy kezdeményezi az országos várólista nyilvántartást vezető szervnél.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a beteg számára intézményi várólista alapján ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet orvosának kell tekinteni az orvost abban az esetben is, ha a várólistára felvételt más finanszírozott egészségügyi szolgáltató nevében eljáró orvosként javasolja.

(5) Amennyiben az Ebtv. 20. § (2b) bekezdése alapján az országos várólista nyilvántartást vezető szerv egyedi azonosítót generál a beteg számára, azt elektronikusan megküldi a várólistára felvételt kezdeményező személynek, aki felveszi a beteget az országos várólista nyilvántartást vezető szerv által működtetett honlapon keresztül az Ebtv. 20/A. § (1) bekezdése szerinti adatok rögzítésével az intézményi várólistára. Abban az esetben, ha a várólistára felvételt az intézményi várólista kezelését végző személy kezdeményezte, azt a felvétel napján az intézményi várólista vezetéséért felelős személy felülbírálhatja.

(6) Az intézményi várólista vezetéséért felelős személy az országos várólista nyilvántartási rendszer, az adatátviteli vonal vagy az intézményi rendszer hibája esetén a hiba megszűnését követően a betegek megjelenési sorrendjének megfelelően küldi meg az (5) bekezdés szerinti adatokat az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére.

(7) Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezető szerv a várólistára felvétel kezdeményezését követően megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel, erről – a várólista nyilvántartási rendszeren keresztül – tájékoztatja a kezdeményező személyt. A kezdeményező személy felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a kezdeményezéssel érintett várólista közötti választás lehetőségét. Amennyiben a beteg a kezdeményezéssel érintett várólistát választja, az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, és erről az országos várólista nyilvántartást vezető szervet a honlapon keresztül értesíteni kell. Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek alapján a beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére.

(8) A kezdeményező személy tájékoztatja a várólistára felvételt javasló orvost és a beteget a várólistára történő felvétel tényéről, a betegnek a várólista szerinti sorrendben való helyéről és az ellátás igénybevételének várható időpontjáról.

(9) Az intézményi várólista alapján igénybe vehető fekvőbeteg-szakellátást a beteg annál az egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe, amelyik szolgáltató várólistáján szerepel.

(10) Ha az intézményi várólistára felvett beteg a (9) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató helyett másik egészségügyi szolgáltatónál kívánja az ellátást igénybe venni, azt a napot kell a várólistára felvétel időpontjának meghatározásánál figyelembe venni, amikor az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál a várólistára felvételre került. Ha az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál az (5) bekezdésben foglaltak szerint felvételre kerül a várólistára a beteg, az országos várólista nyilvántartásért felelős szerv törli a beteget a korábbi szolgáltató intézményi várólistájáról és erről egyidejűleg tájékoztatja a korábbi szolgáltatót.

(10a)32 Az Ebtv. 20. § (3) bekezdése alkalmazása szempontjából a várólistára történő felkerülés időpontja szerinti igénybevételnek minősül a tervezett ellátási időpontot megelőző 7 munkanapon belüli, ellátás ütemezési érdekből végzett ellátási sorrendmódosítás. Az ütemezés nem eredményezhet az érintett betegek részére 7 munkanapnál hosszabb várakozási idő növekedést.

(11) Abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének időpontja eltér a beteggel korábban közölt tervezett időponttól, erről a beteget haladéktalanul tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelős személy, illetve az intézményi várólista kezelését végző személy.

(12) Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban – a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt – nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi az intézményi várólista vezetéséért felelős személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő – a várólistán elfoglalt helye szerinti – lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más – a várólistán lévő soron következő – betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi az intézményi várólista vezetéséért felelős személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.

(13) Amennyiben az intézményi várólistán szereplő beteg állapota miatt a beteg ellátása – az ellátás várható időpontját megelőzőn – azonnal szükséges, a beteg a várólista sorrendtől függetlenül igénybe veheti az ellátást. Erről a kezelőorvos tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelős személyt, illetve az intézményi várólista kezelését végző személyt, aki az országos várólista nyilvántartást vezető szerv felé jelzi az azonnali ellátás tényét és a beteg egyedi azonosítóját.

(14) A beteg a (12) bekezdésben nem szabályozott esetben legkésőbb az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. Amennyiben az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő meghaladja az adott ellátás tekintetében – a beteg állapotának figyelembevételével – a szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja.

(15) Az intézményi várólista alapján nyújtott ellátás befejezését követő napon az intézményi várólista vezetéséért felelős személy törli az intézményi várólistából a beteg adatait.

(16)33 Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi várólistáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról.

(17) Az intézményi várólistákkal kapcsolatos, az (1)–(16) bekezdésben foglalt nyilvántartási és adatkezelési feladatok ellátása az országos várólista nyilvántartást vezető szerv által működetett központi informatikai rendszeren keresztül, online módon történik.

(18)34 Az intézményi előjegyzési lista tekintetében a 12/B. §-t, az (1a)–(11) és a (17) bekezdést, a 13/B. § (2) bekezdését, a 13/C. §-t, a 13/D. § (2) bekezdését és a 13/E. §-t alkalmazni kell.

13/A. §35 (1) Az Ebtv. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató betegfogadási listát vezet a járóbeteg-szakellátás keretében végzett ellátásokra.

(2) A betegfogadási listát szakrendelésenként kell vezetni.

(3) A betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában kell kijelölni.

(4) A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak.

(5)36 A betegfogadási listán a várható ellátás időpontját a szolgáltató legalább naptári nap és – ha ez lehetséges – óra szerinti pontossággal állapítja meg.

(6)37 Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást – a betegfogadási lista vezetésére vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére – előzetes időpont egyeztetése nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.

(7)38 A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három hónap betegforgalmi adatai alapján

a) az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő esetek várható számát,

b) azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek,

c) a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg számára igényelt konzíliumot, valamint

d) a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot.

(8)39 A betegfogadási lista összeállításánál a (7) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni a betegforgalmi adatok alapján a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek számát, azzal, hogy a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem veszélyeztetheti a nem keresőképtelen betegek folyamatos ellátását.

13/B. §40 (1)41 Az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról, az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről – a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel – elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig – a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában – a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

(2)42 Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, az országos várólista nyilvántartás vezetésére szolgáló rendszeren keresztül, online jelentést küld az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére.

(3)43 A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő jelentkezés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az ellátás igénybevételének időpontját, valamint a 6. számú mellékletben meghatározott körülményeit. Amennyiben a beteg – a tárgyhónapban – az ellátást nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek a 6. számú melléklet alapján meghatározott okát kell megjelölni.

(4)44 Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról törölni kell.

(5)45 A (2)–(3) bekezdés szerinti jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket „A” betűvel kell jelölni.

(6)46 A betegfogadási listáról történő jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes szoftvert biztosít.

(7)47

(8)48

(9)49 Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai – ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat – és művese-kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége.

(10)50 Az egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal – elektronikus úton jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére arról, hogy az egyes betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudja fogadni.

13/C. §51 Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembevételével

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa,

b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában

ba)52 beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa,

bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa

dönt. A döntést és annak indokát az adott beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell.

13/D. §53 (1) A 13. § (5) bekezdése szerinti intézményi várólista vezetés kötelezettsége nem érinti a fekvőbeteg- ellátó intézménynek azt a jogosultságát, hogy – a kötelezően vezetendő intézményi várólista vezetésével nem érintett – egészségügyi szolgáltatást az általa meghatározott módon, az ütemezett betegellátási rendszerben nyújtsa. Amennyiben a fekvőbeteg-ellátó intézmény ez esetben is intézményi várólistát vezet, akkor erre az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)54 Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának jellemzőiről a 13/B. § (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában tájékoztatja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, továbbá annak megszüntetése esetén, a megszüntetés tényét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére – legalább a megszüntetés időpontját megelőző két hónappal – bejelenti. A megszüntetés időpontja nem lehet korábbi, mint az intézményi várólista alapján a bejelentés időpontja szerint a listán szereplő betegek közül utolsóként ellátott beteg ellátásának időpontja.

13/E. §55 (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató vagy szervezeti egysége egészségügyi szolgáltatást a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólista alapján végez, és az intézményi várólistával érintett szakma megszűnik, a várólistára felvett beteget a beteg választása alapján annak az egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, amelyik

a) az átadó szolgáltató által ellátott feladatot a továbbiakban végzi, vagy

b) az adott ellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg kötelezett.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján átvételre kötelezett egészségügyi szolgáltató az adott ellátást intézményi várólista alapján végzi, akkor az átvett biztosítottat az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi várólistáján az átadó egészségügyi szolgáltató intézményi várólistájára történő felvétel időpontja szerint kell elhelyezni.

(3) Amennyiben az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi várólistáján a (2) bekezdés alapján nem állapítható meg a sorrend, akkor a várólista-sorrend kialakításáról szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezések alapján kell a biztosítottat besorolni az átvevő egészségügyi szolgáltató újonnan kialakított intézményi várólistáján.

(4) Az intézményi várólistára felvett betegeket az átvevő egészségügyi szolgáltató értesíti az intézményi várólistára történő felvételről, valamint arról, hogy várhatóan milyen időpontban tudják számára nyújtani az adott ellátást.

(5)56 Az (1)–(4) bekezdés szerinti eljárással szemben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál lehet panasszal élni.

14–15. §57

16. §58 Az Ebtv. 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani.

17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Transzplantációs Bizottságok, a PET/CT Várólista Bizottságok, valamint a Monitoring Testület tagjait, továbbá a 13. § (1) bekezdése szerinti személyt a rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül kell megbízni.

(2) E rendelet hatálybalépését követően a beteget az 1. számú melléklet szerinti nagy költségű ellátás igénybevételének szükségessége esetén kizárólag az OVSZK által vezetett központi várólistára lehet felvenni és a központi várólistán elfoglalt helye szerint lehet számára az egészségügyi szolgáltatást nyújtani. E rendelet hatálybalépése előtt felkerült betegek ellátása a 2006. december 31. napján meglevő intézményi várólisták szerint történik. Azok az egészségügyi szolgáltatók, ahol az 1. számú melléklet szerinti nagy költségű ellátás nyújtása történik, az intézményi várólista adatait e rendelet hatálybalépésétől számított 5 napon belül, e rendelet hatálybalépésének napja szerinti adattartalommal megküldik az OVSZK számára.

(3)59

17/A. §60 A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 2. § h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartás létrehozása érdekében az egészségügyi szolgáltatók 2012. június 10-éig megküldik az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére az adott ellátás tekintetében intézményi várólistán szereplő betegek adatait. Amennyiben a beérkezett adatok alapján az országos várólista nyilvántartást vezető szerv megállapítja, hogy ugyanaz a beteg ugyanazon ellátás tekintetében egyidejűleg több intézményi várólistán is szerepel, 2012. június 15-éig felhívja a legkésőbbi bejelentkezés szerinti intézményi várólista vezetéséért felelős személyt arra, hogy 5 napon belül tájékoztassa az érintett beteget az intézményi várólisták közötti választás lehetőségéről és a határidőn belüli választás elmulasztásának következményeiről. Amennyiben a beteg a tájékoztatástól számított 10 napon belül nem választ intézményi várólistát, a legkésőbbi bejelentkezési időpontot és várólistát kell figyelembe venni.

17/B. §61 (1) Az OVSZK 2016. szeptember 1-jén átadja az általa működtetett PET/CT várólista és nyilvántartás adatait a PET/CT várólistát 2017. január 1-jétől működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére azzal, hogy

a) ha a PET/CT várólistára felvételt 2017. január 1-jét megelőzően kezdeményezték, az adott eset tekintetében az OVSZK jár el várólistát vezető szervként,

b) az a) pont hatálya alá tartozó esetek tárgyában legkésőbb 2017. január 15-éig meg kell hozni a döntést a várólistára felvételről és erre irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,

c) az OVSZK a PET/CT várólista és nyilvántartás 2016. szeptember 1-jét követően keletkezett adatait folyamatosan továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére, azzal hogy 2017. január 31-éig valamennyi adatot át kell adni.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben 2016. december 31-ét követően a 12. §-nak és a 4. számú mellékletnek a 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez62

A nagy költségű ellátások jegyzéke

1. PET/CT

2. Gamma Sugársebészet

2. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Jelentőlap

Jelentőlap

Jelentést tevő intézet

 

Személyi adatok

Beteg neve:

 

Születési dátuma:

 

Anyja neve:

 

Lakcíme:

 

TAJ száma:

 

Betegséggel kapcsolatos adatok

Diagnózis:

 

Kezdeményezés időpontja:

 

Várólistára kerülés időpontja:

 

Alkalmassági vizsgálat ideje és helye:

 

Állapotváltozás kezdete/vége:

 

A beteg jelentkezésének ideje:

 

Az átmeneti alkalmatlanságot indokoló betegség
BNO kóddal jelezve

 

 

 

 

 

 

 

 

A beteg kezelőorvosának adatai

Neve:

 

Munkahely megnevezése:

 

Telefonszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 200 ..............

aláírás/orvosi pecsét

3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u. 23–25.)

Illetékességi terület:

Budapest,

Fejér megye,

Győr-Moson-Sopron megye,

Heves megye,

Komárom-Esztergom megye,

Nógrád megye,

Pest megye,

Vas megye,

Veszprém megye.

2. Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 Szeged, Pécsi u. 4.)

Illetékességi terület:

Bács-Kiskun megye,

Békés megye,

Csongrád megye,

Jász-Nagykun-Szolnok megye.

3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)

Illetékességi terület:

Baranya megye,

Somogy megye,

Tolna megye,

Zala megye.

4.63 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika (4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Illetékességi terület:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Hajdú-Bihar megye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

B) A Regionális Vese-
és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének központjai

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u. 23–25.)

Illetékességi terület:

Budapest,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Fejér megye,

Győr-Moson-Sopron megye,

Hajdú-Bihar megye,

Heves megye,

Komárom-Esztergom megye,

Nógrád megye,

Pest megye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

Vas megye,

Veszprém megye.

2. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)

Illetékességi terület:

Baranya megye,

Bács-Kiskun megye,

Békés megye,

Csongrád megye,

Jász-Nagykun-Szolnok megye,

Somogy megye,

Tolna megye,

Zala megye.

4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez64

A) PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók

1. Országos Onkológiai Intézet

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya

3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

4. Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium

6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika

5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez65

Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

Várólista azonosító

Várólista megnevezés

Beavatkozás OENO kódja

Beavatkozás megnevezés

001

Szürkehályog műtétei

51460

Phakoemulsificatio

001

Szürkehályog műtétei

51470

Anterior Chamber Lens implantatio

001

Szürkehályog műtétei

51471

Posterior Chamber Lens implantatio

001

Szürkehályog műtétei

51474

Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült.

001

Szürkehályog műtétei

51475

Műlencse varrattal történő rögzítése

001

Szürkehályog műtétei

51574

Vitrectomia, open sky

002

Mandula, orrmandula műtét

52810

Tonsillectomia, residuum kimetszés

002

Mandula, orrmandula műtét

52820

Tonsillo-adenotomia

002

Mandula, orrmandula műtét

52850

Adenotomia, readenotomia

003

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

52030

Mastoidectomia, atticoantrotomia

003

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

52121

Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből

003

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

52140

Resectio submucosus septi nasi sec. Killian

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

58037

Anterior liberalizáció instrum. nélkül

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

58038

Anterior liberalizáció + 1-3 szegm. instrumentummal

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

58039

Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm. instrumentummal

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810H

Gerinc belső rögzítése

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810Q

Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810R

Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810S

Khyphosis korrekció

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810T

Gerinc osteotomia post.

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810U

Gerinc osteotomia ant.

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810V

Blokk csigolya eltávolítás

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810X

Hátsó desis instr. nélkül

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5810Y

Hátsó hemi-arthrodesis

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5812B

Gerinc-stabilizáció három vagy annál több szegmentumban

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5812C

Gerinc-stabilizáció, tumor protézis beültetésével

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5812D

Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció

006

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

5812E

Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció

007

Gerincsérv műtétek

58033

Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül

007

Gerincsérv műtétek

58034

Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át

007

Gerincsérv műtétek

58035

Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával

007

Gerincsérv műtétek

58036

Discectomia percutanea

008-012

 

 

 

017

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

56020

Prostatectomia transvesicalis

017

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

56030

Prostatectomia retropubica (Millin)

017

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

56060

Vesicula seminalis műtét

017

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

56070

Periprostaticus műtét

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

56011

Prostata TUR

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

56012

Prostata TUR radicalis

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

56013

Transurethralis prostata incisio

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

56014

Prostata cryocaustica

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

56015

Prostata transurethralis spirál behelyezés

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

5601A

Evaporisatio prostatae transurethralis

018

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

86051

Thermotherapia prostatae

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56511

Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét)

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56512

Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56513

Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56514

Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56520

Petefészek eltávolítás – féloldali

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56540

Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio)

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56550

Salpingo-oophorectomia – kétoldali

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56560

Petefészek helyreállítása

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56600

Salpingotomia

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56610

Salpingectomia – egyik oldalon

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56660

Salpingostomia unilateralis

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56710

Conisatio portionis uteri

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56720

Cervix elváltozás kimetszése

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56721

Kryoconisatio portionis

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56722

Elektrocoagulatio portionis

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56810

Myoma enucleatio

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56820

Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56830

Hysterectomia – hasi

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56840

Hysterectomia – hüvelyi

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56850

Hysterectomia radicalis-hasi (kiterjesztett)

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

56860

Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett)

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

57064

Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

57150

Vulvectomia bilateralis

019

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

59801

Sterilisatio (nő)

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814E

Térdszalag beültetés (syntethicus)

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814F

Térdprotézis beültetés, félszánkó

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814G

Térdprotézis beültetés, szánkó

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814H

Térdprotézis beültetés, total

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814I

Térdprotézis csere, revisio

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814K

Térdprotézis eltávolítás

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814L

Térdprotézis beültetés, bicondylaris

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814M

Ficat plastica

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814N

Green műtét

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814P

Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814R

Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss

020

Térdprotézis műtét, traumatológia szakma

5814S

Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, implantátum nélkül

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814E

Térdszalag beültetés (syntethicus)

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814F

Térdprotézis beültetés, félszánkó

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814G

Térdprotézis beültetés, szánkó

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814H

Térdprotézis beültetés, total

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814I

Térdprotézis csere, revisio

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814K

Térdprotézis eltávolítás

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814L

Térdprotézis beültetés, bicondylaris

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814M

Ficat plastica

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814N

Green műtét

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814P

Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814R

Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss

021

Térdprotézis műtét, ortopédia szakma

5814S

Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, implantátum nélkül

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58150

TEP total csípő protézis, primer (cement)

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58151

TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli)

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58152

TEP total csípő protézis, primer luxatios tip. (cement)

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58153

TEP dysplasias típus

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58154

Csípő prot. eltávolítás (cementes)

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58155

Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli)

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58156

Csípő vápa csere, cementes-cementesre

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58157

Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58158

Csípő szár csere, cementes-cementesre

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58159

Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815A

Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815B

Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815C

Csípő protézis fej csere

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815D

Csípő protézis csere, cement nélküli – cementesre

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815E

Csípő protézis hibrid TEP

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

5815F

Hemiarthroplastica csere TEP-re

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58163

Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58164

Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58165

Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58166

Salter műtét

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58167

Pemberton műtét

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58168

Polygonalis medence osteotomia

022

Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma

58169

Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58150

TEP total csípő protézis, primer (cement)

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58151

TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli)

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58152

TEP total csípő protézis, primer luxatios tip. (cement)

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58153

TEP dysplasias típus

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58154

Csípő prot. eltávolítás (cementes)

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58155

Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli)

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58156

Csípő vápa csere, cementes-cementesre

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58157

Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58158

Csípő szár csere, cementes-cementesre

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58159

Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815A

Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815B

Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815C

Csípő protézis fej csere

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815D

Csípő protézis csere, cement nélküli – cementesre

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815E

Csípő protézis hibrid TEP

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

5815F

Hemiarthroplastica csere TEP-re

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58163

Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58164

Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58165

Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58166

Salter műtét

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58167

Pemberton műtét

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58168

Polygonalis medence osteotomia

023

Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma

58169

Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae

024

Coronária intervenciók

12660

Szívkatéterezés alapvizsgálat

024

Coronária intervenciók

12730

Szívkatéterezés, vénás percután behatolással

024

Coronária intervenciók

12731

Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással

024

Coronária intervenciók

12740

Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással

024

Coronária intervenciók

12750

Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással

024

Coronária intervenciók

12751

Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással

024

Coronária intervenciók

12752

Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással

024

Coronária intervenciók

12754

Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással

024

Coronária intervenciók

33110

Coronarographia

024

Coronária intervenciók

33114

Coronarographia selectiva

024

Coronária intervenciók

33149

Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés)

024

Coronária intervenciók

33970

PTCA

024

Coronária intervenciók

33974

Coronaria stent beültetés

024

Coronária intervenciók

33976

Coronaria stent beültetés további coronária ágba

024

Coronária intervenciók

33981

Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba

024

Coronária intervenciók

33982

Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba

024

Coronária intervenciók

33983

Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba

024

Coronária intervenciók

33984

Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba

024

Coronária intervenciók

33985

Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba

024

Coronária intervenciók

33986

Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba

024

Coronária intervenciók

33987

Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba

024

Coronária intervenciók

33988

Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba

024

Coronária intervenciók

33989

Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba

024

Coronária intervenciók

3398A

Coronaria stent beültetés bypass ágba

024

Coronária intervenciók

53963

Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként

024

Coronária intervenciók

53966

Coronaria angioplastica, PTCA, további coronaria ágon

024

Coronária intervenciók

5396F

Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon

024

Coronária intervenciók

5396G

Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon

024

Coronária intervenciók

5396H

Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon

024

Coronária intervenciók

5396I

Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon

024

Coronária intervenciók

5396J

Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon

024

Coronária intervenciók

5396K

Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon

024

Coronária intervenciók

5396L

Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon

024

Coronária intervenciók

5396M

Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon

024

Coronária intervenciók

5396N

Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon

024

Coronária intervenciók

5396O

Coronaria angioplastica bypass ágon

024

Coronária intervenciók

86456

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia

024

Coronária intervenciók

86457

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia további coronaria ágon

024

Coronária intervenciók

86458

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon

024

Coronária intervenciók

86459

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon

024

Coronária intervenciók

8645A

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon

024

Coronária intervenciók

8645B

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon

024

Coronária intervenciók

8645C

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon

024

Coronária intervenciók

8645D

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon

024

Coronária intervenciók

8645E

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon

024

Coronária intervenciók

8645F

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon

024

Coronária intervenciók

8645G

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon

024

Coronária intervenciók

8645H

Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon

024

Coronária intervenciók

12780

Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással

024

Coronária intervenciók

33030

Szívüregek és coronáriák DSA-ja

024

Coronária intervenciók

53867

Véna cava umbrella transjugularis

024

Coronária intervenciók

53964

Plastica coarctationis aortae, percutan

025

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk

86451

Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio

025

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk

86453

Radiofrekvenciás katéter abláció

025

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk

86454

Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével

025

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk

86455

A szív elektrofiziológiai vizsgálata

026

Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

5812J

Kiterjesztett gerincműtét

026

Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

5812K

Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét

6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez66

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére

(Járóbeteg-szakellátás esetén szakrendelésenként)

A jelentés adattartalma a következő:

Intézmény kódja

Intézmény telephelye

Szakrendelés (járó)

Listára kerülés dátuma [éééé/hh/nn]

Napi sorszám

Azonnali (akut) beavatkozás (A)/Halaszt-
ható
beavatkozás (H) /Keresőképte-
lenség miatti beavatkozás (K)

Esemény*

Esemény dátuma [ééééhhnn]**

 

* Események

Az adott hónap során ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint

NOR

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest előrehozva

ELO

 

Az adott hónap során nem ellátott betegek

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)

HSZ

Halasztás kapacitáshiány miatt

HKH

Halasztás a beteg kérésére

HBK

A beteg nem jelent meg

NJM

Egyéb okból aktualitását vesztette

EOA

Nincs esemény (várakozás)

NES

** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

8. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez67

Várólista jelentés az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére

A jelentés adattartalma a következő:

Sorszám Adattartalom

1 Az országos várólista eset publikus azonosítója

2 Várólista kódja

3 Várólista eset státusza

4 Területi ellátási kötelezettség státusza (I/N)

5 Beteg TAJ száma

6 Beteg kapcsolattartási adatai

Várólista eset felvételi adatai:

7 Beküldő intézmény kódja

8 Beküldő szervezeti egység kódja

9 Beküldő orvos pecsétszáma

10 BNO kód és név (elsődleges betegségé)

11 Vizsgáló intézmény kódja

12 Vizsgáló szervezeti egység kódja

13 Vizsgáló orvos pecsétszáma

14 Listára kerülés kelte

15 A várólista eset eredeti azonosítója ezen a várólistán (az átmeneti időszakban)

16 Tervezett OENO kód és név (elsődleges ellátásé)

17 Oldaliság jele (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N)

18 Tervezett ellátás időpont típuskódja

19 Sürgősség

20 Előző kapcsolódó ellátási eset törzsszám azonosítója

21 Szakmailag minimálisan indokolt várakozási idő, ha van (nap)

22 Szakmailag megengedett maximális várakozási idő, ha van (nap)

23 Megjelenés várható időpontja

24 Ellátás várható időpontja

Várólista eset teljesítési adatai:

25 Megjelenés tényleges időpontja

26 Ellátás tényleges időpontja

27 Tényleges OENO kód és név (elsődleges ellátásé)

27/a68 Oldaliság jele a tényleges ellátásnál (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N)

28 Ellátó intézmény kódja

29 Ellátó szervezeti egység kódja

30 Ellátó felelős orvos pecsétszáma

31 Ellátás törzsszáma vagy naplósorszáma

Külföldiek várólista regisztrálásának adatai:69

3270 Biztosítás, ennek hiányában állampolgárság országa

3371 A külföldi beteg biztosítási azonosítási száma, ennek hiányában személyazonosítási okmány azonosítója

3472 Ellátást engedélyező dokumentum típusa (ha rendelkezésre áll)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!