nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
2016-01-16
2016-07-20
13
Jogszabály

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülék (a továbbiakban: megkülönböztető jelzést adó készülék): a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés,

b) figyelmeztető jelzést adó készülék: a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés,

c)1 közérdekű feladat:

ca) az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kármentés, a honvédelem, a nemzetbiztonság és a közbiztonság védelme, továbbá

cb) a kiemelt államérdekből ellátandó feladatok végrehajtása.

2. § (1)2 A gépjárműre megkülönböztető jelzést adó készüléket, valamint a járműre figyelmeztető jelzést adó készüléket – a 3. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – csak az erre feljogosító, érvényes és hatályos hatósági engedély birtokában lehet felszerelni, felhelyezni (a továbbiakban: felszerelés).

(2) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére engedélyt csak a 4. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek igényelhetnek, az általuk üzembentartott azon gépjárművekre, amelyekkel az 1. § c) pontjában foglalt közérdekű feladatokat ellátják.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése

3. § (1) Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárműveire,

b)3 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjárműveire,

c)4 a Rendőrség és az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveire,

d)5 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnöke hivatali gépjárművére,

e) a katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben a KKB elnöke által kijelölt szervezetek azon gépjárműveire, amelyeket a meghatározott feladat ellátására közvetlenül használnak,

f)6 a bányamentő szolgálatok gépjárműire.

g)7 a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 1. § cb) alpontjában meghatározott közérdekű feladatok ellátására rendszeresített gépjárműveire

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül nem kell hatósági engedély a megkülönböztető fényjelzést adó készülék felszereléséhez, a védett személyeket szállító és azt kísérő, zárt csoportban közlekedő (közrefogott) gépjárművekre. Az e feladatra is rendszeresen használt gépjárművekben a megkülönböztető fényjelzést adó készülék engedély nélkül tárolható.

4. § (1)8 Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást végző szervek,

b) a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó, a Rendőrség,

e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek,

g)9 – a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület,

h) az 1. § c) pont cb) alpontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,

i) a Legfőbb Ügyészség,

j) a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző Közlekedésbiztonsági Szervezet

által üzemben tartott gépjárművekre adható.

(2) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedély a jármű műszaki érvényességéig adható.

(3)10 Rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése – a forgalomba helyezés előtt (gyárilag) rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel igazoltan felszerelt gépjárművek kivételével – abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárművel állandó jelleggel és kizárólag az engedélyezés alapjául szolgáló tevékenységet látják el.

5. §11 (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát. Ha a kérelmező a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát nem csatolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatási kérelemmel fordulhat az e bekezdésben foglalt adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(2) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének egyéb feltételei

6. § (1)12 A megkülönböztető jelzést adó készülék – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével – üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik.

(2) Az üzemeltetés céljára, a feliratra, a jelzésre vonatkozó adatokat a kérelemben fel kell tüntetni, és az engedélyezéstől számított tizenöt napon belül a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésével egyidejűleg a feliratot, jelzést a gépjárművön el kell helyezni.

(3)13 Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni a rendőrség és az Országgyűlési Őrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító, a terrorizmust elhárító szerv műveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveinél, a büntetés-végrehajtási szervek 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjárműveinél, a 3. § (1) bekezdés d)–e) és g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szervek gépjárműveinél, a 4. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott szervek bűnüldözési célból üzemeltetett gépjárműveinél, valamint a 4. § (1) bekezdés e)–f) és i) pontjaiban meghatározott szervek üzemeltetésében lévő hivatali gépjárműveinél.

A megkülönböztető jelzést adó készülék használata

7. § (1) A gépjárműre felszerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket az e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(2) A védett személyt szállító gépjármű megkülönböztető jelzést adó készüléket akkor használhat, ha az

a) a védett személy biztonsága érdekében annak működtetése szükséges, és azt a biztonságáért felelős személy elrendeli, vagy

b) a felvezető rendőrségi gépjárművet követve közlekedik.

(3) A megkülönböztető jelzést a KKB elnöke és az általa kijelölt szervezetek gépjárművein a katasztrófaveszély elhárítása, illetve a katasztrófahelyzet megszüntetése érdekében végzett feladataik ellátása során – a jogszabályi feltételek betartása mellett – lehet működtetni.

(4)14 A megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét a sürgős betegszállítást végző szervek és a háziorvosi központi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat kiindulás helye szerint illetékes megyei mentésirányítási központjába, egyéb szervek a saját ügyeletükre, annak hiányában, illetve a bejelentés egyéb akadálya esetén a Rendőrségnek a kiindulás helye szerint illetékes tevékenység-irányító központjába kötelesek haladéktalanul bejelenteni.

(5) A megkülönböztető jelzést adó készüléket használó gépjármű vezetője a jelzés használatának kezdetét, az útvonalat a működtetést megelőzően – ha a késedelem veszéllyel jár, akkor annak megszűnését követően –, használatának végét haladéktalanul köteles a menetlevélben vagy annak megfelelő más okmányban rögzíteni. A szerv vezetője gondoskodik arról, hogy az okmányok ellenőrzése legalább negyedévente megtörténjen.

(6)15 A megkülönböztető jelzést adó készülék használatára e rendelet alapján jogosult – hatósági ellenőrzés céljából – az engedély időbeli hatálya alatt az engedélyező hatóság felhívására köteles bemutatni a megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más okmányt, illetve azok másolatát.

(7)16 A 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt szervezetek gépjárművezetője a megkülönböztető jelzést adó készüléknek a (3) bekezdés alapján történő használata során köteles a KKB elnöke által kiállított, a kijelölést tanúsító okmányt magánál tartani.

8. § (1) A gépjárművet a megkülönböztető jelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt – a 3. § (1) bekezdés d)–e) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével – csak az vezetheti, aki a külön jogszabályban előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(2) A mozgatható üzemmódú (mobil), megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni.

A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése és használata

9. § (1) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járműre,

b)17 a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és járműszerelvényre,

d) a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre,

e) a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az engedélyben előírták,

f) a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt meghaladó járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja,

g)18 a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére,

h)19 a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,

i)20 a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja.

j)21 a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre,

k)22 a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére,

l)23 a Rendőrség 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra,

m)24 a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 29-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közösségi engedéllyel, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra.

(2)25 Az (1) bekezdés e)–f) és h)–j) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készüléket szabad használni, amelyet az adott szállítási feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni.

10. § (1)26 Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély

a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző, valamint

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt

járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.

d)27 a pénz- és értékszállítást – személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett – rendszeresen végző,

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére engedélyt csak az (1) bekezdésben meghatározott célból üzemeltetett jármű üzembentartója igényelhet.

(3)28 Ha a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát.

11. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély három évre adható, ha a jármű műszaki érvényességi ideje ennél hosszabb, a jogosultság időtartamát azzal megegyezően kell megállapítani.

(2)29 A hatóság a 10. § alapján kiadott engedély időbeli hatálya alatt ellenőrizheti az engedélyezés feltételeinek fennállását.

(3) A járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(4)30 A 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a figyelmezetőt jelzést adó készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

12. § (1) A jármű üzembentartója köteles

a)31 a 3. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjában és a 9. § (1) bekezdésének a)–c), g) és k) pontjában meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,

b)32 a 4. § (1) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az engedélyezés tényét, az engedély időbeli hatálya megszűnésének időpontját, az engedély visszavonása esetén a visszavonás tényét, az engedélyező, illetve visszavonó hatóság megnevezését és a határozat számát

a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.

(2)33 A bejegyzéshez igazolni kell a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot, továbbá be kell nyújtani a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedélyt és a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan – a meghosszabbítás kivételével – a jármű műszaki adatlapját.

(3)34 Az engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. § (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább 30 nappal az időbeli hatály megszűnésének napja előtt kezdeményezi.

(4)35 A 3. § (1) bekezdésének e) és g) pontja és a 9. § (1) bekezdésének d)–f), h)–j) pontja szerinti eseteket kivéve a jogosultságnak a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséig a megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést adó készülék nem használható.

(5)36 Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtották be, a kérelemhez csatolni kell a gépjármű műszaki adatlapjának másolatát.

Az engedély visszavonása

13. § (1) A hatóság a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a jármű, továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabályban, valamint az engedélyben meghatározott feltételeknek,

b) az üzembentartó, a külön jogszabályban meghatározott, a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezésére, felszerelésére vonatkozó üzemeltetési, műszaki előírásokat megszegi,

c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,

d) a járművet a forgalomból kivonták,

e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,

f) az üzembentartó a 12. § (1) bekezdésének b) pontjában, az engedély adataira vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

g) a visszavonást az üzembentartó kéri.

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is vissza kell vonni, ha a tulajdonos a hatóság felhívására az adategyeztetésnek nem tesz eleget és az engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.

(3) A jármű üzemben tartója köteles az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott változásokat, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére kötelezés

14. § (1)37 Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése nincs engedélyhez kötve, a 13. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott esetekben a rendőrkapitányság kötelezi az üzembentartót a készülék leszerelésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek tekintetében az a rendőrkapitányság illetékes, ahol a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó lakcíme (székhelye, telephelye) van.

Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)38 Az e rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdését az annak hatálybalépését39 megelőzően kiadott engedélyek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.

(3)40 E rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontját és 4. § (1) bekezdés g) pontját a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelet hatálybalépésekor41 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!