nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2007. (V. 17.) GKM rendelet
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről
2011-01-01
2014-01-16
2
Jogszabály

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazási köre a gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű (a továbbiakban együtt: munkagép) gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, karbantartására, javítására, belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására terjed ki.

2. §1 A munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezéseivel kapcsolatos első fokú hatósági jogköröket a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják. A területi hatóság első fokú közigazgatási döntése ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bírálja el.

3. § (1) A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelése, megbontásával járó javítása, karbantartása, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítása (a továbbiakban együtt: szerelési tevékenység) a területi hatóság engedélye alapján végezhető. Az engedélyt a műhely üzemeltetőjének kell kérnie.

(2) A munkagép szerelése az 1. melléklet szerinti gázbiztonsági követelményeknek megfelelő műhelyben végezhető.

(3) Az engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerelést végző eredeti vagy hiteles cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát vagy az arra irányuló kifejezett kérelmet, hogy azt a területi hatóság szerezze be,

b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,

c) a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítésének másolatát,

d) ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez és az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát, vagy az arra irányuló kifejezett kérelmet, hogy azt a területi hatóság szerezze be.

(4) A szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítását a műhely üzemeltetőjének a területi hatóságnál be kell jelentenie. A változás mértékétől függően a területi hatóság az engedélyt változatlanul hagyja, módosítja vagy új engedélyt ad ki. A tevékenységi kör megváltozása esetén a területi hatóság az engedélyt módosítja vagy új engedély ad ki.

(5) Az engedély nem mentesíti a munkáltatót a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21. §-ának (3) bekezdésében rögzített munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat kötelezettsége alól.

4. § (1) A gáz-üzemanyag ellátó berendezés szerelését csak gázautó-szerelő képesítéssel2 rendelkező személy végezheti.

(2) A gázüzemű munkagépek szerelését a 2. melléklet szerinti gázbiztonsági követelmények betartásával kell végezni.

5. § (1)3 A területi hatóság az engedély feltételeinek meglétét, és a szerelési tevékenységet – a műhely üzemeltetőjének legalább 30 nappal az engedély kiadásához tartozó határnap előtt benyújtott kérelemére – évenként ellenőrzi. Az ellenőrzésre vonatkozó kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a területi hatóság az engedélyt visszavonja.

(2) Ha az ellenőrzés során a területi hatóság megállapítja a 3. § (1), (2) vagy (4) bekezdésében, illetve a 4. §-ban foglaltak megszegését, a műhely üzemeltetőjét – határidő kitűzésével – felhívja annak megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a tevékenység megtiltása iránt intézkedik.

6. § (1)4 A cseppfolyós gáz, sűrített földgáz vagy egyéb gáz-üzemanyag tartály időszakos ellenőrzésére és használatának összes engedélyezett időtartamára (élettartamára) vonatkozó szabályozást külön jogszabály tartalmazza.

(2)5

7. § Az e rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a területi hatóság külön jogszabályban6 meghatározott díjat számít fel.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően a munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének szerelését végző műhelyek tevékenységére vonatkozó korábbi engedélyek a rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével érvényüket vesztik.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet az 51/2007. (V. 17.) GKM rendelethez

Munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezése szerelését végző műhelyek gázbiztonsági követelményei

I. Általános követelmények

1. A műhely a „C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek feleljen meg.

2. A műhely légterébe került autógázt jelző gázérzékelőt és eltávolítását biztosító szellőztető berendezést kell felszerelni, amely a következő műszaki követelményeknek megfelel:

2.1. A gázérzékelő a járműben használt autógáz

a) alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon jelzést, és egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést,

b) alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a műhely villamos hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével.

2.2. A szellőztető berendezésnek biztosítania kell a műhely legalább óránkénti ötszörös légcseréjét.

3. Az 500 m3-nél nagyobb műhely esetében, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb helyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a műhelyben nem kell szellőztető berendezést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a villamos hálózatról. Ilyen esetben a területi hatóság egyéb feltételeket is meghatározhat.

4. A műhelyben nyílt égésterű tüzelőberendezés nem alkalmazható.

5. A műhelynek szabadba nyíló kapuval kell rendelkeznie.

6. A műhelyt – az egyéb előíráson túl – el kell látni további 1 db legalább 43A 183B egységtűz oltására alkalmas porral oltó kézi tűzoltó készülékkel.

7. A javításra kerülő gáz-üzemanyag ellátó berendezés kialakításától függően a műhelynek rendelkeznie kell a munkagép alatti munkák biztonságos végzéséhez szükséges szerelőaknával vagy emelőberendezéssel.

II. Cseppfolyós gázzal működő üzemanyag ellátó berendezés szerelését végző műhelyre vonatkozó további követelmények

1. A padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább 1-1 db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetésnek a műhely alsó légterét megfelelően át kell öblítenie.

2. A műhely padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben (kivéve: szerelőakna).

3. A helyiségben nem lehet olyan mélyedés vagy üreg, amelyben a gáz-üzemanyag összegyűlhet (kivéve: szerelőakna).

4. A gáz-üzemanyag ellátó berendezés szerelésére szolgáló szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban 2 db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt akna-szellőztető berendezést kell alkalmazni. A szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az aknapadozat szintjében kerüljenek elhelyezésre.

III. Sűrített földgáz üzemű üzemanyag ellátó berendezés szerelését végző műhelyre vonatkozó további követelmények

1. A mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább 1-1 db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni.

2. A szellőztetésnek befúvással kell működnie oly módon, hogy a felső légteret megfelelően átöblítse.

2. melléklet az 51/2007. (V. 17.) GKM rendelethez

Gázüzemű munkagépek szerelésének gázbiztonsági követelményei

I. Általános követelmények

1. Gázszivárgás észlelése esetén tilos:

– a munkagépet bármelyik üzemanyaggal üzemeltetni,

– a gázszivárgás megszüntetéséig a munkagépen mindenfajta más tevékenységet végezni.

2. Gázszivárgás észlelése esetén a munkahelyet azonnal áramtalanítani kell.

3. A gázüzemű munkagépeken nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó munkát végezni csak a vezetékrendszer gáztalanítása és a tartály kiszerelése után szabad.

4. A rögzített tartály ürítését e célra kialakított ürítőberendezéssel kell végezni.

5. A gáz-üzemanyag ellátó berendezés tömörségvizsgálatához rendelkezni kell kézi gázszivárgás ellenőrző készülékkel, melynek jelzéshatára az alsó éghetőségi koncentráció legfeljebb 5%-a, ±20% legnagyobb megengedett hibával.

6. Járó motornál tilos a gáz-üzemanyag ellátó rendszer megbontással történő javítása.

7. Gáz-üzemanyag ellátó berendezésen végzett javítás után minden esetben el kell végezni a tömítettségi vizsgálatot.

8. A tartály ürítését, töltését az erre szolgáló berendezéssel a szabadban kell végezni.

II. Cseppfolyós gázüzemű munkagépek szerelése

1. Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítása.

1.1. A szerelésnél csak robbanásbiztos kivitelű kézilámpát szabad használni.

1.2. A gáz-üzemanyag ellátó berendezés szerelésekor antisztatikus egyéni védőeszközt kell viselni.

1.3. A kiszerelt, üres vagy gázt tartalmazó tartály ideiglenes tárolása a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően kialakított tárolóhelyen történhet.

2. Gáz-üzemanyag ellátó berendezést nem érintő javítás.

2.1. Amennyiben a tartálykivezető szelepek zárva vannak és vezetékrendszert a motor működtetésével gázmentesítették, a munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezést nem érintő szerkezeti részei ugyanolyan biztonsági feltételekkel javíthatók, mint a nem gáz-üzemanyaggal működő munkagépek, ha

– a tartályszelepek a javítás időtartama alatt zárva maradnak, vagy a cserélhető tartályt leszerelték,

– a munka során a tartály nem éri el a 40 °C-nál nagyobb hőmérsékletet.

2.2. Amennyiben a tartály kivezető szelepeit nem zárták le és a vezetékrendszert nem gázmentesítették, a gáz-üzemanyag ellátó rendszert nem érintő szerelés csak olyan helyen végezhető

– amely a környező talajszintnél nem fekszik mélyebben,

– amelynek szellőzése biztosítja az óránkénti legalább háromszoros légcserét,

– amelynél a munkagéptől minden irányban mért 5 méteres távolságon belül nem található üreg nyílása, vízzár nélküli padlóösszefolyó,

– ahol a szerelőakna vagy más mélyedés gáz-üzemanyag koncentrációját hanggal és fénnyel jelző készülékkel látták el.

III. Sűrített földgáz, az egyéb gáz ellátó berendezések

A sűrített földgáz, az egyéb gáz-üzemanyag ellátó berendezés szerelését a gáz-üzemanyag tulajdonságai, és a cseppfolyós gáz-üzemanyag ellátó berendezés szerelésére vonatkozó követelmények figyelembevételével kell végezni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!