nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
100/2007. (XI. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól
2008-05-22
infinity
2

100/2007. (XI. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól1

A Magyar Országgyűlés

tekintettel a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos célkitűzések, cselekvési irányok és eszközök meghatározásának és megújításának fontosságára, a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakítását szolgáló stratégiai program végrehajtásához nélkülözhetetlen társadalmi és politikai összhang megteremtésének szükségességére, figyelembe véve a hazai tervezési előkészületeket, valamint a vonatkozó nemzetközi és európai közösségi együttműködési eredményeket, a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a hazai adottságokra és az eddig elvégzett munkákra alapozva szükségesnek tartja a magyarországi fenntartható fejlődési célkitűzések, átfogó feladatok meghatározását egy hosszú távra szóló fenntartható fejlődési stratégia keretében. Ezt a hosszú távú jóléti, gazdaságfejlesztési, természeti erőforrás-gazdálkodási érdekek figyelembevételével, a környezeti, a kulturális értékek megőrzésének igényével és a tudományos eredmények figyelembevételével kell kialakítani, majd rendszeresen megújítani.

2. Az átfogó feladatokra vonatkozó alapelvek és hosszú távú célkitűzések meghatározásánál tekintettel kell lenni a nemzetközi együttműködésből adódó kötelezettségekre, különösen az Európai Unió vonatkozó stratégiáira – így többek között az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájára és a Lisszaboni Stratégiára –, valamint az ENSZ égisze alatt elfogadott fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködési programokra.

3. A kialakítandó tervezési és egyeztetési folyamat keretében vizsgálat alá kell vonni a témakörhöz kapcsolódó hosszú távú – átfogó és szakirányú ágazati – fejlesztési koncepciókat, stratégiákat, biztosítva e programok és a fenntartható fejlődési stratégia közötti összhang folyamatos erősítését.

4. Az Országgyűlés a további tervezési és széles körű egyeztetési munka megkezdéséhez tudomásul veszi a részére tájékoztatásul benyújtott – a Kormány által második olvasatban elfogadott – nemzeti fenntartható fejlődési stratégiai dokumentumot.

5.2 Az Országgyűlés úgy határoz, hogy a hazai fenntartható fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése érdekében a fenntartható fejlődés ügyeivel foglalkozó testületet – Fenntartható Fejlődési Tanácsot – hoz létre. A Tanács a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek fóruma. Elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés Elnökét, hogy a parlamenti frakciókkal egyeztetve, legkésőbb 2008. május 31-ig tegyen javaslatot a Tanács közjogi jogállására, jogkörére, összetételére és feladataira, valamint működési kereteire.

6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a kidolgozásra kerülő terveket, stratégiai és szakmapolitikai dokumentumokat a továbbiakban a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégiával összhangban készítse el, illetve a megújításra kerülő programokat annak figyelembevételével dolgoztassa át.

7. Az Országgyűlés felkéri az érintett önkormányzati és nem kormányzati szervezeteket – külön hangsúlyozva az MTA, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a kamarák, a munkaadói szervezetek, a szakszervezetek részvételének fontosságát –, hogy működjenek közre a Tanács megalakításában, s az intézményesített jogosítványok birtokában a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiai tervezési és egyeztetési munkában. Lehetőségeikhez mérten vállaljanak szerepet a célkitűzések társadalmi elfogadtatásában és a végrehajtásban.

8.3

Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!