nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2007. évi XXVII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2007-07-02
2013-07-01
2
Jogszabály

2007. évi XXVII.
törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról1

1–88. §2

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező
rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. június 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)3

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 7. §-ának k) pontjában az „a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §)” szövegrész az „a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 263/B. §)” szövegre módosul.

(6)4

Az Európai Unió jogának való megfelelés

90. § (1) E törvény 7–8. §-a a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. és 13. §-a az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet 17. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) E törvény 25–28. §-a a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 84. §-a

a) az euro-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló, 2004. december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikkének,

b) az euro-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2004. december 6-i 2183/2004/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!