nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről
2017-07-15
2017-12-06
21
Jogszabály

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (6) bekezdésének b) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdése d) pontjának db) alpontjában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

A LÉGTÉR SZERKEZETE ÉS OSZTÁLYOZÁSA

A légtér szerkezete

1. § (1)1 Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik.

(2) A légiforgalmi légterek és az időszakosan korlátozott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 2. melléklet, a korlátozott, veszélyes és tiltott légterek térbeli kiterjedését (oldal- és magassági határait) a 3. melléklet tartalmazza.

Légtér kijelölése és a légtérszerkezet felülvizsgálata2

1/A. §3 Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben meghatározottak szerint kell előterjeszteni a közlekedésért felelős miniszternek.

1/B. §4 A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása előtt a kérelmező előzetes konzultációt kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmező megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezőt az eljárásról, különösen az előzetes javaslat tartalmi elemeiről és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.

1/C. §5 (1)6 A kérelmező az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az előzetes javaslatot, és azt benyújtja az NLKM-nek. Az előzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(2) Ha az előzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az előzetes javaslatot érdemben nem tárgyalja.

(3) Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal résztvevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek az előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján előzetes döntési javaslatot készít.

(4) Az előzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezőt írásban kell tájékoztatni.

(5) Ha az NLKM előzetes döntési javaslatának előkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az előzetes javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezőnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek eredményét az előzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követően az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki a (3) bekezdés szerinti előzetes döntési javaslatát.

(6) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megszerzését megelőzően kell az előzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.

1/D. §7 (1) Az NLKM előzetes döntési javaslata alapján a kérelmező elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelező tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2)8 A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. A végleges javaslat támogatása esetében az NLKM döntési javaslatát az NLKM Titkára a közlekedésért felelős miniszter elé terjeszti e rendeletben történő kihirdetés céljából.

(3) Repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájáruló döntés a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megléte esetén hozható.

(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.

(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6)9 Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy tekinthető, aki a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést elvégezte.

(7) A biztonsági felmérés megfelelőségéről a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.

1/E. §10 Ha a korlátozott légtér kijelölésére irányuló javaslat indoka a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó vagy veszélyes tevékenységet végző létesítmény vagy üzem katasztrófavédelmi szempontú védelme, az NLKM kikéri a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét a korlátozás szükségessége tekintetében. Az NLKM a döntési javaslat előkészítése során a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének véleményét figyelembe veszi.

1/F. §11 (1) Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint azt, hogy a légtér e rendeletben meghatározottak szerint működik-e.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér

a) módosítását, felhívja a kérelmezőt a módosítás kezdeményezésére,

b) megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján a légtér kijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtér kijelölés megszüntetésére vonatkozó tervet az 1/A. § szerint felterjeszti a közlekedésért felelős miniszternek.

1/G. §12 Azon légterek esetében, amelyek üzemeltetését e rendelet előírásai szerint a Budapest ATS Központ részére be kell jelenteni, a légiforgalom irányítására kijelölt szervezet tájékoztatja az NLKM-et, ha a légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemelt.

1/H. §13 Az 1/G. §-ban és a 3/A. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján az NLKM az 1/F. §-ban meghatározott felülvizsgálati eljárástól függetlenül felülvizsgálja az érintett légtér működését. Ennek során a felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A légiforgalmi légtér

2. § (1) A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik.

(2) Ellenőrzött légtér:

a) a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;

b) a közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;

c) egyéb polgári irányítói körzet (CTA);

d) közös felhasználású légtér (RCA/PCA).

(3) Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli része.

(4) A légiforgalmi légtérben a nyújtott légiforgalmi szolgáltatást és a repülési szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Azokat az állami repüléseket, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetőek az ellenőrzött légtér működésébe, ugyanakkor nem hajthatóak végre GAT-szabályok szerint, a légtér rugalmas felhasználásnak biztosítása és a polgári légiforgalom zavartalansága érdekében közös felhasználású légtérben kell végrehajtani.

(2) A közös felhasználású légtér lehet

a) előzetes koordinációs légtér (PCA), vagy

b) csökkentett koordinációs légtér (RCA).

(3) A közös felhasználású légtérben gyakorló légiharc és műrepülés nem hajtható végre.

(4) A közös felhasználású légtér kizárólag ellenőrzött légtérben jelölhető ki.

(5) A közös felhasználású légtérben, az igénybevétel és a szolgálatok közötti adatcsere rendjét az illetékes polgári légiforgalmi irányító szolgálat vezetője és a katonai légvédelmi irányító szolgálat ellátásáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

(6) Az egyes OAT-szabályok szerint végrehajtott állami repülések és a GAT-szabályok szerint végrehajtott polgári repülések egyidejű végrehajtására kijelölt, közös felhasználású légterek külön jogszabályban meghatározott feltételekkel működtethetők.

A forgalmi tájékoztató körzet14

3/A. §15 (1) Forgalmi tájékoztató körzet (a továbbiakban: TIZ légtér) csak abban az esetben üzemelhet, ha abban repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (a továbbiakban: AFIS) nyújtanak.

(2) A légiközlekedési hatóság, ha megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően – kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül történik –

a) 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát felfüggeszti,

b) 1 évig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát visszavonja.

(3) Ha a TIZ légtér a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem üzemel, a légiközlekedési hatóság kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(4) Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et.

Az időszakosan korlátozott légtér

4. § (1) Időszakosan korlátozott légteret (TRA) kell kijelölni állami légijárművek által végrehajtott azon repülések számára, amelyek

a) jellegüknél fogva szükségessé teszik a feladatban részt nem vevő légiforgalomtól történő védettséget, vagy

b) kiszámíthatatlan, intenzív, a feladatban nem érintett egyéb légiforgalom biztonságára veszélyt jelentő manőverek alkalmazásával járhatnak együtt.

(2) Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálat működik. A légteret, az abban tervszerűen feladatot végrehajtó állami légijárműveken kívül, egyéb légijármű a légtérben illetékes katonai repülésirányító szolgálat engedélyével veheti igénybe.

(3) Amennyiben az időszakosan korlátozott légtérben folytatott állami repülési feladat jellege azt lehetővé teszi, az illetékes katonai repülésirányító szolgálat – a légiforgalom folyamatosságának elősegítése érdekében – esetenként, illetve időszakosan, az (5) bekezdés figyelembevételével engedélyezheti a GAT-szabályok szerint működő, a polgári légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő légijárművek áthaladását.

(4)16 Az illetékes katonai repülésirányító szolgálat az irányítása alatt álló állami légijárműveket elkülöníti az időszakosan korlátozott légtereket engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől. Az elkülönítést úgy hozza létre, hogy az irányítása alatt álló állami légijárműveknek az azok repülési irányára és magasságára vonatkozó olyan utasításokat, engedélyeket ad, amelyek biztosítják, hogy az engedéllyel átrepülő, GAT-szabályok szerint működő légijárművektől a állami légijárművek legalább 2000 láb (600 m) függőleges, vagy 5 NM (9,3 km) oldalirányú távolságnál közelebb ne kerülhessenek.

(5) Az időszakosan korlátozott légtérben biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő és a betegek, illetve humán-transzplantációs anyagok szállítását végző repülések elsőbbségét.

A korlátozott légtér

5. §17 (1) A 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtér igénybevételére a légiközlekedési hatóság – a 6. § (4) bekezdés b) pont bf) alpontjában meghatározott eset kivételével – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 22. §-a szerinti engedéllyel rendelkező szervezetnek adhat engedélyt.

(2) A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:

a) a korlátozott légtér nevét, azonosítóját,

b) a korlátozott légtér igénybevételének célját,

c) a repülés során használt légijármű típusát, lajstromjelét vagy azonosítójelét,

d) a légtér igénybevételének tervezett kezdő dátumát és időpontját UTC-ben, valamint időtartamát,

e) környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér esetében az a)–d) pontokban foglaltakon túl, amennyiben ismert, a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés időpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felső határát a földfelszíntől számítva, méterben.

(3) A korlátozott légtér igénybevételét a légiközlekedési hatóság legfeljebb harminc napra engedélyezheti. A határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – a (2) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(4) Légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés, valamint valós légvédelmi repülés esetében a korlátozott légtér igénybevételéhez engedély nem szükséges.

(5) A légiközlekedési hatóság a korlátozott légtér igénybevételének engedélyezéséről kiadott határozatát megküldi a korlátozással érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak.

(6) A korlátozott légtérben végrehajtott repülésekre – a korlátozást figyelembe véve – azon légiforgalmi és repülési szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy időszakosan korlátozott légtérre vonatkoznak.

6. § (1)–(3)18

(4) Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben

a)19 nem létesíthető repülőtér vagy leszállóhely, kivéve a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzéshez szükséges „B” osztályú leszállóhelyet;

b)20 nem végezhető hajtóművel felszerelt és a hajtóművét használó légijárművel, valamint hőlégballonnal történő repülés, kivéve az 5. § (4) bekezdésében meghatározott, előzetes engedélyhez nem kötött, továbbá a következő célból végzett engedélyezett repüléseket:

ba) térképezés céljából történő repülés,

bb) mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,

bc) egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,

bd) szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,

be) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,

bf) egyéb, közérdekű célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.

A veszélyes légtér

7. § (1) A veszélyes légtérben, a közétett üzemidő alatt, külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint és az illetékes szolgálat engedélyével lehet repülni. A veszélyes légtérben a közzétett üzemidő alatt légiközlekedés – a veszélyes légtérben folyó tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseinek kivételével – nem tervezhető.

(2) Veszélyes légtérben annak közzétett üzemidején kívül légiközlekedésre veszélyes tevékenység nem folytatható.

(3) Ha egy veszélyes légtér közvetlenül határos valamely repülőtér illetékességi légterével (CTR, CTA, TMA), forgalmi körével, vagy a veszélyes légtér egésze vagy egy része a repülőtér illetékességi légterébe vagy forgalmi körébe tartozik, a légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója és a veszélyes légtér üzemben tartója az együttműködés rendjét megállapodásban állapíthatja meg.

Tiltott légtér

8. § A tiltott légtérben a légiközlekedés tilos.

II. Fejezet

A LÉGTEREK IGÉNYLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. § (1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4)21 Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján – dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. § (1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben – az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között – az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontja;

b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

A koordinált légtér igénylése

11. § (1) Koordinált légteret a 2. mellékletben meghatározott szervezet igényelhet.

(2) A koordinált légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ és az igénylő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a koordinált légteret igénylő szervezet megegyezik a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel, úgy az igénylési rendet a 12. § (5) bekezdésében előírt együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet22

12. § (1) A koordinált légtérben a koordinációs feladatokat a 2. melléklet II. fejezetében meghatározott szervezet, a légiközlekedési hatóság engedélyével láthatja el.

(2) A koordinált légtér működési ideje alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet felelős a légtérben a légtérhasználat koordinációs feladatainak ellátásáért.

(3)23 A koordinációs feladatokat ellátó szervezet gondoskodik arról, hogy a földi telepítésű rádióállomás működtetését olyan személy lássa el, aki léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló rendelet alapján légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet feladata:

a) hangrögzítéssel ellátott rádióállomás működtetése és kétoldalú rádióösszeköttetés tartása azokkal a légijárművekkel, amelyek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – koordinált légtérben működnek;

b) a Budapest ATS Központtól telefonon kapott – a légtér engedélyezett kezdő és befejező időpontjára, valamint az igénybe vehető magasságra vonatkozó – tájékoztatások továbbítása a koordinált légteret igénybe vevő légijárművek részére;

c) a Budapest ATS Központ telefonon történő tájékoztatása arról, hogy

ca) minden – a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által ismert – forgalom elhagyta a koordinált légteret, vagy

cb) van olyan általa ismert forgalom, amellyel kapcsolatban nem tudott meggyőződni a koordinált légtér elhagyásáról;

d) a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér esetén a légijárművek megfelelő módszerrel történő előzetes tájékoztatása a koordinált légtér engedélyezett kezdési és befejezési időpontjáról és az igénybe vehető magasságról;

e) valamennyi, a Budapest ATS Központtól kapott tájékoztatás és megtett intézkedés bejegyzése az erre a célra rendszeresített naplóba, illetve a koordinációs feladatok légiforgalmi szolgáltató által történő ellátása esetén a belső szabályzatában meghatározott módon.

(5) A Budapest ATS Központ és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet közötti tájékoztatás cseréjére vonatkozó eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

13. § (1) A 12. § (1) bekezdése szerinti engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelem alapján, 2 éves időtartamra adja ki.

(2) A hatósági engedélyt a légiközlekedési hatóság

a) jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése esetén határidő megjelölése mellett felfüggeszti,

b) amennyiben a jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, visszavonja.

(3) A légiközlekedési hatóság a koordinációs feladatokat ellátó szervezet munkáját rendszeresen ellenőrzi.

A koordinált légtér igénybevétele

14. § (1) A koordinált légteret csak a látvarepülési szabályok (VFR) szerint működő légijárművek vehetik igénybe, a Budapest ATS Központtól kapott, a koordinációs feladatokat ellátó szervezet által továbbított engedélyezett kezdő és befejező időpont között, a meghatározott magasságig.

(2) A koordinált légtérben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak.

(3) A légijárműveknek – a siklórepülés céljára igényelhető koordinált légtér kivételével – a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell tartani a koordinációs feladatokat ellátó szervezettel és meg kell adniuk a repülésükre vonatkozó adatokat (lajstromjel vagy egyéb azonosító jelzés, indulási repülőtér). Kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a koordinált légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni, és erről késedelem nélkül tájékoztatni kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(4) A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a koordinált légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a koordinált légtér igénybevételének befejező időpontjáról, illetve a koordinált légtér egyéb korlátozásáról. Valamennyi légijármű a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatást követő 15 percen belül – köteles elhagyni a koordinált légteret, illetve lesüllyedni a megadott magasságra, és erről köteles rádión keresztül tájékoztatni a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5) A hullámrepülés céljára kijelölt koordinált légtérben a külön jogszabályban meghatározott magasságmérő beállítást kell alkalmazni.

Az eseti légtér igénylése

15. §24 (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.

(2) Az eseti légterek kijelölése során a katonai légügyi hatóság egyidejűleg nem jelölhet ki olyan eseti légtereket, amelyek térben és időben átfedik egymást.

(3)25 Az eseti légteret a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni.

(4)26

(5)27 Ha

a) az eseti légtér kijelölését

aa) ellenőrzött légtérben tervezik vagy

ab)28 olyan légtérben tervezik, amelyben AFIS-t látnak el,

vagy

b) a kérelmezett eseti légtér

ba) és az aa) vagy ab) alpontban meghatározott légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

bb)29 az aa) vagy ab) alpontokban meghatározott légterek oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el,

a kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési eljárások biztonságos végrehajthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági elemzést a 4. melléklet 3.2., 3.5. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(5a)30 Eseti légtér kijelölése iránti kérelem esetén, ha a kérelmezett eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000 láb AMSL magasságú légtérrésszel, a kérelemhez csatolni kell a repülőtér üzemben tartójának véleményét a repülőtér biztonságos működésének végrehajthatóságáról, valamint a 2150/2005/EK bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági felmérést a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények szerint.

(6)31 Az eseti légtér felső határát – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint ha az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér alsó határa nem a földfelszín, akkor az eseti légtér alsó határát is úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(7)32 Ha az eseti légtér kijelölése a pilóta nélküli légijárművek számára történik, a (6) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

15/A. §33 (1) Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében kell kijelölni:

a) a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben,

b)34 bemutatókhoz és versenyekhez, ejtőernyős bemutatókhoz és versenyekhez, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint, repülősport-rendezvényekhez,

c) a külön légtér-igénybevétellel járó katonai vagy rendészeti műveletekhez,

d)35

(2) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:

a) a légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint,

b) a légtér-igénybevétel dátumát, a kezdés és befejezés időpontját (UTC-ben),

c) az igényelt légtér alsó és felső határát,

d) a légtérigénylés indokát,

e) a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat megnevezését és elérhetőségét,

f) a légtérigénylő – a tevékenység szervezéséért – felelős személy nevét és elérhetőségét.

(3)36

(4) Ha az eseti légtér kijelölésének indoka az (1) bekezdés b) pontjában vagy a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott esemény megtartása, úgy a kérelmezőnek a légiközlekedésről szóló törvényben előírt egyéb engedély megszerzésére irányuló eljárást az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárással egy időben kell megindítania.

(5)37 Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a kérelemben megadott adatokat, valamint a (6) bekezdésben meghatározott közzététel során megjelenítendő tájékoztatás szövegét.

(6) A katonai légügyi hatóság az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatot a légtér működésének megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal megküldi a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak közzététel céljából, valamint a Budapest ATS Központnak.

Az eseti légtér igénybevétele

16. §38 (1) Az eseti légtér igénybevételének megkezdését – a határozatban engedélyezett kezdő időpontja, illetve a b) pont esetében a szüneteltetés időpontja előtt legalább 30 perccel – a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott személy köteles a Budapest ATS Központnak megadni a következő információkkal:

a) az igénybevétel valós kezdésének időpontja (a továbbiakban: aktiválás), és a tervezett befejezés időpontja,

b) ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az ismételt aktiválás tervezett időpontja,

c) az engedélyezett eseti légtér kiterjedésének csökkentése a tényleges feladat függvényében,

d) az igénybevétel várható befejezésének időpontja, ha az korábbi a határozatban engedélyezett befejező időpontnál.

(2) Ha az engedélyes a Budapest ATS Központnak megadott kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdi meg, a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott személynek új kezdési időpontot kell megadnia, illetve, ha a tevékenységet az engedélyezett befejezési időpont előtt befejezik, erről azonnal tájékoztatnia kell a Budapest ATS Központot.

(3) Az eseti légteret az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti aktiválás időpontjától

a) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett befejező időpontig vagy az (1) bekezdés d) pontja szerint bejelentett időpontig és

b) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett kiterjedésben vagy az (1) bekezdés c) pontja szerint megadott csökkentett kiterjedésben

kell működőnek tekinteni.

(4) Az eseti légtér nem vehető igénybe

a) a határozatban engedélyezett időpont előtt,

b) a határozatban engedélyezett időponton vagy ha az (1) bekezdés d) pontja szerint a befejezés időpontját bejelentették, akkor a bejelentett időponton túl, valamint, ha az (1) bekezdés c) pont szerint a légtér kiterjedését csökkentették, akkor azt meghaladóan.

(5) Az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylő hozzájárulásával vehető igénybe.

(6)39 Az eseti légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg

a) az ellenőrzött légtérben kijelölt eseti légtér felső magasságát,

b) az eseti légtér alsó határát, ha az nem a földfelszín, és az eseti légteret olyan ellenőrzött légtérben jelölték ki, amelynek alsó határa nem a földfelszín.

16/A. §40 Ha az eseti légteret vagy annak egy részét ellenőrzött légtérben tervezik kijelölni, a 16. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottaktól el lehet térni az eseti légtér kérelmezője és a Budapest ATS Központ között létrejött, a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint.

16/B. §41 Ha az eseti légteret vagy annak egy részét a 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtérben jelölik ki, akkor az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylő hozzájárulásával és a légiközlekedési hatóságnak a korlátozott légtér igénybevételére vonatkozó engedélyével vehető igénybe.

A veszélyes légtér igénylése

17. § (1) A katonai, a rendvédelmi és az egyéb jogosult szervek a veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó terveiket a szolgálati út betartásával legalább tíz munkanappal az igénybevétel tervezett időpontját megelőzően küldik meg a Budapest ATS Központnak.

(2) Az előre nem tervezett feladatok végrehajtásához veszélyes légtér igénybevételére vonatkozó pótigényt csak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnok, illetve az egyéb igénybevételre jogosult szervek esetében azok felügyeletét végző szervek vezetőjének jóváhagyásával lehet benyújtani a Budapest ATS Központhoz, legkésőbb 5 munkanappal a feladat tervezett végrehajtását megelőzően.

(3) A veszélyes légterek hétfő 06.00 órától péntek 22.00 óra helyi időpontok közötti időszakra igényelhetők.

(4) A veszélyes légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a veszélyes légtér azonosítóját;

b) a repülésre veszélyes magasságot;

c) a működés dátumát, a kezdés és a befejezés időpontjának helyi időben történő megjelölésével;

d) a végrehajtandó feladat megnevezését;

e) lövészeti tevékenység esetén a lövészetvezető, lőtéri repülésvezető elérhetőségét.

(5) A Budapest ATS Központ a szükséges igénylési adatok összesítése után gondoskodik a veszélyes légterek NOTAM-ban történő közzétételéről.

(6) A tervben szereplő veszélyes légtérre vonatkozó igényt törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására a tervezett időszakban nem kerül sor.

A veszélyes légtér igénybevétele

18. § (1) A veszélyes légtér igénybevételének megkezdését – annak időpontja előtt legalább 30 perccel – az igénybevevő köteles a Budapest ATS Központtal egyeztetni. Az egyeztetés során lövészeti tevékenység esetén meg kell adni a lövészetvezető és a lőtéri repülésvezető elérhetőségét (telefonszámát) is.

(2) Az igénylő szervezet az alábbi információkat továbbítja a Budapest ATS Központ számára:

a) az újrakezdés tervezett időpontját, ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel,

b) az engedélyezett veszélyes légtér méretének (magasságának) csökkentését a tényleges feladat függvényében,

c) a veszélyes légtér igénybevételének várható befejezését.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a veszélyes légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Ha a veszélyes légtér igénybevételét az igényelt befejezési időpont előtt befejezik, erről a Budapest ATS Központot azonnal tájékoztatni kell.

(5) A veszélyes légteret az igényelt kezdési időpont előtt és az igényelt befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

Drop Zone légtér kijelölése és igénylése42

18/A. §43 (1)44 Drop Zone légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

(2) A Drop Zone légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön.

(2a)45 A Drop Zone légtér oldalhatárainak megállapítása során az ejtőernyős ugrást végző személyek biztonságát kell figyelembe venni azzal, hogy törekedni kell a légtér minél kisebb méretére, és annak meghatározásához az ugráshoz használt légijármű emelkedése nem vehető figyelembe.

(3)46 A Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat ellátó szervezet és az ejtőernyős ugrást vagy műrepülést végrehajtó szervezet vagy szervezetek közötti eljárásokat a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(4)47 A Drop Zone légtér igénybevétele esetére a repülőtér üzembentartója a repülőtér működésével kapcsolatos szabályokat a repülőtérrendben rögzíti.

18/B. §48 (1) A Drop Zone légtér igénylési rendjét a Budapest ATS Központ vagy az illetékes légiforgalmi irányító szolgálat és a koordinációs feladatokat ellátó szervezet között a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, ha

a) a Drop Zone légteret vagy egy részét ellenőrzött légtérben jelölték ki,

b) a Drop Zone légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között kevesebb, mint 1000 láb (300 m) van vagy

c)49 a Drop Zone légtér az ellenőrzött légtér oldalhatárától kevesebb, mint 2,5 NM-re (4,6 km) helyezkedik el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásban meg kell határozni a Drop Zone légtér igénylésével és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek biztosítaniuk kell az ellenőrzött légtérben üzemelő légiforgalom biztonságos, gyors és rendszeres áramlását, valamint figyelembe kell venniük a honvédelmi érdekeket.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő esetben a Drop Zone légtér igénylését a koordinációs feladatokat ellátó szervezetnek legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 perccel telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie a Budapest ATS Központnak.

(4) Időszakosan korlátozott légteret érintő Drop Zone légtér az időszakosan korlátozott légtér működésével egyidejűleg nem igényelhető.

A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet50

18/C. §51 (1)52 A Drop Zone légtérben – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a repülőtér üzemben tartójának vagy az általa megbízott szervezetnek a légiközlekedési hatóság engedélyével koordinációs feladatokat kell ellátnia, amely feladatokra a 12. § (2)–(3) bekezdésében és (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2)53 Ha a Drop Zone légtér olyan repülőtéren kerül kijelölésre, amelyen AFIS-t biztosítanak, az AFIS a Drop Zone légtérhez kapcsolódó koordinációs feladatokat is ellátja.

(3) A Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet a Drop Zone légtérben működő légijárműveket rádión tájékoztatja a légtér igénybevételének befejező időpontjáról és a Drop Zone légtér egyéb korlátozásáról.

(4) Az (1) bekezdés szerinti engedélyre a 13. §-ban meghatározottakat kell alkalmazni.

18/D. §54 A koordinációs feladatokat ellátó szervezet a 18/C. § (1) bekezdésében meghatározott engedély megszerzését követően írásban tájékoztatja a Budapest ATS Központot a légtér igénylésére jogosult személyekről, kivéve, ha a két szervezet között együttműködési megállapodás kerül megkötésre.

A Drop Zone légtér igénybevétele55

18/E. §56 (1) A Drop Zone légteret működési ideje alatt

a) kizárólag VFR szerint működő légijármű veheti igénybe, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezet által megadott kezdő és befejező időpont között és magasságig,

b) a légijárműnek a közzétett frekvencián kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartania a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és meg kell adnia a repülésre vonatkozó adatokat, valamint a kétoldalú rádióösszeköttetés megszakadása esetén a Drop Zone légteret a legrövidebb időn belül el kell hagynia, és erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezetet.

(1a)57 A Drop Zone légtérben a G osztályú légtér szabályait kell alkalmazni az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott eltérésekkel.

(2)58 A Drop Zone légtérben ejtőernyős ugrást és műrepülést egy időben végrehajtani nem lehet.

(3) A Drop Zone légtér felső magasságát a Drop Zone légtérben üzemelő légijármű legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg.

(4) Ha a Drop Zone légtér vagy annak egy része ellenőrzött légtérben került kijelölésre,

a) a légijármű vezetőnek az ellenőrzött légtérben illetékes ATC egység frekvenciáját folyamatosan figyelnie kell,

b) a légijármű a Drop Zone légtérből az ellenőrzött légtérbe az illetékes ATC egység engedélyével léphet be, valamint

c) valamennyi légijárműnek a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tájékoztatásának megfelelően – a tájékoztatásban szereplő befejezési időpontig – el kell hagynia a Drop Zone légteret vagy le kell süllyednie a megadott magasságra és erről rádión keresztül tájékoztatnia kell a koordinációs feladatokat ellátó szervezetet.

(5)59 A Drop Zone légteret ejtőernyős dobás céljából kizárólag működőképes C vagy S módú transzponderrel és legalább két készlet működőképes rádióegységgel felszerelt légijárművek vehetik igénybe. A transzpondert a Drop Zone légtér igénybevételekor működtetni kell.

(6)60 A Drop Zone légteret műrepülés céljából működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

(7)61 A működő Drop Zone légtérbe történő berepülés, illetve a Drop Zone légtér alatt való átrepülés előtt a légijármű vezetőnek fel kell vennie a kapcsolatot a légtér közzétett frekvenciáján a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezettel és kizárólag a szervezet hozzájárulása esetén repülhet be a légtérbe, illetve repülhet át a légtér alatt.

(8)62 A működő Drop Zone légtérben az ejtőernyős dobást vagy a műrepülést végző légijárműnek elsőbbsége van az átrepülő forgalommal szemben, azzal, hogy biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő légijármű, a légvédelmi repülés, a kutató-mentő repülést végző légijármű, a mentőrepülés, valamint a rendészeti vagy bűnüldözés feladata céljából végzett repülés elsőbbségét.

Műrepülő légtér63

18/F. §64 (1) Műrepülő légteret kizárólag nem ellenőrzött légtérben lehet kijelölni oly módon, hogy

a) a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér magassági határai között legalább 1000 láb (300 m) vagy

b)65 a műrepülő légtér és az ellenőrzött légtér oldalhatárától legalább 2,5 NM (4,6 km)

távolság legyen.

(2) A műrepülő légtér alsó határa nem lehet kevesebb, mint 1000 láb (300 m) AGL.

(3) Repülőtér felett műrepülő légteret akkor lehet kijelölni, ha a repülőtér nem rendelkezik kijelölt légtérrel. A kijelöléshez szükséges a repülőtér üzemben tartójának a hozzájárulása.

Műrepülő légtér igénybevétele66

18/G. §67 (1) Az igénybevételhez szükséges az illetékes légiforgalmi szolgálat hozzájárulása.

(2) A légtér elhagyását közölni kell az illetékes légiforgalmi szolgálattal.

(3) A műrepülő légteret működőképes rádióberendezéssel felszerelt légijármű veheti igénybe és a rádióberendezést az igénybevétel alatt folyamatosan működtetni kell.

Légtéradatok archiválása68

18/H. §69 A veszélyes légtér, az időszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér, a koordinált légtér, a Drop Zone légtér és a műrepülő légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 60 napig meg kell őriznie.

III. Fejezet

LÉGI ÚTVONALAK

A légi útvonalak

19. §70 (1) Budapest CTA és Budapest FIR nem ellenőrzött légtere szabad útvonalú légtér, amelyben az IFR szerint üzemelő légijárművek a kijelölt belépő, kilépő vagy a közbenső pontok között – a nemzetközi útvonalhálózat figyelembevételével – szabad útvonalon tervezhetik repülésüket. A kijelölt belépő, kilépő és közbenső pontokat, valamint a pontokra vonatkozó szabályokat a légiforgalmi szolgálat az AIP-ben közzéteszi.

(2) A szabad útvonalú légtérből történő kilépést követően ugyanabba a légtérbe ismételt belépés ugyanazon repülés alatt kizárólag kijelölt kilépő és belépő ponton tervezhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabad útvonalú légtéren kívül a légiforgalmi szolgálat illetékességi légterében ATS útvonalakat határozhat meg. Az ATS útvonalakat az AIP-ben közzé kell tenni.

(4)71 Ha az IFR szerint üzemelő légijármű olyan légtérből repül be Budapest CTA légterébe vagy olyan légtérbe távozik Budapest CTA légteréből, amely szintén szabad útvonalú légtér, az (1) bekezdésben meghatározott, a kijelölt belépő és kilépő pontra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.

Katonai légi folyosók

20. § (1)72 A katonai légijárművek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) IAS-nél nagyobb sebességű harcászati jellegű útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban történhet.

(2) A katonai légi folyosók:

a) a föld és a víz felszínétől – a környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek felett a korlátozás felső magasságától – 3000 láb (900 m) AGL magasságig terjednek,

b) be-, illetve kilépő pontokból, útvonal szakaszokból és fordulópontokból állnak,

c) a nem ellenőrzött, „G” osztályú légtérben jelölhetők ki az a) pontban meghatározottak figyelembevételével,

d)73 oldalirányú kiterjedésük 5 NM (9,3 km), és

e) oldalirányban legalább 2 NM (4 km) távolságra elkerülik a működő repülőtereket.

21. § (1) A katonai légi folyosókat a Magyar Honvédség és a szövetséges államok fegyveres erőinek katonai légijárművei vehetik igénybe.

(2) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek a légi folyosó felső magassági határát 500 láb (150 m) függőleges, oldalhatárait 1 NM (2 km) vízszintes távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

(3) A katonai légi folyosót igénybe vevő légijárművek részére a radar-elkülönítés nem biztosított, a katonai légvédelmi irányító szolgálat – a radar- és rádiólefedettség függvényében – tájékoztató és riasztó szolgáltatást nyújt.

(4)74 A katonai légi folyosók igénybevételére vonatkozó – az NLKM légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján összeállított – előzetes tervet az igénybevétel napját megelőző munkanap helyi idő szerint 12.00 óráig kell megküldeni a Budapest ATS Központnak.

(5) Az igénybevétel tényleges idejét a katonai légvédelmi irányító szolgálat legkésőbb 15 perccel az igénybevétel megkezdése előtt bejelenti, valamint folyamatos tájékoztatást nyújt az egyes légifolyosó-szakaszok aktív, illetve nem aktív állapotáról a Budapest ATS Központ számára.

(6) Az igényelt időszakokon belül a katonai légi folyosók nem aktív állapotú szakaszait a GAT-szabályok szerint működő légijárművek külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint átrepülhetik.

A hangsebesség feletti repülés

22. § (1) A magyar légtérben polgári légijárművel nem hajtható végre a hangsebességet elérő, illetve azt meghaladó sebességű repülés.

(2) A magyar légtérben állami légijárművel – a légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó légijárműveknek a légtérszuverenitás megóvása céljából végzett repüléseinek kivételével – nem hajtható végre FL360 (10 950 m STD) alatt hangsebességet meghaladó sebességű repülés.

(3) Állami légijárművel nem hajtható végre a budapesti Lánchíd budai hídfőjétől mért 30 km sugarú kör által határolt terület felett a hangsebességnél nagyobb sebességű repülés.

IV. Fejezet

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A légtéradatok közzététele

23. §75 A légtér szerkezetére és osztályozására, a légi útvonalakra, a katonai légi folyosókra és a koordinált légtérben használt frekvenciákra vonatkozó adatokat a légiközlekedési hatóság az AIP-ben (Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában) teszi közzé.

Fogalmak, meghatározások

24. § E rendelet alkalmazásában:

1. AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

2. AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

3. ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés;

4. ATC (Air Traffic Control): gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot vagy légiforgalmi irányító egységet;

5. ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gyűjtőfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezető irányító szolgálatot és repülőtéri irányító szolgálatot;

6. ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet;

7. ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az „ATS útvonal” kifejezés légi folyosó, ellenőrzött vagy nem ellenőrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

8. ATZ (Aerodrome Traffic Zone): repülőtéri forgalmi körzet, nem ellenőrzött repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedésű légtér;

9. Budapest ATS Központ: a közlekedésért felelős miniszter által a légiforgalom irányítására kijelölt szervezeten belül működő integrált, polgári-katonai operatív egység, amely továbbá jelenti a légtérgazdálkodó egységet (AMC) is;

10.76 Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): Magyarország államhatára által körbezárt terület, amelyen belül a légiközlekedés számára FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

11. CTA (Control Area): polgári irányítói körzet, a földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér;

12. CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

12a.77 Drop Zone légtér: meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés – a 15/A. § (1) bekezdés b) pontjában felsoroltak kivételével – védelme céljából, elsődlegesen e tevékenységek végrehajtására igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak;

13. FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

14. FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

15. GAT (General Air Traffic): a polgári légijárművek, valamint az állami légijárművek mozgásának összessége, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre;

16. GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

17. IAS (Indicated Air Speed): műszer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

18. ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

19. IFR (Instrument Flight Rules): a műszeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

20. illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

21. katonai légiforgalmi irányító szolgálat: a légijárművek között, a munkaterületen a légijárművek és akadályok között az összeütközések megelőzésére, valamint a légiforgalom rendszerességének elősegítésére és fenntartására a katonai repülőtereken létrehozott, valamint működtetett szolgálat;

22. katonai repülésirányító szolgálat: gyűjtőfogalom, amely jelenthet katonai légiforgalmi irányító, valamint légvédelmi irányító szolgálatot;

23. koordinált légtér: a vitorlázó légtérnek az ellenőrzött légtérben lévő azon magasságtartománya, amelyben repülések az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre;

24. légiforgalmi légtér – légiforgalmi szolgálati (ATS) légtér (ATS airspaces): Meghatározott kiterjedésű, az ABC betűivel azonosított légterek, amelyeken belül olyan meghatározott fajtájú repülések hajthatók végre, amelyek számára a légiforgalmi szolgálatok és a működés szabályai meghatározottak;

25. légiforgalmi szolgálati egység: gyűjtőfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító, légiforgalmi tanácsadó, repüléstájékoztató és riasztó egységet vagy a légiforgalmi szolgálatok bejelentő irodáját;

26. légvédelmi irányító szolgálat: a Magyar Honvédség és a NATO-államok fegyveres erőinek kötelékébe tartozó légijárművek számára a harcfeladat (illetve harckiképzési vagy műveleti repülés) sikeres végrehajtása érdekében – alapvetően légtérmegfigyelő és irányító rendszer által biztosított radar, illetve légihelyzet-információk felhasználására épülő – speciális katonai repülésirányítói szolgáltatás biztosítása érdekében létrehozott és működtetett szolgálat;

27. MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával;

28. MAC (Military Air Corridor): katonai légi folyosó, a G osztályú légtérben a katonai légijárművek, 250 kt (460 km/h) IAS-nál nagyobb sebességgel végrehajtott földközeli és kis magasságú gyakorló útvonalrepüléseinek végrehajtására, a nem ellenőrzött légtérben GAT szerint működő légijárművekkel történő összeütközések megelőzése céljából kijelölt be-, illetve kilépő pontokból, útvonal-szakaszokból és fordulópontokból álló légi folyosó;

29. MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (200 m) a terep felszíne felett;

30. műrepülő légtér: meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSA..);

31. NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében történő megismerése elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

32. OAT (Operational Air Traffic): azon repülések, amelyek végrehajtása GAT-szabályoktól eltérő szabályok és eljárások szerint történik. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása vagy fennhatósága alatt működnek;

33. PCA (Prior Co-ordination Airspace): előzetes koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. Az egyes GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció során meghatározott feltételek mellett biztosított;

34. RCA (Reduced Co-ordination Airspace): csökkentett koordinációs légtér, olyan meghatározott kiterjedésű ellenőrzött légtér, amelyen belül a katonai repülések végrehajtására előzetes igénylés nélkül, az érintett polgári légiforgalmi irányító és légvédelmi irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodásban meghatározott eljárások szerint, bejelentés alapján kerülhet sor. A GAT-repülések számára a légtéren történő áthaladás az illetékes irányító szolgálatok közötti előzetes koordináció nélkül, az együttműködési megállapodásban foglalt eljárások betartása mellett biztosított;

35. STD (Standard): az 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

36. TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repülőtéri repüléstájékoztató szolgálata nyújtja;

37.78 TMA (Terminal Control Area): közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek. A közelkörzeti irányító körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 600 lábnál (180 m) a terep felszíne felett;

38.79 TRA (Temporary Reserved Area): időszakosan korlátozott légtér: meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára;

39. UTC (Coordinated Universal Time): az egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt rövidítés;

40. VFR (Visual Flight Rules): a látvarepülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

41. vitorlázó légtér: meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó repülés védelme céljából kijelölt légtér (azonosító jelölése: LHSG..);

42. WGS-84 (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméretű geodéziai referenciarendszer jelölésére használt rövidítés.

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2007. május 10-én lép hatályba.

(2)–(3)80

(4)81

(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)82 a Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról, 3. cikk c) és e) pontja, 4. cikke, 5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk;

b) a Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról, 3. cikk és 4. cikk.

26. §83 (1) Eseti légtér gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. március 31-ig jelölhető ki.

(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a repülőtér üzemben tartója vagy a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a 18/A. §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az esetben az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.

1. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelethez84

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON**

Légiforgalmi légtér

Osztály

Légtér kiterjedése

Forgalom

Elkülönítések

Nyújtott

szolgálat

VMC értékek,

látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések

Sebesség megkötések

Rádió összeköttetési kötelezettség

FPL

benyújtási

kötelezettség

ATC

engedély
szükségessége

ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

C

FL660
(20100 m STD) alatti ellenőrzött légterek

IFR

IFR-IFR-től

IFR-VFR-től

Légiforgalmi irányító

Nincs

Nincs

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

VFR1

VFR-IFR-től

1. Légiforgalmi irányító az
IFR-ektől való elkülönítés érdekében

Vízszintes látás:

8 km FL100-on
(3050 m STD) és felette,

5 km FL 100 alatt.

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

FL 100 (3050 m STD) alatt max. 250 kt (460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

2. VFR légijárművek esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében

D

1000 láb (300 m) AGL és 9500 láb (2900 m) AMSL között Budapest FIR határ és a következő koordináták által bezárt terület:

482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E – Kosice TMA2.

valamint

Sármellék, Debrecen CTR és

Sármellék, Debrecen CTA

IFR

IFR-IFR-től

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Nincs

Max. 250 kt (460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

VFR

Nem biztosítanak

Forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR repülések között (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Vízszintes látás:

5 km.

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen.

Max. 250 kt (460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

F

4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt TIZ-ek

IFR

IFR-IFR-től amennyire ez lehetséges

Repülés-tájékoztató és légiforgalmi tanácsadó

Nincs

Max. 250 kt (460 km/h) IAS2

9500 láb (2900 m) AMSL alatt

Folyamatos kétoldalú

Igen

Nincs

VFR

Nem biztosítanak

Repülés-
tájékoztató

Vízszintes látás:

5 km.

Felhőktől való távolság:

1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

Max. 250 kt (460 km/h) IAS2

9500 láb (2900 m) AMSL alatt

Nincs, kivéve a vitorlázó felhőrepüléseket és az éjszakai VFR repüléseket

Nincs, kivéve a vitorlázó felhőre-
püléseket és az éjszakai VFR repülé-
seket

G3

4000 láb
(1200 m) MSL alatti nem ellenőrzött légterek, valamint a vitorlázó és műrepülő légterek

Csak VFR

Nem
biztosítanak

Repülés
tájékoztató4

Vízszintes látás:

5 km.

Kis sebességű repülőgépek számára:
1500 m.

Helikopterek és ballonok számára:
750 m.

Felhőkön kívül, a föld vagy a vízfelszín látása mellett.

Max. 250 kt (460 km/h)
IAS2

Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket4

Nincs, kivéve az éjszakai VFR repülé-
seket

Nincs

További szabályok, eltérések:

Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 4. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.

A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek, valamint az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és folyamatos kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani.

1.    FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.

2.    Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.

3.    

4.    A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelethez85

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT
ÉS AZ IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK

I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

Ellenőrzött légterek

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

Budapest CTA

FL660 (20 100 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

A Magyar Köztársaság

Országhatára jelen rendelet 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott légtereken kívül

Közelkörzet

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

Budapest TMA 1

FL195 (5950 m STD) / 7500’ (2300 m) AMSL

(ICAO „C”)

474419N

0181530E

473521N

0181527E

471331N

0181507E

470908N

0184432E

473503N

0182754E

474551N

0182754E

Országhatár

474419N

0181530E

Budapest TMA 2

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

474551N

0182754E

473503N

0182754E

470908N

0184432E

470806N

0185112E

472516N

0185346E

473233N

0184156E

474527N

0183705E

Országhatár

474551N

0182754E

Budapest TMA 3

FL195 (5950 m STD) / 3500’ (1050 m) AMSL

(ICAO „C”)

474527N

0183705E

473233N

0184156E

472516N

0185346E

470806N

0185112E

470403N

0191630E

470606N

0192729E

472525N

0185940E

473055N

0190118E

473220N

0185858E

473500N

0185300E

473720N

0185425E

474643N

0190652E

 

 

474750N

0184351E

Országhatár

474527N

0183705E

Budapest TMA 4

FL195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL

(ICAO „C”)

474643N

0190652E

473720N

0185425E

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473055N

0190118E

473054N

0190159E

473612N

0190412E

474615N

0191631E

474643N

0190652E

Budapest TMA 5

FL195 (5950 m STD) / 6500’ (2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

474750N

0184351E

474503N

0194053E

475224N

0193441E

480513N

0192330E

Országhatár

474750N

0184351E

Budapest TMA 6

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”)

474615N

0191631E

473612N

0190412E

473054N

0190159E

473055N

0190118E

472525N

0185940E

470606N

0192729E

471203N

0195953E

474503N

0194053E

474615N

0191631E

Budapest TMA 7

FL195 (5950 m STD) / 5500’ (1700 m) AMSL

(ICAO „C”)

474503N

0194053E

471203N

0195953E

472351N

0201040E

473529N

0200354E

474503N

0194053E

Budapest TMA 8

FL195 (5950 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

480513N

0192330E

475224N

0193441E

480944N

0195400E

Országhatár

480513N

0192330E

Budapest TMA 9

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”) Az állami célú repülések időszakában a légtér meghatározott részében az ATS ellátásának átruházását a Budapest APP és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

471203N

0195953E

470606N

0192729E

470403N

0191630E

470240N

0200428E

471203N

0195953E

Polgári repülőtéri körzetek

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

Budapest CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „C”)

473546N

0190523E

473358N

0191018E

473128N

0191427E

473230N

0191930E

472400N

0193400E

471500N

0192130E

472400N

0190730E

472700N

0190630E

472808N

0190426E

472939N

0190336E

473022N

0190325E

473546N

0190523E

Sármellék CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTA légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

Sármellék CTA

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTR légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

Debrecen CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTA1 és CTA2 légterekkel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

Debrecen CTA1

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA2
légterekkel együtt
működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

Debrecen CTA2

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’ (1500m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA1 légterekkel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

Katonai körzetek

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

Szolnok MTMA

9500’ (2900 m) AMSL/ 2000’ (600 m) AMSL

472212N

0200910E

472038N

0201743E

471829N

0202929E

471045N

0202532E

470008N

0202008E

465401N

0201703E

465559N

0200729E

470241N

0200428E

471203N

0195953E

472212N

0200910E

Szolnok MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

472038N

0201743E

471829N

0202929E

470008N

0202008E

470241N

0200428E

472038N

0201743E

Pápa MTMA

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’ (600 m) AMSL

473559N

0171554E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0175015E

471259N

0175900E

465959N

0172640E

470229N

0171654E

472854N

0170304E

473559N

0171554E

Pápa MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatára a repülőtér vonatkozási pont (ARP: 472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

473539N

0172854E

471029N

0174254E

470738N

0173124E

473259N

0171754E

473539N

0172854E

Kecskemét MTMA1

FL125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

470403N

0191630E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

465142N

0202813E

463622N

0201429E

464938N

0192954E

470403N

0191630E

Kecskemét MTMA2

FL125 (3800 m STD) / 5000’ (1500 m) AMSL

465142N

0202813E

464943N

0203740E

463203N

0202335E

463959N

0192954E

464938N

0192954E

463622N

0201429E

465142N

0202813E

Kecskemét MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatárai a repülőtér vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E) körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

470342N

0192954E

470304N

0195208E

465559N

0200729E

464529N

0195854E

465329N

0193659E

465329N

0192954E

470342N

0192954E

További szabályok:

1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT – 08.00 LT között csak külön bejelentésre, illtetve igényre működnek.

2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:

–    Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;

–    Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb (600 m) AGL alatt.


ATS ÁTRUHÁZÁS

1.    Budapest ACC és Wien ATCC között:

a)    Egyszerűsített szektorhatár

(1)    Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.

(2)    Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E – 474227N 0170500E – 473244N 0164214E – 465952N 0161329E – 465046N 0162019E.

(3)    A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).

(4)    Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

b)    LESMO AREA

(1)    A 480024N 0170939E – (Magyar/Szlovák) országhatár – 474906N 0173651E – 474449N 0173000E – 473559N 0172918E – 473559N 0171554E – 473555N 0164005E – (Magyar/Osztrák) országhatár – 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.

(2)    A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

(3)    Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

2.    Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:

a)    Kosice TMA2

(1)    A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.

(2)    A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.

(3)    Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.

b)    RUTOL Box

(1)    A 480217N 0184930E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS központ a felelős.

(2)    A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.

Közös felhasználású légterek

Légtér azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

Előzetes koordinációs légterek

LHEPCA01

LIMA WEST

FL245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

465105N

0162126E

463352N

0180006E

460854N

0180425E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462930N

0163702E

464101N

0162522E

465105N

0162126E

LHEPCA02

LIMA SOUTH

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463203N

0202335E

463728N

0194717E

470342N

0192349E

LHEPCA03

LIMA SOUTH-EAST

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

463728N

0194717E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

LHEPCA04

LIMA EAST

FL 245 (7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

481115N

0202525E

474559N

0213339E

472201N

0214313E

471210N

0213301E

470506N

0212808E

472943N

0201605E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

Csökkentett koordinációs légterek

LHERCA01

UNIFORM SOUTH-WEST

UNL / FL 245 (7450 m STD)

 

463352N

0180006E

462829N

0184129E

460259N

0190529E

460259N

0184005E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

463352N

0180006E

LHERCA02

UNIFORM WEST

UNL / FL 245 (7450 m STD)

 

464210N

0164659E

463352N

0180006E

460445N

0172645E

463605N

0164210E

464210N

0164659E

LHERCA03

UNIFORM EAST

UNL / FL245 (7450 m STD)

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

További szabályok:

A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.

II. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK

 

A

B

C

1.

TIZ légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

Békéscsaba TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

465341N

0212325E

464613N

0212426E

463747N

0212055E

Országhatár

462849N

0211712E

462629N

0211307E

462529N

0205740E

463510N

0205309E

465233N

0210554E

465341N

0212325E

4.

Börgönd TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ2 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

471833N

0182354E

471842N

0183545E

465707N

0183721E

465448N

a0182729E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

5.

Börgönd TIZ2

7500’ (2300 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

472148N

0181621E

472147N

0183628E

470908N

0184432E

471301N

0181832E

6.

Börgönd TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ2 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

470908N

0184432E

470623N

0184817E

465611N

0185125E

465054N

0183452E

465115N

0182246E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

7.

Debrecen TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ2 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

8.

Debrecen TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

9.

Debrecen TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ2 légtérrel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

10.

Fertőszentmiklós TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

5 km (2,7 NM) sugarú kör a 473500N 0165040E középpont körül

11.

Nyíregyháza TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

10 km sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül

12.

Pécs-Pogány TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

454614N

0181508E

455106N

0182820E

461304N

0182154E

461402N

0181906E

460854N

0180424E

455347N

0175950E

454614N

0181508E

13.

Pér TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

474906N

0173651E

474449N

0173000E

473559N

0172918E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0180954E

473521N

0181527E

474419N

0181530E

Országhatár

474906N

0173651E

14.

Sármellék TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ2 légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

15.

Sármellék TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ1 légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

16.

Szeged TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

462300N

0200000E

462300N

0201300E

461500N

0201300E

461217N

0200526E

461500N

0200000E

462300N

0200000E

17.

Tököl TIZ

3500’ (1050 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

472257N

0185724E

472140N

0190505E

471556N

0185907E

472014N

0185339E

472257N

0185724E

 

A

B

C

1.

Műrepülő légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSA1

6000’ (1850 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

Csak műrepülés céljára.
A légteret munkanapokon
09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között, pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni
a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával. A légtér nem használható az LHD30 üzemideje alatt.

472633N

0184454E

472403N

0184854E

472703N

0184754E

472703N

0184624E

472633N

0184454E

 

A

B

C

1.

Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSG1

2500’ (750 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
3500’ (1050 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473720N

0185425E

473302N

0185909E

473220N

0185858E

473500N

0185300E

473720N

0185425E

4.

LHSG2/S

3500’ (1050 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban siklórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

5.

LHSG2/V

3500’ (1050 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

6.

LHSG3

4500’ (1350 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473328N

0184606E

472636N

0185717E

472519N

0185531E

472516N

0185346E

473233N

0184156E

473328N

0184606E

7.

LHSG10

4500’ (1350 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474527N

0183705E

473722N

0184005E

474723N

0185152E

474750N

0184351E

Országhatár

474527N

0183705E

8.

LHSG20

2000’ (600 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
3000’ (900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473900N

0190300E

473800N

0192100E

473600N

0191030E

473700N

0190400E

473900N

0190300E

9.

LHSG20A

Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

2 km sugarú kör
a 473704N 0190836E
középpont körül

10.

LHSG21

2500’ (750 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
5000’ (1500 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474100N

0190430E

473948N

0194515E

473800N

0192100E

473900N

0190300E

474100N

0190430E

11.

LHSG22

3000’ (900 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474636N

0190905E

474503N

0194053E

473948N

0194515E

474100N

0190430E

474636N

0190905E

12.

LHSG23

6500’ (2000 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
7500’ (2300 m) AMSL/6500’
(2000 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475547N

0193148E

474503N

0194053E

474636N

0190905E

475547N

0193148E

13.

LHSG24 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474946N

0185738E

474340N

0191445E

473900N

0190300E

474946N

0185738E

14.

LHSG25 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480000N

0190800E

474340N

0191445E

474946N

0185738E

475300N

0185600E

480000N

0190800E

15.

LHSG30 (Hullám légtér)

FL285 (8700 m STD)/GND

(ICAO „G”) Szeptember 15. és május 15. között napkeltétől napnyugtáig, csak VFR repülések számára. Hullámrepülés céljára. Budapest ATS Központ engedélyével vehető igénybe.

475730N

0194200E

475700N

0200120E

475000N

0200700E

474430N

0194600E

474930N

0193830E

475730N

0194200E

 

A

B

C

1.

Drop Zone légterek

2.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

3.

LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton

FL155 (4700 m STD)/GND

 

11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E
középpont körül

4.

LHSDZLHDV/Dunaújváros

FL135 (4100 m STD)/GND

 

5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E
középpont körül

5.

LHSDZLHTL/Tököl

FL145 (4400 m STD)/3500’

Csak Tököl TIZ légtérrel együtt működhet.

LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.

3,15 km (1,7 NM)
sugarú kör a
472037N 0185909E
középpont körül

6.

LHSDZLHNY/Nyíregyháza

FL155 (4700 m)/4000’
(1200 m) AMSL

Csak Nyíregyháza TIZ légtérrel együtt működhet.

10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N
0214100E középpont körül

7.

LHSDZLHKV/Kaposújlak

FL165 (5050 m)/GND

 

463100N

0173400E

463100N

0174700E

461800N

0174700E

461800N

0173400E

463100N

0173400E

8.

LHSDZLHMP/Matkópuszta

FL145 (4400 m)/GND

 

5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával

9.

LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza

FL135 (4100 m STD)/GND

 

464600N

0194546E

464800N

0195100E

464558N

0195533E

464200N

0195600E

464600N

0194546E

10.

LHSDZLHBD/Börgönd

FL155 (4700 m STD)/GND

 

471037N

0182857E

470619N

0182317E

470145N

0182636E

470237N

0183147E

470840N

0183425E

471037N

0182857E

LHB24 Velencei tó, Dinnyés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

11.

LHSDZLHGD/Gödöllő

FL145 (4400 m STD)/GND

LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.

2 km (1 NM) sugarú kör a 473425N 0191957E középpont körül

12.

LHSDZLHKA/Kalocsa

FL135 (4100 m STD)/GND

 

463356N

0185419E

463435N

0185817E

463118N

0190123E

463000N

0185519E

463356N

0185419E

13.

LHSDZLHBC/Békéscsaba

FL155 (4700 m STD)/4000’
(1200 m)

Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.

7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül

14.

LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló

FL145 (4400 m STD)/GND

 

472810N

0212450E

472228N

0211500E

472733N

0211500E

472942N

0211839E

472810N

0212450E

15.

LHSDZLHKI/Kiskőrös

3500’ (1050 m) AMSL/GND

 

463939N

0191442E

463914N

0191511E

463854N

0191434E

463919N

0191403E

463939N

0191442E

16.

LHSDZLHSZ/Szentes

FL115 (3500 m STD)/GND

 

2 km (1 NM) sugarú kör a 463642N
0201700E középpont körül

17.

LHSDZLHPR/Pér

FL125 (3800 m STD)/9500’
(2900 m STD) AMSL

Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.

7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül

18.

LHSDZLHMC/Miskolc

FL145 (4400 m STD)/GND

 

5 km (2,7 NM) sugarú kör
a 480754N 0204730E középpont körül az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

19.

LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr

3 km (1,6 NM) sugarú kör
464144 0172340 középpont körül

FL145 (4400 m STD)/GND

 

III. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)

Időszakosan korlátozott légterek (TRA)

Légtér
azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

LHTRA11A

PAPA ALPHA

FL125 (3800 m STD) / GND

 

472959N

0175015E

472959N

0181529E

471331N

0181507E

471259N

0175900E

472959N

0175015E

LHTRA11B

PAPA BRAVO

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

 

471259N

0175900E

471331N

0181507E

470212N

0181457E

465529N

0175135E

470646N

0174335E

471259N

0175900E

LHTRA11C

PAPA CHARLIE

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

471259N

0175900E

471331N

0181507E

470212N

0181457E

465529N

0175135E

470646N

0174335E

471259N

0175900E

LHTRA12

KUNSAG

FL115 (3500 m STD) / GND

 

465945N

0190242E

470403N

0191630E

464938N

0192954E

463959N

0192954E

463957N

0192213E

465945N

0190242E

LHTRA13

TISZA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

472212N

0200910E

472038N

0201743E

471829N

0202929E

471045N

0202532E

470008N

0202008E

465401N

0201703E

465559N

0200729E

470241N

0200428E

471203N

0195953E

472212N

0200910E

LHTRA14A

MEZO ALPHA

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

471829N

0202929E

471245N

0204529E

470610N

0204314E

471045N

0202532E

471829N

0202929E

LHTRA14B

MEZO BRAVO

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

471045N

0202532E

470610N

0204314E

465613N

0203951E

470008N

0202008E

471045N

0202532E

LHTRA14C

MEZO CHARLIE

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

470008N

0202008E

465613N

0203951E

464943N

0203740E

465401N

0201703E

470008N

0202008E

LHTRA15A

SZARVAS ALPHA

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

 

471829N

0202929E

471245N

0204529E

470610N

0204314E

471045N

0202532E

471829N

0202929E

LHTRA15B

SZARVAS BRAVO

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

 

471045N

0202532E

470610N

0204314E

465613N

0203951E

470008N

0202008E

471045N

0202532E

LHTRA15C

SZARVAS CHARLIE

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’ (1350 m) AMSL

 

470008N

0202008E

465613N

0203951E

464943N

0203740E

465401N

0201703E

470008N

0202008E

LHTRA16

ARPAD

FL115 (3500 m STD) / GND

 

464943N

0203740E

464505N

0205357E

462940N

0204358E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

LHTRA21A

WEST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

465105N

0162126E

463352N

0180006E

460854N

0180425E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462930N

0163702E

464101N

0162522E

465105N

0162126E

LHTRA21B

WEST BRAVO

FL215 (6550 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21C légterekkel együtt vehető igénybe.

465105N

0162126E

464502N

0175809E

463352N

0180006E

465105N

0162126E

LHTRA21C

WEST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21B légterekkel együtt vehető igénybe.

464502N

0175809E

463726N

0181335E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

460854N

0180425E

464502N

0175809E

LHTRA21D

WEST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’ (1200 m) AMSL

 

462658N

0172525E

461447N

0175841E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462658N

0172525E

LHTRA21E

WEST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

462658N

0172525E

461447N

0175841E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462658N

0172525E

LHTRA22A

SOUTH ALPHA

FL175 (5350 m STD) / FL125 (3800 m STD)

 

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463203N

0202335E

463728N

0194717E

470342N

0192349E

LHTRA22B

SOUTH BRAVO

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

463728N

0194717E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

LHTRA22C

SOUTH CHARLIE

FL245 (7450 m STD) / FL175 (5350 m STD)

Az LHBP érkező forgalmának védelme érdekében a légtér igénybevételének különleges eljárásait a polgári és a katonai fél együttműködési eljárásban rögzíti.

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

470342N

0192349E

LHTRA22D

SOUTH DELTA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

465945N

0190242E

462143N

0193952E

461429N

0190859E

463056N

0184947E

463337N

0185631E

463909N

0185202E

463600N

0184405E

464851N

0182835E

465945N

0190242E

LHTRA22E

SOUTH ECHO

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

463957N

0192213E

463959N

0192954E

463728N

0194717E

462648N

0195641E

462143N

0193952E

463957N

0192213E

LHTRA22F

SOUTH FOXTROT

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

 

465046N

0191134E

462143N

0193952E

461512N

0191156E

464352N

0184811E

465046N

0191134E

LHTRA23A

EAST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

481115N

0202525E

474559N

0213339E

472201N

0214313E

471210N

0213301E

470506N

0212808E

472943N

0201605E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

LHTRA23B

EAST BRAVO

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23C légterekkel együtt vehető igénybe.

472201N

0214313E

471125N

0214729E

470219N

0213649E

465152N

0213027E

471548N

0203054E

472943N

0201605E

470506N

0212808E

471210N

0213301E

472201N

0214313E

LHTRA23C

EAST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135 (4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23B légterekkel együtt vehető igénybe.

475800N

0195615E

480710N

0195452E

481757N

0202718E

475845N

0212810E

474559N

0213339E

481115N

0202525E

475800N

0195615E

LHTRA23D

EAST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’ (1200 m) AMSL

 

481115N

0202525E

475018N

0212203E

472252N

0210213E

474125N

0200756E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

LHTRA23E

EAST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

481115N

0202525E

475018N

0212203E

472252N

0210213E

474125N

0200756E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

LHTRA31A

UPPER WEST ALPHA

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)

 

463352N

0180006E

462829N

0184129E

461000N

0190529E

460259N

0184005E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

463352N

0180006E

LHTRA31B

UPPER WEST BRAVO

FL285 (8700 m STD) / FL245 (7450 m STD)

 

464210N

0164659E

463352N

0180006E

460445N

0172645E

463605N

0164210E

464210N

0164659E

LHTRA32A

UPPER EAST ALPHA

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD)

1. Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

LHTRA32B

UPPER EAST BRAVO

FL305 (9300 m STD) / FL245 (7450 m STD)

1. Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

480810N

0214510E

475243N

0221532E

471911N

0214017E

475756N

0210710E

480810N

0214510E

LHTRA33A

TOP EAST ALPHA

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD)

Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

LHTRA33B

TOP EAST BRAVO

FL420 (12800 m STD) / FL365 (11100 m STD)

Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

480810N

0214510E

475243N

0221532E

471911N

0214017E

475756N

0210710E

480810N

0214510E

További szabályok:

1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.

2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

3. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterek a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzetei.

3. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelethez86

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK

Tiltott légterek

Légtér
azonosítója

Neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély

LHP1

Paks

3 km sugarú kör a 463443N 0185110E középpont körül

FL195 (5950 m STD) / GND

Atomerőmű.

LHP2

Csillebérc

0,5 km sugarú kör a 472923N 0185708E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Kutató atomreaktor.

 

A

B

C

D

E

1

Korlátozott légterek

2

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Korlátozás

3

LHR1

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473059N

0185828E

473055N

0190118E

473054N

0190159E

473053N

0190237E

473038N

0190321E

473022N

0190325E

472941N

0190336E

472859N

0190147E

472910N

0190047E

472931N

0185846E

473002N

0185812E

473059N

0185828E

4

LHR1A

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473154N

0185620E

473154N

0185756E

473121N

0185756E

473121N

0185620E

473154N

0185620E

5

 

 

 

 

6

LHR4

Zalaegerszeg
1 km sugarú kör
a 464816N 0163720E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

7

 

 

 

 

8

LHR6

Százhalombatta
2 km sugarú kör
a 471702N 0185358E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

9

 

 

 

 

10

LHR9

Tiszaújváros
3 km sugarú kör
a 475413N 0210134E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

11

LHR10

Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör
a 473154N 0212253E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

LHR14

Algyő
3 km sugarú kör
a 461904N 0201246E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

LHR29

Nyírtelek
2,5 km sugarú kör
a 480150N 0213827E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

LHR33

Hetényegyháza
2 km sugarú kör
a 465554N 0193555E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

23

LHR34

Táborfalva

3000’ (900 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

470627N

0192534E

470317N

0192426E

470233N

0192733E

470548N

0192848E

470627N

0192534E

24

LHR35

Pusztavacs
2,5 km sugarú kör
a 470957N 0192806E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

25

LHR36

Pusztaederics
2,5 km sugarú kör
a 463925N 0164740E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

26

LHR37

Zsana
2,5 km sugarú kör
a 462525N 0194200E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

27

LHR38

Kardoskút
4,5 km sugarú kör
a 462854N 0204423E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

 

A

B

C

D

E

1

Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

2

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső határa
Alsó határa: GND

Korlátozás ideje

Korlátozás indoka

3

LHB01

Ócsa

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471843N

0191007E

471740N

0191339E

471451N

0191910E

471250N

0191626E

471843N

0191007E

4

LHB02

Tószeg

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470818N

0200133E

470625N

0200713E

470241N

0200428E

470154N

0200920E

465802N

0200304E

470304N

0195208E

470818N

0200133E

5

LHB03

Aggtelek

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

483501N

0205041E

482446N

0204350E

482555N

0202607E

Országhatár

483427N

0205016E

6

LHB04

Zempléni-hg.
13 km sugarú kör a
482530N 0212451E
középpont körül.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

7

LHB05

Hevesi füves puszták I.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

(Tisza-tó)

474156N

0204928E

473325N

0204342E

473531N

0203543E

474155N

0204322E

474156N

0204928E

8

LHB06A

Hevesi füves puszták II.

1500’ (450 m) AGL

Március 1. - július 31. között

természetvédelem

474826N

0210041E

474158N

0205911E

472841N

0203520E

472648N

0202534E

9

LHB06B

472723N

0201344E

1000’ (300 m) AGL

Augusztus 1.-március 1. között

természetvédelem

474430N

0201528E

474504N

0203314E

475318N

0204737E

474826N

0210041E

10

LHB07

Hortobágy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474718N

0210751E

474200N

0212540E

471839N

0210656E

472500N

0204402E

474718N

0210751E

11

LHB08

Bihari-sík I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471154N

0212611E

471037N

0214022E

471827N

0213052E

471831N

0212135E

471154N

0212611E

12

LHB09

Bihari-sík II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471834N

0211342E

470119N

0211405E

470043N

0213135E

470922N

0214153E

471037N

0214022E

471154N

0212611E

471831N

0212135E

471834N

0211342E

13

LHB10

Alsó-Tisza-völgy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464459N

0195832E

464131N

0201302E

462310N

0201739E

462338N

0195959E

463723N

0195943E

463254N

0195304E

463547N

0195107E

464459N

0195832E

14

LHB11

Csanádi puszták
2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

15

LHB12

Kardoskút
4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

16

LHB13

Gemenc

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

462317N

0184615E

462015N

0185620E

461526N

0185503E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

461854N

0185033E

462202N

0184439E

462317N

0184615E

17

LHB14

Tapolcai-medence
1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

18

LHB15

Tihany

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465530N

0175103E

465546N

0175218E

465521N

0175341E

465418N

0175421E

465337N

0175236E

465425N

0175132E

465530N

0175103E

19

LHB16

Őrség

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465824N

0161618E

465952N

0163907E

464323N

0163210E

464252N

0162223E

Országhatár

465824N

0161618E

20

LHB17

Sárvíz-völgye

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470149N

0183222E

464813N

0184116E

464653N

0183553E

470059N

0182606E

470149N

0183222E

21

LHB18

Fertő

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

a 474052N 0164600E középpont körüli
7,6 km sugarú kör és
az országhatár által bezárt terület

22

LHB19A

Gerecse

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474419N

0181530E

474338N

0181731E

474358N

0183115E

473415N

0183129E

473409N

0182237E

474000N

0181920E

474000N

0181703E

474146N

0181530E

474419N

0181530E

LHB19B

Tatai Öreg-tó

1500’ (450 m) AGL

október 1.–
március 31. között

természetvédelem

473647N

0182109E

473727N

0181857E

474000N

0181703E

474000N

0181920E

473647N

0182109E

23

LHB20

Dél-Hanság

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474235N

0170529E

474235N

0170530E

474307N

0171343E

474210N

0171342E

474006N

0170952E

473933N

0170818E

473847N

0170555E

473849N

0170149E

474204N

0170112E

474216N

0170226E

474230N

0170535E

474235N

0170529E

24

LHB21

Fehér-tó, Barbacsi-tó

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474300N

0172019E

474221N

0172425E

473624N

0172149E

473730N

0171641E

474300N

0172019E

25

LHB22

Kőszegi-hg.

6 km sugarú, 472154N 0162856E középpontú kör magyar légtérbe eső területe.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

26

LHB23

Kis-Balaton

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464303N

0171326E

464236N

0171748E

463820N

0171503E

464034N

0171335E

464303N

0171326E

27

LHB24

Velencei-tó, Dinnyés

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471340N

0183522E

470704N

0183623E

470723N

0183139E

470948N

0183228E

471049N

0183137E

471308N

0183139E

471340N

0183522E

28

LHB25

Vértes

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

472942N

0183126E

472042N

0183044E

471840N

0181458E

472435N

0181329E

472907N

0182201E

472942N

0183126E

29

LHB26

Dunazug-hg., Börzsöny

1500’ (450 m) AGL

A Duna vonalában (víztest felett):

november 1.- június 30. között.

A Duna vonalán kívül:

március 1.- november 1. között.

természetvédelem

480401N

0190608E

474833N

0190657E

473858N

0190406E

474036N

0184353E

474723N

0185152E

474937N

0185122E

Országhatár

480401N

0190608E

30

LHB27

Kiskunság - észak I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471155N

0190402E

471135N

0190402E

471022N

0190536E

470928N

0190739E

470616N

0190231E

470403N

0191630E

470354N

0192224E

471150N

0192150E

471155N

0190402E

31

LHB28

Kiskunság - észak II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470616N

0190231E

465519N

0190144E

465604N

0192257E

470354N

0192224E

470403N

0191630E

470616N

0190231E

32

LHB29

Kiskunság - dél

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465342N

0190808E

465004N

0192716E

463639N

0191858E

464022N

0191351E

463334N

0191413E

463435N

0185817E

465342N

0190808E

33

LHB30

Kelet-Cserhát

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

480336N

0194155E

475943N

0194848E

475132N

0193516E

475540N

0192835E

480336N

0194155E

34

LHB31

Tarnavidék

9 km sugarú kör a

480713N 0200833E

középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

35

LHB32

Bükk

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

481629N

0202402E

480608N

0204702E

475325N

0204119E

475631N

0201651E

481629N

0202402E

36

LHB33

Kesznyéten

7 km sugarú kör a

475953N 0210601E

középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

37

LHB34

Kecskeri-puszták

10 km sugarú kör a

471606N 0205122E

középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

38

LHB35A

Béda-Karapancsa

1500’ (450 m) AGL

Március 2. - június 30. között

természetvédelem

460316N

0184306E

460144N

0184055E

455507N

0183939E

LHB35B

Országhatár

1000’ (300 m) AGL

Július 1. - március 1. között

természetvédelem

455606N

0185427E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

 

A

B

C

D

1.

Veszélyes légterek

2.

Légtér azonosítója

Neve/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély/korlátozás

3.

LHD2A

Hajmáskér

FL 245 (7450 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470903N

0175624E

470903N

0180054E

471003N

0180354E

471233N

0180654E

471503N

0180154E

471133N

0175554E

470903N

0175624E

4.

LHD2B

Várpalota

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471623N

0181254E

471533N

0180324E

471233N

0180654E

471233N

0181454E

471503N

0181654E

471623N

0181254E

5.

LHD3

Tatárszentgyörgy

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471200N

0191246E

471101N

0191132E

470924N

0191132E

470909N

0191145E

470427N

0192615E

470456N

0192701E

470735N

0192306E

471200N

0191246E

6.

LHD11

Dóc

7500’ (2300 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462804N

0200554E

462704N

0200624E

462804N

0201024E

462924N

0200934E

462804N

0200554E

7.

LHD14

Hajdúhadház

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474104N

0214053E

474004N

0214623E

474304N

0214553E

474304N

0214223E

474104N

0214053E

8.

LHD16

Izbég

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474233N

0190024E

474233N

0185654E

474033N

0185824E

474233N

0190024E

9.

LHD17

Győrszentiván

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474304N

0174554E

474103N

0174554E

474203N

0175154E

474343N

0174854E

474304N

0174554E

10.

LHD21

Szomód

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474103N

0182154E

473803N

0182554E

474203N

0182624E

474233N

0182254E

474103N

0182154E

11.

LHD24

Sántos

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462134N

0175055E

461804N

0174955E

461834N

0175225E

462034N

0175225E

462134N

0175055E

12.

LHD29

Püspökszilágy

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474533N

0192054E

474803N

0191454E

474703N

0191254E

474533N

0192054E

13.

LHD33

Állampuszta

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464204N

0190124E

463904N

0190424E

464104N

0190954E

464434N

0190624E

464204N

0190124E

14.

LHD34

Márianosztra

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

475603N

0184954E

475302N

0184554E

475203N

0185154E

475303N

0185554E

475603N

0185354E

475603N

0184954E

15

LHD36A

Hajmáskér

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470743N

0174825E

470903N

0175624E

471103N

0180654E

471503N

0180154E

471633N

0175754E

471403N

0174654E

470743N

0174825E

16.

LHD36B

Várpalota

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471003N

0180354E

470933N

0181924E

471933N

0181654E

471833N

0175954E

471003N

0180354E

17.

LHD37

Simontornya

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464503N

0183224E

464203N

0183054E

464333N

0183354E

464503N

0183224E

18.

LHD50

Harka

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
473903N 0163355E
középpont körül

19.

LHD52

Kőszeg

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
472333N 0163455E
középpont körül

20.

LHD53

Nádasd

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
465903N 0163455E
középpont körül

21.

LHD55

Szügy

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
480403N 0191953E
középpont körül

4. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez87

A LÉGTÉRSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. Az előzetes konzultáció során a kérelmező által kötelezően megadandó információk köre

1.1. rövid indokolás a légtérmódosítás szükségességéről, illetve új légtér esetében a célokról és azok várható hatásairól,

1.2. tájékoztatás a módosítás légtér felhasználókra gyakorolt hatásairól, illetve a meglévő légtérstruktúrával kapcsolatban esetlegesen felmerülő érdekütközésekről,

1.3. annak előzetes megállapítása, hogy a változtatás várhatóan hatással lesz-e a szomszédos országokkal kialakított légtér-felhasználási megállapodásokra (ha van ilyen), illetve az egységes európai égboltra vonatkozó hazai stratégiára (FAB-ok, egyéb nemzetközi érdekek).

2. Az előzetes javaslat kötelező tartalmi elemei

2.1. részletes indokolás a légtérmódosítás szükségességéről,

2.2. a rövid és hosszú távú célkitűzések (például forgalom jellege, típusa),

2.3. a tervezett légtér jellemzői indokolással, különösen a tervezett légtér típusára vonatkozóan (típus, üzemelési időszakok, ATS útvonalhálózatba való illeszthetőség, repülési eljárás típusa, jellemzője, forgalom összetétele, mértéke, stb.),

2.4. ha a légtér típusa szükségessé teszi, a légiforgalmi irányító vagy légiforgalmi tájékoztató szolgálat megjelölése,

2.5. repülőtéri légtér (a közelkörzeti légteret is beleértve) esetében a repülőtér műszerezettsége, a légtér felderítésére alkalmazott és egyéb navigációs eszközök,

2.6. a légtér felhasználóira gyakorolt hatások vizsgálata, a forgalom összetételének várható változása, a tervezett légtérben végrehajtható műveletek változása (IFR/VFR),

2.7. a meglévő légtérstruktúrába való beillesztés várható hatásai az érintett (környező) légterekre és repülőterekre,

2.8. a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel a 2.6.–2.7. pontokban említett, érdekütközést jelentő hatások elkerülése érdekében, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

2.9. a légtérgazdálkodásban várható előnyök, hátrányok rövid bemutatása, gazdasági, társadalmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági indokok (például a forgalom jobb eloszlása, szűk keresztmetszetek csökkenése, késések csökkenése, más útvonalak tehermentesítése),

2.10. előzetes biztonsági felmérés, amelyből kiderül, hogy a légtérstruktúrában bekövetkező változtatás milyen jellegű kockázatokat, illetve biztonságkritikus folyamatokat eredményezhet, és hogy ezekre a teljes biztonsági felmérés elvégzése után a megfelelő kockázatcsökkentő eljárásokat alkalmazva – az elvárt biztonsági szintet fent lehet tartani,

2.11. legalább egy térkép, amely teljességében bemutatja a javasolt változtatást, a régi és az új légtér befoglaló paramétereivel, az előzetes javaslat keretében vizsgált érintett területek, földrajzi pontok és más légterek feltüntetésével (lehetőleg 1:250 000 méretarányban).

3. A végleges javaslat kötelező tartalmi elemei

3.1. a légtérmódosítással összefüggő minden olyan változás, amelyre vonatkozóan a teljes biztonsági felmérést elvégezték,

3.2. a teljes biztonsági felmérés és annak dokumentációja, amelynek egyértelműen alá kell támasztania, hogy a tervezett változtatás integrációja a meglévő légtérstruktúrába nem okozza a rendszer repülésbiztonsági szintjének csökkenését, és tartalmazza a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, valamint a felmerülő kockázatok csökkentésének lehetőségéről történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésről készült emlékeztető, stb.),

3.3. ha a légtérmódosításra, illetve az azon belüli repülési eljárásokra több megoldási lehetőség is felmerült, indokolni kell, hogy miért célszerűbb azt megvalósítani, amelyet a javaslat tartalmaz,

3.4. az előzetes becslések újraszámolt adatai a végleges javaslatnak megfelelően, és a 2. pontban foglalt további dokumentumoknak a végleges javaslatnak megfelelően frissített változata (térkép, légtérjellemzők, stb.),

3.5. a biztonsági felmérés elkészítését vezető személy alkalmasságának igazolása,

3.6.88 a 3.5. pontban említett személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a biztonsági felmérés megfelel a vonatkozó szabályozásnak [EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) előírásai, különös tekintettel az ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet előírásai],

3.7. repülőtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély.

4.89 Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:

4.1. Az EUROCONTROL – Institute of Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok Képzőintézete) képzése a következő képzési modulokkal:

Kötelező elemek:

Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM) és

Functional Hazard Assessment – Total System Approach (SAF-SAM1-FHA)

vagy

Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és

Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2)

Ajánlott elemek:

Preliminary System Safety Assessment for ATM system designers (SAF-SAM2-PSSA),

System Safety Assessment for Implementation and Monitoring (SAF-SAM3-SSA)

4.2. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott kötelező elemekkel azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!