nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
2016-01-01
2017-01-02
19
Jogszabály

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörben eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Díjfizetési kötelezettség

1. §1 A díjfizetés ellenében használható utakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak e rendelet szerinti díjkategóriába tartozó gépjárművel, valamint pótkocsival (a továbbiakban együtt: gépjármű vagy jármű) történő használatáért használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni.

2. § (1) Nem kell díjat fizetni:

a)2 a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,

b) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei,

c)3 a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,

d) a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá

e)4 a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után,

f)5 az e) pont alá nem tartozó, díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után,

g)6 a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő járművek után.

(2)7 Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek bejelentették. Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak a díjmentes járműveik körét érintő változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek.

(3)8 A díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára a jogosultak gépjárműveiről a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet központi nyilvántartást vezet.

(3a)9 Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosult nem tett időben eleget a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének és emiatt pótdíjfizetési felszólítás került kiküldésre, úgy jogosultságának utólagos igazolásával és a szolgáltatási díj megfizetésével mentesül a pótdíj megfizetés alól, amelyre az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére. Az eljárás rendszámonként számítandó szolgáltatási díját a 8. § (9) bekezdése állapítja meg.

(3b)10 A díjmentesség érvényességének időtartama a bejelentésben megjelölt időszak, de legfeljebb a tárgyévet követő év január 31. napjáig tart. A díjmentességet az arra jogosultak a jogosultság keletkezésekor azonnal, és évente a tárgyév január 31. napjáig újra kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnél az adatváltozások bejelentésével együtt.

(4)11 Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a Kkt. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervek – a közút kezelőjének és a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek előzetes vagy szükség esetén egyidejű tájékoztatása mellett – terelőútként jelöltek ki. A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv a terelőútként kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a díjmentesség időtartamáról a közlekedésben résztvevőket a médiaszolgáltatók útján tájékoztatja. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező gépjárművek – a korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása híján – a terelőútként kijelölt díjköteles utat a díjköteles szakaszra hajtást követő első díjköteles szakaszhoz tartozó lejáróig használhatják díjmentesen.

(4a)12 A (4) bekezdés szerinti lejáró lezárása esetén az azt követő első, díjköteles szakaszon lévő le nem zárt lejáróig használható díjmentesen a terelőútként kijelölt útszakasz.

(4b)13 A (4) bekezdés szerinti, médiaszolgáltatók útján történő tájékoztatás elmaradása nem érinti a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszt jogosultság nélkül igénybe vevő gépjárművek (4a) bekezdés szerinti mentességét.

(5)14

(6)15 Nem kell díjat fizetni a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után. Ezek forgalmi rendszámát előzetesen a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve a közút kezelőjének és a (3) bekezdésben meghatározott szervnek bejelenti.

(7)16 Nem kell díjat fizetni a kárelhárítás időtartamára azon közúti kárelhárításban részt vevő gépjárművek után, amelyeket a kárelhárításra a közútkezelő kért fel, a kárelhárítást térítésmentesen végzik és a rendszáma a közvetlen kárelhárítást megelőzően a közút kezelője és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került.

A díjfizetés módja

3. §17 (1)18 A díjat előre, a (2) bekezdés szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszámot, a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni, ellenkező esetben nem keletkezik úthasználati jogosultság. A 6. § (3) bekezdésben foglalt jogosultság kivételével a jogosultság a megadott időtartamon belül a teljes díjköteles úthálózatra jogosultságot keletkeztet. A 6. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultság az ott meghatározott úthálózatra biztosít úthasználatra jogosultságot. Amennyiben a jogosultság kezdetének napja és a vásárlás napja ugyanarra a napra esik, jogosultság csak a vásárlást követő időszakra vonatkozóan keletkezik, jogosultság utólagos megváltásának nincsen helye.

(2) Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:

a) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra),

b) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,

c) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.

(3) A jogosultság a NÚSZ Zrt. által kijelölt árusítóhelyeken, a megbízott viszonteladóknál, valamint elektronikus úton vásárolható meg.

4. §19 (1) A NÚSZ Zrt. a vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a jogosultság értékesítését. Ilyen megállapodás hiányában nem végezhető a jogosultság értékesítése.

(2) A jogosultság értékesítésekor a jogosultság adatait (rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi időtartam, érvényesség kezdete, vásárlás időpontja, eladóhely):

a) a NÚSZ Zrt. által biztosított, vagy

b) saját fejlesztésű, NÚSZ Zrt. által jóváhagyott

technikai megoldás alkalmazásával köteles rögzíteni.

(3) A NÚSZ Zrt. a viszonteladók saját technikai megoldásához egy egységes, az adatok online rögzítését lehetővé tevő interfészt biztosít.

(4) A vásárló köteles az általa megadott adatok ellenőrzésére és végső jóváhagyására.

(5) Az értékesítő az értékesítéssel egyidejűleg a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad át a vásárlónak. Az ellenőrző szelvény tartalmazza a NÚSZ Zrt. adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített adatokat.

(6) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ folyamatosan ellenőrzi az e rendelet szerinti díjak beszedésének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés mentes működésének biztosítása érdekében.

(7) A NÚSZ Zrt. a vele úthasználati jogosultság értékesítésére szerződést kötő viszonteladóknak átalány-költségtérítést fizet, melynek alapja az értékesített jogosultság általános forgalmi adóval nem növelt összege. A költségtérítés mértéke 1,9%.

A jogosultság érvényesítése20

5. §21 (1)22 A jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a vásárló a vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési csatornák esetében az elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.

(2)23 A vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény az alábbi adatokat tartalmazza:

a) forgalmi rendszám, felségjel,

b) díjkategória, érvényességi időtartam,

c) a jogosultság érvényességének záró időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva,

d) a jogosultság egyedi azonosító száma,

e) az értékesítő neve és címe vagy székhelye,

f) az értékesítés helye, az értékesítés ideje és a jogosultság érvényességének kezdő időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékkel megadva.

(3)24 A mobil telefon útján történő vásárlást nyugtázó értesítés a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(4)25

A díj mértéke

6. §26 (1) A díj mértéke a jármű fajtája és a forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki adatai alapján a következőképpen meghatározott díjkategóriájától függ:

a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, – a vezetővel együtt – legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,

b) D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a lakófelépítményű gépkocsi (lakóautó),

c) B2 díjkategória: az autóbusz,

d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).

(2) A gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét és a szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

(3)27 A díjköteles gépjárművek után egy, vagy több megye díjköteles úthálózatára érvényes jogosultság váltható, mely jogosultság érvényességét a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet határozza meg (a továbbiakban együtt: megyei jogosultság). A megyei jogosultság érvényességi ideje megegyezik a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott érvényességi idővel, azzal, hogy a 3. § (1) bekezdésében foglaltak e jogosultságra nézve is irányadóak.

(4)28

(5) A Pest megyére megváltott jogosultsággal a Főváros közigazgatási határán belüli díjköteles úthálózat is használható, illetve kizárólag a Főváros területére eső díjköteles úthálózatra jogosultság nem váltható.

(6) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

 

A

B

C

D

E

1

Díjkategória

Heti

Havi

Éves

Megyei

2

D1

2 975

4 780

42 980

5 000

3

D2

5 950

9 560

42 980

10 000

4

U

2 975

4 780

42 980

5 000

5

B2

13 385

21 975

199 975

20 000

(7) A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint.

(8)29 A 4. § (7) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítésen felül a viszonteladó további szolgáltatási-kezelési díj felszámítására nem jogosult a személyes ügyintézéssel történő értékesítés esetén.

Részleges díjmentesség30

6/A. §31 (1) A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója – azonos időszakra és kizárólag egy forgalmi rendszám után – a D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez, ha

a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személynek – ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt –,

b) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján parkolási igazolvánnyal rendelkező személynek, vagy

c) az a) vagy b) pontokban szereplő személy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójának

minősül.

(2) A jogosultság kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó – a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó – bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett.

(3) A jogosultság – az (1) bekezdés b) pontjában szereplő személyek kivételével – a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.

Ellenőrzés

7. §32 (1)33 A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultságot, és annak megvásárlását a forgalmi rendszám, felségjel és a díjkategória alapján ellenőrzi.

(2)34 Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a gépjármű forgalmi engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni.

(3)35 A díj megfizetése a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet szerinti díjköteles útszakasz – a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint lakott területnek minősülő részei kivételével – bármely pontján, és csomópontjain ellenőrizhető.

7/A. §36 (1)37 Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.

(2)38 Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét, de legalább a legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni figyelemmel a (3) bekezdésben foglalt fizetési határidőkre és pótdíjösszegekre. Ha a járműre a 6. § (7) bekezdése szerinti jogosultságot vásároltak, de a jármű a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármű kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni.

(2a)39 Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett és a jármű adatait a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a személy-, és a jármű azonosításra alkalmas okmányai, vagy a járműnyilvántartás adatai alapján, vagy külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében – amennyiben arra másként nincs mód – közreműködő szervezet útján állapítja meg.

(2b)40 A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű – magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.

(2c)41 A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be. Megállítás útján történő ellenőrzés esetén a pótdíjat a díjfizetés ellenőrzésére jogosult további szervezetek is beszedhetik.

(3)42 A pótdíj a (6) bekezdés szerinti felszólítás (6) bekezdés szerinti kézbesítésétől, vagy amennyiben ez előbbi, a pótdíj megfizetésére kötelezett más módon való tudomásszerzésétől esedékes. A pótdíj mértéke:

 

Díjkategória

30 napon belüli megfizetés esetén

30 napon túli megfizetés esetén

a)

D1, D2 és U

14 875 forint

59 500 forint

b)

B2

66 925 forint

267 700 forint

(4)43 Az (1)–(2) bekezdés szerinti jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történő ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű vezetője köteles a megfelelő pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni.

(5) Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíjfizetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés a külön jogszabály szerinti fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon jár le.

(6)44 A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti, könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást – ellenkező bizonyításig – a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(7)45 Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést.

(8) Egy naptári napon belüli jogosulatlan úthasználatok esetén egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik.

(9)46 Jogosulatlan úthasználat esetében az úthasználó, az üzemben tartó vagy a tulajdonos a pótdíjfizetési felszólításról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül írásban, vagy személyesen a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában kérheti a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását kettő pótdíjfizetési kötelezettségre, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításban megjelölt jogosulatlan úthasználat és a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett. A kérelem az első felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be. A tulajdonos vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet. A maximalizált pótdíjat a kérelem befogadásától számított 15 napon belül kell megfizetni, ennek elmulasztása esetén a pótdíj a kérelem figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

7/B. §47 (1) A 7/A. §-ban meghatározott határidők nyugszanak, ha:

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója rendőrségi feljelentéssel igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b) a közlekedési igazgatási hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárművének hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából,

c) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően a gépjármű egyedi azonosító jelével történő visszaélés gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett.

(2) Nincs helye a pótdíj kiszabásának, ha az érintett gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója igazolja, hogy

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű vagy annak hatósági jelzése a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b)48 a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű egyedi azonosító jelével visszaéltek,

és az eljárást lefolytató hatóság jogerős döntését vagy ezek másolatát azok jogerőre emelkedését követő 15 napon belül bemutatja a NÚSZ Zrt.-nek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem vagy nem határidőben teljesülnek, úgy a pótdíj mértéke a 30 napon túli pótdíj mértékével egyezik meg.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint nincs helye a pótdíj kiszabásának a jármű üzemben tartója, vagy ennek hiányában tulajdonosa terhére, és ismertté válik annak a személye, aki a pótdíj kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény idején a gépjárművet vezette, a pótdíj vele szemben kerül megállapításra az általános szabályok alkalmazásával. Amennyiben a gépjármű vezetőjének személye nem állapítható meg, de a (2) bekezdésben foglalt kimentő körülmények alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében közreműködők személye megállapítható, úgy valamennyi közreműködő egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartozik a pótdíj tekintetében.

A jogosultság módosítása, az ellenőrző szelvény vagy a nyugtázó értesítés pótlása49

8. §50 (1)51 Ha a jármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez

a) le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,

b) be kell mutatni az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábbi jogosult jármű díjkategóriájával, és

c)52 be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által hitelesített okiratot vagy a használatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, vagy azt a teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt.

(1a)53 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti két érintett gépjármű üzemben tartója megegyezik, akkor az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetésének igazolásához elegendő a két érintett gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása.

(2)54 Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal kiegészítve, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell.

(3)55 Ha a gépjárművet ellopták vagy gazdasági totálkár esetén, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre az eredeti jogosultság érvényességi idejével megegyező időszakra. Az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a kérelmezőnek a lopás vagy gazdasági totálkár tényét is igazolnia kell. Az eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha az eredeti ellenőrző szelvény megsemmisült vagy elveszett.

(4)56 Téves díjkategória-megállapítás esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül a (9) bekezdés szerinti díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében, be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követő díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

(5)57 Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a rendszám megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege karakterenként a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül.

(5a)58 Téves felségjel feltüntetése esetén az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves felségjel miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a felségjel megfelelő módosításával a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét és a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjellel érvényes a teljes érvényességi időn belül.

(6)59 Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvény vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik vagy megsérül, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a gépjármű forgalmi engedélyének bemutatásával kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és a rendszámhoz kapcsolódó érvényes jogosultságra adható ki.

(7)60 Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a jogosultságok kezdő érvényességi napjai vagy érvényességi időtartamai nem egyeznek meg, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a későbbi kezdő érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. Megyei jogosultság visszavásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha ugyanazon jármű és ugyanazon megye vonatkozásban történt többszöri vásárlás.

(8)61 Az úthasználati jogosultság visszavásárlása a (9) bekezdésben foglalt eljárási díj megfizetése ellenében kérhető a jogosultság érvényességi időszakát megelőzően, amelyhez be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyt, le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás időpontja közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot.

(9)62 A 2. § (3a) bekezdésében, valamint a 8. § (1)–(8) bekezdésében szabályozott szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 forint. Ha az ügyintézés ugyanazon jármű vonatkozásában történik, és több, a járműre megváltott megyei jogosultságot érint, a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy a kérelemben több megyei jogosultság is érintett.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

9/A. §63 (1)–(9)64

(10)65 Nincs helye a pótdíj kiszabásának abban az esetben, ha nem a jármű jogszabályban meghatározott díjkategóriájának megfelelő, de

a) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egy D1 díjkategóriájú országosan érvényes éves, vagy

b) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egyidejűleg legalább két D1 díjkategóriájú, azonos érvényességi időszakra érvényes, azonos lejárati idejű és területi hatályú

jogosultság került megváltásra.

(11)–(12)66

9/B. §67

Az Európai Unió jogának való megfelelés68

10. §69 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról; 7. cikk (5) és (7) bekezdése, 10. cikke;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK irányelve (2006. május 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról; 1. cikk 2. a) (1) pontja, 1. cikk 2. a) (2) a) pontja, 1. cikk 6. pontja, 1. cikk 8. pontjával megállapított 9. a) pontja, 1. cikk 10–12. pontjai, 1. cikk 14. pontja, 2. cikk (1) bekezdése, valamint I. és III. melléklete.

1. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez70

2. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez71

A díjköteles útszakaszok és az e-matricaárusító helyek jelölése

3–7. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez72

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!