nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
2012-01-01
2015-01-16
6
Jogszabály

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Ezt a rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.)

a) 65. §-ának (6) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálandó szociális rászorultság igazolására,

b)1 63. §-ának (4)–(7) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás, valamint 68/A. §-a szerint az idősotthoni ellátás esetében vizsgálandó gondozási szükséglet megállapítására

kell alkalmazni.

2. § (1) Az Szt. 65. § (4) bekezdésének b)–c) pontja szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával kell igazolni.

(2)2 Az Szt. 65. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást igénylő háziorvosa az igénylő egészségi állapotáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást tölti ki.

(3)3 Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.

3. §4 (1) Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat.

(2)5 A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.

4. § (1) Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

a)6 a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

b) az ellátást igénylő egyedül él, és

ba)7 nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy

bd)8 a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,

be) I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy

bf)9 munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

(2)10 Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(3)11 Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek.

(4)12 Az (1) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a 4. számú melléklet szerinti igazolás 3.1. pontjának kitöltésével kell igazolni.

5. §13 A gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell az igazolás, valamint a kitöltött értékelő adatlap másolatát.

6. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)14

(3)–(4)15

1. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez16

2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez17

3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez18

Értékelő adatlap

Vizsgálandó funkciók

Tevékenységek

Szempontok

Fokozatok

1. Ön-
kiszolgálás

Táplálkozás

étel, ital elkészítése, elfogyasztása

megfelelő

0

kisebb segítségre szorul

1

ételkészítéshez időnként segítséget igényel, bevásárláshoz rendszeres segítségre van szüksége

2

állandó segítséget igényel az elkészítéséhez, ételeit önállóan elfogyasztja

3

teljes segítséget igényel ételei elkészítéséhez, segítségre lehet szüksége étkezésében, speciális diétára van szüksége

4

teljes segítséget igényel ételkészítéshez, állandó vagy teljes segítséget az elfogyasz-
táshoz

5

 

Testápolás, tisztálkodás

test vagy testrészek megmosása; hajápolás, körömápolás, borotválkozás, szájhigiéne (képesség, hajlandóság, ill. észrevevés hiánya)

megfelelő

0

minimális segítségre szorul

1

kisebb segítséget igényel, segédesz-
közzel biztonságosan ellátja magát

2

időnként személyi segítségre és segédeszközök rendszeres használatára szorul

3

segítségre szorul több területen

4

állandó, teljes segítségre szorul

5

 

Öltözködés

ruházat rendbentartása, ruházat fel- és levétele, önmagán történő megigazítása

megfelelő

0

minimális segítségre szorul

1

kisebb segítséget igényel, nem képes az időjárásnak megfelelő ruházat kiválasztására

2

segítségre szorul, vagy irányítást igényel

3

jelentős segítséget vagy felügyeletet igényel

4

teljes segítségre, felügyeletre szorul

5

 

WC használat, kontinencia

vizelet és széklet tartásának képessége, hajlandósága, WC használat képessége (előkészület, eljutás, visszatérés, higiénés teendők elvégzése)

megfelelő

0

minimális segítséget igényel

1

kisebb segítséget igényel, gyakran kontrollálni kell

2

segítséget igényel, nem képes a higiénés szabályok betartására

3

jelentős segítségre van szüksége, közepes fokú inkontinen-
ciája van, vagy a WC-t nem hajlandó használni

4

ágytál és vizelőedény használatára szorul, vagy pelenkázni kell

5

2. Önellátás

Eszközök/
anyagok használata

háztartás eszközei, pénzzel való bánás,

megfelelő

0

háztartási eszközeit eseti segítséggel használja, pénzkezelése megfelelő

1

háztartási eszközeit folyamatos segítséggel használja, pénzkezelése megfelelő

2

háztartási eszközeit segítséggel sem képes használni, pénzkezelése bizonytalan

3

pénzhasználathoz állandó segítséget igényel

4

eszközökkel, pénzzel nem tud bánni, teljes segítséget igényel

5

 

Terápia-
követés

gyógyszer helyes alkalmazása, orvos által előírt teendők követése

megfelelő

0

gyógyszereit szedi, orvosi utasításokra figyelmeztetni kell

1

gyógyszereit szedi, a terápiát felügyelet mellett alkalmazza

2

gyógyszerelés-
ben és terápiában gyakori segítséget igényel

3

gyógyszerelés-
ben és terápiában állandó segítséget igényel

4

nem tudja, vagy nem akarja beszedni a gyógyszereket és alkalmazni a terápiát

5

3. Mozgás-
funkciók

Helyváltoz-
tatás, testhelyzet változtatás

mozgásfunkciók lakásban, lakáson kívül, (járás, ülés, állás, eszközök szükségessége)

megfelelő

0

önállóan mozog, folyamatos, de a hosszabb távú mozgáshoz segítséget igényel

1

minimális segítséget igényel

2

segítséget igényel, bottal jár

3

jelentős segítségre van szüksége, segédeszköz használata szükséges (járókeret, mankó)

4

kerekesszék használatára szorul, vagy ágyban fekvő

5

4. Mentális funkciók

Térbeli-, időbeni tájékozódás

tájékozódási képesség, tevékenységek összehangolása, ismeretek alkalmazása, napi rutin feladatok intézése

megfelelő

0

tájékozódási képessége jó, szerzett ismereteit alkalmazza, tevékenysége időnként koordinálatlan, napi feladatait kis segítséggel elvégzi

1

tájékozódási képessége kissé megromlott, tevékenységek összehangolása időnként rosszabb, napi feladatai ellátásában segítségre szorul

2

szerzett ismereteit nehezebben alkalmazza, tájékozódó képessége megromlott, tevékenységek összehangolása rosszabb, napi feladatai ellátásában rendszeres segítségre szorul

3

szerzett ismeretei nagyrészt elvesztek/ hiányoznak, tájékozódási képessége csökkent

4

kapcsolat-
teremtésre, tevékenységei összehangolásá-
ra képtelen, állandó segítségre szorul

5

 

Kommu-
nikáció, beszédkészség, beszédértés

helyzetnek megfelelő kommuni-
káció, viselkedés, beszéd

megfelelő

0

kommuniká-
ciója megtartott, néha akadozik

1

kommunikáció-
ban segítségre szorul

2

beszédértése, beszédének érthetősége megromlott, kommuniká-
cióhoz segédeszköz szükséges

3

metakommuni-
kációra képes

4

kommunikáció-
ra képtelen

5

5. Érzékszervi funkciók

Látás

önellátást, önkiszolgálást akadályozza, nehezíti

megfelelő

0

átlagos fényviszonyok mellett még jól tájékozódik, személyeket, tárgyakat már nehezen ismer fel

1

átlagos fényviszonyok mellett már rosszul tájékozódik, személyeket, tárgyakat nehezen ismer fel, olvasni nehezen tud

2

segítséggel képes tájékozódni, személyeket főleg csak hangról ismer fel

3

látáscsökkenése önellátását korrekciós szemüveg használatával is jelentősen akadályozza

4

látáscsökkenése miatt önellátásra nem képes

5

 

Hallás

kapcsolattartást, ügyintézést, önellátást nehezíti

megfelelő

0

átlagközeli hangerő mellett időnként rosszul hall

1

átlagközeli hangerő mellett kommunikáció-
ja nehezített

2

hallókészülék használatára szorul

3

halláscsökkené-
se nagyfokú, hallókészülékkel is nehéz számára a kommunikáció

4

halláscsökkené-
se nagyfokú, hallókészüléket nem tud vagy nem hajlandó használni

5

6. Egészség-
ügyi ellátási igény

 

orvosi ellenőrzés, gondozás, rehabilitáció, valamint ápolási feladatok szükségessége

nincs

0

időnként orvosi ellenőrzésre, vér-, széklet-, vizelet- mintavételre szorul

1

életfunkciók időszakos ellenőrzésére, esetenként injekciózásra, fájdalom-
csillapításra szorul

2

időszakosan folyamatos egészségügyi ellátásra, gondozásra, rehabilitációra, életfunkciók ellenőrzésére szorul

3

rendszeres egészségügyi ellátásra, időszakosan folyamatos kezelésre, megfigyelésre szorul

4

állandó egészségügyi ellátásra, folyamatos kezelésre és megfigyelésre szorul

5

7. Felügyeleti igény

 

személyi segítő jelenlétének szükségessége

nincs

0

időnként rövid időtartamú felügyeletre szorul

1

esetenként hosszabb időtartamú felügyeletre szorul

2

gyakran szorul felügyeletre

3

rendszeres felügyeletre szorul

4

állandó folyamatos felügyeletre szorul

5

8. Szociális körülmények

Kapcsolatok

társas, családi kapcsolatok minősége, rendszeres-
sége, egyéb emberi/
közösségi kapcsolatok, támaszok

megfelelő

0

családban él, de napközben segítség és felügyelet nélkül van

1

kétszemélyes háztartásban él, hasonló helyzetű személlyel, családi segítséget rendszertelenül kap

2

egyedül él, eseti segítséget kap családjától, szociális alapszolgáltatásban részesül

3

egyedül él, támasz és családi kapcsolatok nélkül, szociális alapszolgáltatásban részesül

4

egyedül él, támasz és családi kapcsolatok nélkül, szociális alapszolgáltatás nem hozzáférhető

5

 

 

 

 

0

 

14

 

28

 

42

 

56

 

70

 

Lakás, lakhatás*

jogcím, komfortosság (vezetékes víz, villany, fűtés, telefon); lakókörnyezeti infrastruktúra, lakás és lakókörnyezet akadálymentesí-
tettsége (lift, lépcső), lakókörnyezet szolgáltatásai

megfelelő

0

lakás megfelelő, de nem akadálymentesí-
tett, lépcsők nehezítik a közlekedést; a napi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérhetők

1

a lakás komfort nélküli, egyedi fűtésű, a környék infrastruktúrája hiányos, a napi életvitelt nehezíti

2

a lakásban nincs vezetékes víz vagy villany, a lakás állaga, állapota rossz, fűtés egyedi, a tüzelő behordását rendszeresen nem tudja elvégezni, a környék szolgáltatások-
kal való ellátása rossz, hiányos

3

albérletben/társ-
bérletben lakik, vagy a lakás komfort nélküli, vizes, nem fűthető; a környék szolgáltatá-
sokkal való ellátása rossz, hiányos

4

szívességi lakáshasználó vagy nincs megoldva a lakhatása, „hajléktalan-
közeli” állapotban van; bántalmazzák, fenyegetik

5

 

Anyagi helyzet*

lakhatását, rendszeres étkezését, ruházkodását havi jövedelme biztosítja

megfelelő

0

élelmezése és lakhatása biztosított, ruházata elhasználódott

1

lakhatása, étkezése eseti segélyekkel együtt biztosított

2

folyamatos pénzbeli támogatá-
sokkal tudja biztosítani lakhatását, étkezését, ruházata hiányos

3

esetenként lakhatásával és élelmezé-
sével összefüggő adóssága van, segélykeretét kimerítette

4

felhalmozott adósságát jövedelméből nem tudja rendezni, a segélyek a létfenntartását nem biztosítják, éhezik

5

 

 

 

 

0

 

16

 

32

 

48

 

64

 

80

* A megjelölt szociális körülményeket idősotthoni elhelyezés esetén kell vizsgálni.

Az irányadó gondozási szükséglet:

0–10 pont: nincs

11–20 pont: 1 óra

21–30 pont: 2 óra

31–35 pont: 3 óra

36–40 pont: 4 óra

40 pont felett: 4 órát meghaladó

Bentlakásos intézményben élők gondozási szükségletének – az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) bekezdése szerinti – vizsgálata során a 8. pont szerinti szempontok vizsgálatára irányadó szempontokat figyelmen kívül kell hagyni. Az irányadó gondozási szükséglet 35 pont felett 4 órát meghaladó.

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez19

Igazolás

gondozási szükséglet vizsgálatáról

1.    Személyes adatok

A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve):     

Születési helye, ideje:     

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨

Lakóhelye vagy tartózkodási helye:     

Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:     

2.    Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetője vagy a jegyző által felkért szakértő tölti ki):

A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete:

nincs ¨    1 óra ¨    2 óra ¨    3 óra ¨    4 óra¨     4 órát meghaladó ¨

.....................................................................

intézmény (szolgáltató) vezetője/
jegyző által felkért szakértő

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzőnél lehet kérni.

3.    Idősotthoni ellátás (az intézményvezető tölti ki):

3.1.     Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn ¨

3.2.    Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete:

A napi 4 órát meghaladja ¨

A napi 4 órát nem haladja meg ¨ A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ..................... óra

.....................................................................

intézményvezető

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.

4.    Felülvizsgálat

4.1.    Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyző által kijelölt szakértő tölti ki):

A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete:

nincs ¨    1 óra ¨    2 óra ¨     3 óra ¨    4 óra ¨    4 órát meghaladó ¨

4.2.    Idősotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki):

4.2.1.    Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn.

4.2.2.     Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete:

A napi 4 órát meghaladja ¨

A napi 4 órát nem haladja meg ¨     A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi .................... óra

.....................................................................

fenntartó képviselője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!